• Miljö och klimat

  Förvaltarskapet är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess ändliga tillgångar till den grad att återhämtningen är mindre än förbrukningen. Alla insatser för att minska den globala uppvärmningen skall noga analyseras där minskade utsläpp av växthusgaser skall prioriteras. Ett hållbart samhälle skall eftersträvas där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnyelsebar och robust, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer  sunda och naturresurser tas tillvara i ett kretslopp.

  Vid sidan av klimatfrågan är övergödning, utsläpp av gifter och hormonstörande ämnen inte minst i barns närmiljö utmaningar som måste hanteras. I vår nära omvärld pågår stora påfrestningar på samhällen vilket bland annat fått till följd att tillgång på inhemskt utvunnen energi är begränsat vilket medfört prishöjningar. En väg fram skulle kunna vara att hitta tekniska lösningar på minikärnkraftverk, närodlade livsmedel och ökad självförsörjning och samtidigt minska påverkan på miljön.

  •  Det alltid ska utföras en noggrann analys av var det kan byggas utan att ta den bästa jordbruksmarken i anspråk.
  • Solpaneler skall uppföras på alla av kommunens ägda fastigheter där det är tekniskt möjligt.
  • Upphandling av närodlade livsmedel ska främjas samt att fler och mindre leverantörer ska kunna medverka.
  • Kommunens förskolor skall vara giftfria samt att luftkvalitet i och utanför förskolorna skall vara i enlighet med våra nationella krav.
  • All samhällsplanering skall vara hälsofrämjande vilket bla innebär att närmiljön skall kunna ha tillgång till grönområden, gång och cykelvägar samt trygga och upplysta spår för sportutövning.
  • All plantering av träd och grönt i Lund skall vara ”smarta” vilket innebär att gröna barriärer skall kunna ge skugga, ta upp regnvatten från asfalterade ytor samt ge en ökad biologisk mångfald.
  • Värna kommunens grönområden.  
  • Öka planteringen av träd och grönt i Lund och kommunens tätorter.