• Vår politik i Regionen

  KD I REGION BLEKINGE VILL AVSKAFFA OSS SJÄLVA!

  Den viktigaste frågan för Kristdemokraterna inför valet den 11 september är frågan om att reformera sjukvården. Vi anser att det krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation för att alla i hela landet ska få tillgång till högkvalitativ vård och i tid. Vi vill därför skapa ett nationellt system för sjukvården där dagens 21 regioner ersätts av 6 sjukvårdsområden för att få till en mer jämlik vård för alla, oberoende av var i landet man bor.

  KD vill se professionella styrelser i vården och avskaffa systemet med valda regionförsamlingar som skapar onödig byråkrati och kostnader. I stället behöver vi visa tillit till våra anställdas kompetens och förmåga.

  KD är idag ensamt parti att driva denna fråga men vi vet att det finns starkt stöd inom professionen, hos allmänheten och även i de andra partierna. Men det finns även ett motstånd, framför allt från många regionpolitiker som ser sina jobb och arvoden hotade. Vi anser dock att sjukvården inte ska finnas till för politikerna utan att politikerna gör bäst i att hålla fingrarna borta!

  Då grundlagen inte specificerar vilka uppdrag som ska ligga på kommuner respektive regioner, så finns inget behov av grundlagsändring för att denna reform ska kunna genomföras. Det krävs endast ett riksdagsbeslut. Arbetet kan sålunda påbörjas omedelbart vid maktskifte till en regering där Kristdemokraterna ingår. Men vi räknar förstås ändå med att det kommer att krävas många års politiskt arbete innan regionpolitikerna har försvunnit.

  Vi kan dock göra mycket redan idag för att minska regionpolitikernas inflytande i vården. I väntan på att avskaffa Region Blekinge och de andra 20 regionerna vill Kristdemokraterna i Blekinge fokusera framför allt fokusera på följande frågor:

  1. Minska administrationen och politikernas inflytande. KD vill minska politikernas inflytande på sjukvården med slutmålet att alla sjukvårdspolitiker ersätts av professionella styrelser. Administrationen måste minskas så läkare och sjuksköterskor får tid till det viktigaste: att vårda patienter. Inför projektet RAK, Rätt använd kompetens, inom hela vården i Region Blekinge. Utveckla en ändamålsenlig IT-infrastruktur där olika system för digital vårdinformation kan kommunicera med varandra både regionalt och nationellt.

  2. Förbättra löneläget och arbetsmiljön. KD anser att Staten ska ta ett större ekonomiskt ansvar för att vi i regionerna ska få bättre möjligheter att ge våra anställda en rimlig arbetsmiljö och rimliga löner. För att kunna attrahera kompetent personal även i framtiden är det viktigt för en liten region som Blekinge att kunna visa på goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Vi vill bl a verka för att det införs ett listningstak i primärvården samt verka för en fast läkarkontakt och/eller en fast vårdkontakt. Arbetsmiljön på Kvinnokliniken måste förbättras och det förändringsarbete som pågår stöttas. Personalen måste känna att de lyssnas på men samtidigt få arbetsro. Region Blekinge och kommunerna tillsammans med omgivande Regioner inom södra sjukvårdsregionen har ett gemensamt uppdrag att tillsammans ge oss i Blekinge den bästa sjukvården.

  3. Utnyttja båda våra sjukhus på bästa sätt. Antalet vårdplatser måste öka och då handlar det inte om antalet sängar utan om personal och organisation. Det handlar heller inte bara om sjukhusvård utan även om hemsjukvård. Det finns idag många digitala hjälpmedel för vård i hemmet som används i högre utsträckning i andra regioner med bra resultat. Ett större antal vårdplatser i Karlshamn skulle minska ambulanstransporterna från Karlshamn till Karlskrona.

  4. Väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin är oacceptabla. Alltför många barn och unga mår idag dåligt och väntetiderna för både utredning och vård måste kortas. Vår målsättning att inget barn ska behöva vänta mer än 30 dagar på utredning och behandling.

  5. Den rullande vården är alltid närmast. Ambulanserna är ingången till akutmottagningen och är centrala för den bästa och snabbaste akutsjukvården. Fler bedömningsbilar och lättvårdsambulanser ska tillsammans med våra ambulanser öka tryggheten för våra sjuka. Vid behov anser KD att en specialistutbildad psykiatrisjuksköterska och en vårdare ska kunna bli ”larmade” ut till patienten. Detta tror vi skulle avlasta ambulanserna och dessutom vara det bästa för patienterna.

  6. FöreningsSverige förenar Sverige. Föreningslivet är viktigt för att motverka ensamhet samtidigt som det ger mening och sammanhang för många människor. KD vill utveckla ett nära samarbete med idrottsrörelsen och kulturföreningarna i Blekinge för att tillsammans ge ordet ”folkhälsoarbete” en konkret innebörd. Vi vill ge RF-Sisu och kulturföreningarna i uppdrag att lägga fram förslag till hur idrotten och kulturen, gärna tillsammans, kan bidra till arbetet med friskvård.