Angående bidrag till Troja Ljungby

På kommunstyrelsens möte 2011-04-05 togs frågan upp gällande extra bidrag till Troja Ljungby och Ljungby Volleybollklubb. I samband med beslutet om bidraget till Troja Ljungby har Christer Henriksson blivit citerad i tidningen Smålänningen på ett sätt som behöver förtydligas.

Kommunen erbjöd sig att köpa de tillbyggnader som Troja uppfört på Sunnerbohov för 1 miljon kronor (Troja hade begärt 2 miljoner kronor). Christer Henriksson (KD) invände inte mot detta beslut, däremot ifrågasatte han om Troja Ljungby verkligen har en sådan påverkan på marknadsföringen av Ljungby kommun att det motiverar de ständigt återkommande extra bidragen till Troja, vilket var ett argument som framfördes av Roland Johansson från Alternativet.

Det har framkommit i Smålänningen den 6:e och 7:e april att Christer Henriksson skall ha yttrat sig om att Troja Ljungby är en ”tveksam reklampelare för Ljungby”.

Bakgrunden till den kommentaren bygger inte på att vi inom Kristdemokraterna tycker att Troja är en dålig eller felaktig reklampelare för Ljungby. Dock ifrågasätter vi de argument som framhölls när Troja Ljungby begärde 2 miljoner kronor om att ”Troja är Ljungbys starkaste varumärke.”

I situationen när pengar skall sparas i andra delar av kommunen kan inte beslut om dylika bidrag fattas lättvindigt.

Kommunstyrelsens diskussioner om Åsikten

Upphandling av Åsikten

Kommunstyrelsen beslutade att begära in anbud på byggandet av Åsikten. Den underliggande tanken var att upphandlingen får avslutas utan  avtal om projektet visar sig vara för dyrt.

Mot detta invände KD’s ledamot (Christer Henriksson) att så kan man inte göra.

Då måste det enligt lag finnas saklig grund för att avbryta en upphandling. Dels är det att utnyttja de entreprenörer och medentreprenörer som lägger ned ett stort arbete på anbuden. Dessutom är det välbekant att kostnaden för projektet blir långt utöver vad kommunen avsatt i sin budget.

Som ett komplement vill vi än en gång hänvisa till det brev Ljungbybostäders styrelse skickat till Kommunstyrelsen där man avråder från fortsatt arbete med Åsikten i nuvarande form. Christer var vid detta brevs författande ordförande i bolagsstyrelsen för Ljungbybostäder och har därigenom redan tagit en ståndpunkt som även KD i Ljungby står bakom.

Vi anser inte att Åsikten är realistisk att bygga på den plats som föreslagits ej heller med den budget som föreslagit då det ”inte står i överensstämmelse med lagens krav på affärsmässighet.” (citat från brevet).

 

KD reserverar sig angående studentbostadsbolag

Reservation från KD gällande beslutet om studentbostadsbolag i Ljungby

 

”Jag reserverar mig härmed mot kommunfullmäktiges beslut att inte återremittera ärendet om bildande av studentbostadsbolag för ytterligare beredning. Den beredning som skett med tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret synes grunda sig på den missuppfattningen att problemet är om det är möjligt att särredovisa studentbostadsfastigheterna inom Ljungbybostäder.

Det har aldrig förelegat något tvivel om att en sådan särredovisning kan ske. Den aktuella frågan är vem som skall betala de underskott som studentbostäderna för med sig.Bakgrunden till byggandet av studentbostäderna är den studentbostadsgaranti som kommunen utfärdat.

För uppfyllande av garantin har Ljungbybostäder nödgats bygga sammanlagt 86 studentbostäder i kvarteren Tråden och Kolvringen. Dessa är förlustprojekt i två avseenden dels genom ett förväntat nedskrivningsbehov om uppskattat 8 000 000 kronor, som kommer att belasta Ljungbybostäders resultat 2011 samt balansräkningen dels en årlig förlust med drygt 1 000 000 kronor dvs cirka 1000 kronor per bostadshyresgäst hos Ljungbybostäder.

Enligt min mening borde detta åtminstone tydliggjorts i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige innan beslutet togs att kostnaderna för kommunens studentbostadsgarantiskall stanna på Ljungbybostäders hyresgäster med befriande verkan för lantbrukare, egnahemsägare, bostadsrättshavare och hyresgäster hos privata hyresvärdar.

 

Christer Henriksson (KD)”

Angående Åsikten

Brev till Kommunstyrelsen angående projekt Åsikten från Ljungbybostäders styrelse (Där Christer Henriksson (KD) är avgående ordförande)

Ljungbybostäder ABs styrelse har vid sitt sammanträde den 17 februari 2011 gått igenom det material och de kalkyler som finns tillgängliga för planerad byggnation av trygghetsbostäder i kvarteret Bandybanan 1, Åsikten.

Styrelsen har därvid konstaterat att det kan befaras att ett genomförande av projektet kommer att medföra ett nedskrivningsbehov för Ljungbybostäder AB om 30 000 000 till 50 000 000 kr.

Tillsammans med redan tidigare uppskattat nedskrivningsbehov om ca 20 000 000 kr på bl.a. Västanå i Ryssby samt studentbostäderna i kvarteren Tråden och Kolvringen kan det framtida nedskrivningsbehovet vid genomförande av projektet Åsikten komma att överskrida Ljungbybostäder ABs redovisade egna kapital om 49 000 000 kr. Styrelsen, som är ansvarig för bolagets ekonomi, anser att mot denna bakgrund att det inte är möjligt för Ljungbybostäder AB att genomföra projekt Åsikten.

De kalkyler för projekt Åsikten som finns tillgängliga visar att projektet för Ljungbybostäder ABs del inte kommer att nå break even inom överskådlig framtid. Bolaget som enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag ska agera affärsmässigt konstaterar att ett deltagande i projekt Åsikten inte står i överensstämmelse med lagens krav på affärsmässighet.

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 17 februari 2011 mot bakgrund av vad ovan anförts beslutat meddela Ljungby kommun att man inte ser det möjligt att förhandenvarande delta i ett genomförande av projekt Åsikten.

Kristdemokraternas hållning i frågan om Landsbygdsskolorna

Med tanke på beslutet som nu tagits i kommunfullmäktige vill vi förtydliga KD’s ställning i frågan angående Landsbygdsskolor i Ljungby och varför vi har röstat som vi gjort:

  • Elevunderlaget i kommunen är sedan flera år vikande, vilket kräver en översyn av mängden skolor.
  • Små skolor med fåtal, kanske ingen, elev i varje klass gör undervisningssituationen känsligare då oplanerade situationer t ex lärares sjukdom inträffar.
  • Svårare att tillgodose särskilda behov hos enskild elev.
  • Svårare att tillhandahålla behöriga lärare i framtiden, vilket kommer att vara ett krav i och med den ändrade skollag som träder i kraft framöver.
  • Särskild prövning efter varje skolas förhållanden, vilket medfört bedömningen att Torpa skola med hänsyn till restider för elever inte bör läggas ner. Samma förhållanden gäller t ex inte för Kånna.

KD’s hållpunkt har hela tiden varit att Kånna och Södra Ljunga är de skolor som är aktuella för nedläggning medan vi har velat behålla Torpa skola, en ståndpunkt vi har behållt under hela debatten kring landsbygdsskolorna. Beslutet att lägga ned en skola är inte något roligt eller lätt beslut men ibland tyvärr nödvändigt när man ser till helheten för hela kommunen. Vi är samtidigt glada över att beslutet att starta en friskola i Södra Ljunga godkänts av Skolverket och uppmuntrar liknande beslut och önskar givetvis att dessa satsningar lyckas väl.

Ny ordförande och kassör i Kristdemokraterna i Ljungby

På årsmötet idag 5/3 valdes ny Ordförande och kassör i Ljungby lokalavdelning av Kristdemokraterna.

Ny ordförande är Christer Henriksson som utöver detta bl.a. sitter i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Ny kassör är Susanna Tingbratt som även har en plats i Barn och Utbildningsnämnden.

Ett enormt stort tack till avgående ordförande NilsErik Wetter och avgående kassör Stig Sand för det viktiga arbete de gjort för KD genom åren.

Grattis Södra Ljunga!

Kristdemokraterna i Ljungby vill gratulera Södra Ljungas Friskoleförening som idag fått tillstånd från Skolinspektionen att driva friskola i de lokaler som kommunen idag driver Södra Ljunga skola i. Vi är glada att friskoleplanerna gått igenom och önskar allt gott och lycka till med uppstarten och driften av skolan.

Det är glädjande med privata initiativ som dessa i denna period där vi tyvärr sett oss tvingade att lägga ned några utav skolorna i Ljungby kommun.