Uppsalas ökade brottslighet måste tas på större allvar

 

Pressmeddelande 2018-03-05

 

Under helgen har vi fått flera rapporter i media med rubriker som: ”Misstänkt våldtäkt i Valsätra”, ”Kvinna överfallen i Slottsbacken” och ”Uppsalapolisen: Problemen har eskalerat” (UNT). Dessa är bara ett fåtal av de tidningsrubriker som vittnar om att antal brott ökar i Uppsala samtidigt som människor i kommunen upplever en allt större otrygghet. Kristdemokraterna kräver nu att Uppsala kommun sätter in fler resurser för att stävja den ökande brottsligheten.

 – Vi kan bara konstatera att kommunen inte lever upp till sitt ansvar gentemot kommunens invånare att garantera säkerhet och trygghet för alla, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Flera av de våldtäkter som media rapporterar om har skett utomhus. Därför ser vi ett ökat behov av att fler poliser och ordningsvakter patrullerar i ett större område än vad de gör idag, fortsätter Segersam.

 

Kristdemokraterna driver sedan tidigare på nationell nivå att Sverige ska ha 10 000 fler poliser till år 2025. Hälften av dessa ska snabbutbildas och ha en starkare lokal koppling, som påminner om de kommunala ordningsvakter som nu äntligen finns på plats i Uppsala. I Uppsala driver Kristdemokraterna tillsammans med Alliansen på för att tillsätta fler ordningsvakter, på flera platser och att fler trygghetskameror sätts upp i områden där behovet är som störst.

 – Vi kan konstatera att de ordningsvakter som vi har varit med att driva igenom i kommunen har varit en bra satsning på många sätt, men att vi behöver göra mer, säger Segersam. Kristdemokraterna vill utveckla ordningen med ordningsvakter, samordna med alla kommunens anlitade ordningsvakter, och även med exempelvis parkeringsvakterna. Dessutom behöver de patrullera fler områden än idag, även sen kväll och natt, t.ex. i Valsätra där en av de senaste våldtäkterna ägde rum. Vi vet även att kameror i flera fall han ha en preventiv funktion, samtidigt som de är en stor hjälp att identifiera misstänkta gärningsmän, fortsätter Segersam.

 – Vi behöver från kommunalt håll visa vilka värderingar som vi vill att samhället ska präglas och byggas av. Vi kristdemokrater vill göra värderevolution och har exempelvis lyft frågan om en kommunövergripande vaccinationskampanj mot antisemitism. Det måste vara kristallklart vilka värderingar som är grundvalen för vårt samhälle, och att flera av dessa finns det inget förhandlingsutrymme om. Just trygghetsfrågan är en av våra prioriterade valfrågor som vi kommer lyfta så mycket vi kan fram till valdagen 9/9, avslutar Segersam.

Våra äldre förtjänar en värdig ålderdom

SVT:s Agenda uppmärksammade nyligen personer som på ålderns höst väljer att avsluta sina liv i förväg. Uppskattningsvis väljer en äldre person om dagen att ta sitt eget liv. Detta grundar sig i depressioner då man ofta saknar närhet till familj, vänner och bekanta.
Ett tragiskt och sorgligt symptom på baksidorna av ett Välfärdssverige till stora delar utformat enligt socialdemokratiska riktlinjer.
Att äldre känner sig så ensamma och förtvivlade att de väljer att avsluta sitt liv i förtid är en situation som inte kan få fortsätta.

Det finns redan i dag goda kunskaper om suicidprevention och här måste vi politiker ta ett ansvar för att åtgärder genomförs för att förbättra de äldres livssituation.

I drygt hälften av Sveriges regioner och landsting finns en så kallad äldrepsykiatri med inriktning mot äldre med depressioner. Efterfrågan och behovet är omvittnat stort.

I Uppsala finns en äldrepsykiatrisk mottagning inom regionen. Inom kommunerna behöver vi ta ett större ansvar för att arbeta förebyggande och minska den psykiska ohälsan hos de äldre, personer som många gånger har en livspartner som gått bort eller som har förlorat kontakt med vänner och anhöriga från tidigare i livet. Då är det är viktigt att det finns människor som bryr sig om en.

Tillsammans kan vi arbeta för ett åldrande i värdighet och trygghet för alla.

Vi kristdemokrater har arbetat för att förbättra de äldres situation i kommunen under lång tid, inte minst med Gustaf von Essen och Ebba Busch Thor vid rodret.Då införde vi värdighetsgaranti, fixartjänster, valfrihet inom hemtjänsten och fler äldreboendeplatser. Nu vill vi gå vidare.

För det första vill vi kristdemokrater införa en äldreboendegaranti i kommunen där alla människor över 85 år ges rätt till en plats på ett äldre-, service- eller trygghetsboende om han eller hon så önskar.

Det har tidigare rapporterats om hur en äldre man i 90-årsåldern förtvivlad valde att avsluta sitt liv eftersom han trots sina svåra smärtor blev nekad plats på ett trygghetsboende. Vår tro är att ingen ansöker om en plats på ett äldreboende om han eller hon inte måste – ofta är viljan att bo hemma stark men förmågan att klara sig själv sviker. Det måste därför vara upp till var och en att avgöra när det inte längre fungerar att bo ensam, och vi beslutsfattare måste prioritera deras rätt till hjälp och således bevilja dem plats.

För det andra vill vi att det upprättas fler träffpunkter runtom i Uppsala där pigga äldre kan samlas och fika, samtala och gymnastisera.

Kontakten med andra människor är en stor del av människors välbefinnande och har en stor betydelse för att inte drabbas av psykisk ohälsa och depression. Att kunna se fram emot kommande aktiviteter och blicka framåt är en viktig del av människors välmående.

För det tredje vill vi införa en så kallad parboendegaranti, som innebär att människor som lider av demens ska garanteras vård på samma plats som partnern befinner sig. Att äldre makar ska garanteras vård tillsammans trots olika vårdbehov kan tyckas vara självklart för många, men i dag finns ingen lag som garanterar den rättigheten. Genom att garantera par att få bo och vårdas tillsammans kan vi förebygga åldersdepression och behålla livsglädjen och livskvaliteten för våra äldre. Att se och erkänna de anhörigas betydelse är avgörande för en god äldreomsorg i kommunen.

I Uppsala ska ingen vara rädd för att bli gammal.

Ingen ska behöva känna att den enda utvägen är att avsluta sitt liv i förtid! Våra äldre förtjänar en värdig ålderdom efter att ha levt ett långt liv. Där är vi från den efterkommande generationen ansvariga att se till att detta blir verklighet. Det är vi skyldiga våra äldre.

Jonas Segersam

kommunalråd (KD)

Margit Borgström

kommunfullmäktigeledamot (KD)

 

Artikeln publicerades i UNT 2018-03-05

Alliansgemensamt ja till förändrade insatser för socialt utsatta EU-medborgare

 

Pressmeddelande 2018-02-28

Vid socialnämndens sammanträde under onsdagen behandlades ärendet om att förändra insatserna för socialt utsatta EU-medborgare. Socialnämnden fattade under nämndsammanträdet beslut om att bland annat rekommendera kommunstyrelsen att under 2018 avveckla samarbetet med dagverksamheten Crossroads som drivs av Uppsala stadsmission med stöd av Uppsala kommun. När insatserna startade under 2014 var det främst barnfamiljer som sökte hjälp. Eftersom den övervägande delen av de som söker sig till verksamheten idag är vuxna, och att målgruppen inte har för avsikt att permanent flytta till Uppsala så har bedömningen gjorts att andra insatser behövs än de som Crossroads kan erbjuda. Beslutet fattades av en enig nämnd där Alliansens samtliga företrädare ställde sig bakom beslutet.

– Vi i Alliansen har sedan tidigare förespråkat förändrade insatser mot målgruppen socialt utsatta EU-medborgare, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd och vice ordförande i socialnämnden. Vi vill se att socialnämnden fortsätter sitt viktiga arbete i samarbete med polis och civilsamhälle. Därtill vill vi att insatserna från den rumänsktalande uppsökaren, som erbjuder stöd och hjälp till barn under 18 år, ska utökas och permanenteras, fortsätter Segersam.

Säkerhetsläget på härbärget har varit ansträngt och beläggningen under sommartid låg. Dessutom ser man ut att behöva flytta från nuvarande lokaler och förslaget är att härbärget framöver ska bedrivas i form av sovsalar, och att antalet platser ska minska (till 16).

– Vi i Alliansen har sedan tidigare i kommunstyrelsen reserverat oss mot att låta härbärget vara öppet under sommaren, säger Segersam. Där menar vi att resurserna hade kunnat optimeras på ett bättre sätt. Härbärget borde vara öppet när behovet är som störst, dvs under vintermånaderna, säger Segersam.

– Vi vill ta vara på samarbetet med de ideella organisationerna, och se över möjligheten att samordna härbärge och övriga instanser med andra verksamheter på det sociala området. Avslutningsvis vill vi poängtera att vi i Alliansen menar att nämnden själva borde kunna besluta om dessa insatser utan att låta det behöva gå ytterligare en omgång genom kommunstyrelsen, avslutar Segersam.

Ny biblioteksplan antagen

 

Pressmeddelande 2018-02-26

 

 

I Uppsala kommunfullmäktige antogs under eftermiddagen en ny biblioteksplan för kommunen. Syftet med biblioteksplanen är att man vill få barn och unga att läsa mer, samt att biblioteken ska bli mer tillgängliga för alla. När förslaget till biblioteksplan presenterades under kommunstyrelsesammanträdet den 7 februari hade Kristdemokraterna lagt fram ett ändringsyrkande i skrivelsen. Ändringsyrkandet fick stöd av samtliga partier i Alliansen och i majoriteten, vilket gläder Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam.

 

– Det ursprungliga förslaget till biblioteksplan var ett väl framarbetat förslag som vi kristdemokrater naturligtvis stöder, säger Segersam. Däremot valde vi att lägga fram ett ändringsyrkande i biblioteksplanen där det skrivs in en särskild underrubrik om Trygghet, Ordning och Tystnad under Bibliotekets uppgift i samhället. Vi kristdemokrater menar att biblioteken har en bredare uppgift än att tillgängliggöra ett brett utbud av litteratur. Biblioteken är även en mötesplats för många, och därför måste biblioteken kunna vara en plats som är fredad från bråk och stök, fortsätter Segersam.

 

Kristdemokraterna har tidigare lämnat in en motion om att en tysthetsnorm ska införas på biblioteken i Uppsala. Martin Wisell, ledamot i utbildningsnämnden och författare till motionen, ser också positivt på att Kristdemokraternas ändringsyrkande i biblioteksplanen nu vunnit gehör.

 

– Syftet bakom motionen om att en tysthetsnorm införs på samtliga kommunala bibliotek grundar sig i tanken om att biblioteken är en mötesplats för många, säger Wisell. För många av barnen i kommunen är biblioteket ett första steg till bildning och en stor mängd outforskad litteratur. För våra äldre är det en plats att träffa andra människor och där man ges möjlighet att läsa tidningar och skrifter som annars kräver att man tecknar en prenumeration. Därför är det för oss en självklarhet att det ska råda såväl trygghet som ordning och tystnad på våra bibliotek, fortsätter Wisell.

 

– Jag är tacksam att vi kunnat ha en konstruktiv process och en välvillig behandling från majoriteten runt våra förslag. Jag har tillsammans med Kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (S) gjort några ändringar för att förtydliga vad tysthetsnormen innebär. Självklart ska biblioteken vara öppna för alla, och även barn, personer med funktionsnedsättning och skolever ska kunna känna sig hemma på biblioteken. Samtidigt är det viktigt att kommunen stöder personalen i arbetet att forma en kreativ och lugn miljö som inbjuder till läsning och olika typer av aktiviteter, avslutar Segersam.