• Grundskolan

  Grundskolan

  Grundskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för att klara av arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare. Vi anser att läraren är ovärderlig och vi vill därför stärka deras status. Valfrihet och mångfald ökar kvaliteten, därför tycker Kristdemokraterna att fristående skolor är lika självklara som positiva inslag i svenskt skolväsende.

  Skolans uppgift är att ge varje elev så goda förutsättningar som möjligt att nå sin fulla potential. Skolan har också ett fostrande uppdrag, liksom en uppgift att stärka varje elevs självkänsla. Varje barn är unikt och bör därför mötas av flera alternativ när det är dags för skolgång. För att tillgodose barnets behov bör det finnas valfrihet även för elever i grundskolan.

   

  • Alla barn ska kunna läsa och räkna efter klass tre.
  • Barn med särskilda behov ska ha stöd i form av specialpedagoger.
  • Särskilt begåvade elever ska uppmärksammas och ges det stöd de behöver för att utvecklas. 

   

  • Det ska fortsatt vara en rättighet att välja skola. En mångfald av skolor avseende utförare såväl som profiler ska finnas. 
  • Aktivt skolval ska tillämpas oavsett om man söker till en privat eller kommunal skola för att utjämna klyftor.
  • På kommunens hemsida ska det fortsatt finnas öppna jämförelser mellan skolorna i kommunen för att underlätta skolvalet. 
  • Kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

   

  • Lärarnas arbetstid ska ha mer fokus på undervisningstid; den administrativa bördan måste minska. 
  • Det ska finnas fler vuxna i skolan, så som elevassistenter och skolassistenter.

   

  • Endast evidensbaserade antimobbningsprogram ska användas och rektorerna ska erbjudas utbildning inom området. 
  • Det ska finnas en antimobbningsgaranti med ökat skydd och rättigheter för den utsatta. Flytta på mobbaren, inte den mobbade.

   

  • Samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin ska utvecklas för att barn i behov av stöd ska fångas upp i tid. 
  • Det sociala teamet med socialsekreterarresurs ska återinföras som stöd till varje skola.

   

  • Organiserad fysisk aktivitet ska erbjudas varje dag i skolan i samtliga skolor.