• Valprogram 2018

   

  Barn, familj och skola

  Familjer kan se olika ut, men är alltid viktiga. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Vår utgångspunkt är att familjen själv så långt som möjligt ska ha makt att utforma sin egen vardag så att stress, tidsbrist och upplevelser av otillräcklighet motverkas. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta.

  • Kommunala och enskilda förskolor och skolor ska ges likvärdiga förutsättningar, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
  • Storleken på barngrupper i förskolan ska vara max 12 barn i småbarnsgrupper (1-3 år) och max 15 barn i övriga grupper.
  • Alternativ barnomsorg, till exempel pedagogisk omsorg, ska erbjudas barn 1-12 år.
  • Familjer ska kunna utnyttja barnomsorgspengen för att ta hand om egna och anhörigas barn.
  • Region Gotland ska aktivt informera om möjlighet till alternativ barnomsorg.
  • I Region Gotlands skolor ska fysisk aktivitet stå på schemat varje dag.
  • Gymnasieskolan ska snabbt och aktivt följa upp de elever som har hög frånvaro.
  • Gymnasieskolan ska uppmuntra till ideellt engagemang i föreningar och idrottsorganisationer.
  • Gymnasieskolan ska ha ett nära samarbete med Gotlands näringsliv, exempelvis vad gäller lärlingsutbildningar.

  Vård och omsorg

  Äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person, oavsett ålder, bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stor. Sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av god kvalitet där hälsofrämjande och förebyggande vård prioriteras och är en naturlig del.

  • Skärp värdighetsgarantierna – om erbjudande om plats i anpassat boende dröjer mer än 60 dagar ska full ersättning ges för anhörigvård.
  • Bygg trygghetsboenden för äldre i Hemse och Slite.
  • Möjliggör matdistribution till äldre på landsbygden.
  • Inför funktionen Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) inom äldreomsorgen.
  • Antalet personer som ger omvårdnad till en hemtjänsttagare ska vara maximalt 10 personer på 14 dagar.
  • Skapa bättre förutsättningar för ideellt driven och idéburen vård och omsorg.
  • Utveckla den palliativa vården för att garantera en värdig vård i livets slutskede.
  • Inför Akademisk specialisttjänstgöring (AST) så att sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor har likvärdiga villkor som läkare som genomgår ST-utbildning.
  • Förstärk karriär- och utvecklingsmöjligheter för förlossningspersonal genom möjlighet till specialistutbildning med bibehållen lön.
  • Utforma ett patienthotell där plats, i väntan på förlossning och annan hälso- och sjukvård, kan erbjudas för personer som har långt till lasarettet.
  • Utveckla den vårdnära servicen så att vård- och omsorgspersonal avlastas i arbetsuppgifter som rör administration och service.
  • Primärvården ska vara första linjens sjukvård för att ta emot och upptäcka psykisk ohälsa. Primärvården ska jobba mer aktivt för att identifiera psykisk ohälsa och ge stöd till den som visar stressymtom.
  • Inget barn ska vänta mer än 30 dagar på utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Gör röntgen möjlig vid vårdcentralerna i Hemse och Slite.
  • Alla personer över 75 år ska erbjudas årligen återkommande hälsosamtal och hälsokontroll samt ges information om äldreomsorg.

  Trygghet och samhällsgemenskap

  Varje människa har ett absolut och okränkbart värde och är samtidigt unik vad gäller begåvning, intressen och förutsättningar. Det är utgångspunkten för kristdemokratisk politik. Vi vill skapa ett samhälle där medborgarna känner tillit till varandra och till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till tillit, ansvarstagande och civilkurage. Idrottsföreningar, studieförbund, scoutverksamhet, samfund och andra organisationer ska ha en betydande roll i att bedriva kultur- och fritidsverksamhet.

  • Det sociala arbetet ska ha fokus på att förebygga och hjälpa personer att inte hamna i ett beroende av försörjningsstöd.
  • Försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav.
  • Nätverket Tryggare Gotland ska fortsätta utvecklas för att stärka det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.
  • Till varje grundskola ska det finnas en specifik polis knuten, som eleverna känner igen.
  • SFI-undervisning ska kombineras med praktik.
  • Samhällsorienteringen för nyanlända ska innehålla omfattande undervisning om värderingar, jämställdhet och sociala och etiska koder i Sverige.
  • Stödet till civilsamhället ska utformas så att det inte inskränker organisationernas självbestämmande, förutsatt att organisationerna står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.
  • Region Gotland ska återinföra en fritidspeng som kan sökas av barnfamiljer med försörjningsstöd.

  Samhällsplanering, miljö, näringsliv och ekonomi

  Landsbygd har en viktig roll i samhällsbyggandet. Service i form av väghållning, snöröjning, belysning, skolor, vård, omsorg, bibliotek, kollektivtrafik och annan samhällsservice är nödvändigt. Region Gotland ska ha långsiktiga planer för utveckling av landsbygd, serviceorter och stad där förvaltarskapstanken är bärande.

  • Hela Gotland ska ha en väl fungerande kollektivtrafik med tät trafik på stomlinjer och smidiga anslutningar både på landet och i stan.
  • Region Gotland ska uppmuntra och samverka med andra aktörer för att bygga enkla bostäder enligt liknande koncept som Sabos Kombohus.
  • GotlandsHem ska få i uppdrag att tillhandahålla fler studentbostäder för åretruntboende.
  • Förutsättningar för bostadsbyggande ska ges på många platser på Gotland, inte bara koncentrerat till Visby.
  • Detaljplanearbetet ska prioriteras och gamla detaljplaner ersättas med nya där behov finns, till exempel i Hemse.
  • Ett parkeringsdäck ska byggas vid Visby lasarett.
  • Region Gotland ska uppmuntra till hållbara resvanor genom god tillgång till kollektivtrafik och trygga cykelvägar.
  • Råvarorna i den mat som serveras inom Region Gotlands verksamheter ska vara producerad enligt regler i svensk lagstiftning.
  • Närproducerade livsmedel ska främjas genom mindre omfattande upphandlingar för att fler och mindre leverantörer ska kunna medverka.
  • Region Gotlands reningsverk ska investera i teknik för att reducera läkemedelsrester och andra svårrenade produkter.
  • Region Gotlands service till företag och invånare ska tydliggöras genom servicegarantier med besked om vilka effekterna blir för Region Gotland om garantierna inte uppfylls.
  • Region Gotland ska utveckla samarbetet med näringslivet på hela Gotland.

  Dessutom vill vi på ett nationellt plan

  • Förstatliga sjukhusvården.
  • Garantera varje person över 85 år plats i anpassat boende utan biståndsbedömning.
  • Utradera pensionärsskatten helt.
  • Förbättra barnfamiljers ekonomi.
  • Rädda LSS!