• Vad vi vill göra i Täby

  KD jobbar för ett Täby som är tryggt, snyggt & trivsamt

  Håller du med om att vi behöver ett Täby som präglas av goda värderingar? Att alla
  människor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv och att det med friheten även följer ett
  ansvar? Då delar du säkert samma grundvärderingar som vi kristdemokrater har.
  Täby är en trivsam kommun med en trygg och stabil ekonomi. Våra medborgare känner
  trygghet på gator och torg. I Täby ska varje medborgare kunna ”leva livet, hela livet” i en
  trygg, snygg och trivsam miljö.
  Vi är stolta över att Täby har några av Sveriges bästa skolor
  där våra barn får vara barn. Täbys barn ska fortsatt ges goda möjligheter till skola och fritid
  för att utvecklas till att ansvarstagande vuxna. Täbys äldre ska som tidigare ha rätt till ett
  trivsamt och värdigt liv längre fram i livet, präglat av bibehållet oberoende och trygghet. Täby
  är och ska fortsättningsvis vara en trygg kommun där man får leka, lära, växa upp, arbeta
  och åldras.
  Politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för människor att leva ett gott liv. Du ska
  som medborgare kunna trivas och känna dig trygg. Trygg att både rättsväsende, vård, skola
  och omsorg fungerar. Vi måste stärka polisen, förbättra vården och ha en skola där ingen
  individ hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Oavsett vilken samhällsservice du behöver ska
  du alltid bli trivsamt behandlad och när du strosar runt i Täby ska det vara både snyggt,
  tryggt och trivsamt.
  I Täby har vi fått förtroende att vara med och styra de senaste mandatperioderna. Vi har
  under den senaste mandatperioden haft ansvar för gymnasie- och näringslivsnämnden.
  Senaste NKI (nöjd kund index) mätningen har aldrig varit högre sedan mätningarna startat.
  Med kristdemokratiskt inflytande gör vi skillnad för det lokala företagsklimatet. Vi
  kristdemokrater vill att innovation och lärande fortsatt ska vara ett signum för Täby, där
  entreprenörskap och utveckling är mer förekommande än i övriga Sverige. För oss
  kristdemokrater är ett fungerande förtagande i kommunen en förutsättning för skatteintäkter.
  Utan företagande har vi ingen välfärd.
  Vi kristdemokrater jobbar hårt för att vår vision ska ge avtryck och genomföras, vi är på god
  väg men vi behöver ditt förtroende och din röst för att få fler mandat för att ge avtryck i
  politiken här i Täby.
  Många partier lovar allt till alla. Vi kristdemokrater gör inte det, men vi håller det vi lovar. Allt
  vi gör, det gör vi med hjärta för Täby.

  Kristdemokraterna i Täbys 60 förslag för ett tryggt, snyggt och trivsamt Täby

   

   1. Fler synliga poliser och ordningsvakter ute i våra närområden – fler kommunala ordningsvakter
   2. Utökad kameraövervakning och bättre belysning vid otrygga platser i kommunen
   3. Sponsring av Grannsamverkanbil
   4. Digital funktion för trygga skolvägar
   5. Tiggeriförbud i kommunen
   6. Särskilt fokus på trygghetsfrågor
   7. Möjliggör för byggnation av småhus
   8. Inga nya höghus/lägenhetsområden
   9. Bullersäkra Täby
   10. Nya skolbyggnader som planeras ska ha väl tilltagna skolgårdar
   11. Utveckla Digitaliseringen av bygglovshantering – inför snabbspår
   12. Identifiera och möjliggöra för tryggt och tillgängligt entreprenör, utbildning- och idrottsområde (inom den regionala stadskärnan)
   13. Utveckla samarbete med företag och universitet för att skapa hubbar
   14. Innovationsupphandling för hållbart grönt bostadsområde
   15. upphandlingsinstrumentet ska användas för att främja en miljömässigt bra utveckling
   16. kommunen inte ska ha kommunala särkrav som fördyrar inköp utan följa svensk miljölagstiftning
   17. kommunen ska verka för att medborgarnas resvanor blir allt mer hållbara
   18. utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet ska vara prioriterat i kommunens infrastruktursatsningar
   19. andelen kommunalt avfall som materialåtervinns ska öka samt andelen restavfall och grovavfall ska minska
   20. Kommunen ska överta ansvaret för de returstationer som är utplacerade
   21. möjlighet till behovsanpassad tömning av insamlingskärl för hushåll, flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska införas
   22. kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till grönområden
   23. Täby ska bara växa om trafiken klarar det, varje ny utbyggnadsfas i Täby ska bara startas om trafiken tillåter
   24. Öppna upp fler vägar till/från Täby Centrum.
   25. Planera för tvärförbindelse västerut från Roslags Näsby till Kista
   26. Arbeta för en Arlandaförhandling – Roslagsbanan förlängs till Arlanda
   27. Möjliggör båtpendeltrafik från Täby till Stockholm
   28. Cirkulationsplatser för trafikflöde (utred tidigt)
   29. Busslinjer i Täby
   30. Integrationsplikt för att få försörjningsstöd
   31. SFI med baby
   32. Obligatorisk introduktionsutbildning i språk och samhällskunskap för nyanlända
   33. Avskaffa arbetsförmedlingen – lägg över myndighetsansvaret på kommunen
   34. Fokus på kompetensförsörjning
   35. Höj barnomsorgspengen för att minska storleken på barngrupper i förskolan
   36. Fler vuxna i skolan – Trygghet, ordning och reda ska prioriteras i Täbys skolor
   37. Elevhälsoteam ska finnas tillgängligt dagligen på varje skola
   38. Värna valfriheten och stärk kvalitetsuppföljningen av förskola och skola
   39. Utveckla möjligheterna mellan skola och näringsliv via SYV
   40. Distansundervisning permanent program
   41. Högskolekurser i gymnasiet
   42. Entreprenörskap (UF)
   43. Relevant programutbud
   44. Samverkan med näringslivet
   45. Språkintroduktion
   46. Fler alternativa bostäder för seniorer såsom Seniorbostäder, Trygghetsboenden, ”Servishus” mm. ska finnas i Täby. Fastigheten där Äldreboendet Ångaren finns ska användas för detta ändamål, men även i andra delar av Täby finns möjlighet att bygga äldrebostäder av olika slag. Det är viktigt att sådana bostäder betraktas under planprocessen.
   47. Platsgaranti i äldreboenden inom Täby Kommun
   48. Inför hemtagningsteam inom äldreomsorgen för en bättre övergång mellan sjukvård och hemmet
   49. Arbeta för att handläggningstiden för biståndsbedömning ska vara så kort som möjligt. Det ska vara en självklarhet att få ett snabbt besked efter ansökan om plats.
   50. Aktivitetsansvarig på varje äldreboende i Täby
   51. Anställ en geriatriker/specialistläkare inom åldrandet i kommunen
   52. Säkerställ verksamhet på våra Seniorcenter även sommartid
   53. Komplettera bemanning genom att anställa personer som ännu ej slutfört sin vårdutbildning att avlasta vårdpersonal med kringuppgifter
   54. Ullnabackens friluftsområde ska i närtid utvecklas till ett rekreationsområde året runt.
   55. Tillgängliggör biblioteken genom digitalisering.
   56. Kommunens idrottsanläggningar och badplatser ska vara väl underhållna och tillgänglighetsanpassade för att attrahera alla åldersgrupper till ett brett utbud av idrotter.
   57. Naturspår runt Vallentunasjön
   58. Fortsatt medlemskap i funkisglädje
   59. Fler hundlekplatser
   60. Utred möjlighet till hundskog (inhägnad mark i skog för löst gående hund)

   

   

   

   

  Trygghet i Täby

   

  Kristdemokraterna föreslår 6 punkter för ett tryggare Täby

  • Fler synliga poliser och ordningsvakter ute i våra närområden – fler kommunala ordningsvakter
  • Utökad kameraövervakning och bättre belysning vid otrygga platser i kommunen
  • Sponsring av Grannsamverkanbil
  • Digital funktion för trygga
  • Särskilt fokus på trygghetsfrågor
  • Tiggeriförbud i kommunen

   

  Täby kommun är och ska fortsatt vara en trygg kommun. Täbybor ska känna trygghet i att barn får en högkvalitativ barnomsorg, att skolgången är av högsta kvalitet och att Täbys äldre får en kvalitativ äldreomsorg, en hemtjänst man kan lita på och där alla vågar gå ut om kvällen utan att känna sig otrygg. Täby ska präglas av en snygg och trygg närmiljö och bemötandet i kontakten med kommunen ska upplevas som god och trivsam.

   

  Täby, med sitt storstadsnära läge, utvecklas och trygghetsskapande åtgärder behöver hela tiden anpassas efter utvecklingen. Täbys barn är framtiden och vi vill skapa de bästa förutsättningar för dem i förskola och skola. Vi kristdemokrater vill därför trygga de vägar som barn tar till förskola och skola. De gång och cykelstråk som barnen tar till skolan ska vara belysta och övergångsställen ska ha ljussignaler för att uppmärksamma bilister på passerande barn. Barn och föräldrar ska enkelt kunna anmäla trygghetsbrister digitalt så att kommunen kan vidta trygghetsåtgärder. Vi ser att det kan vara ytterligare en utveckling av de appar vi använder oss av i vår kommunikation med våra medborgare i kommunen.

   

  Den psykiska hälsan är viktig för att elever tryggt ska kunna fokusera på skolarbete och lärande. Vi kristdemokrater vill därför att det ska finnas ett tillgängligt elevhälsoteam samt en skolvärd/skolvärdinna på samtliga skolor alla skoldagar i veckan.

  För att värna elevers trygghet vill vi kristdemokrater också aktivt motverka mobbning under skolgången. Vi kristdemokrater vill därför att kommunen ska ha initiera ett kommunövergripande samarbete mellan förskolor, skolor och inspireras av väl kända organisationer som till exempel BRIS, Friends etc, i hjälp och process att utarbeta arbetssätt för att motverka mobbning.

   

  En förutsättning för ett tryggt samhälle är att alla känner delaktighet och ansvar. Sverige och Täby har de senaste åren välkomnat en stor mängd migranter och flyktingar. Dessa nytillkomna Täbybor ska självklart så fort som möjligt bli en del av vår samhällsgemenskap genom att axla sitt ansvar för och bidra till vårt gemensamma samhälle. Kristdemokraterna i Täby vill fortsatt att kommunen ska ställa upp med kompetens och resurser i samhälls- och språkutbildningen, där tydliga krav ställs på individens eget ansvar att etablera sig, lära sig språket och komma i egenförsörjning. För oss kristdemokrater handlar detta om respekt för människan i ett fungerande och tryggt samhälle, dvs integration på riktigt.

   

  För att komplettera rättsvårdande resurser vill vi kristdemokrater se en fortsatt utbyggnad av kameraövervakning, dels för att förbättra möjligheten till brottsuppklaring, dels för att förebygga brottslighet och därmed göra platser mer trygga. Vi vill även stärka upp med ytterligare fler patrullerande kommunala ordningsvakter, se en fortsatt sponsring av trygghetsskapande åtgärder som görs av företag, föreningar och civilsamhället samt förstärka samverkansformerna mellan dem och kommunen.

   

  Vid sidan av fysiska trygghetsvandringar har vi under mandatperioden förbättrat möjligheterna för digitala trygghetsvandring där Täbybor digitalt kan identifiera och rapportera om de områden i kommunen som kan uppfattas som otrygga. Detta görs via en Täby kommuns app för felanmälan. Vi kristdemokrater vill att kommunen på detta vis underlättar för medborgare att dela med sig av den upplevda otryggheten så att kommunen proaktivt ska kunna vidta åtgärder som t.ex. förbättra belysningen vid promenadstråk och röja vegetation mm.

   

  Vi anser också att vi ska införa ett generellt tiggeriförbud i kommunens ordningsstadga, en vidareutveckling av dagens mer begränsade tiggeriförbud. Vi kristdemokrater vill att vi från politikens håll tar ett helhetsgrepp för tryggheten i Täby med extra fokus genom att se över den politiska organisationen här i Täby och inrätta en särskild nämnd med ansvar för trygghetsfrågor.

  Tillsammans gör vi Täby tryggare och mer trivsamt.

   

  Läs mer om våra förslag

  Samhällsbyggnad och kommunal service

   

  Kristdemokraternas 9 viktigaste punkter för ansvarsfull samhällsbyggnad och trafik i Täby

  • Säkerställ trafiksituationen inför varje ny utbyggnadsfas i Täby
  • Inga nya höghus/lägenhetsområden
  • Bullersäkra Täby
  • Nya skolbyggnader som planeras ska ha väl tilltagna skolgårdar
  • Utveckla Digitaliseringen av bygglovshantering – inför snabbspår
  • Identifiera och möjliggöra för tryggt och tillgängligt entreprenör, utbildning- och idrottsområde (inom den regionala stadskärnan)
  • Utveckla samarbete med företag och universitet för att skapa hubbar
  • Möjliggör för byggnation av småhus
  • Innovationsupphandling för hållbart grönt bostadsområde

  Täby kommun befinner sig nu i ett nytt skede då det finns långtgående planer på en mycket
  omfattande utbyggnad av flera nya områden med bostäder samt handel, kontors- och arbetslokaler. Utbyggnaden av dessa nya bostadsområden har redan påbörjats i Arninge-Ullnaområdet och i Roslags Näsby samt Täby park. Vi kristdemokrater tycker det är viktigt att utbyggnaden av de nya områdena sker på sådant sätt att miljöpåverkan minimeras samt att vi bygger hållbart både resursmässigt och hållbart över tid. Vi behöver också tänka på att ökad trafik även ökar risken för buller. Resurser ska avsättas för att bullersäkra våra bostadsområden. Trafiken ska inte göra boendemiljön mindre trivsam. Det är också viktigt att skapa bostadsnära park- och grönområden för rekreation och friluftsliv. Vi tror att det är av stor vikt att utveckla och tillgängliggöra våra grönytor så att Täbybor kan nyttja men inte överutnyttja våra gemensamma gröna resurser.

  Täby växer och gör det mer än någonsin, historiskt sett. Täby växer för att kommunen är en del av den växande Stockholmsregionen. Det är i vår region människor får arbete och det är vår region som även behöver fler bostäder för att kunna tillgodose och tillgodogöra allt det vi människor behöver, vi lever i Sveriges enda tillväxtmotor – Stockholmsregionen. Men för kristdemokraterna i Täby är det även viktigt att värna dagens Täbybor och vi anser därför att fortsatt utbyggnad måste villkoras med fungerande trafiklösningar. Vidare anser vi att planering kring nya bostadsområden endast ska bestå av småhus/ villor/ radhus. Vi ska inte bygga nya lägenhetsområden i kommunen.

   

  Täby kommun har vuxit starkt under de senaste mandatperioderna och fortsätter att växa. Täbys utbyggnad har under denna tid villkorats av devisen ”Halva Täby grönt”. Denna villkorade utbyggnad har inneburit att Täby förtätats och byggts på höjden. Täby är fortfarande i huvudsak ett villasamhälle, har varit så under lång tid och vi kristdemokrater vill att det så ska förbli. Täbys fokusering på flerbostadsbebyggelse har inneburit att privata markägares fastighetsutveckling fått stå tillbaka för kommunens planering. Vi kristdemokrater vill nu att Täby börjar tillgodose den stora efterfrågan av småhus. Vi är därför positiva till de privata småhusbyggandeambitionerna som finns, men som fått stå tillbaka, kring Gripsvall i Skarpäng, kring Camp Nygård i Täby Kyrkby samt kring Viggbyholms gård. För att möjliggöra en utökad villabebyggelse på främst privatägd mark vill vi kristdemokrater därför att halva Täbys ska vara grönt och blått.

   

  Vi kristdemokrater anser att vi måste ta vårt ansvar att växa. Men vi ska växa på ett hållbart och tolerant sätt. Vi anser att Täby ska växa med ”tre ben” där alla tre ben är lika viktiga när vi bygger stad. Vi vill inte ha ”sovstad” där det enbart finns bostäder och där människor inte jobbar.

   

  Vi vill inte enbart ha arbetsplatser där det finns enorm kunskap, dagtid. Men om kvällar och nätter är det inte alltid en trygg plats att vara på. Vi vill att Täby ska vara en plats där du ska känna trygghet i att det finns blandstad där bostäder, företag, arbetsplatser och en tillgänglig fritid finns. Därför ska Täby byggas ut med dessa tre ben som grund.

  • Bostäder
  • Näringsliv
  • Rekreation/fritid

  Den kraftiga befolkningstillväxten som utbyggnaden av Täby innebär, ställer alldeles särskilda krav på en förnuftig lokalförsörjning för förskola, grundskola och gymnasieskola och det ställer krav på en sund försörjning av vård- och omsorgsboenden samt LSS-bostäder.

  Sedan länge har forskning pekat på fördelarna med utevistelse för barn, som möjligheten till bättre hälsa, till minskade stressnivåer och till bättre koncentration, ex driver vi kristdemokrater frågan om mer idrott i skolan för bättre matematikresultat, vilket forskning visar. Vi kristdemokrater tycker att de nya skolbyggnader som planeras ska ha väl tilltagna skolgårdar och gärna ligga i anslutning till gröna ytor och är beredda att verka för detta i planerna i det fall det geografiska läget tillåter detta. Trygghet och säkerhet ska alltid prioriteras samt det pedagogiska innehållet som gör att kvalitet kan upprätthållas. Detta för våra barn – vår framtid, att de får tillbringa tid i trygga miljöer där man får tillåtelse och goda förutsättningar för att lära.

   

  Möjliggör för byggnation av småhus
  Idag byggs övervägande flerfamiljshus. Vi Kristdemokrater ser att vi därtill behöver tillgodose den stora efterfrågan av småhus. Vi kristdemokrater vill därför underlätta för småhusbyggande i större omfattning än vad som sker idag, dels genom att privata markägare enklare ska få planbesked, dels genom att kommunen upplåter mer mark till småhus, med hänsyn till närliggande naturområden. Vi Kristdemokrater är därför positiva till småhusbyggande på Gripsvall, på campingen i Täby Kyrkby vid Vallentunasjön samt vid hästhagarna vid Viggbyholms gård.

  Innovationsupphandling för hållbart grönt bostadsområde
  Täby bör med sina förutsättningar sträva efter att vara en pionjär i det hållbara boendet. Därför vill vi att lämplig yta för hållbart grönt bostadsområde identifieras och säljs i en innovationsupphandling med tydliga direktiv om att fokus är självförsörjande och hållbarhet.

  Täby ska utvecklas med innovativa företag
  Täby står inför en snabb tillväxt med tusentals nya bostäder och arbetsplatser och vi har idag ett starkt strategiskt läge i regionen med direktförbindelser via Roslagsbanan till KTH och Stockholms universitet. Sverigeförhandlingen har resulterat i en förlängning av Roslagsbanan till Stockholm city via Odenplan. Dessutom arbetar vi kristdemokrater för att bygga ut Roslagsbanan till Arlanda samt en tvärförbindelse från Täby till Kista. Det gör att det ur ett näringslivsperspektiv finns mycket goda förutsättningar för kommunen att ligga i framkant och vara en geografiskt strategisk plats för innovativa företag att etablera sig på, alternativt skapa hubbar och därmed goda förutsättningar för ett framtida företagskluster. I Täby finns många entreprenörer och vi ser att detta är något som kännetecknar Täby.

  Vi tror att Täby behöver arbetsplatser i mycket större utsträckning än idag som motsvarar vår befolknings kunskaper, utbildningsnivån är i regel hög bland den vuxna befolkningen i Täby. Vi kristdemokrater vill ta vara på detta samtidigt som vi vill skapa möjligheten för en högre livskvalitet och smidigare livspussel där fler Täbybor både kan bo och arbeta i Täby. Låt även nya stadsdelar såsom Ullna och Täby Park bli stadsdelar där smarta och digitala lösningar prövas för framtidens stadsutveckling.

  Effektivare kommunal service med smarta digitala lösningar
  Kristdemokraterna i Täby vill utveckla digitaliseringsarbetet och bli en mer effektiv, smart och hållbar kommun genom att se digitaliseringens möjligheter i kommunens verksamhet och service.

  Handläggningen av bygglovsärenden behöver bli effektivare i Täby. Vi kristdemokrater anser att privatpersoner och företag ska få sina bygglovsärenden hanterat snabbt och med en god servicenivå. Vi har under mandatperioden fått igenom vill därför utveckla den digitala bygglovsprocessen. Vi vill också införa ett snabbspår vilket innebär att inkomna enklare ärenden hanteras direkt (inom 48h).

  I Täby ska det vara enkelt att driva företag, svårare än så behöver vi inte veckla in det. Genom att utveckla arbetet med digitala lösningar i Täby, tillgänglig för medborgare, företagare och besökare vill vi utveckla vår kommuns möjligheter att ge digital service. Vi ser gärna att den utvecklingen sker i samarbete med näringslivet. Vi vill ta fram verksamhetsövergripande digitala lösningar utifrån ett företagarperspektiv. På så sätt bidrar vi till ett bättre företagsklimat. Det ska vara enkelt att driva företag i Täby. Det är en viktig förutsättning för att ligga i framkant med en hög kvalitet och effektivisera för såväl de offentliga som de privata verksamheterna.

   

  Miljö och klimat

   

  Kristdemokraternas 9 viktigaste punkter för miljö och klimat

  • upphandlingsinstrumentet ska användas för att främja en miljömässigt bra utveckling
  • kommunen inte ska ha kommunala särkrav som fördyrar inköp utan följa svensk miljölagstiftning
  • kommunen ska verka för att medborgarnas resvanor blir allt mer hållbara
  • utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet ska vara prioriterat i kommunens infrastruktursatsningar
  • andelen kommunalt avfall som materialåtervinns ska öka samt andelen restavfall och grovavfall ska minska
  • Kommunen ska överta ansvaret för de returstationer som är utplacerade
  • möjlighet till behovsanpassad tömning av insamlingskärl för hushåll, flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska införas
  • kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till grönområden
  • Innovationsupphandling för hållbart grönt bostadsområde

  Täby är och har varit en trivsam kommun sedan bronsåldern. I generationer har Täbybor kunnat ”leva livet, hela livet” i en trygg, snygg och trivsam miljö. Med sitt storstadsnära läge har Täby vuxit kraftigt det senaste seklet. Täby är en attraktiv kommun och dess popularitet innebär att Täby fortsätter att växa. Vi kristdemokrater vill främja Täbys popularitet och det är därför Täby ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Täby ska agera på ett sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna av vårt arbete till våra barn.

  För oss kristdemokrater är det centralt att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. Den viktigaste miljöfrågan för närvarande är att motverka uppvärmningen av jorden. Kommunen har här en nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är fossilfri, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp. Vi kristdemokrater vill därför att kommunen fortsatt ska använda upphandlingsinstrumentet för en miljömässigt hållbar utveckling. Kommunen ska följa svensk miljölagstiftning och inte ställa kommunala särkrav som fördyrar för Täbybor.

  Trafiksituationen är en av Täbys och hela Stockholmsregionens stora utmaningar idag. Täbys trafikmässiga betydelse i norrort innebär en växande utmaning. Boende i Stockholmsregionen, norrort och Täby är beroende av fungerande kommunikationsmedel men trafik och tillväxt måste gå hand i hand. Vi kristdemokrater anser trafikplaneringen måste beakta alla färdsätt; gång-, cykel-, bil- samt kollektivtrafik, på så sätt att boende, skola, arbete och fritid respekteras och ges goda förutsättningar. Täby ska verka för att medborgarnas resvanor ska bli allt mer hållbara men framförallt prioritera utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet med barn och ungdomars säkerhet som högsta prioritet.

  Avfallshantering är en central fråga för en hållbar framtid. Täby kommun har redan i nuläget en välfungerande och hållbarhetsfokuserad verksamhet. Vi kristdemokrater vill att Täbybor ska uppmuntras till sopsortering och materialåtervinning för en hållbar framtid. Vi kristdemokrater vill därför att möjlighet till behovsanpassad tömning av insamlingskärl för hushåll, flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska införas.  I hållbarhetsarbetet spelar de returstationer som finns utplacerade i kommunens olika stadsdelar en viktig roll. För att skapa trygga och trivsamma miljöer kring dessa returstationer och uppmuntra till sopsortering och materialåtervinning vill vi vidare att kommunen ska överta ansvaret för tömning och underhåll av returstationerna.

  Betydelsen av miljö- och klimatåtgärder för det egna välbefinnandet blir uppenbar när Täbybor vistas i naturen och närmiljön. Detta har inte minst framkommit under de senaste årens pandemi. Vi kristdemokrater anser att en av kommunens huvuduppgifter inom detta område är att tillse att det finns en god tillgång till friluftsområden och idrottsanläggningar i Täby. En fortsatt vidareutveckling av tillgänglighetsanpassade och väl underhållna friluftsmöjligheter främjar insikten om vårt gemensamma ansvar för miljö och klimat.

  Täby är en trygg och trivsam kommun och bör med sina goda förutsättningar sträva efter att vara en pionjär i det hållbara boendet. Vi kristdemokrater vill därför att kommunen identifierar ett lämpligt område för planläggning av ett hållbart grönt bostadsområde och att detta område säljs i en innovationsupphandling med tydliga plandirektiv om självförsörjning och hållbarhet.

  Trafik

   

  Kristdemokraterna föreslår 8 punkter för en bättre trafikförsörjning i Täby

  • Täby ska bara växa om trafiken klarar det, varje ny utbyggnadsfas i Täby ska bara startas om trafiken tillåter
  • Försäkra trafikförsörjningens hållbarhet före varje start av nytt utvecklingsprojekt.
  • Öppna upp fler vägar till/från Täby Centrum.
  • Planera för tvärförbindelse västerut från Roslags Näsby till Kista
  • Arbeta för en Arlandaförhandling – Roslagsbanan förlängs till Arlanda
  • Möjliggör båtpendeltrafik från Täby till Stockholm
  • Cirkulationsplatser för trafikflöde (utred tidigt)
  • Busslinjer i Täby

  Trafiksituationen är en av Täbys och hela Stockholmsregionens stora utmaningar idag. Den pågående utvecklingen och utbyggnaden av Täby kommer att kräva långsiktiga och hållbara trafiklösningar. Trafik och tillväxt måste gå hand i hand. Vi kristdemokrater anser trafikplaneringen måste beakta alla färdsätt; gång-, cykel-, bil- samt kollektivtrafik, på så sätt att boende, skola, arbete och fritid respekteras och ges goda förutsättningar. Detta blir än viktigare i samband med den pågående utbyggnaden av bostäder, handel, kontors- och arbetslokaler i Arninge-Ullna, i Roslags Näsby samt i Täby park. Vi kristdemokrater tycker det är viktigt att utbyggnaden av dessa nya områden sker på sådant sätt att miljöpåverkan (klimat, buller, luftföroreningar etc.) minimeras samt att byggandet sker resursmässigt hållbart över tid. Byggandet innebär ökad trafik vilket ökar risken för buller. Resurser ska fortsättningsvis avsättas för att bullersäkra Täbys bostadsområden.

   

  I Täby har kapaciteten i kollektivtrafiken förbättrats när Roslagsbanan har rustats upp med dubbelspår på två av tre linjer. Men det räcker inte. Vi kristdemokrater ser därför Sverigeförhandlingens förlängning av Roslagsbanan till Stockholm city via Odenplan som en nödvändig och självklar fortsättning på den spårbundna kapacitetsökningen. Vi kristdemokrater vill även bygga ut Roslagsbanan till Arlanda och ser därför inte tunnelbana till Täby som ett långsiktigt hållbart alternativ. För att avlasta biltrafiken och öka kollektivtrafikkapaciteten i framtiden vill vi kristdemokrater verka för en västlig förbindelse från Roslags Näsby till Kista. I andra delar av Stockholmsregionen utreds möjligheterna för båtpendling som ett alternativ till andra färdsätt. Täby har traditionellt sätt inte använt vatten som kollektiv färdväg. Vi kristdemokrater vill därför prioritera arbetet för pendlingsbåt från Täby till Stockholm.

   

  Många Täbybor är beroende av bilen för att få familjelivets vardag och fritid att fungera. Det är därför viktigt att kommunen aktivt arbetar för och vidtar åtgärder för att bil- och busstrafiken ska fungera i ett växande Täby. Täbytrafiken lider av många flaskhalsar inte minst i rusningstrafik och runt Täby Centrum på helger. Vi kristdemokrater vill därför att kommunen löpande inventerar, samråder samt vidtar åtgärder med regionen för att förbättra trafikflöden för bil- och busstrafik i hela kommunen. I remissvar till regionen gällande busslinjer och turtäthet ska kommunen lyfta fram det som behöver förbättras för att möta de behov som finns i Täby. När nya områden växer fram måste även regionens lokaltrafik hänga med. Om en fungerande bil- och busstrafik inte kan säkerställas måste utbyggnadens omfattning, utformning eller tidplan anpassas så att tillväxten går i takt med trafikkapaciteten och regionens åtgärder. Vidare vill vi kristdemokrater att kommunen utreder och planerar för fler cirkulationsplatser på högtrafikerade vägar för att få trafiken att flyta på bättre.

   

  Gång- och cykeltrafik är en viktig beståndsdel i Täbys trafikplanering, inte minst för barn och ungdomar på väg till eller ifrån skola och fritidsaktiviteter. Vi kristdemokrater vill att gång- och cykelvägar utformas med barn och ungdomars säkerhet som högsta prioritet. De gång och cykelstråk som barn och ungdom tar till skolan ska vara belysta och övergångsställen ska ha ljussignaler för att uppmärksamma bilister på passering.

   

  Arbetsmarknad och integration

   

  Kristdemokraternas 5 viktigaste punkter för tydliga krav i integrationen av nyanlända och förbättrad arbetsmarknad

  • Integrationsplikt för att få försörjningsstöd
  • SFI med baby
  • Obligatorisk introduktionsutbildning i språk och samhällskunskap för nyanlända
  • Avskaffa arbetsförmedlingen – lägg över myndighetsansvaret på kommunen
  • Fokus på kompetensförsörjning

  Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för Sveriges välfärd.
  Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas när enskilda människor
  finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag, förverkliga en idé och satsa sitt
  sparkapital. Politiken ska främja ett näringsliv som kan skapa fler arbetstillfällen. En förutsättning för ett gott företagsklimat är att företag har råd och möjlighet att anställa. Fyra av fem nya jobb skapas av de små företagen. Höga skatter på jobb slår hårt inte minst mot unga som söker sitt allra första jobb och mot de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

  I Täby har vi kristdemokrater varit den drivande kraften i att se till att sätta näringsliv
  och arbetsmarknadsfrågorna högre upp på dagordningen. Alliansen i Täby tillsatte efter
  valet 2014 ett nytt utskott till kommunstyrelsen som enbart fokuserar på dessa frågor,
  arbetsmarknad och näringsliv. Efter valet 2018 ändrades organisationen. Gymnasie-, näringsliv-, arbetsmarknad- och integrationsfrågor bildade gemensam nämnd. Även denna mandatperiod har vi kristdemokraterna dessa frågor som ansvar.
  En av de viktigaste frågorna för framtiden är att vi måste se till att människor kommer i egenförsörjning. Idag klarar arbetsförmedlingen av att förmedla 1 av 10 jobb. Vi tycker inte det är tillräckligt. Därför satte Täby kommun under föregående mandatperiod igång ett projekt, där coacher matchar in personer som står till arbetsmarknadens förfogande och lotsar dem in i arbetslivet, validerar tidigare utbildning och erfarenheter, har god kontakt med näringslivet och ser vilka behov näringslivet har. Detta projekt har nu permanentats och går under namnet Täby kompetenscenter. Detta är en nyckel till hur vi tillsammans ser till att lyckas med integration på riktigt. Vi behöver förstärka detta arbete eftersom tillgången till riktiga jobb eller utbildning kommer få konsekvenser för framtiden vad gäller utanförskap och tillväxt i våra företag.

  Täbys företagsklimat är gott men det kan alltid bli bättre – utan företag finns ingen välfärd!

  Integrationsplikt kopplat till försörjningsstöd
  Integrationsfrågan är en av de allra största utmaningarna för Täby under de kommande åren. En förutsättning för ett tryggt samhälle är att vi alla som lever i det känner tillhörighet och meningsfullhet. Till Sverige och Täby har en grupp människor kommit som invandrare och fått uppehållstillstånd de senaste åren. Dessa människor ska självklart så fort som möjligt bli en del av vår samhällsgemenskap men också ta ansvar för och bidra till vårt gemensamma samhälle. Kristdemokraterna i Täby anser att kommunen ska ställa upp med rätt och bra resurser i form av utbildning men även ställa tydliga krav på individens eget ansvar att etablera sig och komma i egenförsörjning. Det handlar både om respekt för människan och för ett fungerande och tryggt samhälle.

  Vi kristdemokrater vill införa en integrationsplikt i Täby. Denna kopplas till den individuella etableringsplanen med krav på närvaro, aktivt deltagande och progression i SFI, arbetsmarknadsinsatser och samhällsorientering. Frångås planen för den enskilde uteblir rätten till försörjningsstöd (bidrag) och andra förmåner.

  Vi vill bryta isolering och utanförskap och koppla rätten till olika förmåner till skyldigheter att göra insatser för att integreras. Vi tror att ökad tydlighet kommer vara ett värdefullt redskap för den enskilde vad som förväntas för att bli en del av samhällsgemenskapen, fokus ligger framförallt på språkinlärning och samhällsorientering med värderingsfokus. Den som vill ta del av vår välfärd ska omgående delta i undervisning i svenska språket samt undervisning om hur vårt samhälle är uppbyggt både vad gäller lag och ordning samt den värdegrund vi har i vårt samhälle. Dessutom vill vi att de som studerar SFI ska kombinera det med praktik för att få arbetslivserfarenhet redan under studietiden för att förbättra sin anställningsbarhet.

  Vi vill även införa ”SFI med baby” så att nyanlända kvinnor kan komma bort från isolering och så snabbt som möjligt lära sig språket.

  Kristdemokraterna i Täby menar att lyckad integration av invandrare utgår ifrån individens eget ansvar och drivkraft tillsammans med rätt och effektivt stöd från samhället. Passivitet och utanförskap är varken värdigt ur ett medmänskligt perspektiv eller samhällsekonomiskt hållbart. Vi kristdemokrater anser att tydlighet i skyldigheter och rättigheter är en grundförutsättning för lyckad integration.

   

  Förskola och grundskola

  Kristdemokraterna föreslår 5 punkter för att vi nöjer oss aldrig med mindre än en exceptionell skola i Täby!

  • Höj barnomsorgspengen för att minska storleken på barngrupper i förskolan
  • Fler vuxna i skolan – Trygghet, ordning och reda ska prioriteras i Täbys skolor
  • Elevhälsoteam ska finnas tillgängligt dagligen på varje skola
  • Värna valfriheten och stärk kvalitetsuppföljningen av förskola och skola
  • Utveckla möjligheterna mellan skola och näringsliv via SYV

  Tillsammans med familjen lägger en välfungerande förskola och en kvalitativ grundskola grunden för våra barns fortsatta liv. Föräldrar vill känna sig trygga i att barnen får en god och välfungerande omsorg, utveckling och utbildning i skolan. Det är ett därför ett stort ansvar som ligger hos för- och grundskolan. För oss kristdemokrater är det centralt att såväl barn som personal har en trygg miljö i skolan. Tryggheten är grundläggande både för våra barns fysiska och psykiska utveckling och för att en god undervisning ska kunna bedrivas.

  Läraren har en central roll i skolan och lärandet. Det är därför viktigt att Täbys skolor har en god arbetsmiljö, både för att kunna attrahera lärare till våra skolor och för att ge våra lärare goda pedagogiska förutsättningar. För att skapa en god arbetsmiljö i Täbys skolor, med trygghet, ordning och reda, vill vi kristdemokrater satsa på fler vuxna i skolan. Genom att förstärka med personalresurser för elevvård, skolvärdar och lärarassistenter ökar vi tryggheten för våra elever samt förbättrar arbetsmiljön och förutsättningarna för våra lärare.

  De tidiga åren i ett barns liv är viktiga. Kristdemokraterna värnar därför varje familjs frihet att själva styra över hur man planerar sin föräldraledighet och säger nej till kvotering av föräldrapengen. När vi som föräldrar så småningom lämnar våra barn till förskolan är det viktigt att förskolan är trygg, varm och väl fungerande. Storleken på barngrupperna och personaltätheten i förskolan är viktiga för att ge barnen en trygg miljö men också för att pedagogerna ska ha en god arbetsmiljö. Kristdemokraterna vill därför höja barnomsorgspengen för att möjliggöra mindre barngrupper och en högre personaltäthet.

  Vi är vana vid att kunna välja skola och förskola för våra barn och för oss kristdemokrater är det en självklar rättighet. Valfriheten har gett oss tillgång till för- och grundskolor med olika profiler och inriktningar, men också möjligheten att välja bort en skola vi inte är nöjda med. Med ett utbud av både för- och grundskolor i både privat och kommunal regi får vi ett varierat och dynamiskt utbud att välja bland. Kristdemokraterna anser att denna frihet är viktig och att vi i Täby därför ska ha både kommunala och privata alternativ. För att denna valfrihet ska vara möjlig krävs friskolor, därför är vi kristdemokrater mot ett vinstförbud och för valfrihet. Med valfriheten följer också behovet att ställa tydliga kvalitetskrav samt att följa upp dessa hos såväl kommunala som privata verksamheter. Kristdemokraterna vill stärka kommunens arbete med detta i Täby för att säkerställa att vi har välfungerande och trygga skolor och förskolor nu och i framtiden.

  Vi behöver också tänka ett steg längre och tidigt sätta valkompetens i fokus hos högstadieelever. Vi kristdemokrater vill att elever redan i åk 7 alternativt åk 8 ges tydlig information om arbetsmarknadens efterfrågan och lämpliga program på gymnasieskolor. Entreprenörskap och bristyrken ska särskilt lyftas fram i denna information. På detta sätt uppmärksammas ungdomar på betydelsen av sin kompetens och de val som görs inför den framtida arbetsmarknaden. Exempel på aktiviteter utöver information från SYV kan vara en yrkesmässa som anordnas gemensamt med skolor, kommun och inte minst näringsliv. Förberedelse och uppföljning är oerhört viktigt i samband med aktiviteterna.

  Vi anser att vi ska genomlysa skolpengen för att ligga i nivå för att kunna hålla god kvalité.

  Gymnasieskola

  Kristdemokraterna föreslår 6 punkter för en ännu bättre gymnasieskola

  • Distansundervisning permanent program
  • Högskolekurser i gymnasiet
  • Entreprenörskap (UF)
  • Relevant programutbud
  • Samverkan med näringslivet
  • Språkintroduktion

   

  Vi har under närmsta åren sett fördelarna med distansundervisning och detta ska vi ta vara på. Alla är inte stöpta i samma form och närundervisning passar inte alla. Det finns de individer som tillgodogör sig undervisningen bättre om den sker via distans. Orsakerna kan vara neuropsykiatriska eller rent praktiska, pga. exempelvis elitidrottande, till att ett digitalt alternativ passar bättre. Digital undervisning kan också möjliggöra snabbare studietakt och flexibel kursstart. Idag finns endast ett gymnasium i Sverige som erbjuder distansundervisning och det ligger i Torsås. De har riksintag vilket innebär att elever från hela landet kan söka till skolan. Vi kristdemokrater vill att en form av digital undervisning för utvalda program ska kunna erbjudas även i region Stockholm. Därför vill vi möjliggöra för denna form av undervisning i Täby.

  Gymnasiestudier är en biljett vidare till högre studier och goda förutsättningar på arbetsmarknaden. Vi kristdemokrater vet att alla individer lär sig i olika takt. En del vill öka sin studietakt därför vill vi fortsätta utveckla möjligheten att läsa högskolekurser redan på gymnasiet.

  Ett annat fokus vi har för gymnasiet, är att följa upp den starka entreprenörsandan vi har i Täby. Alla elever på gymnasiet ska även fortsättningsvis erbjudas möjlighet att starta företag via Ung Företagsamhet. Det gör vi genom att ha ett gott samarbete mellan skola och näringsliv.

  Relevanta program ska erbjudas på Åva gymnasium. Där för är det viktigt att kontinuerligt se över och utveckla programutbudet och de inriktningar och profiler som finns på Åva gymnasium. De program som finns på Åva gymnasium ska efterfrågas av ungdomarna och arbetsmarknaden. Här ska vi ständigt hålla dialog med vårt lokala näringsliv också för att se inom vilka områden vi kan samverka mellan näringsliv och gymnasieskola.

  Täby är en attraktiv skolkommun med hög utbildningskvalitet och många ungdomar söker sig till våra gymnasieskolor. Därför ställer vi kristdemokrater oss alltid positiva till att fler utbildningsplatser skapas i Täby.

  Språkintroduktion för nyanlända på gymnasiet ska vara en snabb introduktion till vidare studier som leder till yrkeskompetens och därmed egen försörjning. Målet är en snabbare väg till självförsörjning och integration och där fokus vid studiestarten ska ligga på svenska språket, samhällsinformation, som bl. a handlar om att förstå regler och normer som gäller i Sverige, och praktik. Genom att utveckla språkintroduktionen så leder det till snabbare självförsörjning och därmed förbättrad integration.

   

  Vård och omsorg

   

  Kristdemokraterna föreslår 8 punkter för att alla äldre ska känna trygghet livet ut

   

  • Fler alternativa bostäder för seniorer såsom Seniorbostäder, Trygghetsboenden, ”Servishus” m m. ska finnas i Täby. Fastigheten där Äldreboendet Ångaren finns ska användas för detta ändamål, men även i andra delar av Täby finns möjlighet att bygga äldrebostäder av olika slag. Det är viktigt att sådana bostäder betraktas under planprocessen.
  • Platsgaranti i äldreboenden inom Täby Kommun
  • Inför hemtagningsteam inom äldreomsorgen för en bättre övergång mellan sjukvård och hemmet
  • Arbeta för att handläggningstiden för biståndsbedömning ska vara så kort som möjligt. Det ska vara en självklarhet att få ett snabbt besked efter ansökan om plats.
  • En Aktivitetsansvarig på varje äldreboende i Täby
  • Anställ en geriatriker/specialistläkare inom åldrandet i kommunen
  • Säkerställ verksamhet på våra Seniorcenter även sommartid
  • Komplettera bemanning genom att anställa personer som ännu ej slutfört sin vårdutbildning att avlasta vårdpersonal med kringuppgifter

   

  Äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Var och en ska ses som en

  person med ett eget och unikt värde och kunna åldras i trygghet med bibehållet

  oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Var och en ska ha rätt att bestämma över sin vardag livet ut.

  Varje person har egna kunskaper och erfarenheter. Det egna valet, självständighet, inflytande över de insatser som ges, ett värdigt bemötande, ett tryggt boende och närheten till läkarkontakter ska tillgodoses inom äldreomsorgen.

   

   

  Vi kristdemokrater vill ta bort förbudet för kommuner att anställa läkare. Vi vill att det ska finnas möjlighet att anställa t.ex. en geriatriker (Specialistläkare inom åldrandet) och, i det fall en försöksverksamhet föreslås av kommande regering, att vi som kommun är med i projektet och köper in läkarkompetens från regionen. Sveriges äldre ska kunna känna trygghet och säkerhet i kontakten med det offentligas insatser. Sjuka och sköra personer har av naturliga skäl ett särskilt stort behov av en individanpassad, samordnad kontinuerlig vård och omsorg. Det ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och samverkan över professions- och organisationsgränser.

  En sammanhållen äldrepolitik handlar om mer än vård och omsorg. Vi ska se de äldre som en resurs att ta väl vara på. Att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är viktiga beståndsdelar i en politik som framhäver alla människors lika och unika värde. Vi vill bidra till ett samhälle som överbryggar generationsklyftorna och där varje människas unika livserfarenhet blir en tillgång.

  Många äldre kommer inte ut i samhället efter att de flyttat in på ett äldreboende. Kulturella upplevelser såsom att gå på bio, handla i butik eller äta på restaurang kan höja livskvalitén betydligt. För de äldre som inte längre orkar företa sig detta själva kan saknaden efter sådana upplevelser vara tung. Vi kristdemokrater vill därför att en aktivitetsansvarig anställs på varje äldreboende. En aktivitetsansvarig har till uppgift att ordna olika aktiviteter på och utanför äldreboendet, allt efter vad personen önskar orkar och orkar. Våra Seniorcentra är en viktig tillgång för Täbys seniorer. Därför bör dessa vara öppna året om.

  För oss kristdemokrater är det viktigt att äldre ska bo bra på äldre dar och kunna välja

  mellan äldreboende, och biståndsbedömt trygghetsboende och andra former av äldrebostäder såsom t ex ”servicehus” utefter de önskemål och behov man har. Kommunen behöver se till att Täbybor ges förutsättningar att kunna leva hela livet, i livets alla olika skeenden, i Täby. Idag saknar Täby Trygghetsboenden och vi kristdemokrater vill därför att fler sådana liksom andra former av äldrebostäder planeras och byggs.

  Vi behöver också bättre vårda befintliga äldreboenden och de fastigheter de har sin verksamhet i. Under mandatperioden 2018 – 2022 gjordes en utredning kring fastigheten som Ångarensverksamhet är lokaliserad. Utredningen visar att fastigheten är i dåligt skick och därför behöver rivas. En bred utredning kring hur man bäst utnyttjar fastigheten pågår. Vi kristdemokrater menar att fastigheten även i framtiden ska nyttjas till äldrebostäder av olika slag. Det kan vara i kombination med annan verksamhet. Vi ska värna om den närhet till både Näsbypark centrum och till centralparken, som är till glädje för de äldre.

  Vi kristdemokrater vill vidare att det ska finnas flexibilitet i möjligheten till korttidsplats utifrån individuella bedömningar.

  Vi Täbybor är stolta över vår kommun och vill gärna uppleva hela livet i Täby.

  Omständigheterna senare i livet kan dock innebära att man inte längre kan bo kvar i sin egen bostad.  För att värna om och trygga äldre Täbybor vill vi kristdemokrater därför ge alla äldre Täbybor en platsgaranti till ett äldreboende/äldrebostad i Täby. 

   

  Hemtagningsteam

  De äldre som bor kvar i det egna hemmet kan av olika skäl hamna på sjukhus. När de ska skrivas ut från sjukhuset är mottagandet i den egna bostaden många gånger inte förberett på det sätt det behöver vara. Samordnade insatser från äldreomsorgen och sjukvården saknas vilket i förlängningen kan leda till ökat behov av sjukhusvård och mer omfattande omvårdnadsinsatser.

  För att öka de äldres trygghet och självständighet efter en sjukhusvistelse vill vi kristdemokrater införa hemtagningsteam. Dessa team ska delta i planeringen av hemgång planeras, vid behov följa med i transporten hem, hjälpa till vid ankomsten till bostaden, kontrollera att det finns mat, ordna med läkemedel för de första dagarna samt identifiera och beställa en första anpassning av boendet i förekommande fall. Hemtagningsteamet har därefter en nyckelroll för att eventuell rehabilitering inleds omgående.

  Individer över 18 år inom LSS-kategorin

  Det finns aktiviteter tillgängliga för unga individer inom LSS- kategorin. Tyvärr ser det inte

  likadant ut för de vuxna inom LSS-kategorin. Många av dessa har daglig verksamhet, men vad händer under semesterperioden? Oftast är det upp till anhöriga att ordna med resor, utflykter och andra aktiviteter. Men när de anhöriga blir för gamla eller inte finns kvar i livet längre blir de som bor på gruppboende hänvisade till den verksamhet som finns på boendet även under semestertider. Tillvaron kan bli trist och tråkig om det inte anordnas meningsfyllda aktiviteter. Vi kristdemokrater vill att en aktivitetsansvarig ska finnas med uppgift att ordna olika aktiviteter på och utanför boendet, allt efter vad de vuxna inom LSS-kategorin orkar och önskar året om. Detta gäller särskilt under de tider då den dagligaverksamheten är stängd.

  Personalbemanning

  Genom att anställa personer som ännu ej slutfört sin vårdutbildning och som kan arbeta med kringuppgifter, vilket är en nödvändig och viktig del av vården och omsorgen, kan vi frigöra mer tid för omvårdnad av varje enskild person.

   

   

  Rekreation – kultur och fritid

  Kristdemokraterna föreslår 7 punkter för trivsam kultur och fritid i Täby

  • Ullnabackens friluftsområde ska i närtid utvecklas till ett rekreationsområde året runt.
  • Tillgängliggör biblioteken genom digitalisering.
  • Kommunens idrottsanläggningar och badplatser ska vara väl underhållna och tillgänglighetsanpassade för att attrahera alla åldersgrupper till ett brett utbud av idrotter.
  • Naturspår runt Vallentunasjön
  • Fortsatt medlemskap i funkisglädje
  • Fler hundlekplatser
  • Utred möjlighet till hundskog (inhägnad mark i skog för löst gående hund)

   

  Ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud har stor betydelse för attraktiviteten hos en kommun eller region. Kulturen och övrig fritidsverksamhet har stor betydelse i vårt mångkulturella samhälle som en enande kraft över etniska och religiösa gränser. Därför är det politikens uppgift att skapa goda förutsättningar för kulturen att blomstra. Kulturen bidrar till att skapa förståelse och respekt oavsett livsåskådning.

  Täby har ett stort och varierande föreningsliv. Det offentliga ska inte primärt utföra verksamhet, politiken ska däremot i samverkan med föreningar och organisationer, skapa förutsättningar för att medborgarna ska erbjudas ett rikt och varierande kultur- och fritidsliv. Det civila samhället har stor betydelse för utvecklingen av kultur- och fritidsutbudet.

  Täby kommuns kultur- och fritid ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla. Oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, livsåskådning eller funktionsvariation ska Täbybor ha stora möjligheter att ta del av och även utöva kultur- och fritidsaktiviteter.

  Vi kristdemokrater anser att en av kommunens huvuduppgifter inom detta område är att tillse att det finns en god tillgång till friluftsområden och idrottsanläggningar i Täby. Betydelsen av friluftsliv för Täbybor har tydligt framkommit under de senaste årens pandemi. För att underlätta friluftslivets tillgänglighet för alla Täbybor vill vi kristdemokrater att kommunen ska upprätta tydligare spårkartor där graden av framkomlighet tydligt framgår. Vi vill även arbeta för en skyndsam vidareutveckling av friluftsmöjligheterna kring Ullnasjön och Ullnabacken. Det friluftsspår som nyligen anlagts vid Ullnasjön är tillgänglighetsanpassat och vi kristdemokrater vill att denna ambition ska bibehållas kring Ullnasjön. Vi kristdemokrater vill även att kommunen utreder, samarbetar och initierar ett naturspår kring Vallentunasjön. Dessutom vill vi kristdemokrater att kommunen prioriterar underhållet på kommunens befintliga badplatser och idrottsanläggningar.

  Intresset för hund är stort i Täby och det har ökat markant under de senaste årens pandemi. Hundar och hundägare har ett stort behov av fysisk aktivitet utomhus. Eftersom det råder ett generellt kopplingstvång i Täby ökar därför behovet av hundgårdar där hund och hundförare kan röra sig utan koppel. Täby har redan flera hundgårdar men vi kristdemokrater vill att Täby löpande måste inventera och bereda nya områdesnära hundgårdar allt eftersom hundägandet ökar. Vi kristdemokrater vill speciellt verka för anläggning av större sammanhängande varierade områden, hund-ängar eller hundskog, där hund och hundförare kan röra sig över större ytor.

  För kristdemokraterna är det viktigt att alla barn i kommunen erbjuds ett väl tillgängligt basutbud av musikundervisning. Musikskolan ska fullt ut bedrivas av fristående aktörer. För att kunna täcka behov av undervisning i särskilda instrument som inte kan erbjudas i Täby vill vi kristdemokrater att Täby tar initiativ till en regional översyn med grannkommuner. På så sätt kan vi kombinera regionala musikpedagogiska resurser och erbjuda alla barn den musikundervisning som efterfrågas.

  Biblioteksbesök i Täby har visat en fallande trend under lång tid samtidigt som digitala media växer snabbt. Kristdemokraterna vill därför att biblioteksverksamheten ska satsa än mer på en digitaliserad verksamhet och förutsättningslöst se över sin kostnadsstruktur i övrigt. Vi Kristdemokrater ser hellre att resurser kraftsamlas till färre fysiska bibliotek för att säkerställa en hög kvalitet på den fysiska biblioteksverksamheten.