• Vad vi vill göra i Täby

  KD jobbar för ett Täby som är tryggt & snyggt

  Kristdemokraterna Täbys viktigaste valfrågor

  • Täby ska bara växa om trafiken klarar det, varje ny utbyggnadsfas i täby ska bara startas om trafiken tillåter
  • Mindre barngrupper i förskolan och fler vuxna i skolan
  • Förstatliga sjukhusvården och låt kommunerna ta över ansvaret för primärvården
  • Kommunala poliser, ordningsvakter och kameraövervakning för ökad trygghet
  • Fler bostäder för äldre och kortare handläggningstid för biståndsbedömning
  • Avskaffa arbetsförmedlingen – inför integrationsplikt

   

  Trygghet i Täby

  Kristdemokraterna föreslår tre punkter för ett tryggare Täby

  • Fler synliga poliser och ordningsvakter ute i våra närområden – kommunal polis
  • Utökad kameraövervakning och bättre belysning vid otrygga platser i kommunen
  • Digitala trygghetsvandringar

  Samhällsbyggnad och kommunal service

  Kristdemokraternas fyra viktigaste punkter för ansvarsfull samhällsbyggnad och trafik i Täby

  • Säkerställ trafiksituationen inför varje ny utbyggnadsfas i Täby
  • De nya bostadsområden som planeras ska ha väl tilltagna skolgårdar
  • Digitalisera bygglovshanteringen – för snabbare hantering
  • Utveckla Tibble/ÅVA-triangeln till en digital och smart stadsdel med ett Science park

   

   

  Trafik

  Kristdemokraterna föreslår fem punkter för en bättre trafikförsörjning i Täby

  • Täby ska bara växa om trafiken klarar det, varje ny utbyggnadsfas i Täby ska bara startas om trafiken tillåter
  • Försäkra trafikförsörjningens hållbarhet före varje start av nytt utvecklingsprojekt.
  • Öppna upp fler vägar till/från Täby Centrum.
  • Planera för tvärförbindelse västerut från Roslags Näsby till Kista
  • Arbeta för en Arlandaförhandling – Roslagsbanan förlängs till Arlanda

  Arbetsmarknad och integration

  Kristdemokraternas fyra viktigaste punkter för tydliga krav i integrationen av nyanlända och förbättrad arbetsmarknad

  • Integrationsplikt för att få försörjningsstöd
  • Obligatorisk introduktionsutbildning i språk och samhällskunskap för nyanlända
  • Avskaffa arbetsförmedlingen – lägg över myndighetsansvaret på kommunen
  • Företagslotsar med fokus på kompetensförsörjning

   

  Förskola och grundskola

  Vi Kristdemokraterna föreslår fyra punkter för att vi nöjer oss aldrig med mindre än en exceptionell skola i Täby!

  • Höj barnomsorgspengen för att minska storleken på barngrupper i förskolan
  • Fler vuxna i skolan – Trygghet, ordning och reda ska prioriteras i Täbys skolor
  • Elevhälsoteam ska finnas tillgängligt dagligen på varje skola
  • Värna valfriheten och stärk kvalitetsuppföljningen av förskola och skola

   

  Vård och omsorg

  Kristdemokraterna föreslår tre punkter för att alla skall ha en trygg ålderdom

  • Fler bostäder för äldre
  • Inför hemtagningsteam för en bättre övergång mellan sjukvård och hemmet
  • Arbeta för en kortare handlingstid för biståndsbedömning

  Rekreation – kultur och fritid

  Kristdemokraterna föreslår tre punkter för höjd livskvalitet genom kultur och fritid

  • Sänk egenavgifterna och kommunens kostnader (förluster) för den kommunala musikskolan genom att lägga ner egenregi och låt våra fristående aktörer ta hand om musikundervisningen
  • Ullnabackens friluftsområde ska i närtid utvecklas till ett rekreationsområde året runt med bland annat en skidbacke vintertid.
  • Kommunens idrottsanläggningar och badplatser ska vara väl underhållna för att attrahera alla åldersgrupper till ett brett utbud av idrotter.

  Sammanfattning

  Kristdemokraterna i Täbys 26 punkter för ett tryggt och snyggt Täby

  • Täby ska bara växa om trafiken klarar det, varje ny utbyggnadsfas i täby ska bara startas om trafiken tillåter
  • Förstatliga sjukhusvården och låt kommunerna ta över ansvaret för primärvården
  • Fler synliga poliser och ordningsvakter ute i våra närområden – kommunal polis
  • Utökad kameraövervakning och bättre belysning vid otrygga platser i kommunen
  • Digitala trygghetsvandringar
  • De nya bostadsområden som planeras ska ha väl tilltagna skolgårdar
  • Digitalisera bygglovshanteringen – för snabbare hantering
  • Utveckla Tibble/ÅVA-triangeln till en digital och smart stadsdel med ett Science park
  • Försäkra trafikförsörjningens hållbarhet före varje start av nytt utvecklingsprojekt.
  • Öppna upp fler vägar till/från Täby Centrum.
  • Planera för tvärförbindelse västerut från Roslags Näsby till Kista
  • Arbeta för en Arlandaförhandling – Roslagsbanan förlängs till Arlanda
  • Integrationsplikt för att få försörjningsstöd
  • Obligatorisk introduktionsutbildning i språk och samhällskunskap för nyanlända
  • Avskaffa arbetsförmedlingen – lägg över myndighetsansvaret på kommunen
  • Företagslotsar med fokus på kompetensförsörjning
  • Höj barnomsorgspengen för att minska storleken på barngrupper i förskolan
  • Fler vuxna i skolan – Trygghet, ordning och reda ska prioriteras i Täbys skolor
  • Elevhälsoteam ska finnas tillgängligt dagligen på varje skola
  • Värna valfriheten och stärk kvalitetsuppföljningen av förskola och skola
  • Fler bostäder för äldre
  • Inför hemtagningsteam för en bättre övergång mellan sjukvård och hemmet
  • Arbeta för en kortare handlingstid för biståndsbedömning
  • Sänk egenavgifterna och kommunens kostnader (förluster) för den kommunala musikskolan genom att lägga ner egenregi och låt våra fristående aktörer ta hand om musikundervisningen
  • Ullnabackens friluftsområde ska i närtid utvecklas till ett rekreationsområde året runt med bland annat en skidbacke vintertid.
  • Kommunens idrottsanläggningar och badplatser ska vara väl underhållna för att attrahera alla åldersgrupper till ett brett utbud av idrotter.

  Läs hela vårt kommunpolitiska program: Täby kommunprogram 2018 – kd