KD: Anställ 10 kommunala ordningsvakter

jonas_sgsm

Säkerheten i Uppsala har försämrats. Det senaste halvåret har det rapporteras om flertalet bilbränder och våldsamma upplopp i Gottsunda och Stenhagen. Senast i slutet av september rapporterade Polisen i Uppsala län via sin hemsida om tre bilar som skadats i bilbränder på August Södermans väg där maskerade män setts i området. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att införa fotboja på stenkastare, i samband med att en man dog till följd av att räddningstjänsten inte hann fram i tid på grund av stenkastning.

På lång sikt vill vi lyfta utsatta områden genom att höja kvaliteten i skolorna, bygga fler bostäder och attrahera fler företag att etablera sig just där. När människor känner ansvar för sig själva och sina nära ökar nämligen också känslan av ansvar över sitt bostadsområde. På kort sikt vill vi öka säkerheten på Uppsalas gator och torg, och därför anslår vi 5 miljoner till 10 nya ordningsvakter som ska stärka närvaron ute på fältet i oroliga områden.

Vi satsar därför 5 miljoner på 10 nya kommunala ordningsvakter från och med 2017.

Kristdemokraternas budget för 2017

tryggare

Inga bilar ska brinna
5 miljoner till kommunala ordningsvakter

Säkerheten i Uppsala har försämrats. Det senaste halvåret har det rapporteras om flertalet bilbränder och våldsamma upplopp i Gottsunda och Stenhagen. Senast i slutet av september rapporterade Polisen i Uppsala län via sin hemsida om tre bilar som skadats i bilbränder på August Södermans väg där maskerade män setts i området. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att införa fotboja på stenkastare, i samband med att en man dog till följd av att räddningstjänsten inte hann fram i tid på grund av stenkastning.

På lång sikt vill vi lyfta utsatta områden genom att höja kvaliteten i skolorna, bygga fler bostäder och attrahera fler företag att etablera sig just där. När människor känner ansvar för sig själva och sina nära ökar nämligen också känslan av ansvar över sitt bostadsområde. På kort sikt vill vi öka säkerheten på Uppsalas gator och torg, och därför anslår vi 5 miljoner till 10 nya ordningsvakter som ska stärka närvaron ute på fältet i oroliga områden.

Våra äldre ska må bra i kropp och själ
5 miljoner till fler träffpunker 65+

Uppsala är en av Sveriges största landsbygdskommuner, vilket innebär att många äldre hos oss har väldigt långt till socialt liv och vård (t.ex 40 minuter regionalbuss med 3-4 höga trappsteg) och därmed är ofrivilligt ensamma. Steget att då som ensam ta mod till sig att åka buss till ett nytt sammanhang inne i staden kan vara väldigt stort. Många studier visar att daglig motion främjar hälsa och välmående. Därför anslår vi 5 000 000 kronor till minst tre nya träffpunkter 65+ med tillhörande gymnastik

Fler ska ha ett jobb att gå till
10 000 nya jobb inom besöksnäringen

Uppsalas besöksnäring är eftersatt. Trots allt vi har att erbjuda omsätter våra grannlän betydligt mer inom besöksnäringen än vad Uppsala gör. Gävleborgs län ligger tre gånger högre än Uppsala län i omsättning, och Göteborgs kommun omsatte 22,1 mdkr medan Uppsala kommun endast nådde upp till 1,8 mdkr. En tillväxt i besöksnäringen kan resultera i 10.000 nya jobb i kommunen till 2050. Vi anslår 10+4 miljoner för arbetsmarknadsåtgärder och besöksnäringen, bland annat genom att uppdra till våra stora besöksmål att förbättra samordningen.

Trygg uppväxt för barnen
25 miljoner till minskade barngrupper
 
Barnomsorgen är i första hand familjernas ansvar. Kommunen bidrar dock med förskola och pedagogisk omsorg när så behövs på grund av exempelvis arbete och studier. Vi anser att maxtaxan borde kunna höjas, eftersom subventionen för barnomsorgen hela tiden blir större. Samtidigt är det viktigt att möta särskilda behov hos exempelvis arbetssökande och ensamstående. Det är mycket viktigt med en hög kvalitet på förskolan där mindre barngrupper och högre personaltäthet är den enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn. Därför anslår vi 25 miljoner kronor till minskade barngrupper i för/grundskola, för att de barn som vistas där ska få en god miljö att växa i.

Nya seniorträffpunkter i Uppsala kommun

hands-216982-960-720

Inlämnad 3 oktober 2016

Många studier visar att daglig motion främjar hälsa och välmående, inte minst bland våra äldre, det kan därför ses som både förebyggande och livskvalitetshöjande. Tyvärr vet vi att många äldre kan känna sig ensamma i hemmet, och steget att själv motionera kan vara stort. Genom att erbjuda en mötesplats för fysisk aktivitet ges såväl socialt sammanhang som hälsofrämjande åtgärder.

Idag finns Seniorgym på sju ställen i kommunen, varav fem ligger nära staden (Karl-Johan, Bozorgan, Sävja, Årsta och Nyby) och två på landsbygden (Medelpunkten och Bälinge).  För närvarande är det kö och man placeras på väntelista. Träffarna föregås av möte med sjukgymnast som lägger upp ett träningsschema, därefter tränar man under eget ansvar med visst stöd från närvarande personal.

Utöver Seniorgym erbjuds vid vissa träffpunkter med (eller utan) styrkegympa, seniorgympa, sittgympa och lättgympa. Tyvärr saknas resurser och därmed har bland annat träffpunkten i Järlåsa tvingats lägga ned.

Vi Kristdemokrater vill värna våra äldre och säkerställa livskvalitet i livets alla skeden, därför vill vi att kommunen satsar pengar på att återöppna de träffpunkter som stängt pga resursbrist och öppna verksamheter på ställen det efterfrågas.
Kristdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta

att öppna minst tre nya träffpunkter utanför staden

att erbjuda lättare gympa vid ytterligare fyra träffpunkter på landsbygden

att återöppna de träffpunkter som lagts ned pga resursbrist

Hårda kravet från KD: Bygg 700 modulhus i Uppsala

modulhus-bygg

2016 anvisas 616 personer med beviljade uppehållstillstånd till Uppsala kommun, ett snitt på 51 personer i månaden. Av dessa återstår 424 personer fram till årsskiftet. Snedfördelningen beror på politisk prioritering eftersom kommunen nästan helt saknar boenden. Nu har man löst 140 platser genom dyra vandrarhem, och denna vecka fattas i KS beslut om 70 platser på Samariterhemmet vilket innebär att 214 boenden saknas bara i år.

En nyanländ får idag 308 kr om dagen fem dagar i veckan i etableringsersättning (6100 kr i månaden). Den som bor ensam kan få bostadsersättning på lika mycket som hyran minus 1 800 kronor, om hyran understiger 5 700 kronor. Man kan som mest få 3 900 kronor i bostadsersättning. Därtill kan man få tilläggsersättning på ytterligare max 4500 kr för tre barn. 5 700 kronor är således den summan ett boende kan kosta utan att kommunen behöver betala ur kommunkassan. Om kommunen inte kan hitta boenden inom den budgeten behöver de betala mellanskillnaden, och därtill behöver den boende sannolikt söka försörjningsstöd vilket också medför kostnad för kommunen.

Samtidigt som vi konstaterar att vi inte har tak över huvudet för 214 personer (egentligen 424 eftersom vandrarhem bara är tillfällig lösning) i år, konstaterar vi att år 2017 beräknas ytterligare 800 personer anvisas till Uppsala. Det är i snitt 67 personer i månaden hela året och mer än under 2016. För att lösa den akut ohållbara situationen föreslår Kristdemokraterna att kommunen upprättar 700 modulbostäder utspritt i kommunen. Modulerna ska vara fina och attraktiva att bo i för såväl nyanlända som exempelvis studenter. Redan bosatta i områdena ska trivas med utformningen och vara en aktiv del i planeringsarbetet.

Boverket har beräknat att en modulbostad på 30 kvm kostar 14.700 kr/kvm att bygga om den står kvar i 12 år (markarbete och moms inräknat). Hyran skulle då bli 5.200 kr i månaden. I bland annat Stockholm har man påbörjat planeringsprocessen kring 4.000 modulbostäder (http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/har-ska-4000-hus-for-flyktingar-byggas).

– Moduler är ingen bra lösning, men vi har passerat ”bra” sedan länge och behöver akut hitta lösning för hur människor ska få tak över huvudet. Majoriteten har länge vetat om hur många som anvisats hit men valt att titta åt ett annat håll. Vi kan inte ha tusen nyanlända boendes på vandrarhem, de kan inte bygga sina liv där och det blir dessutom väldigt kostsamt, kommenterar Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

– Om kommunen inte hittar boende inom budget måste de ju betala mellanskillnaden. Dessutom måste de sannolikt betala ut försörjningsstöd. Med modulhusen vet vi att vi hamnar inom budget och att de som bor där får en långsiktighet i etableringen. De flesta som kommer är ensamma män, och klarar våra studenter att bo i korridor på 25 kvm borde det vara ett alternativ även här, avslutar han.

Utöver modulhusen, som exempelvis kan stå i Björklinge eller Almunge, föreslår Kristdemokraterna att minska mottagandet år 2017 från 67 personer i månaden (804 per år) till 40 personer i månaden (480 per år) och placera de 27 (324 per år) däremellan i andra kommuner i länet, med erbjudande om att de får gå i skola i Uppsala kommun. Det förutsätter en samordning med länsstyrelsen.