• Kommunpolitiskt program

  Kristdemokraternas förvaltarskapstanke

  Kristdemokratisk politik genomsyras av förvaltarskapstanken.   Den innebär att vi tar ansvar för det vi fått från tidigare generationer,  och vill lämna vidare till nästa generation  gärna förbättrat, men inte försämrat.  Från början gällde förvaltarskapstanken miljön och naturen,  men vi använder det nu på fler områden.

  Vi tar här upp   1. Miljö   2. Ekonomin   3. Stadsplanering och stadsarkitektur

   

   Miljö

  Videon har några år på nacken men är fortfarande aktuell.

  • Miljöpolitik Kristdemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken, den genomsyrar alla våra ställningstaganden. Vårt mål är att världen ska kunna lämnas till kommande generationer i ett bättre skick än vi själva fick ta emot den. Det är viktigt att satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara drivmedel och energikällor. Det är också viktigt att bevara och främja den biologiska mångfalden så att våra ekosystem stärks.

  Ekonomi

  Kommunens ekonomi ska vara i god balans, och vi ska inte sätta oss i mer skuld än nödvändigt.  Kommande generationer ska inte behöva ta över en massa skulder som vi lämnat efter oss, utan varje generation ska hantera sina egna kostnader –  det är helt  i linje med vår förvaltarskapstanke.

  Kristdemokraterna i Lund har under mandatperioden verkat för att det lagstiftade 2% målet ska uppnås. Riksdagen tog målet 2000 när vi gick in i ett nytt Millenium., och innebär att  kommunerna alltid ska budgetera för  en reserv på 2 %.  Det är för många kommuner svårt att uppnå, det finns så mycket man hellre vill lägga pengarna på. Men för oss kristdemokrater är det ett viktigt mål, och kommunen har redan haft nytta av att det fanns pengar i reserv , t ex när Pandemin drabbade oss.

  • Ekonomisk politik Kristdemokraternas ekonomiska politik bygger på det som vi kallar social marknadsekonomi. Det innebär att marknadsekonomin måste kombineras med en socialt ansvarsfull politik för att bidra med välfärd och en rimlig levnadsnivå för alla. Skatte- och bidragssystem ska utformas så att människors egen kraft och engagemang uppmuntras och bidragsberoende motverkas.

   

  Statsplanering och stadsarkitektur

   

  Lund fanns redan på medeltiden. Redan då var staden ett centrum för handel och också ett religiöst centrum kring Domkyrkan. Visste du att många av gatorna i Lunds stadskärna fanns redan då, och hade samma sträckningsom idag?  Lunds stadskärna ger staden dess speciella atmosfär som vi kristdemokrater är mycket måna om att bevara.  Tiden har självklart inte stått stilla sedan medeltiden, utan senare tider har också satt sin prägel.  Vill man ha kvar den speciella lundaatmosfären får man vara mycker varsam med den nya arkitekturen. Småskaligheten är viktig i stadskärnan och det är också viktigt att modern arkitektur harmoniserar med innerstaden, annars kan det som kännetecknar  Lund snabbt försvinna. Vi var emot utformningenav Galten och vi röstade också mot den tänkta kongressanläggningen vid stationen, som hade överskuggat både Grand Hotell och Klosterkyrkan.

  Andra centra i Lund är Universitetssjukhuset, Universitetet, de nya anläggningarna ESS och Maxlab 4 och Näringslivet i olika delar av staden.  Här kan man bygga nytt och modernt, förutsatt att man bevakar grönområden som är så viktiga för att göra en stad attraktiv. Vi är inte emot att bygga på höjden i de områden där Lunds stad växer. Det är en följd av att vi vill bevara den högklassiska åkermarken. Vi kan inte dra ner på nybyggnadstakten, att försöka få Lund att sluta växa är orealistiskt. Vi kämpade i flera decennier för att få forskningsanläggningen  ESS till Lund. Då gjorde vi ett åtagande som vi måste stå fast vid, och som med nödvändighet innebär att kommunen växer, både när det gäller bostäder och service.

  Tätorterna eller ”byarna” i Lunds kommun har också en karaktär som är värd att bevara.  Vi vill inte att bykaraktären ska försvinna där tätort möter landsbygd. Fråga lokalbefolkningen vad man vill bevara när byarna växer, och anpassa byggandet efter katraktären på byn.

  Vi ser fram emot förslaget från regeringen att kartlägga den mark som krävs för landets livsmedelsförsörjning. En följd av Ukrainakriget är att vi nu skulle kunna både vara del i Sveriges livsmedelsförsörjning, och kunna öka exporten av överskottet från åkermarken.

   

   

   

  Valmanifest 2022

  Familjepolitik

  Förskola

  Grundskola

  Gymnasium

  Folkhögskola

  Åldreomsorg

  Kultur och Fritid

  Jobb och företagande

  Integration

  Stadsplanering

  Landsbygden

  Miljö och Klimat

  Trygghet

  Krisberedskap

  Kommunens ekonomi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  valet 2018

  Hedvig Åkesson

  Hedvig Åkesson, toppkandidat i kommunvalet.

  Kristdemokraterna ställer upp i valet för att arbeta för att stat, region och kommun återupprättar sina kärnverksamheter. Grundläggande välfärd och trygghet. Vi vill motverka ovarsam hantering av skattemedel och prioritera kärnverksamheten i Lunds kommun.

  Våra viktigaste tre punkter i valet är:

  1. TRYGGHET FÖR ÄLDRE
  Äldreomsorg måste vara en hög prioritering för alla kommunpolitiker. KD vill införa en äldreboendegaranti för dig över 85 som är i behov av plats på äldreboende. Antalet personal per hemtjänsttagare ska minska så att man får en relation till den som kommer till ens hem. Inför ett maxtak för hur många olika personal som kan besöka en hemtjänsttagare under en tvåveckorsperiod. Ofrivillig ensamhet bland äldre ska bekämpas. Kommunen ska erbjuda larm och övervakning i hemmet för äldre som behöver det.

  2. TRYGGHET PÅ GATOR OCH TORG
  Utöka övervakningen på osäkra platser. När polisen inte räcker till får kommunen använda ordningsvakter. Tillgodose bättre belysning på gång- och cykelstråk. Röj sly. Mer kameraövervakning på gator och torg.

  3. TRYGGHET I SKOLAN
  Inför en elevhälsogaranti. Vid behov ska en elev få kontakt med elevhälsan samma dag. Agera kraftfullt mot mobbing och andra kränkningar. Flytta på de som plågar andra – inte offren. På samma sätt som i övriga samhället måste ansvar utkrävas i större utsträckning.

   

  Tidigare program

  Kommunbroschyr1Kommunbroschyr21Kommunbroschyr4Kommunbroschyr2

   

  Kommunbroschyr211

  lundLT06annons100