Ytterligare ett rödgrönt svek mot samhällets utsatta medborgare

PRESSMEDDELANDE

 

Sedan 2012 har Uppsala kommun använt sig av SkolFam som verksamhet efter att ha sett tydliga och positiva resultat från verksamheten i Helsingborg och på flera andra håll i landet. SkolFam är en verksamhet riktad till familjehemsplacerade barn med målet att dessa barn ska lyckas lika bra i skolan som övriga barn. Trots det positiva lyft som SkolFam bidrar med så vill nu de rödgröna i Uppsala kommun lägga ned SkolFam-verksamheten.

 

– Att avskaffa SkolFam-verksamheten skulle vara ett stort svek mot de barn och ungdomar som blivit placerade i familjehem och som behöver den hjälp som SkolFam-verksamheten bidrar med, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

– Jag skulle därför vilja ha ett tydligt besked från Marlene Burwick om hon anser att SkolFam-verksamheten bör avskaffas i kommunen samt hur hon i så fall anser att Uppsala kommun bör arbeta för att fler evidensbaserade och forskningsanknutna metoder ska kunna börja användas inom exempelvis socialtjänstens område, fortsätter Jonas Segersam (KD).

 

Av de familjehemsplacerade barn som inte ingick i SkolFam-verksamheten uppnådde endast 55% av dessa barn godkända betyg efter nionde klass. Motsvarande siffra för övriga barn var 85%. Av de barn som 2015 ingick i SkolFam-verksamheten gick 80% ut med godkända betyg som gjorde att de sedermera kunde söka sig in till gymnasiet. SkolFam bidrar av allt att döma till positiva resultat.

 

Att lägga ned SkolFam skulle innebära en ekonomisk vinst på kort sikt men en förlust för de familjehemsplacerade barnen på lång sikt. Om nu de rödgröna menar allvar med att lägga ned SkolFam-verksamheten så anser jag att de får presentera en annan lösning som ger ett minst lika bra resultat, avslutar Segersam.

(KD): Barngrupperna i Börjetull blir för stora

PRESSMEDDELANDE 

Idag skickade Uppsala kommun ett pressmeddelade om att Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott vill bygga 1 550 lägenheter i Börjetull, och därutöver också bland annat en förskola. Förskolan planeras få 16 avdelningar med plats för 288 barn. Det skulle innebära 18 barn per avdelning och går därmed i klar strid med Skolverkets riktlinjer för hur stora barngrupper i förskolan bör vara.

– Skolverkets riktmärken för barn 1-3 år är grupper om sex till tolv barn. För barn 4-5 år är riktmärket nio till 15 barn. Det den rödgröna majoriteten gör är alltså att medvetet bygga nya stadsdelar med förskolor som ligger över Skolverkets riktmärken, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd i opposition

Enligt Skolverket visar både deras egna rapporter och Skolinspektionens kvalitetsgranskning att såväl personal som föräldrar anser att barngrupperna idag är för stora. De menar att om en barngrupp blir för stor riskerar de positiva effekterna av att vistas i en grupp att istället bli negativa, och att konsekvenserna kan bli att barnen känner anonymitet, otrygghet och håglöshet. Barngruppernas storlek har alltså mycket stor betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande.

– När man planerar en helt ny stadsdel där 3-4000 människor beräknas bo är det viktigt att planera för hållbara förskolor. Varför har Pelling medvetet planerat att bryta mot riktlinjerna? Skolverkets egna föräldraundersökningar visar tydligt att föräldrar är nöjda med personalens arbete men tycker att barngruppernas storlek är för stora, fortsätter Segersam (KD).

– Förslaget är illa genomtänkt och bäddar för stora strukturella sociala problem i framtiden. Här föreslås en underdimensionerad förskolestruktur, höga hus, små avstånd mellan husen och otrygga närmiljöer. Det är inte socialt hållbart och blir dåliga boendemiljöer för de familjer vi hoppas vill bo och leva sina liv där, kommenterar Simon Westberg (KD) ledamot i Plan- och byggnadsnämnden.

 

 

Alliansens trygghetspaket: 20 miljoner till Uppsala

Uppsala är för de flesta en bra plats att leva på, men många upplever en ökad otrygghet. Allt fler tycker att det är obehagligt att vistas ute på kvällstid, oroar sig för att bli utsatta för brott och anser att deras livskvalitet påverkas negativt av otryggheten. I juni 2017 avslöjades dessutom att Polisen adderat Uppsalastadsdelen Gottsunda på sin nationella lista över särskilt utsatta områden.

Alliansen i Uppsala kommun sitter per dagens datum i opposition men har länge drivit på för fler trygghetsstärkande åtgärder i kommunen. I denna rapport presenteras en serie förslag som kommer att realiseras om Alliansen vinner valet 2018. Förslagen innefattar både kortsiktiga lösningar för att hantera de mest akuta problemen och långsiktiga åtgärder som lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet för en säkrare framtid.

Vi presenterar här ett Trygghetspaket för Uppsala med satsningar om sammanlagt närmare 20 miljoner kronor med start i budgeten 2018.

Läs rapporten i sin helhet här: Trygghetsrapport Alliansen

Seger för KD – får rätt om BUP i Östhammar

29 september förra året ville KD Östhammar att kommunen skulle agera i frågan om neddragningar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Tyvärr fick förslaget kalla handen av den rödgröna majoriteten. UNT skrev då: ”Ett KD-förslag och att uppvakta sjukhusstyrelsen angående barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Östhammar fick inget gehör vid senaste fullmäktige.” (UNT 29/9-16)

Men nu, nio månader senare, har Kristdemokraterna äntligen fått rätt. UNT rapporterar att det från och med hösten 2017 kommer finnas en psykolog i samma lokaler som familjecentralen och Råd- och stödgruppen i Gimo.

– Det här med barn och ungas psykiska hälsa är en hjärtefråga för oss i KD. Kommunen måste reagera när medborgarna inte mår bra, säger Lena Hagman (KD) Östhammar

– Vi är glada över att en förstärkning är på gång! Tillägger Anna-Karin Klomp, regionråd (KD)