• Kultur och fritid

  Kultur och fritid

  Kultur och media Att värna om människans inre liv är lika självklart för Kristdemokraterna som att garantera hennes materiella behov. Politikens uppgift är inte att styra kulturen utan att ge den möjlighet att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå. Vi vill bevara det materiella och immateriella kulturarvet, verka för mer kulturverksamhet i skolan och stärka det civila samhället – till exempel föreningar, organisationer och trossamfund.”

  Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva.Detta har en stor betydelse när det kommer till skapandet av en attraktiv kommun. Det offentliga ska  i samverkan med civilsamhälle och näringsliv skapa förutsättningar för medborgare att kunna ta del av ett rikt och varierande kultur-,fritids- och friluftsliv. Det är viktigt att kommunen inte konkurerar ut  andra aktörer med skattesubventionerad verksamhet., däremot kan man genom införandet av musikcheck, kulturcheck etc stödja kommuninnevånarnas behov av kultur så att  alla får samma möjligheter.

  Idrott

  Möjlihet till att utöva idrott alltifrån breddidrott för barn  till elitidrott för unga  i högre tonåren  ska finnas i kommunen. Fysisk aktivitet som grundlägges tidigt ger också glädje och hälsa i vuxenlivet när man fortsätter med fysisk aktivitet.  Idrott är integrationsfrämjande.  Idrott ska vara inkluderande och följa intentioner både i barnkonventionen och i samhällets demokratiska värderingar.

  • Flick och pojkidrott ska tilldelas lika resurser, både vid breddidrotter och vid elitidrott.
  • Personer med fuktionsnedsättningar ska få riktade satsningar beträffande  idrott och fysisk aktivitet.
  • Hormonstörande plastgräsmattor bör succesivt ersättas med hållbara gräsmattor på fotbollsplaner. Biokol och andra nyare tekniker kommer allt mer i bruk och bör användas.
  • Gratis parkering i anslutning till idrottsplatser för idrottsledare.

   

  Fritid

  Utbudet av rekreationsområden i Lunds kommun är stort. Vi har Grönområden, parkanläggningar, promenadstråk, cykelvägar , naturreservat och så har vi skryllegården. Utanför staden fins rikligt med natur av alla slag.  Satsningen på Sommarlund och Lov i Lund  stöder vi helhjärta, det gört att fritidsaktiviteter finns tillgängliga året om, och har en förebyggande inbverkan på fr.a. barn och unga.

   

  Pndemin visade vilken enorm betydelse kulturen har för människors välbefinnande. Vi fick också se hur artister på alla sätt försökte ta människor igenom krisen enom att lägga upp sina framträdanden på nätet.

  • Musikchecken ska vidareutvecklas. Privata aktörer ska vara konkurensneutrala med Kulturskolan

   

  KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT…

  • Ideella organisationer och föreningar ska ha en betydande roll i att bedriva kultur- och fritidsverksamhet. 
  • Stödet till ideella organisationer ska utformas så att det inte inskränker organisationernas självbestämmande. 
  • Personer med funktionsnedsättning ska ha en självklart tillgång till kultur- och fritidsutbud. 
  • Kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor ska vara tillgängliga för föreningslivet.
  • Föreningar ska erbjudas att själva driva anläggningar där så är möjligt. 
  • Kommunen ska i samverkan slå vakt om, bevara och tillgängliggöra det lokala och regionala kulturarvet. 
  • Föreningslivet ska stärkas i kommunen. 
  • Fritidsbanken ska fortsatt stöttas.
  • Stoppa bygget av Fäladslyktan. Föräldrar ska veta att barnen är trygga i skolan, och att de som inte hör hemma där som elever eller skolpersonal ska kunna avvisas från området.