Underskott för Akademiska

Underskott för Akademiska

S och MP gick till val på kortare köer och ordning i ekonomin. Köerna är längre än någonsin och nu visar det sig också att Akademiska sjukhuset tagit 125 milj kr för mycket i betalt för vård de sålt till andra landsting. De räknar nu med att gå 150 milj kr i underskott i år. Det innebär att de nästa år måste spara ytterligare 125 milj kr.

Orsaken till de felaktiga fakturorna är brister i de interna IT rutinerna. Eftersom instruktionerna om vilken prislista som ska läggas in i IT-systemet bara har skett muntligt har det helt enkelt blivit fel. De felaktiga fakturorna visar tydligt att IT-säkerhet inte bara handlar om att skydda sig mot intrång utifrån. Det är bra med en säker brandvägg men den skyddar inte mot dåliga interna rutiner. Jag begärde omedelbart att regiondirektören ska gå igenom alla interna rutiner som rör debitering. Det är naturligtvis oacceptabelt det inte skett skriftliga beställningar. Risken för missförstånd är annars uppenbar.

KD i Region Uppsala anser det att det är ännu viktigare att inte bygga ett nytt produktionskök och konferenscenter på Akademiska sjukhuset för 125 milj kr. Akademiska sjukhuset har ju tydligt deklarerat att de inte vill bygga ett nytt kök utan prioriterar vårdlokaler. Undersökningar visar dessutom att patienterna är mycket nöjda med maten. Det är alltid viktigt att vända på varje krona och att i nuläget tvinga på sjukhuset ett nytt kök som de inte vill ha kan vi från KD inte acceptera.

 

KD forsatt mest ansvarstagande för äldre

KD Uppsala har under föregående mandatperioder under 8 år utvecklat äldreomsorgen i Uppsala med värdighetsgaranti, valfrihet enligt LOV och ett nytt palliativt boende. Vänstermajoriteten håller nu på att rasera allt detta. 

– Vänstermajoriteten i Uppsala påstår att KD gör nedskärningar på äldreomsorgen, medan fakta är att vi i vår budget ökar anslaget till äldrenämnden med 3% för 2018. Vi vill dessutom fortsätta utvecklingen genom bland annat äldreboendegaranti över 85 år, fler träffpunkter och vårdserviceteam, kommenterar Jonas Segersam (KD) kommunalråd i opposition.

– Vänstermajoriteten har misskött äldreomsorgen genom en dåligt genomförd omorganisation, genom att överta flera upphandlade boenden i egen regi och genom en chefskarusell där nu direktören nyligen avgått. Prognosen för 2017 ger ett underskott på -55mnkr. Genom bättre ledarskap och en slimmad organisation kan vår budget ligga 40 mnkr lägre än majoritetens 1,8 mdr kr, en summa som vi dessutom avsatt i vårt resultat på 330 mnkr

– I ett läge där man vill dölja sina egna misslyckanden är det alltid bättre att rikta uppmärksamheten mot någon annan. Under det rödgröna styret får uppsalaborna just nu en allt sämre äldreomsorg till en allt högre kostnad. Det är oacceptabelt. Vi i KD kan däremot genom våra förslag erbjuda en högre kvalitet i välfärden till en lägre kostnad.

Våra förslag för äldreomsorgen i Uppsala i korthet:

  • Återinför värdighetsgarantin
  • Inrätta vårdserviceteam
  • Inför äldreboendegaranti över 85 år
  • Utveckla trygghetsboende och seniorboenden förutom de vårdboenden som är på väg att byggas.
  • Inrätta minst tre nya träffpunkter
  • Bättre planering för vård i livets slutskede
  • Öka andel rehab-team och mobila insatser för att förebygga behov av vårdboende

Så vill vi ha framtidens primärvård

Alliansen i Uppsala vill se att resurser flyttas från sjukhusvård till primärvård för att komma närmare patienterna och vara mer ändamålsenlig. Vi vill se fler förslag för att stärka primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård. Därför vill Alliansen att primärvården i Region Uppsala får 25 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten senast 2025.

Att bli äldre innebär många förändringar både psykiskt, fysiskt och socialt. Det kan väcka många frågor och vårdbehoven förändras. Det är viktigt att alla känner sig trygga med vården i vårt län oavsett var i livet man befinner sig. Därför behöver ett fortsatt samarbete utvecklas med kommunerna, bland annat i syfte att förebygga och åtgärda problem med undernäring hos äldre. Kommunerna och Region Uppsala borde också kunna erbjuda sammanhållen hemsjukvård och primärvård som bygger på samverkan av hälso- och sjukvårdsinsatser. De ska vara lätt för äldre att få kontakt med vården och ställa frågor om det friska åldrandet, få hjälp med genomgång av medicin och bli erbjuden en fast läkarkontakt.

Idag har vårdcentralerna i Uppsala långa vårdköer som behöver tacklas. Ett sätt att göra det på är genom att satsa på digitalisering. Om vi inte utnyttjar teknikens möjligheter fortsätter framtidens vård i gamla och ineffektiva strukturer. Därför vill Alliansen att det första vårdmötet med den allmänna primärvården ska kunna utföras digitalt för den som vill. Detta borde även appliceras på första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Dessutom ska digitala besök kompenseras ekonomiskt. Vi vill även motarbeta de ineffektiva strukturerna inom vården genom att bland annat öka incitamenten för hemtester och bra sjukvård på distans

En person som under en längre tid har varit sjuk kan ofta komma att behöva rehabilitering för att så långt det går träna upp förmågorna som personen hade innan den blev drabbad. Vi anser att varje patient ska få en personlig rehabiliteringsplan för att kunna få en överblick och bli delaktig i över de åtgärder som krävs. Vidare behöver kontinuitet kompenseras ekonomiskt, speciellt borde ersättning ges för de grupper där kontinuitet är viktigast, det vill säga äldre och multisjuka.

Läs mer

En rödgrön utgiftsexplosion före kristdemokratiskt ansvarstagande

 

Pressmeddelande 2017-11-07

 

Mellan 6-7 november debatterade Uppsala kommunfullmäktige mål och budget för 2018. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade tillsammans lagt fram ett budgetförslag som innehöll stora oansvariga satsningar för 2018, följt av åtstramningar följande år. Kristdemokraterna lade istället fram ett eget budgetförslag som innehöll ansvarsfulla och långsiktiga satsningar inom den kommunala välfärdens kärna.

 

– Den rödgröna budget som nu har antagits för 2018 är en ren utgiftsexplosion, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Allt detta finansieras dessutom med en fortsatt hög skattenivå på 21,14 kronor per intjänad hundralapp där vi Kristdemokrater tillsammans med övriga allianspartier förespråkade ett återställande av vår tidigare skattesats på 20,84 skattekronor. Linköping har en krona lägre i skatt jämfört med Uppsala, och min kollega Sara Skyttedal har föreslagit ytterligare en krona lägre skatt i sitt budgetalternativ. Det är alltså egentligen inte orealistiskt med upp emot två kronor lägre i skatt i Uppsala kommun, fortsätter Segersam.

 

– Under tiden som de rödgröna partierna suttit vid makten så har Uppsala rasat i näringslivsranking, otryggheten har ökat i kommunen och låneskulden har stigit kraftigt, säger Segersam. Vi kristdemokrater lade därför i vår budget fram förslag om att göra det mer attraktivt för företag att etablera sig i kommunen, att inrätta fler kommunala ordningsvakter och att effektivisera kommunadministrationen, fortsätter Segersam.

 

Kristdemokraterna ville se en skattesänkning på 30 öre eftersom man anser att Uppsala har alla förutsättningar att kunna leverera en god och hållbar kvalitet i den kommunala verksamheten utan att höja skatten. Om man ser på jämförbara kommuner som alla levererar ofta bättre resultat än Uppsala, men nästan alltid med en lägre skattesats, så bör Uppsala ha alla förutsättningar att leverera en skola, vård och omsorg i världsklass utan att för den sakens skull höja skatten.

 

– Kristdemokraternas budget innehöll en rad satsningar för att öka tryggheten och livskvalitén för Uppsalas familjer, fortsätter Segersam. Vi Kristdemokrater valde att lägga mest kommunala medel av alla partier i Socialnämnden där vi visar att vi är det parti som i högst grad bryr oss om familjerättsfrågor och samhällets allra mest utsatta medborgare. I vår budget ville vi kristdemokrater införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år som vi kommer att fortsätta ta strid för. Kristdemokraterna kommer även i framtiden vara familjernas och de äldres röst i samhället. Vi kommer att fortsätta kämpa för mindre barngrupper, tryggare familjer och en värdigare äldreomsorg i Uppsala, avslutar Segersam.

 

För vidare kontakt:

 

Jonas Segersam (KD)

Kommunalråd Uppsala

072 567 49 14

 

Victor Landing (KD)

Politisk sekreterare Uppsala

072 593 46 74