• Vad vill vi i vår kommun

  Arbete och företagande

  Varje människa har behov av gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person. Ett arbete är därför viktigt för varje människa. Vi vill ha ett samhälle som tar vara på alla människors möjligheter och inneboende förmåga. Alla kan inte arbeta 100 procent av heltid, men alla ska ha möjlighet att arbeta 100 procent av sin förmåga.
  Läs mer om våra förslag.

  Bostad

  Idag är bostadskrisen ett faktum. Detta är ett enormt problem för människor, inte minst ungdomar som gör sin entré på bostadsmarknaden. Till människans grundläggande behov och rättigheter hör att ha en bostad, en plats att kalla sitt hem. Det är där man känner trygghet.
  Läs mer om våra förslag.
  Läs mer om våra förslag.

  Ekonomi och skatter

  Kristdemokraternas ekonomiska politik bygger på att marknadsekonomin måste kombineras med en socialt ansvarsfull politik för att säkra såväl en bättre välfärdsutveckling som en skattenivå som ger vanliga människor mer pengar kvar i plånboken. Det i sin tur ökar friheten och det personliga ansvarstagandet.
  Läs mer om våra förslag.

  Europasamarbetet

  Den kristdemokratiska ideologin är internationalistisk och vilar på tanken om varje människa som en medmänniska. Det är därför ingen slump att många av pionjärerna bakom EU-samarbetet var kristdemokrater som genomlevt två världskrig och upplevt krigets lidande på nära håll. Europasamarbetet levererar varje dag frihet, fred, tillväxt och samförstånd men är utmanat av ett bristande stöd och förtroende hos dess innevånare. Därför bör samarbetet bli smalare och vassare med ett tätare samarbete kring trygghet, miljö, migrations- och handelsfrågor. Den inre marknaden måste utvecklas och frihandeln värnas, investeringsklimatet behöver stärkas, gemensamma lösningar på migrationsområdet måste komma på plats och fortsatta krafttag mot terrorhotet är nödvändiga. I en rad andra frågor kan EU behöva ta ett kliv tillbaka.
  Läs mer om våra förslag.

  Familj

  Familjen är den viktigaste gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Vi vet samtidigt att barn och unga mår allt sämre i dag. En viktig del i att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga är att stödja familjen. Kristdemokraterna vill stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera.
  Läs mer om våra förslag

  Försvar

  Utgångspunkt för den kristdemokratiska säkerhetspolitiken är varje människas rätt till liv och värdighet. Dess övergripande mål är att bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i omvärlden.

  Utrikes och bistånd

  De övergripande målen för Sveriges utvecklingssamarbete måste vara att hävda människovärdet, främja mänskliga rättigheter och demokrati samt höja de fattigas levnadsnivå. Den enskilda människans situation måste vara i fokus för detta arbete. Idén om att alla människor, var de än bor, har samma värde och att vi alla har ett ansvar för varandra utgör en stark motivation till den solidaritet som är grundläggande i den kristdemokratiska ideologin. Genom ökad delaktighet i samhället, starkare civila samhällen och större spridning av makt och resurser främjas förutsättningarna för en hållbar utveckling.

  Jord- och skogsbruk

  Kristdemokraterna styrs av förvaltartanken. Detta innebär att människan ska nyttja jordens resurser varsamt, efter behov. Naturens värde kan inte bara räknas i vad den ger i produktion. Inte minst för vår rekreation är den ovärderlig.
  Läs mer om våra förslag.

  Jämställdhet

  Kvinnor och män ska ha lika villkor att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. Där är samhället inte i dag. Det finns hem där kvinnor inte får gå ut eller välja vem de vill gift sig med. Utseendefixering och hårda prestationskrav skapar stress och driver många unga kvinnor mot psykisk ohälsa. Våld i nära relationer är ett allvarligt, och till stora delar dolt, samhällsproblem.
  Läs mer om våra förslag.

  Kommunikationer och IT

  Kristdemokraternas syn på kommunikationer och transportpolitiken har två utgångspunkter – utvecklat välstånd och miljöhänsyn. Den ambitionen ligger som grund för en förbättrad infrastruktur, nollvision i trafiken och bra IT-kommunikation i hela landet.
  Läs mer om våra förslag.

  Kultur och media

  Det svenska kulturarvet bärs till stor del upp av immateriella värden. Det är sådant som människolivet okränkbarhet, individers frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga. Detta grundar sig i den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Den idétraditionen har gett upphov till de dygder som präglar vårt samhälle som rättskänsla, mod, klokhet, ärlighet, generositet, tolerans och ansvarstagande.
  Läs mer om våra förslag.

  Lag och rätt

  Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett vem man är eller var man bor. En av statens absolut viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet.
  Läs mer om våra förslag.

  Migration och integration

  Kristdemokraterna vill ha ett flyktingmottagande som värnar öppenhet och respekt för asylrätten. Sverige ska ge skydd till människor som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Men för att klara ett gott mottagande måste det vara ordning och reda i asylmottagningen. Den ska vara reglerad och kontrollerad samt kombineras med en effektiv och välfungerande integrationspolitik.
  Läs mer om våra förslag.

  Miljö och energi

  Kristdemokraternas miljö- och energipolitik grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Människan har ett ansvar att förvalta de ändliga resurserna och naturvärdena. Vi som lever nu ska överlämna en jord som nästa generation kan ha som hem.
  Läs mer om våra förslag.

  Skola och utbildning

  Skolans uppgift är att ge varje elev kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Vår utbildningspolitik fokuserar på kunskap, bildning och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma verksamheten.
  Läs mer om våra förslag.

  Trossamfund och religion

  Kristen etik utgör till stor del den värdegrund som vårt samhälle vilar på. Att vara medvetenhet om sin egna historiska identitet skapar trygga medborgare och är en viktig förutsättning för att kunna förstå människor med annan religiös och kulturell bakgrund.
  Läs mer om våra förslag.

  Vård och omsorg

  Berättelserna är många om den vårdkris som Sverige befinner sig i. Utvecklingen måste vända. För oss kristdemokrater är det centralt att hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla personer har samma absoluta och okränkbara värde.
  Läs mer om våra förslag.