• Vår politik

  Kristdemokraterna är det politiska parti i Sverige som med utgångspunkt från den kristna värdegrunden förenar frihet med socialt ansvarstagande. Den kristdemokratiska politiken utgår från idén om samhällsgemenskap baserad på familjens frihet, det personliga ansvaret och ett starkt civilsamhälle.

  Så här i valtider koncentreras debatten ofta på frågor där man vill åstadkomma förändringar. Det är naturligt. Men man får inte glömma att Ljungby redan idag är en välfungerande kommun där de flesta invånarna har det bra. Kommunen med sina vackra omgivningar ligger i södra Sverige där E4 korsas av länsväg 25. Detta innebär goda kontakter i alla väderstreck. Näringslivet är välutvecklat med inriktning mot tillverkningsindustri. Vi Kristdemokrater vill behålla och vidareutveckla vår kommun. 

  Vi har nyligen antagit en ny vision i Ljungby om 35 000 invånare år 2035. Vi kristdemokrater ställer oss bakom den här vision och blickar framåt mot en kommun med än mer möjligheter. Vi vill dock inte riskera att alltför mycket resurser läggs på projekt för att ”sätta Ljungby på kartan”. Vi är övertygade om att med fokus på den kommunala servicen, ett väl utvecklat samarbete med näringsliv och föreningsliv så skapar vi en attraktiv kommun där många vill bo och bygga. 

  Barn & Unga
  Vår tids kanske viktigaste utmaning är att barn och unga ska få en god uppväxt. Det börjar i familjen där samhället behöver finnas och ge stöd när så behövs. Att kommunen erbjuder familjerådgivning  är positivt, men vi behöver se över hur informationen når dem som behöver det. Vi vill sträva efter att minska barngrupperna i förskolan och att föräldrar som vill välja en annan barnomsorg ska också ha frihet att göra det. Vi vill erbjuda en bra skola där varje barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Skolan ska ge kunskap för arbetslivet, men också bildning för hela livet. Kvaliteten på undervisningen är viktigare än vem som står som huvudman. Alla ska ha möjlighet att gå i en bra skola. När det behövs särskilda insatser är det viktigt att de sätts in i ett tidigt skede och att kommunen har en helhetssyn över nämndsgränser och tänker långsiktigt.

  Äldreomsorg
  Äldreomsorgen med hemtjänst och särskilda boenden är väl utbyggd. De äldres möjlighet att själva välja omsorg efter önskemål och behov är emellertid begränsad. Vi vill utveckla, inte avveckla LOVen (Lagen om Valfrihet). Den enskildes möjlighet att besluta över sin vardag bör inte upphöra då man går i pension. Det bör till exempel vara ett fritt val för alla över 85 år att själva avgöra om de vill flytta till ett särskilt boende.

  Näringsliv
  I Ljungby finns ett finns ett välutvecklat näringsliv. Förutsättningar för att detta skall utvecklas positivt är goda. Mark för nya etableringar finns. Lediga lokaler likaså. Kommunen är centralt lokaliserad vid E4:an och 25:an vilket ger en bra lokalisering. Den politiska ledningen ska fokusera på att underlätta för tillväxt, både för företag som redan finns i kommunen men även för nyetableringar. Vi behöver satsa mer på att rekrytera kompetens genom bra kontakter med lärosäten och väl utvecklad medflyttarservice.

  Bostäder
  Vi har länge arbetat för att ett bostadsförsörjningsprogram ska tas fram i Ljungby. Nu är arbetet äntligen igång och utifrån detta ska vi bygga hållbara och attraktiva bostäder över hela kommunen.

  Vårt mål är att Ljungby genom kristdemokratiskt inflytande skall utvecklas till en mönsterkommun där medborgarna trivs och där näringslivet blomstrar.

  Ljungby kommun ska bli Sveriges bästa kommun att växa upp och leva i!