• Förskola

  Förskola

  Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utvecklingoch lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb. Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola. Respekt förbarnet, barnets föräldrar, barnets kulturella identitet och språk är grundläggande. Barnomsorgen och förskolan har också en särskild uppgift att fylla för de barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov.

  Förskolan år inget förvaringsställe för barn utan höga krav ska ställas och barnens behov ska vara i centrum.  För att forma trygga, harmoniska människor med förmåga till medkänsla och ansvarstagande behövs det både tillräckligt med lämplig personal och stora ytor som kan erbjuda avskildhet med möjlighet till reflexion och bearbetning.

   

  • Lunds kommuns barnomsorg ska präglas av valfrihet och mångfald.
  • Förskoleplats ska garanteras inom tre månader.
  •  Kommunalt drivna och enskilda förskolor ska ges samma förutsättningar
  • Återinför familjedaghemmen.
  • Mindre barngrupper ska prioriteras i förskolan. / maxantal 11/16)
  • Antal skötare och pedagoger ska vara högt per barn
  •  Barn i förskola och barnomsorg ska ges möjlighet att ta del av kulturutbudet i kommunen
  • Pedagogiska lekplatser ska införas
  • Öppen förskola  ska fortsatt finnas och erbjudas vid alla Familjecentraler
  • Behovet av barnomsorg under obekväm arbetstid ska tillgodoses.
  • Förskolans personal ska kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling.
  • Personal inom barnomsorg ska fortsatt ges fortbildning för att tidigare se tecken på barn som far illa och hur man tillämpar anmälningsplikten.