• Krisberedskap

  Krisberedskap

  Lunds kommun ska planera för en ökad robusthet för att klara svårare påfrestningar. Pandemin och det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld har aktualiserat behoven för kommunen att i högre grad planera för oförutsedda och omfattande händelser som riskerar att påverka kommunens kärnfunktioner negativt. Lunds kommun har identifierat en rad behov för att stärka krisberedskapen i sin krisberedskapsplan. Vi Kristdemokrater anser att det ligger i det kommunala kärnuppdraget att garantera kommunal beredskap. Exempelvis finns enligt kommunens beredskapsplan inga kommunala beredskapslager för livsmedel upprättade. Allvarliga händelser kan vara förutsedda eller oförutsedda.

   

  • Kommunens förmåga att klara påfrestningar avseende kärnfunktioner ska stärkas för att bygga robusthet.
  • Kommunala beredskapslager ska återuppbyggas.
  • Den kommunala krisberedskapsplanen ska tillföras medel för att realiseras.
  • Livsmedelsförsöjningen till förskolor, skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter ska garanteras i kris. Detta bör ske i samråd med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
  • En kommunal krisfond för att hantera utgifter kopplade till oförutsedda allvarliga händelser ska upprättas.
  • Utrustning för nödhjälp, såsom för vatten och elförsörjning, ska köpas in.
  • Äldreomsorgens och hemtjänstens möjlighet att nå alla behövande Lundabor vid exempelvis snöstormar och översvämningar ska stärkas.
  • Kommunala medarbetare ska erbjudas förutsättningar för engagemang i totalförsvarets frivilligorganisationer.
  • Skolornas möjlighet att erbjuda undervisning av hög kvalitet på distans ska stärkas.
  • Förmågan för kommunen att möta ökade cyberhot och cyberangrepp ska stärkas.
  • Kommunens anknytning till Försvarsmaktens verksamhet i Skåne såsom P7, Militärregionen och frivilligförsvaret ska öka.
  • Ekonomiska förutsättningar för krishanteringsövningar av nyckelpersonal i kommunala befattningar ska genomföras.