Nej till kvoterad föräldraförsäkring!

Det finns en fråga där många politiker struntar blankt i vad folk tycker. Frågan om föräldraförsäkring. Hur kan det komma sig? Uppfattningen bland dessa politiker verkar vara att folk helt enkelt tycker fel. Attityden är att föräldrar inte förstår sitt eget bästa.

Föräldraförsäkringen attackeras från olika håll hela tiden. Försäkringskassan raljerar över föräldraskapet genom att utmåla mamman som någon som roffar åt sig pizzan. Företrädare för den liberala tankesmedjan Timbro anser att föräldrar som vill vara hemma med sina barn kan ta ett lån. Regeringens utredning om hur en ”modern föräldraförsäkring” ska se ut kom fram till att den ska kortas och kvoteras. Men inte ens detta räcker. Socialdemokraterna vill mer. De vill tvångskvotera hela föräldraförsäkringen. För de val som vanliga föräldrar gör duger inte.

Regeringen misstror föräldrarna. Därför har de beställt en utredning som ska föreslå hur man kvoterar fram en politiskt korrekt idealfamilj. Så byggs inte förutsättningar för trygga, stabila och självständiga familjer med frihet att själva forma tiden med sina barn. Så värnas inte respekten för att familjer är olika.

Kristdemokraterna anser att jämställdhet är viktigt. Därför vill vi undanröja hinder och skapa bättre förutsättningar för olika val – för både mammor som pappor. Vi föreslår bland annat att jämställdhetsbonusen återinförs, att dubbeldagarna ökas, att premiepensionen automatiskt delas lika mellan föräldrarna, att pensionen stärks för föräldrar, att det införs ett jobbskatteavdrag för föräldrar och att inkomsten skyddas för föräldralediga.

Vår övertygelse är att valfrihet inte står i motsatsförhållande till ökad jämställdhet. Den som förespråkar kvotering stänger däremot dörren till valfriheten.

Kristdemokraterna kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet. Vi säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen. För oss kristdemokrater kommer familjers förutsättningar alltid att vara vår prioritet. Familjers frihet att göra olika val och forma sina liv efter vad som passar deras livssituation. Vi vet att trygga familjer bygger ett tryggt Sverige.

Sara Lidqvist

Prioritera äldrefrågorna – på riktigt!

Första maj kom beskedet att Socialdemokraterna vill diskutera höjda pensioner i pensionsgruppen. Vi kristdemokrater välkomnar en diskussion om hur vi kan stärka ekonomin för grupper som arbetat ett helt liv och ändå får för lite i pensionskuvertet. Vi har nämligen i budget efter budget föreslagit kraftiga förbättringar för pensionärer: vi har drivit och finansierat ett fullständigt borttagande av den så kallade pensionärsskatten. Vi har föreslagit en flerdubbelt större satsning än regeringen på höjt bostadstillägg. Kristdemokraterna har i pensionsgruppen också drivit krav om förbättringar för de sämst ställda pensionärerna.

Att Socialdemokraterna nu lockar med nya löften framför väljarnas ögon måste ses i ljuset av att man denna mandatperiod inte gjort tillräckligt för äldre. Skillnaden i beskattning mellan pension och lön är inte borttagen. Bostadstillägget har inte höjts tillräckligt. Regeringen har dessutom infört en särskild löneskatt på alla äldre som vill fortsätta jobba efter 65 år. Så när vi kanske mer än någonsin behövt dessa erfarna socialsekreterare, lärare, barnskötare, hantverkare och sjuksköterskor har det lagts en extraskatt på att ha dem anställda!

Det går alltid att ställa ut nya löften – men för att långsiktigt kunna säkra pensionerna krävs också en stark jobbpolitik. En särskild löneskatt på äldre motverkar jobb. Och regeringen är ljusår ifrån att nå sitt viktigaste vallöfte: EU:s lägsta arbetslöshet.

När äldreminister Åsa Regnér nyligen lämnade regeringen så uttryckte hon sin besvikelse över att hon och regeringen inte prioriterat äldrefrågorna. Det är lätt att förstå vad hon menar. Reformer inom äldreomsorg och sjukvård för äldre har varit blygsamma. Flera tidigare reformer har lagts ned eller löpt ut, som utbildning för omsorgspersonal och satsningar mot demens.

Samtidigt har regeringen stått passiv när vårdköerna fördubblats och äldre ofta drabbats värst.

Behoven av äldreboende är på många håll i landet mycket stora. Stefan Löfven sade sig för två år sedan vara beredd att överväga Kristdemokraternas förslag om att alla över 85 år själva ska få avgöra när det är dags att flytta till ett anpassat boende. Sedan dess har inget hänt. Frågan om äldreboenden har prioriterats ned av regeringen.

Nu krävs förändring och att de äldres behov prioriteras under hela mandatperioden, inte bara när det närmar sig val. Det kräver en regering med starkt kristdemokratiskt inslag.

Jakob Forssmed, äldrepolitisk talesperson Kristdemokraterna
Sara Lidqvist, distriktsordförande Kristdemokraterna på Gotland

Med äldres agenda i fokus

Det finns frågor som många ogärna pratar om i Sverige. Äldrefrågor.
Fler blir äldre, behoven ändras, ändå har äldres frågor inte varit i fokus
i en enda av SVT Agendas sju partiledardebatter under mandatperioden. Vi
måste prata om äldres agenda!

Kristdemokraterna tar täten och säger:

Stärk äldres ekonomi!
Avskaffa pensionärsskatten och sänk skatten för äldre som vill jobba. Höj bostadstillägget och hyrestaket.

Bygg bort äldreboendebristen!
Äldreboendemiljard till kommuner som har tillräckligt med äldreboenden. Alla över 85 år ska få plats på ett anpassat boende när de själva känner att de behöver det.

Skapa trygg vård för alla äldre!
Ge staten huvudansvar för sjukvården och ta bort landstingens sjukhusansvar. Hemsjukvård för alla äldre som vill få vård hemma, utan transporter.

#äldresagenda

Vi står upp för valfrihet och mångfald!

Bild

Vid senaste fullmäktigemötet blev synen på valfrihet och privata alternativ i välfärden tydlig mellan oss i Alliansen på Gotland och de rödgröna partierna. Regeringen och vänsterpartiet är nu överens om hur de vill stoppa vinster i välfärden. Ett förslag som i praktiken skulle innebära vinststopp för många av de privata välfärdsföretagen som idag erbjuder förskola, skola och omsorg på Gotland.

Detta skapar stor oro, inte bara i företagen utan också hos enskilda gotlänningar: Kommer barnen kunna gå kvar i sin förskola? Kan gammelmormor bo kvar på äldreboendet?

Vi i Alliansen sätter brukaren, patienten och eleven i centrum. För oss är det avgörande att människors rätt att välja sin välfärd består. Regeringens förslag om ”vinstförbud” är en attack mot valfriheten och de många duktiga och engagerade entreprenörer – många kvinnor – som driver uppskattade verksamheter idag.

Alliansen Gotland: Sara Lidqvist (KD), Anna Hrdlička (M), Johan Thomasson (L), Eva Nypelius (C)

Vi vet att valfrihet i välfärden är något som människor värderar högt enligt olika mätningar. Att låta privata entreprenörer verka inom skola, vård och omsorg på lika villkor som offentliga utförare är viktigt för såväl kvalitet som valfrihet. När det finns flera utförare att välja mellan stimulerar det till att höja kvaliteten i verksamheterna.

Ett exempel är det mångfaldigt prisbelönade Hattstugan i När. Alla uppskattar dem och säger sig vilja värna deras existens. Men, med de rödgrönas förslag har Hattstugans ägare själv räknat ut att detta kan bli spiken i kistan. Förslaget skulle för deras del möjliggöra vinst med bara 50 000 kronor per år – det kan man inte bygga ett långsiktigt hållbart företag på. Det måste finnas utrymme för oförutsedda kostnader och att kunna sätta in extra resurser vid t ex. ökat vårdbehov.

Samtidigt behöver dagens system ses över och få tydligare nationella riktlinjer – stor valfrihet kräver noggrann kontroll och höga kvalitetskrav. I den svenska välfärden finns riktiga problem som växande vårdköer, brister i äldreomsorgen och otillräckliga kunskapsresultat i skolan. Inget av dessa problem löses med förslaget om vinstbegränsning som istället kommer begränsa valfriheten.

Vårt mål i Alliansen är att säkra en välfungerande välfärd av hög kvalitet med valfrihet där vi ställer tydliga kvalitetskrav på samtliga verksamheter och också följer upp detta.

Eva Nypelius, Centerpartiet

Anna Hrdlicka, Moderaterna

Johan Thomasson, Liberalerna

Sara Lidqvist, Kristdemokraterna

 

Vårt hjärta bultar för vården

I dag tänker vi extra mycket på alla som väntar på att få vård. Som sitter fast i köer eller slussas runt bland olika vårdinrättningar. Som drabbas för att ingen tar ett helhetsansvar. Det är inte rimligt att det kan skilja så mycket i vårdresultat och överlevnad för vissa diagnoser beroende på bostadsort. Vårdgarantin måste uppfyllas. Vårdköerna måste kortas. Den nuvarande regeringens förslag på ny lag inom vården är i själva verket en försämring av patienternas rättigheter. Det är ett välfärdssvek.

Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet genom ett statligt ansvar för sjukhusvården. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Den som är sjuk måste kunna få besöka vården senast nästkommande dag. Om vårdcentraler och jourläkarmottagningar har öppet kvällar och helger avlastas vår hårt ansatta akutmottagning. För att minska vårdköerna vill vi återinföra kömiljarden. Och de som har behov av assistansersättning måste kunna leva, inte bara överleva, därför värnar vi LSS.

Sverige behöver en ny regering. En alliansregering. Och utan Kristdemokraterna blir det ingen alliansregering. Lägg din röst i höst på det parti som står för förändring och som bryr sig om kvalitet i välfärden.

Sara Lidqvist, partidistriktsordförande

Straffa inte barnen genom färre föräldradagar

Regeringens utredning ”En modern föräldraförsäkring” föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi kristdemokrater anser inte att den är modern utan familjefientlig.

Förutom färre föräldradagar motsätter vi oss t. ex. att pappadagarna vid barnets födsel tas bort, fem kvoterade månader till vardera föräldern och att man inte ska få spara dagar efter barnets 3-årsdag.

Vi vill istället ge familjerna möjlighet att kunna kombinera jobb och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Några av Kristdemokraternas förslag på förbättring för familjer är en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta dagar till varandra eller till närstående och att alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar. Vi vill införa en barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att använda förskola och att barngrupperna i förskolan minskas. Dessutom vill vi att pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn ska höjas.

Vi kristdemokrater kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och för familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

Valsedlar 2018

Onsdagen den 8 november höll Kristdemokraterna på Gotland medlemsmöte och beslutade om listor till namnvalsedlar inför valet nästa år.

Val till riksdag:

Ebba Busch Thor, partiledare
Magnus Oscarsson, riksdagsledamot
Sara Lidqvist, verksamhetsutvecklare
Ola Björkqvist, lantbrukare
Linnéa Högberg, sjuksköterska
Rut Smeds, socionom
Helena Emilsson, VD
EO Backlund, professor emeritus

Val till regionfullmäktige:

Sara Lidqvist, verksamhetsutvecklare
Ola Björkqvist, lantbrukare
Linnéa Högberg, sjuksköterska
Anna Haack, redovisningskonsult
Rut Smeds, socionom
Primus Falk, studerande
Peder Fohlin, lanthandlare
Inge Bäckström, läkare
Yngve Andersson, ingenjör
Helena Emilsson, VD
Gunnar Lindby, lantbrukare
Johan Asplund, filmarbetare
Johannes Offermans, pensionär

Kristdemokraterna värnar stödet till behövande

I dagarna har vi kunnat läsa och höra om att stöd enligt ”Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade” (LSS) avslås på löpande band. Det är angelägna inlägg som ytterligare bekräftar att många människor förlorar sitt stöd trots att de har rätt till insatsen.

Situationen ska ses i ljuset av att den rödgröna regeringen vid flera tillfällen har pekat på att de vill göra besparingar på assistansersättningen. Det har varit en förödande politik som har lett till att antalet som får ersättning minskar i ett rasande tempo, mer än två personer om dagen.

Detta är i grund och botten en politisk fråga. Men till skillnad från de rödgröna duckar inte vi kristdemokrater för frågan. Istället har vi på flera sätt försökt få regeringen att påbörja den viktiga lagändringen för att återställa LSS, eftersom lagen inte längre tillämpas som den var tänkt när den infördes. Trots detta väljer regeringen att agera provocerande långsamt i frågan, vilket drabbar alla de människor som får avslag och deras anhöriga.

I Kristdemokraternas förslag till budget valde vi att satsa totalt drygt tre miljarder kronor mer än regeringen på personlig assistans de tre kommande åren för att rädda LSS. Vår satsning är nödvändig för att klara behoven och säkra kvaliteten i assistansen. Vi har lagt fram förslag till utskottsinitiativ och begärt att en aktuell debatt ska hållas i riksdagen med anledning av den akuta situation som råder. På det här sättet fortsätter vi även att sätta press på regeringen att tänka om och påskynda arbetet för att ändra lagen.

LSS är den största frihets- och delaktighetsreformen för människor med funktionsnedsättningar som någonsin genomförts i vårt land, och kanske i världen. Den har skapat helt nya möjligheter att leva, inte bara överleva, för så många människor. Att de rödgröna vägrar att inse att LSS ska värnas och utvecklas är ännu ett skäl att byta ut dem vid valet 2018.

Emma Henriksson (KD)
ordförande i Socialutskottet

Sara Lidqvist (KD)
ordförande för Kristdemokraterna på Gotland

Svik inte Sveriges äldre

Sverige är på många sätt ett bra land att leva och åldras i. Men vi ser nu hur utvecklingen går åt fel håll. Vårdköerna växer. Bristen på äldreboenden ökar. Många har också svårt att få pensionen att räcka till. Det är ett svek mot den generation som byggt vårt land. Så behöver det inte vara. Vi kristdemokrater lovar inte allt till alla, men vi lovar att prioritera välfärdslöftet till våra äldre.

Försämringarna inom vård och omsorg är påtagliga. Antalet personer som inte får vård i tid i enlighet med vårdgarantin blir allt fler. Den senaste månaden, september 2017, uppgick antalet personer som väntat i mer än tre månader på sitt första besök inom specialiserad vård, till 84 440 personer. Det närmar sig en fördubbling jämfört med för tre år sedan, 2014, då antalet personer i kön var 47 400. Dessa långa väntetider drabbar inte minst äldre.

Bristen på äldreboenden är också allvarlig. Förra året fick 5000 äldre, som fått beviljat särskilt äldreboende, vänta i mer än tre månader på ett boende. Med nuvarande byggtakt väntas bristen öka med ytterligare 20 000 platser till 2030. Det är ett svek mot våra äldre.

Kristdemokraterna har en plan för att vända välfärdssveket till ett återupprättat välfärdslöfte. Vi avsätter resurser för fler äldreboenden och vårdplatser, vi återinför kömiljarden för kortade vårdköer och vi avsätter 27,5 miljarder mer de kommande tre åren i vår budget för strukturellt riktiga reformer inom vård och omsorg, jämfört med regeringen. Som äldre ska man kunna lita på välfärden.

Vi behöver även stärka många pensionärers ekonomi och slopa pensionärsskatten. Till skillnad från regeringen vill Kristdemokraterna ta bort skillnaden i beskattning mellan lön och pension redan nu. Vi vill också höja bostadstillägget kraftfullt för att ge stöd åt de med de minsta marginalerna.

Äldres erfarenheter och kompetenser är värdefulla, inte minst på arbetsmarknaden. Därför är det märkligt att regeringen har infört en särskild löneskatt för äldre, som motarbetar äldre som vill stanna kvar på arbetsmarknaden. Den måste bort.

Inget säger så mycket om ett lands värderingar som hur man behandlar sina äldre. Det gäller på arbetsmarknaden, inom äldreomsorgen och hur man hanterar de äldres ekonomi. För detta krävs ett regeringsskifte, så att äldre åter får en röst vid regeringsbordet. Vi vill att Sverige ska vara ett land där man vill och vågar bli gammal.

Ebba Busch Thor (KD), partiledare

Sara Lidqvist (KD), ordförande på Gotland

Inga fler kommunala skattehöjningar

Idag tar kommuner och landsting i snitt mer än ca 1/3 av din lön i skatt. Och trenden är oroväckande. Bara inför 2017 meddelade 35 kommuner att de skulle höja skatten. Det har fått snittskatten att stiga till 32,12%. Så hög har den aldrig någonsin tidigare varit i Sverige.

Detta är en orimlig utveckling. Skattehöjningar slår hårt mot alla som har lön, lever på pension och vissa bidrag. Den slår till och med hårdare mot de utan jobb eftersom de inte får jobbskatteavdrag.

Kristdemokraterna tycker att en höjd kommunalskatt är fel och föreslår en kommunalskattebroms. Förslaget går ut på att den kommun som höjer skatten får sina bidrag från staten minskade. Om kommunerna tjänar mindre på att höja skatten på din lön kommer fler i första hand se över sina utgifter och se till att skattemedlen används på rätt sätt. Vi vill också stimulera till lägre kommunalskatt. Därför får kommuner som sänker skatten ekonomiskt stöd för detta.

Fortsatta skattehöjningar riskerar skada tillväxten i landet samtidigt som den långsiktiga finansieringen av välfärden hotas. En kommunalskattebroms skapar fler jobb vilket i sin tur ger kommunen ökade medel och därmed fler möjligheter till bra utbildning, en god vård och en värdig omsorg. Det kommer Sverige och Gotland behöva.