• Kristdemokraterna i Region Uppsala

  Sedan 2022 sitter Kristdemokraterna med i Region Uppsalas styre, tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna.

  Våra ingångsvärden är att sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av god kvalitet på likvärdiga villkor där det eftersträvas att inte i första hand se en sjukdomsbild utan hela människan. Hälsofrämjande och förebyggande vård ska prioriteras och vara en naturlig del i alla vårdmöten. I sammanhanget ska påpekas att varje person har ett eget ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att kunna ha en god hälsa. Vården ska styras av tillgänglighet och flexibilitet utifrån den enskildes behov och önskemål. Att själv få välja vårdenhet eller vårdgivare är en självklarhet.

  Kristdemokraterna i enlighet med följande ställningstaganden:

  • Staten ska ha huvudansvaret för sjukhusvården.
  • Kömiljarden ska återinföras i syfte att minska köerna inom hälso- och sjukvården.
  • En vårdplatsgaranti ska införas som ger varje patient rätt till en vårdplats på rätt klinik med rätt kompetens. Överbeläggningar är oacceptabla.
  • Vårdvalet ska utvecklas och gälla fler områden, även inom specialistvården.
  • Patienterna ska få vård i tid. Prioritera vårdutveckling som leder till kortare köer.
  • Antalet hyrpersonal ska minskas.
  • Digitalisera mer inom vården för kroniskt sjuka, t.ex. genom hemprovtagning och videomöten.
  • Införa en stroke-ambulans i områden med långt till sjukhus. dvs ambulans med CT som kan fastställa om en stroke (stroke-ambulans) beror på propp eller blödning.
  • Öppna stängda vårdplatser, minska antalet platser som stängs sommartid och under storhelger samt sätt upp ett mål för beläggningsgrad till max 85%.
  • Certifiera patienter exempelvis med kronisk sjukdom och ge dem befogenhet att styra sin vård. Den som av sin läkare blir certifierad patient ska exempelvis kunna ta eget ansvar för förnyelse av vissa recept, hjälpmedelskort och kunna beställa vissa återkommande laboratorieprover.
  • Patienter ska erbjudas en rehab samordnare som syr ihop vårdkedjorna så att de snabbare återfår hälsan
  • Förstärka och utveckla rehabiliteringen i Region Uppsala med länets kommuner.