(KD): Barngrupperna i Börjetull blir för stora

PRESSMEDDELANDE 

Idag skickade Uppsala kommun ett pressmeddelade om att Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott vill bygga 1 550 lägenheter i Börjetull, och därutöver också bland annat en förskola. Förskolan planeras få 16 avdelningar med plats för 288 barn. Det skulle innebära 18 barn per avdelning och går därmed i klar strid med Skolverkets riktlinjer för hur stora barngrupper i förskolan bör vara.

– Skolverkets riktmärken för barn 1-3 år är grupper om sex till tolv barn. För barn 4-5 år är riktmärket nio till 15 barn. Det den rödgröna majoriteten gör är alltså att medvetet bygga nya stadsdelar med förskolor som ligger över Skolverkets riktmärken, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd i opposition

Enligt Skolverket visar både deras egna rapporter och Skolinspektionens kvalitetsgranskning att såväl personal som föräldrar anser att barngrupperna idag är för stora. De menar att om en barngrupp blir för stor riskerar de positiva effekterna av att vistas i en grupp att istället bli negativa, och att konsekvenserna kan bli att barnen känner anonymitet, otrygghet och håglöshet. Barngruppernas storlek har alltså mycket stor betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande.

– När man planerar en helt ny stadsdel där 3-4000 människor beräknas bo är det viktigt att planera för hållbara förskolor. Varför har Pelling medvetet planerat att bryta mot riktlinjerna? Skolverkets egna föräldraundersökningar visar tydligt att föräldrar är nöjda med personalens arbete men tycker att barngruppernas storlek är för stora, fortsätter Segersam (KD).

– Förslaget är illa genomtänkt och bäddar för stora strukturella sociala problem i framtiden. Här föreslås en underdimensionerad förskolestruktur, höga hus, små avstånd mellan husen och otrygga närmiljöer. Det är inte socialt hållbart och blir dåliga boendemiljöer för de familjer vi hoppas vill bo och leva sina liv där, kommenterar Simon Westberg (KD) ledamot i Plan- och byggnadsnämnden.

 

 

Alliansens trygghetspaket: 20 miljoner till Uppsala

Uppsala är för de flesta en bra plats att leva på, men många upplever en ökad otrygghet. Allt fler tycker att det är obehagligt att vistas ute på kvällstid, oroar sig för att bli utsatta för brott och anser att deras livskvalitet påverkas negativt av otryggheten. I juni 2017 avslöjades dessutom att Polisen adderat Uppsalastadsdelen Gottsunda på sin nationella lista över särskilt utsatta områden.

Alliansen i Uppsala kommun sitter per dagens datum i opposition men har länge drivit på för fler trygghetsstärkande åtgärder i kommunen. I denna rapport presenteras en serie förslag som kommer att realiseras om Alliansen vinner valet 2018. Förslagen innefattar både kortsiktiga lösningar för att hantera de mest akuta problemen och långsiktiga åtgärder som lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet för en säkrare framtid.

Vi presenterar här ett Trygghetspaket för Uppsala med satsningar om sammanlagt närmare 20 miljoner kronor med start i budgeten 2018.

Läs rapporten i sin helhet här: Trygghetsrapport Alliansen

Seger för KD – får rätt om BUP i Östhammar

29 september förra året ville KD Östhammar att kommunen skulle agera i frågan om neddragningar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Tyvärr fick förslaget kalla handen av den rödgröna majoriteten. UNT skrev då: ”Ett KD-förslag och att uppvakta sjukhusstyrelsen angående barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Östhammar fick inget gehör vid senaste fullmäktige.” (UNT 29/9-16)

Men nu, nio månader senare, har Kristdemokraterna äntligen fått rätt. UNT rapporterar att det från och med hösten 2017 kommer finnas en psykolog i samma lokaler som familjecentralen och Råd- och stödgruppen i Gimo.

– Det här med barn och ungas psykiska hälsa är en hjärtefråga för oss i KD. Kommunen måste reagera när medborgarna inte mår bra, säger Lena Hagman (KD) Östhammar

– Vi är glada över att en förstärkning är på gång! Tillägger Anna-Karin Klomp, regionråd (KD)

(KD): Så vill vi göra Gottsunda tryggare

I veckan rapporterade UNT om att Polisens nationella operativa avdelning (NOA) nu klassar åtta nya särskilt utsatta områden i Sverige, däribland återfinns Gottsunda – totalt är det alltså nu 23 sådana områden i Sverige. För att klassas som särskilt utsatt område behöver platsen kännetecknas av bland annat parallella samhällsstrukturer, svårigheter för Polisen att fullfölja sitt uppdrag och våldsbejakande religiös extremism.

Redan 2015 frågade vi kristdemokrater om den rödgröna majoriteten avsåg upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.[1] Vi efterfrågade samtidigt en kartläggning av hur stort problemet var och vad kommunen ämnade göra för att förebygga extremismens framfart. Svaret var svävande och därför följde vi upp ärendet med en motion, där vi krävde att en sådan plan skulle upprättas.[2] När planen ett år senare väl skulle antas var den så bristfällig att vi reserverade oss till förmån för en rad tilläggsyrkanden. [3]

– Grupperingar kopplade till våldsbejakande islamistisk extremism har de senaste åren genomfört en rad terrordåd i Europa och nu även i Sverige. Att låta sådana krafter gro i Uppsala är ansvarslöst och farligt. Vi har som enda parti i Uppsala pressat majoriteten att ta fram en handlingskraftig plan mot våldsbejakande extremism, särskilt med tanke på situationen i Gottsunda. Nu när Polisens nationella operativa avdelning (NOA) klassat det som ett särskilt utsatt område, där våldsbejakande extremism är ett av kriterierna, är det hög tid att våra rödgröna politiker skärper till sig, kommenterar Jonas Segersam (KD) kommunalråd i opposition

– Ytterst behöver vi fler poliser, men tyvärr har kommunen ingen rådighet över det. Vi har däremot föreslagit att stärka samarbetet med Säkerhetspolisen och formalisera samverkan med moskéer och islamska föreningar som kan innebära broar för personer som riskerar utveckla extremism. Vi behöver också komplettera med att placera de planerade trygghetskamerorna och kommunala ordningsvakterna i Gottsunda – det finns ingen anledning att vänta, avslutar han.

Vi uppmanar Uppsala kommun följande:

  • Placera trygghetskameror och ordningsvakter i Gottsunda
  • Inför kommunala kontaktpersoner som man kan vända sig om en anhörig eller vän radikaliseras
  • Genom SSP-samverkan även involvera fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat samarbete
  • Grundligt utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan förebygga, upptäcka och förhindra radikalisering.
  • Utbyta erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har kommit långt i arbetet med att motverka islamistisk extremism

[1] 2015-10-28 Interpellation om våldsbejakande extremism

[2] 2016-08-19 Motion angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

[3] 2016-09-05 Reservation mot majoritetens bristfälliga handlingsplan mot våldsbejakande extremism