Seniorpolitik

Seniorpolitik

Människovärdesprincipen är grunden för vår politik. Därför har Kristdemokraterna jobbat med äldrefrågor och seniorpolitik mer genomarbetat än något annat parti. Att åldras är en del av livet och vårt Järfälla skall byggas för att förstå och underlätta vardagen oavsett vilket födelseår du har. Får vi ditt förtroende att styra Järfälla så lovar vi att ta tillvara seniorers kompetens och livserfarenhet när vi utvecklar vår kommun. Du skall vara medskapande i samhällsutvecklingen.

Får vi ditt förtroende så genomför vi följande reformer
– Äldreboendegaranti: Alla över 85 år ska ha rätt till en äldreboendeplats.
– Höjda vitesbelopp när kommunerna inte klarar att leverera särskilt boende i tid.
– Nationellt ansvar för sjukvården, avskaffa landstingens ansvar.
– Kommunala upphandlingar och uppföljning av såväl omsorg, mat samt övriga kommunala upphandlingar ska förstärkas personellt för säkerhet och kvalitet.
– Utveckla hemtjänsten för att motverka ensamhet
-Upptäcka tidiga tecken på sjukdom och demens.
– Starta en frivilligcentral för att samordna insatser från civilsamhället.
– Använda seniorens tv för direktkontakt med barn vänner och barnbarn.
– Fördjupa arbetet med värdighet i vård och omsorg.
– Bygg trygghetsboende och äldreboende med hemkänsla och sinnenas trädgård.
– Utbilda hemtjänsten i trygghetsskapande arbete.

Att vara förälder är kanske den viktigaste livsuppgiften vi har. Ansvaret för ett barn och att vara förebild är inspirerande och utmanande. Kristdemokraternas barn och familjepolitik syftar till att underlätta för föräldrar att vara förälder. Med vår politik så skall inget barn i Järfälla begå brott eller använda droger. Kristdemokraternas förslag bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet men vi behöver ditt stöd för att varje Järfällabarn ges chansen till en bättre uppväxt.

  • Varje barn skall få en Fritidscheck och en kulturpeng. Bevisad effekt är sundare liv  självförtroende minskad droganvändning. (The Icelandic youth project).
  •  Satsa på utveckling och underhåll av lekmiljöer i skola
  •  Bättre mat på Järfällas skolor för att orka med skoldagen.
  • Mindre barngrupper i förskolan.
  • Förbättra trygghet, kunskap och arbetsro i skolan genom bättre samverkan med föräldrar och tydliga krav på ordning och uppförande.
  • Förstärkt elevvårdsfunktion för att upptäcka sociala problem och neuropsykiatriska behov.

Bygg med kvalitet – inte kvantitet

Bygg med kvalitet – inte kvantitet

Järfälla är kommunen vid Mälaren med lättillgänglig natur och levande kulturhistoria Våra kommundelar har unika värden som riskerar att gå förstöras om den nu gällande politiken får fortsätta en mandatperiod till. På Kvarnbackens historiska mark planeras bostäder, det sätter vi oss emot. KD vill bygga upp kvarnen och bevara kommunens största järnåldersgravfält. Vi bygger i första hand samhälle och i andra hand bostäder. Vi vill bygga seniorvänligt och med barnperspektiv. Rollatorvänligt till centrum och trygg cykelväg till skolan. En god stadsmiljö kräver god arkitektur och stadsplanering. Parker, samlingslokaler, restauranger, handel och idrottsplatser skapar liv mellan byggnader och ger förutsättningar för trivsel och socialt innehåll. När fler väljer att bo i Järfälla så behövs fler och bättre vägar. Bygg bort trafikkaoset så att bussen bilen och utryckningsfordon kommer fram. Du som bor i Järfälla ska vara delaktig när vi utvecklar din kommundel miljonprogrammens misstag får inte upprepas!

–  Utveckla kommundelarna med bevarad identitet.
– Bygg seniorvänligt med barnperspektiv.
– Bostäder för äldres behov i kommundelarna.
– Lekmiljön på skolor och förskolor ska rustas upp
– Bygg tryggt i enlighet med konceptet ”Bo tryggt   2030.”
– Bygg miljövänligt i trä för bättre inomhusklimat
– Förbättra kollektivtrafiken.
– Tillgängliggör vår Mälarkust och starta kollektivtrafik på Mälaren.
– Fler och mindre byggföretag ger billigare boende

KD är en hemförsäkring! Vi vägrar återinföra fastighetsskatten

KD är en hemförsäkring! Vi vägrar återinföra fastighetsskatten

Det var KD som avskaffade fastighetsskatten i Sverige. Vi vägrar att återinföra den igen. Fastighetsskatten var alltid ett fuskbygge. Det var Sveriges mest hatade skatt för att den var godtycklig, gjorde det dyrare att bo för alla och för att den överbeskattade tillväxtregioner. Förre finansministern Anders Borg (M) vill återinföra den. Tidigare partiledaren Bo Lundgren (M) vill återinföra den. Och från vänsterhåll har man alltid gillat den. Men KD vägrar. Det blir ingen fastighetsskatt så länge vi sitter i en svensk regering.

Skatten gör att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att bo i sina egna hem på ålderns höst istället tvingades att sälja på grund av skatten. Med den betydligt lägre kommunala avgiften finns i stället en trygghet och förutsägbarhet för boende i egna hem och flerfamiljshus. För att undanröja hotet om framtida ny statlig fastighetsskatt vill vi även avskaffa fastighetstaxeringen av boende.  Den slopades för att ge trygghet, förutsägbarhet och förhindra en skattesmäll enbart orsakad av att grannarna haft en lyckosam försäljning.