KD kräver modigare handlingsplan mot våldsbejakande islamistisk extremism

jonassegersam1

Kristdemokraterna i Uppsala har under det senaste året uppmanat majoriteten att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Vi välkomnar att den finns färdig för behandling till morgondagens kommunstyrelse, men är besvikna över att den saknar handlingskraft och inte tar problemen på tillräckligt allvar.

– Hela syftet med handlingsplanen är att jobba förebyggande, men den aspekten har man nästan missat helt. Man hänvisar till att det inte finns bekräftade uppgifter på att någon från Uppsala anslutit sig till våldsbejakande islamistiska rörelser utomlands. Men det är ju sista steget – vi kräver att man gör något för att förebygga radikala tendenser i sina tidigaste skeden, innan det händer något, säger Jonas Segersam (KD)

– Många vittnar om att det finns olika typer av sammanslutningar med radikala islamistiska inslag i kommunen, och det är där de tidiga insatserna ska sättas in. Vi lämnar en hel rad förslag på konkreta förbättringar till kommunstyrelsens möte imorgon, avslutar han.

Vi lämnar följande förslag:

1. Formalisera samverkan med moskéer och islamska organisationer som kan innebära en bro för personer som riskerar hamna i islamistisk extremism
2. Inför en kommunal kontaktpunkt dit man kan vända sig om en anhörig eller vän radikaliseras
3. Genom SSP-samverkan även involvera fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat samarbete
4. Grundligt utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan förebygga, upptäcka och förhindra radikalisering
5. Utbyt erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har kommit långt i arbetet med att motverka islamistisk extremism

Ordning och reda i mottagandet – KD vill flytta över ensamkommande

jonassegersam1

Efter förra årets flyktingtillströmning till Sverige uppstod en stor oreda i att hitta boende och gode män för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar. Av de 1 326 placerade i Uppsala kommun har 618 placerats här av andra kommuner, vilket gör insatserna svåra att koordinera. Nu ber Jonas Segersam (KD) den rödgröna majoriteten att påbörja överflyttningen.

Migrationsverket placerar ungdomar i olika kommuner i landet, men det är

inte ovanligt att de kommunerna i sin tur placerar dem här i Uppsala på grund av exempelvis bostadsbrist. Det försvårar både för ”hemkommunernas” möjlighet att följa upp placeringarna och för Uppsala att kunna känna till och stödja de som vistas här på bästa sätt. Uppsala kommun bör agera aktivt för, i de fall det är lämpligt, att ansvaret för de ungdomar som uppehåller sig här överförs till just Uppsala kommun. På samma sätt bör ansvaret för ungdomar tilldelade Uppsala kommun men som placerats i andra kommuner överföras till dem.

Statistik per maj 2016

Statistik per maj 2016

Därför har vi frågat kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) om hon är beredd att jobba för att överföringen mellan kommunerna styrs upp. Hon har dock inte i sitt svar lämnat något besked om detta är något Uppsala kommun kommer att verka för.

Läs handlingen här

Modersmålsbeslut måste grundas på kunskap

martin felicia (1)

Majoriteten i Utbildningsnämnden har lagt ännu ett besparingsförslag. Som vanligt med vänstermajoriteten har processen blivit fel, och i stället för en dialog med de som drabbas av förändringen blir det namnunderskrifter, upprop och protester mot det som uppfattas som ett redan fattat beslut.

Efter omfattande kritik från såväl forskare som föräldrar och modersmålspedagoger finns nu ett modifierat förslag till Utbildningsnämndens möte 1 juni. Detta går i rätt riktning men vi skulle vilja se förslaget återremitterat till hösten.

En självklar utgångspunkt för oss är att alla barn i Uppsala kommun, som har ett annat modersmål än svenska, ska stödjas till fullt fungerande två(eller tre-)språkighet. Detta kommer att ge stora fördelar i framtiden både för den enskilde och för samhället i stort. Vi vill samtidigt påpeka att förskolan aldrig kan ersätta föräldrarnas roll i inlärningen av modersmålet.

Små barns språkinlärning och språkanvändning bygger på relationer. Här är det betydelsefullt att ge barnen en trygg anknytning i en liten barngrupp med få vuxna och andra barn att förhålla sig till. Genom att bygga bra och trygga relationer mellan förskolepersonalen och barnen kan man också skapa bra förutsättningar för personalen att arbeta med barnens språk och kulturella bakgrund. Därför är vi i grunden positiva till att se över modersmålsstödet för förskolebarnen, samtidigt som vi måste ha stor lyhördhet för expertisens rön.

Förskollärarna bör ses som suveräna pedagoger med helhetsansvaret för den pedagogiska verksamheten.  Det kan därför tyckas naturligt att överföra ansvaret för modersmålsstödet till förskolorna och barnomsorgen, och ge den personal som redan finns där större kunskaper och förmåga att arbeta med de små barnens språkliga och kulturella identitet.

Det behövs en redovisning av tillgänglig forskning eller erfarenhet som grund för förslaget. Vad finns det för tidigare erfarenheter av att personal som varken förstår eller kan tala barnens olika modersmål lyckas med uppgiften att få barnen att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål?

  1. Många barn är ensamma om att tala sitt hemspråk på den förskola där de går. Det behöver belysas närmare hur dessa barn får rätt stöd.
  2. Det är också viktigt att alla barn får stöd i sitt modersmål i förskolan. Här finns skrivningar i majoritetens förslag om barn med ”behov” av sådant stöd.
  3. Vi vill återemittera ärendet så att ytterligare överläggningar med bland annat representanter för forskningen kan genomföras.

 

Martin Wisell (KD)
Ledamot i utbildningsnämnden

Felicia Sundmark (KD)
Ersättare i utbildningsnämnden

Sundmark (KD) tar plats i jämställdhetsråd – är inte feminist

feliciasundmark

Jämställdhet är en av Kristdemokraternas viktigaste frågor, och nu axlar Felicia Sundmark rollen som ledamot i kommunens nya jämställdhetsråd.

– Jag har under hela mitt politiska engagemang jobbat för att samhället ska bli mer jämställt, men kallar mig inte feminist. Jag hoppas att det här jämställdhetsrådet inte blir ytterligare ett politiskt organ som vill detaljstyra människors liv och påtvinga dem idéer som de inte tror på, säger Felicia Sundmark (KD) ledamot i jämställdhetsrådet.

– Den samtida svenska feminismen går i många avseenden direkt att likställa med socialism. Att vara för jämställdhet är en självklarhet för oss, men vi kommer aldrig köpa vänsterns problemformuleringar. Deras praktiska idéer gör intrång på andra mer grundläggande politiska idéer såsom individens makt över sitt eget liv, personligt ansvarstagande och skapar en familjepolitik som inte utgår ifrån barnens rätt utan från de vuxnas behov. Det är inte så jämställdhet uppnås. Det är först när människor får egenmakt och det offentligas roll minskas som människor kan få frihet att forma sina liv, avslutar hon.

För mer information och kontakt:

Felicia Sundmark (KD) ledamot i rådet
018 611 60 32

Jonas Segersam (KD) kommunalråd
018 727 13 04

Mimmi Westerlund (KD) politisk sekreterare
076 100 74 93