• Osby

  Inte bara kronor och ören

  De senaste åren har präglats av en svår ekonomisk kris. Ändå har vi i Osby kommun kunnat slå vakt om både den kommunala ekonomin och en god service till våra invånare. Politik handlar om mer än kronor och ören. Vårt mål är i första hand att försöka göra livet lättare att leva för människorna.

  Mer tid med barnen

  Föräldrar måste få större valfrihet. Det är vid köksbordet som föräldrarna ska få bestämma den barnomsorgsform som passar deras barn bäst. Olika alternativ som t.ex. familjedaghem ska också finnas. Rimlig storlek på barngrupperna är viktigt.

  En värdig äldreomsorg

  Oavsett vilket omsorgsbehov du har, har du rätt att känna trygghet. Det behövs tillräckligt med personal, tillgång till läkare, rätt att komma upp i rimlig tid på morgonen och att få uppleva andra miljöer. Det behöver finnas fler boendealternativ för att få en mjukare övergång till äldreboende. De anhörigas insatser måste uppvärderas.

  God lärartäthet och tydliga värderingar

  För att skolan ska kunna fungera krävs en rimlig lärartäthet. I skolan ska både värderingar och kunskap förmedlas. En bra samverkan med hemmen är viktig. Arbetsro är en förutsättning för en bra lärandemiljö. Skolan ska vara tydlig i att motverka mobbning och annan kränkande behandling.