• Stadsplanering

  Stadsplanering

  Utsikt från en LKF lägenhet. Utsikt mot hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. Blandad bebyggelse motverkar sociala problem och bostadssegregation och ger den bästa boendemiljön

   

  Lund  fanns redan på medeltiden. Staden var både ett centrum för handel och ett religiöst centrum runt Domkyrkan. Mycket av den gamla staden finns kvar idag. Lunds stadskärna ger staden dess speciella atmosfär som vi kristdemokrater är mycket måna om att bevara. Vill man ha kvar den speciella Lundaatmosfären får man vara mycket varsam med den nya arkitekturen. Småskaligheten är viktig i stadskärnan, ny arkitektur måste harmoniseras med resterande byggnader, annars kan det som kännetecknar Lund snabbt försvinna. Vi var emot utformningen av Galten och vi röstade också mot den tänkta kongressanläggningen vid stationen, som hade överskuggat både Grand Hotell och Klosterkyrkan.

   

  Stadskärnan är inte det enda centrumet i staden. Universitetssjukhuset, Universitetet,  Ideon, Brunnshög, de nya anläggningarna ESS och Maxlab är exempel på andra centra.  De olika  stadsdelarna har alla sin egen karaktär  Här kan man bygga nytt och modernt, förutsatt att man bevarar grönområden som är viktiga för att göra en stad attraktiv. Lund ska växa och ibland måste det ske på höjden, men endast i områden där det passar in i omgivningarna.

   

  Tätorterna (eller ”byarna”) i Lunds kommun har också en karaktär som är värd att bevara.  Vi vill inte att bykaraktären ska försvinna där tätort möter landsbygd. Fråga lokalbefolkningen vad man vill bevara när byarna växer, och anpassa byggandet efter karaktären av byn

  I hela kommunen är det viktigt att ha lika proportioner mellan hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. En blandad bebyggelse motverkar bostadssegregation

  Vi ser fram emot förslaget från regeringen att kartlägga den mark som krävs för landets livsmedelsförsörjning. En följd av Ukrainakriget är att vi skulle kunna både vara del i Sveriges livsmedelsförsörjning, och samtidigt öka exporten av överskottet från åkermarken.

   

  KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT;

  • Invånarna skall engageras i byggandet för att känna delaktighet i kommunens utveckling.
  • Vid planering av stadsmiljöer/bostadsmiljöer, skall särskild omsorg, i ett tidigt skede, läggas på att göra kollektivtrafik tillgänglig.
  • Arkitektoniska, kulturella och estetiska värden skall väga tungt.
  • Kulturbyggnader ska värnas.
  • Trygghetsbeskrivningar skall finnas med i utformningen av detaljplanerna.
  • Nya grönytor skall vara ”smarta” och ge skugga, samla upp överflödigt regnvatten samt berika insektslivet.
  • Kommunen skall förenkla och förtydliga planeringsprocessen och ge klara besked inom fastställda svarstider.
  • Kristdemokraterna kommer att arbeta för att reformera strandskyddet.
  • Fler friliggande hus, villor och småhus ska byggas. 
  • Det ska bli fler fribyggartomter.
  • Skapa trädgårdsstäder.
  • Fler ska ha möjlighet att äga sitt boende; fler bostadsrätter i kommunen.
  • Grönytorna ska värnas.