• Vår politik i kommunen

  Skola och utbildning

  Skolans uppgift är att ge varje elev kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Vår utbildningspolitik fokuserar på kunskap, bildning och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma verksamheten.

  Kristdemokraterna föreslår:

  Fler speciallärare

  Erbjud lärare att komplettera sin grundutbildning med en speciallärarutbildning med 80 procent av lönen. Reformen innebär att den ordinarie undervisningen kan fungera bättre när elever som behöver särskilt stöd kan få det.

  Fler vägar in i läraryrket

  Vi vill öppna upp en kompletterande utbildning om ett år för akademiker som vill bli lärare. Idag tar det 1,5 år att komplettera tidigare akademisk utbildning med lärarutbildning.

  Uppmuntra skickliga lärare

  Det ska löna sig att vara en skicklig lärare. Alliansen införde karriärtjänster som innebär att lärare kan göra karriär och bli förstelärare eller lektorer. Karriärtjänsterna ska särskilt riktas till utanförskapsområden.

  Satsa på nyanländas språkutveckling

  Kristdemokraterna vill öka nyanländas möjligheter att att nå kunskapsmålen. Därför föreslår vi en kompetenssatsning för lärare i svenska som andra språk.

  Stärk elevhälsan

  Elever som mår bra lär sig bättre. Därför är det viktigt med en bra skolmiljö och elevhälsa. Kristdemokraterna vill kraftigt stärka elevhälsan.

  Inför mer idrott i skolan

  Barn som rör på sig lär sig bättre. Utöka antalet idrottstimmar från 500 till 700 timmar.