Respektera och förstå äldres behov av tempererat inneklimat.

Sommaren har varit fantastisk för alla som gillar utevistelse värme och solsken. Men alla Järfällabor kan inte njuta av värmen exempelvis om du är äldre och bor i en varm lägenhet utan luftkonditionering. Äldre kan inte reglera värmen i kroppen på samma sätt som yngre och känner inte behovet av vätska lika tydligt. På våra äldreboenden arbetar personalen hårt för att förebygga värmeslag och vätskebrist men lidandet för de äldre kan förebyggas och personalen kan avlastas. På vårt initiativ har Järfälla kommun beslutat att varje äldreboende skall ha en sinnenas trädgård. Vi vill att äldre skall få utevistelse och möjlighet att njuta av sommaren med skugga fågelkvitter blommors doft och porlande vatten. Som ett resultat av vårt initiativ så har alla boenden en trädgård men beklagligtvis är skötseln och standarden varierande, därför har vi krävt att en skötselplan av trädgårdarna skall arbetas fram. Men sommarens extrema värme kräver ytterligare åtgärder och åskådliggör behovet av ett förslag som vi drivit länge men inte fått stöd för, luftkonditionering för äldre på våra boenden. Värmen kan vara livshotande för äldre och sjukhusen rapporterar om ett ökat antal fall av värmerelaterade sjukdomsfall ibland med dödlig utgång. När snart sagt varje butik har temperaturreglerad inneluft så anser vi Kristdemokrater att det är en självklarhet att svaga och sjuka Järfällabor i kommunens omsorg skall få en livsmiljö på våra boenden som inte hotar liv och hälsa. De nu styrande S+Mp+C anser att det blir för dyrt, vi anser att det är en felaktig bedömning våra medmänniskors liv och hälsa får inte ha ett pris. Får vi ditt förtroende i valet så kommer vi att målmedvetet arbeta för äldres rättigheter och ett senior vänligare Järfälla. Äldres rättigheter är vår politik.

Lennart Nilsson

Borgerliga oppositionen på besök hos polisen

Under fredagen gjorde den Borgerliga oppositionen i Järfälla, bestående av Moderaterna, Liberalerna och Krisdemokraterna, ett studiebesök hos polisen. Besöket var mycket informativt och gav goda inspel för hur polisen och kommunen kan samverka i arbetet för att göra Järfälla till en tryggare plats. Bland annat så diskuterades utvecklingen i de olika kommundelarna, polisens arbetssätt, polisens bemanning och olika exempel på goda samarbetsformer.

– Otryggheten har växt i Järfälla de senaste åren. Vi behöver fler poliser men även ansvarstagande kommunpolitiker. Vi ska arbeta tillsammans med polisen på rätt sätt för att säkerställa att Järfälla blir en kommun där alla känner sig trygga, säger Cecilia Löfgreen, gruppledare för Moderaterna.

Ett exempel på projekt som lyftes som framgångsrikt var kommunens samarbete med polisen, hyresgästerna och Järfällahus som ökade tryggheten på Termovägen för ett antal år sedan men som nu är nedlagt.

– Jag arbetade själv med projektet och vet att ett nära samarbete mellan boende, fastighetsägare, kommun och polis är mycket viktigt. När kommunpoliser har tid och möjlighet att arbeta brottsförebyggande, i samband med att de boende får känna ett stort ansvar för sitt område så vet jag att vi kan bygga trygghet tillsammans, säger Nikoletta Jozsa, gruppledare för Liberalerna.

Den öppna försäljningen av narkotika i kommunen lyftes också som ett stort problem för tryggheten i centrumområdena, framförallt i Jakobsberg.

– När polisen som idag har för knappa resurser så hinns inte mängdbrottslighet som narkotikaförsäljning med, även om den sker öppet. Vi måste se till att stärka polisens resurser men också se till att kommun och socialtjänst tar sitt ansvar för att se till att unga som hamnar i denna problematik snabbt fångas upp och tas omhand, säger Lennart Nilsson, gruppledare Kristdemokraterna i Järfälla.

Mindre barngrupper i förskolan!

Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att barngrupperna i förskolan måste bli mindre. Med stora barngrupper är det svårt för lärarna att erbjuda den pedagogiska verksamhet som förskolan har till uppdrag att göra. Barnen får allt för många relationer att hålla reda på, och ljudnivån blir ofta hög. Kristdemokraterna har föreslagit fullmäktige att ett tak för barngruppernas storlek ska sättas i Järfälla och en plan för att minska grupperna skall arbetas fram.

Koalitionen glömmer Järfällaborna!

Bild

Kommunfullmäktige debatterade Järfällas bokslutet i går kväll det sista bokslutet inför valet.  I bokslutet mäts kvalitet och de styrande partiernas förmåga att leva upp till sina vallöften. Det sämsta betyget är enligt min uppfattning Järfällabornas sjunkande syn på kommunen som en bra plats att bo på. När samtidigt skattekraften i kommunen sjunker och den upplevda tryggheten går åt samma håll så har S+C+MP misslyckats. Enligt revisionen har endast 42 av 119 av kommunfullmäktige fastställda mål uppfyllts. Några exempel. Om koalitionen intresserat sig för äldreomsorgen så skulle inte SKL klassat hemtjänsten i gruppen sämst av kommuner. Nöjdheten med kommunens äldreboenden skulle öka inte minska. Fler elever i gymnasiet skulle ges en utbildning som leder till examen och Järfälla skulle inte klassas i gruppen sämst bland Jämförelsekommuner. Den demokratiska insynen och inflytande i verksamheten minskar enligt medborgarundersökningen. Det är ett underkänt slutbetyg för den styrande koalitionen. I sin iver att bygga mest i länet så glömde koalitionen Järfällaborna.

Lennart Nilsson, kommunalråd och gruppledar

Förbättra Järfällas måltidsambitioner!

Bild

Måltidens betydelse för vår livskvalitet är fastlagd i forskningen. Järfälla kommun serverar lagad mat till Järfällabor i alla åldrar men med vilken ambition som vår kommun lagar maten är omtvistad. . Bra mat skall vara lagad med bra råvaror och vara sammansatt rätt för att uppfylla vårt behov av korrekt nutrition. Men om maten inte uppfattas som god eller inte är tillräckligt varierad så försvinner matlusten snabbt för den äldre som i ensamhet skall värma maten i mikrovågsugnen eller för barnet som av olika anledningar inte äter skolans mat. 

VI har nu lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår ett matlyft för Järfälla kommun enligt följande förslag:

 • För att skapa en högre kvalité och öka variationen av maträtter föreslår vi att insatsen ”matlåda i hemmet” och ”matlagning i hemmet” med syfte att få flera leverantörer. Den äldre skall ges möjlighet att själv fastställa sin veckomatsedel minst sju rätter skall erbjudas.
 • Riskbedömningar av maten skall genomföras för att undvika undernäring. Vid läkemedelsgenomgång skall läkemedlets påverkan på aptiten bedömas.
 • För att tillgodose äldres behov av att äta vid fler tillfällen under dagen förslår vi att insatsen ”mat i hemmet” anpassas till äldres behov av att äta fem gånger per dag.
 • Järfällabor med insatsen mat i hemmet skall erbjudas gemensamma måltider med närboende äldre i närliggande kommunal matsal gärna i samverkan med frivilligorganisationer.
 • För att säkerställa att maten är god föreslår vi att maten utvärderas genom att efterfråga matgästens uppfattning om måltiden och vad man vill äta nästa gång. Förslagsvis genom ett it-system exempelvis i hemtjänstens mobiltelefoner. Pensionärsorganisationerna skall erbjudas att utse en referensgrupp för matutveckling.
 • I skolmatsalen kan man placera en så kallad utvärderingsstolpe med fyra smiley-gubbar för att få en snabb feedback från elever.
 • Matråd skall vara obligatoriskt på varje skola, äldreboende eller gruppboende. Protokoll skall föras vid rådens sammanträde. Protokollen skall vara offentliga.
 • Maten och måltiden skall vara en del av den pedagogiska undervisningen i förskola och skola då såväl näringslära som måltidens roll skall lyftas fram. En trygg och lugn matsituation skall garanteras av Järfälla kommun genom inspektioner och vägledning av förvaltningen.
 • Skolans mat skall alltid bestå av minst tre lagade maträtter varav en vegetarisk.
 • Järfälla kommun skall i upphandlingar och egna anställningar säkerställa god kunskap hos de kockar som lagar mat till kommunens matgäster.
 • Uppvärmd mat skall undvikas genom korta ledtider mellan matens tillredning och måltidstillfället.
 • Järfällas kostansvariga skall ges verktyg att säkerställa att färska grönsaker serveras och att kedjan från jord till bord är kort.

Avskaffa landstingets sjukvårdsansvar gör vården likvärdig i hela landet.

Lennart Nilsson gruppledare i Järfälla har tillsammans med länets kommunalråd lagt fram ett förslag som ligger i linje med vårt vallöfte att avskaffa landstingens sjukvårdsansvar. Vi vill höja kvalitén för all sjukvård och göra den jämlik över hela landet. Med staten som garant för sjukvårdens innehåll och kommunernas närhet till patienten och äldreomsorgen  som ansvarig för våra vårdcentraler så skapas förutsättningar för hög kvalitet i sjukhusvården och tillgänglighet för kommuninnevånarna.

https://www.svd.se/lat-kommunerna-ta-ansvar-for-primarvarden

Järfälla, kommunen som vänder ryggen mot Mälaren!

Vår kommun har en lång strandlinje med utrymme för rekreation kultur och båtresor. Kommuninnevånare med lokalkännedom vet hur man hittar till Sandviks gård eller Gåseborg Ängsjö eller Koffsan. Nyinflyttade Järfällabor känner emellanåt inte till att hela kommunen gränsar till Mälaren och att vi har fem friluftsbad. Det vill vi Kristdemokrater ändra på och har lämnat en motion till fullmäktige för att lyfta fram vår fantastiska Mälarkust.

Oklara besked från Koalitionen S+Mp+C!

KD förslaget att bygga om byggnaden som innehåller Järfällas nuvarande badhus till ett kultur idrotts och föreningshus avslogs av Koalitionen på kommunfullmäktiges möte 18/4  (Dnr Kst 2016/227)  uppenbarligen tyckte man att behovet inte fanns. Nu återkommer man och vill behålla byggnaden utan att tala om vad man vill använda byggnaden till. Järfälla behöver en kulturscen, rummet som innehåller bassängen kan bli en fantastisk kulturscen! Föreningslivet behöver lokaler såväl för kampsport som kontor, byggnaden har redan lämpliga lokaler allt som behövs är en upprustning. Byggnaden innehåller ett café kort sagt allt är upplagt för Järfälla skall få ett efterlängtat första kultur och aktivitetshus något som såväl äldre som unga efterfrågat länge och andra kommuner har.Järfällas Kristdemokrater har kämpat för föreningslivets roll och behov under alla år nu växer Järfälla och behovet är större för varje år vad vill Koalitionen?

Lennart Nilsson

Bilen behövs i ett modernt samhälle

Miljöpartiet vill avskaffa alla bilar i samhället och missar inte ett tillfälle att berätta att bilen skall avskaffas, förutom en bil som skall sparas på museum enligt Mp Järfällas gruppledare. Det avslöjar en okunskap om vanliga människors vardag och livsvillkor. Vi Kristdemokrater vet att bilen behövs vi ser att elbilar lanseras på bred front och vi vill bygga ett samhälle som underlättar för bilägande och underlättar övergången till elbilssamhället. Det är ett proaktivt sätt att möta klimathotet. Då duger det inte att dra ned på antalet parkeringsplatser bygg parkeringsplatser med laddstolpe det är framtiden.