Alliansen röstar nej till att säga upp avtal med Frälsningsarmén om härbärge

Pressmeddelande 2018-03-21

 

Vid dagens sammanträde med socialnämnden är ett ärende om att säga upp avtal om härbärge för hemlösa vid Frälsningsarméns Sagahemmet. Avtalet har 9 månaders uppsägningstid och därför inleder majoriteten en översyn över området genom att säga upp avtalet på grund av att beläggningen på härbärge för hemlösa varit låg.

 

Inom Alliansen tycker vi att det här är att börja i fel ända. Först bör vi inventera problemen – vilka behov av härbärge finns, varför är det låg beläggning med mera – sedan bör vi diskutera med aktörer när det gäller härbärge och närliggande verksamhet vad de har för tankar och idéer, exempelvis Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Livets Ord, och först därefter bör man fatta beslut om åtgärder, säger Jonas Segersam (KD), vice ordförande i Socialnämnden.

 

– När det gäller problem med låg beläggning har kommunens härbärge i Librobäck en lägre beläggning sett till sin storlek, och då bör man i första hand sätta in åtgärder för omställning där. Det är mer angeläget att ha kvar Sagahemmets platser också under nästa år och när det gäller innehållet i avtalet tror inte vi det är några problem att komma överens med Frälsningsarmén, avslutar Jonas Segersam.

 

Alliansen reserverade sig mot majoritetens beslut i denna del.

Kristdemokraterna säger nej till fördubblad budget för konstmuseet

Pressmeddelande 2018-03-19

Idag har majoriteten presenterat sina idéer för ett nytt konstmuseum, vilket innebär en fördubblad yta och därmed fördubblade kostnader. Vi kristdemokrater säger nej till att satsa så mycket mer på ett konstmuseum i Uppsala, och tror att vi genom bättre samordning kan frigöra resurser och ändå få en bättre verksamhet.

 – Vi har precis skickat in en motion där vi föreslår en sammanslagning av konstmuseet och Upplandsmuseet, samt flera andra förslag som kan frigöra resurser, och även på sikt få en konsthall för modern konst på plats i centrala Uppsala. Vi är dock tveksamma att lägga mer pengar på en redan dyr verksamhet samtidigt som vi ser utmaningar både på trygghetsområdet och inom äldreomsorgen i Uppsala, säger kommunalråd Jonas Segersam (KD)

 

På museiområdet är inte den viktigaste frågan att fördubbla just konstmuseet utan i stället att utnyttja resurserna bättre och i samarbetet med staten och Region Uppsala få ut mest möjlig effekt för Uppsalaborna och besöksnäringen. Av Statens 25 Centralmuséer ligger 22 i Stockholmsregionen och inget i Uppsala, något som vi bör hjälpas åt att påtala skevheten i, fortsätter Jonas Segersam.

 

Björn-Owe Björk, partiets Regionsrådskandidat och ledamot i regionfullmäktige har redan lagt en liknande motion där.

– Jag ser positivt på ett utökat samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala kommun på museiområdet. Vi behöver hjälpas åt att samordna resurserna och utveckla besöksnäringen i Uppsala län, säger han.

– En av möjligheterna vi vill utreda är att inrätta ett konstmuseum i Vaksalaskolan. Det är en vacker märkesbyggnad där ett konstmuseum både skulle bidra till Uppsala som kulturstad och öka besöksnäringen, avslutar Björn-Owe Björk (KD).

 

Uppsalas ökade brottslighet måste tas på större allvar

 

Pressmeddelande 2018-03-05

 

Under helgen har vi fått flera rapporter i media med rubriker som: ”Misstänkt våldtäkt i Valsätra”, ”Kvinna överfallen i Slottsbacken” och ”Uppsalapolisen: Problemen har eskalerat” (UNT). Dessa är bara ett fåtal av de tidningsrubriker som vittnar om att antal brott ökar i Uppsala samtidigt som människor i kommunen upplever en allt större otrygghet. Kristdemokraterna kräver nu att Uppsala kommun sätter in fler resurser för att stävja den ökande brottsligheten.

 – Vi kan bara konstatera att kommunen inte lever upp till sitt ansvar gentemot kommunens invånare att garantera säkerhet och trygghet för alla, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Flera av de våldtäkter som media rapporterar om har skett utomhus. Därför ser vi ett ökat behov av att fler poliser och ordningsvakter patrullerar i ett större område än vad de gör idag, fortsätter Segersam.

 

Kristdemokraterna driver sedan tidigare på nationell nivå att Sverige ska ha 10 000 fler poliser till år 2025. Hälften av dessa ska snabbutbildas och ha en starkare lokal koppling, som påminner om de kommunala ordningsvakter som nu äntligen finns på plats i Uppsala. I Uppsala driver Kristdemokraterna tillsammans med Alliansen på för att tillsätta fler ordningsvakter, på flera platser och att fler trygghetskameror sätts upp i områden där behovet är som störst.

 – Vi kan konstatera att de ordningsvakter som vi har varit med att driva igenom i kommunen har varit en bra satsning på många sätt, men att vi behöver göra mer, säger Segersam. Kristdemokraterna vill utveckla ordningen med ordningsvakter, samordna med alla kommunens anlitade ordningsvakter, och även med exempelvis parkeringsvakterna. Dessutom behöver de patrullera fler områden än idag, även sen kväll och natt, t.ex. i Valsätra där en av de senaste våldtäkterna ägde rum. Vi vet även att kameror i flera fall han ha en preventiv funktion, samtidigt som de är en stor hjälp att identifiera misstänkta gärningsmän, fortsätter Segersam.

 – Vi behöver från kommunalt håll visa vilka värderingar som vi vill att samhället ska präglas och byggas av. Vi kristdemokrater vill göra värderevolution och har exempelvis lyft frågan om en kommunövergripande vaccinationskampanj mot antisemitism. Det måste vara kristallklart vilka värderingar som är grundvalen för vårt samhälle, och att flera av dessa finns det inget förhandlingsutrymme om. Just trygghetsfrågan är en av våra prioriterade valfrågor som vi kommer lyfta så mycket vi kan fram till valdagen 9/9, avslutar Segersam.

Våra äldre förtjänar en värdig ålderdom

SVT:s Agenda uppmärksammade nyligen personer som på ålderns höst väljer att avsluta sina liv i förväg. Uppskattningsvis väljer en äldre person om dagen att ta sitt eget liv. Detta grundar sig i depressioner då man ofta saknar närhet till familj, vänner och bekanta.
Ett tragiskt och sorgligt symptom på baksidorna av ett Välfärdssverige till stora delar utformat enligt socialdemokratiska riktlinjer.
Att äldre känner sig så ensamma och förtvivlade att de väljer att avsluta sitt liv i förtid är en situation som inte kan få fortsätta.

Det finns redan i dag goda kunskaper om suicidprevention och här måste vi politiker ta ett ansvar för att åtgärder genomförs för att förbättra de äldres livssituation.

I drygt hälften av Sveriges regioner och landsting finns en så kallad äldrepsykiatri med inriktning mot äldre med depressioner. Efterfrågan och behovet är omvittnat stort.

I Uppsala finns en äldrepsykiatrisk mottagning inom regionen. Inom kommunerna behöver vi ta ett större ansvar för att arbeta förebyggande och minska den psykiska ohälsan hos de äldre, personer som många gånger har en livspartner som gått bort eller som har förlorat kontakt med vänner och anhöriga från tidigare i livet. Då är det är viktigt att det finns människor som bryr sig om en.

Tillsammans kan vi arbeta för ett åldrande i värdighet och trygghet för alla.

Vi kristdemokrater har arbetat för att förbättra de äldres situation i kommunen under lång tid, inte minst med Gustaf von Essen och Ebba Busch Thor vid rodret.Då införde vi värdighetsgaranti, fixartjänster, valfrihet inom hemtjänsten och fler äldreboendeplatser. Nu vill vi gå vidare.

För det första vill vi kristdemokrater införa en äldreboendegaranti i kommunen där alla människor över 85 år ges rätt till en plats på ett äldre-, service- eller trygghetsboende om han eller hon så önskar.

Det har tidigare rapporterats om hur en äldre man i 90-årsåldern förtvivlad valde att avsluta sitt liv eftersom han trots sina svåra smärtor blev nekad plats på ett trygghetsboende. Vår tro är att ingen ansöker om en plats på ett äldreboende om han eller hon inte måste – ofta är viljan att bo hemma stark men förmågan att klara sig själv sviker. Det måste därför vara upp till var och en att avgöra när det inte längre fungerar att bo ensam, och vi beslutsfattare måste prioritera deras rätt till hjälp och således bevilja dem plats.

För det andra vill vi att det upprättas fler träffpunkter runtom i Uppsala där pigga äldre kan samlas och fika, samtala och gymnastisera.

Kontakten med andra människor är en stor del av människors välbefinnande och har en stor betydelse för att inte drabbas av psykisk ohälsa och depression. Att kunna se fram emot kommande aktiviteter och blicka framåt är en viktig del av människors välmående.

För det tredje vill vi införa en så kallad parboendegaranti, som innebär att människor som lider av demens ska garanteras vård på samma plats som partnern befinner sig. Att äldre makar ska garanteras vård tillsammans trots olika vårdbehov kan tyckas vara självklart för många, men i dag finns ingen lag som garanterar den rättigheten. Genom att garantera par att få bo och vårdas tillsammans kan vi förebygga åldersdepression och behålla livsglädjen och livskvaliteten för våra äldre. Att se och erkänna de anhörigas betydelse är avgörande för en god äldreomsorg i kommunen.

I Uppsala ska ingen vara rädd för att bli gammal.

Ingen ska behöva känna att den enda utvägen är att avsluta sitt liv i förtid! Våra äldre förtjänar en värdig ålderdom efter att ha levt ett långt liv. Där är vi från den efterkommande generationen ansvariga att se till att detta blir verklighet. Det är vi skyldiga våra äldre.

Jonas Segersam

kommunalråd (KD)

Margit Borgström

kommunfullmäktigeledamot (KD)

 

Artikeln publicerades i UNT 2018-03-05