Alliansen i gemensamt utspel: Skrota Arbetsförmedlingen

PRESSMEDDELANDE

Låt fler bidra!

Alliansens kommunalråd i Uppsala höll idag en pressträff om gemensamma satsningar på jobb, under rubriken ”Låt fler bidra”.  Ett antal förslag för att få fler Uppsalabor i jobb och på så sätt klara sin egen försörjning och därigenom också få ökad frihet i sin vardag presenterades.

Ett av dessa förslag var att slopa arbetsförmedlingen. Alliansen menar att arbetsförmedlingen har misslyckats i sitt arbete med att matcha arbetssökande med lediga jobb. –

Vi vill låta externa aktörer sköta matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingens förtroende är förbrukat. Alliansens gemensamma grund är att vi sätter jobben främst och i Uppsala behövs fler som bidrar istället för att gå på bidrag, säger Fredrik Ahlstedt (M) kommunalråd.

Fler personer med funktionsnedsättning behöver släppas in på arbetsmarknaden. Idag är personer med funktionsnedsättning i högre utsträckning än andra arbetslösa trots att arbetsförmåga finns.

–          Vi vill att Uppsala kommun ska vara en föregångare och rekrytera fler personer med funktionsnedsättning till tjänster inom kommunens verksamheter. Det handlar om att öppna dörrar och ta vara på den kompetens som finns, att se bortom funktionsnedsättningen, säger Mohamad Hassan (L) kommunalråd.

Alliansen vill även höja kvaliteten på yrkesutbildningarna i Uppsala kommun. Detta ska ske genom ett tätare samarbete mellan skola och näringsliv, mer verksamhetsförlagd utbildning och inträdesjobb där människor ges möjlighet att lära sig på arbetet.

–          Vi föreslår de här åtgärderna för att bättre matcha de utbildades kompetens mot arbetsgivarnas behov. Arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft med rätt kompetens, men dessvärre är det en utbredd uppfattning bland arbetsgivare att de som kommer direkt från yrkesutbildningar inte har den kompetens de behöver, säger Stefan Hanna (C) kommunalråd.

Alliansen vill även i sin jobbsatsning återinföra de välfärdsjobb som majoriteten i kommunen tagit beslut om att avveckla.

–          Vi vill lyfta välfärdsjobben som är ett väldigt framgångsrikt koncept för att få folk i utanförskap in i samhällsgemenskapen. I Uppsala bidrog välfärdsjobben till att 80 procent av de som hade ett välfärdsjobb fick ett arbete, började studera eller började på en arbetsmarknadsinsats. Även i Jönköping har människor i utanförskap gått från 1700 till 1100 tack vare välfärdsjobben. Vi ser hellre att människor har ett välfärdsjobb än går på försörjningsstöd, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

 

Alliansen vill att försörjningsstöd alltid ska kombineras med andra obligatoriska individuella insatser som leder till egenförsörjning.  Förra året redovisade arbetsmarknadsnämnden ett resultat på 21,3 mkr trots nollbudget.

–          Vi kan inte tolka det på något annat sätt än att de rödgröna tycker att de gör tillräckligt för att få Uppsalaborna i arbete. Vi är övertygade om att mycket mer kan göras, säger Therez Olsson (M) kommunalråd.

Bevara Stabbys grönområden – bygg trädgårdsstad!

Bevara Stabbys grönområden – bygg trädgårdsstad!

PRESSMEDDELANDE

I och med att beslut fattats kring den senaste översiktsplanen så fastställdes det ett särskilt programarbete för Stabby-Flogsta-området. Erik Pelling, ansvarigt kommunalråd, har i media uttryckt att det ska byggas stad i Stabby-området, något vi kristdemokrater ställer oss kritiska till. Istället för att bygga på ett sätt som riskerar att staden flyter ut från Librobäck utöver Stabbyfälten med hus på 5-7 våningar så vill vi kristdemokrater istället bygga vad vi kallar för trädgårdsstad. På söndag klockan 15:00 på Stabby prästgård kommer Jonas Segersam att delta på Stabbydagen och informera om förslaget.

 

– Genom att bygga trädgårdsstad i södra delen av Stabbyfälten så förstör man inte siktlinjen och kan samtidigt skapa en sammanhållen och naturlig koppling mellan Luthagen/Rickomberga och Berthåga utan att exploatera Stabbys siktlinje ut över fälten, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Dessutom föreslår vi kristdemokrater att man bygger runt 1000 bostäder på en yta av 40 hektar, en mindre del av kommunens mark på 137 hektar. Vårt förslag innebär att vi kan behålla mycket av den unika miljö som Stabbyfälten tillför, fortsätter Segersam.

 

Kristdemokraternas förslag om trädgårdsstad innebär även att det gamla tomträttsinstrumentet återuppväcks. I början av förra seklet var egnahemsrörelsen stark i Sverige och fick uppbackning genom lagstiftning och kommunal planering. I nästan varje svensk stad finns det exempel på egnahemsområden, som idag är attraktiva och väl fungerande bostadsområden.

 

– Vårt förslag om egnahemsidén skulle medföra en rad positiva möjligheter för de boende i området, säger Simon Westberg (KD) ledamot i plan- och byggnadsnämnden. Genom att kommunen behåller ägandet av marken slipper de som köper och bygger bostad i området att vid tomtköpet betala för spekulation i framtida värdeökning på tomterna. Tack vare detta så hålls kostnaderna låga, vilket innebär att fler småbarnsfamiljer har möjlighet att köpa sig en bostad, fortsätter Westberg.

 

– Genom våra förslag lyckas kommunen både att möta efterfrågan på bostäder och bevara och utveckla områden med höga sociala och ekologiska värden, avslutar Segersam.

Framtida planer för Stabby

Framtida planer för Stabby

Vid senaste kommunfullmäktige den 11 september lämnade Jonas Segersam, kommunalråd (KD) in en motion gällande framtida planer för Stabby. Nedan finnes motionen i sin helhet.

 

Motion om Stabby Trädgårdsstad

I samband med beslut om översiktsplanen fattades beslut om ett särskilt programarbete för Stabby – Flogsta – området. Vi kristdemokrater delar synen att ett sådant program behövs, men troligen inte syfte eller mål med det.

 

Erik Pelling, ansvarigt kommunalråd, har i media uttryckt att ”Vi ska bygga stad!” när det gäller Stabby området. Kommunen äger två fastigheter på totalt 137 ha i området. Skulle man på bara hälften av denna yta bygga stad med samma täthet som i övriga Uppsala skulle det betyda 12.000 nya bostäder. Vi ser en betydande risk att staden börjar flyta ut från Librobäck utöver Stabbyfälten, enligt samma princip som i alla andra utvecklingsområden i Uppsala – skokartonger i nyfunkisstil med 5-7 våningar, och i vissa fall ännu högre. Det är något vi inte önskar för Stabbyfälten som är en unik miljö som betyder mycket för Uppsalas karaktär och bör bevaras.

 

Sköna gröna Stabby, en lokal intresseorganisation har lanserat idén om Uppsala Wide Park – utsiktslinjen mot Stabbyfälten från den historiska höjden i Stabbyskogen/Eriksskolan, ut mot Börje och Husbyborg. Denna idé bör inkorporeras i programmet, men detta hindrar inte att Stabbyfälten kan exploateras på ett varsamt och grönt sätt.

 

Vi kristdemokrater har en idé om att bygga trädgårdsstad i södra delen av Stabbyfälten. På det sättet förstör man inte siktlinjen, utnyttjar utrymmet längs Luthagsleden / Bärbyleden, och skapar en sammanhållen naturlig koppling mellan Luthagen/Rickomberga och Berthåga, utan att exploatera Stabbys siktlinje ut över fälten. Vi föreslår att man bygger ungefär 1000 bostäder på en yta av 40 ha (ca 30% av ytan).

 

Vårt förslag innebär en innovation i så måtto att man återuppväcker det gamla tomträttsinstrumentet. I början av förra seklet var egnahemsrörelsen stark i Sverige och fick uppbackning genom lagstiftning och kommunal planering. I nästan varje svensk stad finns det exempel på egnahemsområden, som idag är attraktiva och väl fungerande bostadsområden. Enskede är ett större område i Stockholm och i Uppsala är det kanske tydligaste exemplet Kungsgärdet, där det fortfarande finns egnahemsföreningar kvar, med såväl en- som flerfamiljshus i en sammanhållen och väl avvägd bebyggelse. I anslutning till detta område finns för övrigt Uppsalahems första hyresbostadsområde, Lasseby gärde.

 

Tomträttsinstrumentet har många fördelar. Genom att behålla ägandet av marken slipper de som köper / bygger bostad i området att vid tomtköpet betala för spekulation i framtida värdeökning på tomterna. Dessutom hålls kostnaderna nere, vilket innebär att för en vanlig småbarnsfamilj skulle man kunna bygga ett eget hus med en egeninsats på enbart 200.000 kr, något som är överkomligt för de flesta arbetande familjer. Genom en sammanhållen planering med ett fåtal hustyper kan man hålla nere byggkostnaderna, och familjerna och tomträttsinnehavarna kan desssutom genom egna insatser, till exempel inredning av andra våningen, ytterligare spara pengar. På detta sätt blir det faktiskt billigare för en Uppsalafamilj att betala för boendet i eget hus, inklusive amortering på lån, än att betala hyra i en nyproducerad lägenhet!

 

 

Vår tanke är att i första hand bygga enfamiljshus på mindre tomter, ca 400 m2, men man kan och bör även ha inslag av flerbostadshus och även förskola och andra publika lokaler. Särskilt ut mot trafiklederna kan med fördel längor i 2-3 våningar användas, som barriärer för buller, och som en naturlig inramning av trädgårdar och grönska i området.

 

Andra fördelar är att kommunen får en långsiktig säker intäkt från området (ca 60 miljoner per år), får del av värdeökningen samt får ett område med höga sociala och ekologiska värden. Dessutom tillvaratas på detta sätt den lediga kapacitet som finns inom småhusindustrin, i kontrast med den överhettade byggsektorn för hyreshus. Det blir också en möjlighet att visa att Uppsala faktiskt kan möta efterfrågan på nya egnahem inne i stan, och inte bara i stadens omland som i Lindbacken och Gunsta.

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

 

  • Att uppdra till kommunstyrelsen att inkorporera idén om Stabby trädgårdsstad i programarbetet för Flogsta.
  • Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag för egnahemsområde i Uppsala – ett område med egna hem uppförda på mindre tomter som ägs av kommunen och upplåts med tomträtt
  • Att uppdra till kommunstyrelsen att bevara siktlinjen från Stabbyhöjden ut över fälten längs dalabanan mot Husbyborg/Börje.

 

Uppsala den 11 september 2017

 

Jonas Segersam, Kommunalråd (KD)

 

(KD): Dags för Nya Uppsala

PRESSMEDDELANDE

  

1273 flyttade Uppsala från nuvarande Gamla Uppsala till dåvarande Östra Aros. Nu har vi chansen att bygga Nya Uppsala.

Igår föreslog Trafikverket fyrspår mellan Stockholm-Uppsala och idag har Johan Edstav, statens samordnare för nya städer, presenterat Uppsala-Knivsta som en möjlig plats för byggande av ca 20.000 bostäder. 

Kristdemokraterna i Uppsala välkomnar projektet, och lanserade redan i sitt program inför valet 2014 idén om utbyggnaden av Uppsala Södra, med en ny pendeltågsstation söder om Bergsbrunna och spårvägsanslutning till de södra stadsdelarna. Jonas Segersam har sedan dess i kommunstyrelsen drivit frågan om utökat samarbete med Knivsta kommun.

 – När vi nu bygger ”Nya Uppsala” finns fantastiska möjligheter att använda korridoren väster om E4:an mot järnvägen för nya bostäder. Genom att koppla ihop infrastrukturen för VA och kommunikationer med Knivsta kommun minskar vi sårbarheten i regionen och kan också ge utrymme för utveckling som annars är omöjlig i det historiska Uppsala centrum, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

 Förslaget om fyrspår öppnar upp för nya och fler förbindelser i Uppsalaområdet vilket välkomnas av Kristdemokraterna.

 – En av de viktigaste satsningarna vi hade i vårt program inför det förra valet var utvecklingen av Uppsala Södra. Genom fyrspåret är ett av stegen för det förverkligandet taget. Gällande det planerade bostadsbyggandet så är det också betydelsefullt med en omsorgsfull utformning så att vi inte får ett nytt miljonprogramsområde utan kan skapa en attraktiv, hållbar och grön stad i Uppsala södra, avslutar Segersam.