• Integration

  Integration

  I en fungerande samhällsgemenskap känner medborgare delaktighet, tillit till varann och tar ansvar för det gemensamma samhället. Vid en misslyckad integration skapas ett hot mot
  samhällsgemenskapen. Här ställs krav på oss som bor här sedan länge att vara inkluderande men också på dem som kommer hit att anstränga sig för att bli en del av sitt nya land och acceptera
  grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar på. Att bygga parallellsamhällen är inte ett alternativ. 

  Lund för en framgångsrik integrationspolitik.   Av tradition har Lundaborna hög tolerans och är vana vid människor från andra kulturer genom vårt Univeritet och  vår Universitetssjukhus. där många medborgare med invandrarbakgrund  arbetat sedan decennier tillbaka. Genom Comung och det nya arbetsmarknadsuppdrag som kummunen gett fr.a. Socialnämnden, arbetar vi aktivt med att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden  till ett liv med självförsörjning. Vi har lyckats bra och för närvarande  visar Lunds kommun upp anmärkningsvärt låga siffror för arbetslöshet bland ungdomar. Näringslivet tar också en aktiv roll. Nyanlända får information om det nya samhället de kommer till, och ett projekt har påbörjats om särskilt föräldrastöd.

  När många invandrare kommer till ett land under kort tid sätts samhällsgemenskapen på prov. Att de som kommer hit snabbt lär sig språket och kommer i egenförsörjning är avgörande.  Om vi inte lyckas med integrationen kommer problemen att fördjupas.

  • SFI-undervisning ska kunna kombineras med arbetslivspraktik. Inför snabbspår till bristyrken.
  • Lunds kommun ska leva upp till kravet på max tre månaders väntetid till SFI.
  •  SFI ska erbjudas även under föräldraledighet.
  • Lovskola ska erbjudas alla elever som inte når målen i svenska som andraspråk.
  • Det lokala näringslivet ska uppmuntras att delta i mentorskapsprogram för invandrare som vill starta eget.
  • Gör samhällsorienteringen obligatorisk som del av SFI. Genomgången av samhällsorientering för nyanlända ska vara förutsättning för försörjningsstöd.
  • Försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav.
  • Samhällsorienteringen ska innehålla undervisning om värderingar, lag och rätt jämställdhet och sociala och etiska koder i Sverige.
  • Socialtjänstens hederssamordnare ska fortlöpande  utbilda  personal inom förskola, skola  i att kunna upptäcka och bemöta hedersproblematik.
  • Trakasserier från så kallade “religiösa sedlighetspoliser” ska polisanmälas om det förekommer