• Kommunpolitiskt program

  Kristdemokraternas förvaltarskapstanke

  Kristdemokratisk politik genomsyras av förvaltarskapstanken.   Den innebär att vi tar ansvar för det vi fått från tidigare generationer,  och vill lämna vidare till nästa generation  gärna förbättrat, men inte försämrat.  Från början gällde förvaltarskapstanken miljön och naturen,  men vi använder det nu på fler områden.

  Vi tar här upp   1. Miljö   2. Ekonomin   3. Stadsplanering och stadsarkitektur

   

   Miljö

  Videon har några år på nacken men är fortfarande aktuell.

  • Miljöpolitik Kristdemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken, den genomsyrar alla våra ställningstaganden. Vårt mål är att världen ska kunna lämnas till kommande generationer i ett bättre skick än vi själva fick ta emot den. Det är viktigt att satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara drivmedel och energikällor. Det är också viktigt att bevara och främja den biologiska mångfalden så att våra ekosystem stärks.

  Ekonomi

  Kommunens ekonomi ska vara i god balans, och vi ska inte sätta oss i mer skuld än nödvändigt.  Kommande generationer ska inte behöva ta över en massa skulder som vi lämnat efter oss, utan varje generation ska hantera sina egna kostnader –  det är helt  i linje med vår förvaltarskapstanke.

  Kristdemokraterna i Lund har under mandatperioden verkat för att det lagstiftade 2% målet ska uppnås. Riksdagen tog målet 2000 när vi gick in i ett nytt Millenium., och innebär att  kommunerna alltid ska budgetera för  en reserv på 2 %.  Det är för många kommuner svårt att uppnå, det finns så mycket man hellre vill lägga pengarna på. Men för oss kristdemokrater är det ett viktigt mål, och kommunen har redan haft nytta av att det fanns pengar i reserv , t ex när Pandemin drabbade oss.

  • Ekonomisk politik Kristdemokraternas ekonomiska politik bygger på det som vi kallar social marknadsekonomi. Det innebär att marknadsekonomin måste kombineras med en socialt ansvarsfull politik för att bidra med välfärd och en rimlig levnadsnivå för alla. Skatte- och bidragssystem ska utformas så att människors egen kraft och engagemang uppmuntras och bidragsberoende motverkas.

   

  Statsplanering och stadsarkitektur

   

  Lund fanns redan på medeltiden. Redan då var staden ett centrum för handel och också ett religiöst centrum kring Domkyrkan. Visste du att många av gatorna i Lunds stadskärna fanns redan då, och hade samma sträckningsom idag?  Lunds stadskärna ger staden dess speciella atmosfär som vi kristdemokrater är mycket måna om att bevara.  Tiden har självklart inte stått stilla sedan medeltiden, utan senare tider har också satt sin prägel.  Vill man ha kvar den speciella lundaatmosfären får man vara mycker varsam med den nya arkitekturen. Småskaligheten är viktig i stadskärnan och det är också viktigt att modern arkitektur harmoniserar med innerstaden, annars kan det som kännetecknar  Lund snabbt försvinna. Vi var emot utformningenav Galten och vi röstade också mot den tänkta kongressanläggningen vid stationen, som hade överskuggat både Grand Hotell och Klosterkyrkan.

  Andra centra i Lund är Universitetssjukhuset, Universitetet, de nya anläggningarna ESS och Maxlab 4 och Näringslivet i olika delar av staden.  Här kan man bygga nytt och modernt, förutsatt att man bevakar grönområden som är så viktiga för att göra en stad attraktiv. Vi är inte emot att bygga på höjden i de områden där Lunds stad växer. Det är en följd av att vi vill bevara den högklassiska åkermarken. Vi kan inte dra ner på nybyggnadstakten, att försöka få Lund att sluta växa är orealistiskt. Vi kämpade i flera decennier för att få forskningsanläggningen  ESS till Lund. Då gjorde vi ett åtagande som vi måste stå fast vid, och som med nödvändighet innebär att kommunen växer, både när det gäller bostäder och service.

  Tätorterna eller ”byarna” i Lunds kommun har också en karaktär som är värd att bevara.  Vi vill inte att bykaraktären ska försvinna där tätort möter landsbygd. Fråga lokalbefolkningen vad man vill bevara när byarna växer, och anpassa byggandet efter katraktären på byn.

  Vi ser fram emot förslaget från regeringen att kartlägga den mark som krävs för landets livsmedelsförsörjning. En följd av Ukrainakriget är att vi nu skulle kunna både vara del i Sveriges livsmedelsförsörjning, och kunna öka exporten av överskottet från åkermarken.

   

   

  Familjepolitik

   

  Sluta omyndigförklara familjerna!

  Kristdemokraterna är det parti som från början och  alltid slagit vakt om familjen som samhällets viktigaste grundpelare. Så här sammanfattar vi det:

  Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna och föräldrarna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer.

  Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är en förutsättning för ett välfungerande samhälle. Alla familjer är olika. Därför är vår utgångspunkt att familjen och andra nära gemenskaper själva ska få bestämma över sin vardag. Det offentligas uppgift är att ge stöd och underlätta detta. Familjer kan se ut på olika sätt, och det är självklart inte lätt att vara förälder. Men de flesta föräldrar klarar av att ge barnen kärlek, trygghet och omvårdnad mitt i allt vardagsstrul. När föräldrafunktionen sviktar ska man få hjälp och stöd av samhället, barnens bästa ska alltid vara det som gäller.  Däremot behöver föräldrar inte få reda på av samhället hur t.ex föräldraledigheten ska fördelas. Det beslutet anser vi ska ligga inom familjen, helt i enlighet med vår subsidaritetsprincip, att alla beslut ska fattas på lägsta funktionella nivå.

  Vi satsar mycket på det förebyggande arbetet när det gäller barnen. Allt man satsar på att barn ska ha en trygg och utvecklande barndom får man igen på trygga vuxna.

  Kristdemokraterna i Lund :

  • Ytterligare två familjecentraler den kommande mandatperioden
  • Familjerådgivning ska fortsatt finnas tillgängligt.

   

  Fakta och statistik om familjer

  Förskola

  Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utvecklingoch lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb. Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola. Respekt förbarnet, barnets föräldrar, barnets kulturella identitet och språk är grundläggande. Barnomsorgen och förskolan har också en särskild uppgift att fylla för de barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov.

  Förskolan år inget förvaringsställe för barn utan höga krav ska ställas och barnens behov ska vara i centrum.  För att forma trygga, harmoniska människor med förmåga till medkänsla och ansvarstagande behövs det både tillräckligt med lämplig personal och stora ytor som kan erbjuda avskildhet med möjlighet till reflexion och bearbetning.

  • Lunds kommuns barnomsorg ska präglas av valfrihet och mångfald.
  •  Kommunalt drivna och enskilda förskolor ska ges samma förutsättningar
  • Mindre barngrupper ska prioriteras i förskolan. / maxantal 11/16)
  • Antal skötare och pedagoger ska vara högt per barn
  •  Barn i förskola och barnomsorg ska ges möjlighet att ta del av kulturutbudet i kommunen
  • Återinför familjedaghemmen.
  • Öppen förskola  ska  finnas och erbjudas vid alla Familjecentraler

   

  Grundskolan

  Grundskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för att klara av arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare. Vi anser att läraren är ovärderlig och vi vill därför stärka deras status. Valfrihet och mångfald ökar kvaliteten, därför tycker Kristdemokraterna att fristående skolor är lika självklara som positiva inslag i svenskt skolväsende.

  Skolans uppgift är att ge varje elev så goda förutsättningar som möjligt att nå sin fulla potential. Skolan har också ett fostrande uppdrag, liksom en uppgift att stärka varje elevs självkänsla. Varje barn är unikt och bör därför mötas av flera alternativ när det är dags för skolgång. För att tillgodose barnets behov bör det finnas valfrihet även för elever i grundskolan.

  Att kunna läsa är prio 1, och avgör förmågan att kunna tillgodogöra sig all annan undervisning, samtidigt som det öppnar upp förståelsen av omvärlden.

   

  • Alla barn ska kunna läsa och räkna efter klass tre. 
  • Särskilt begåvade elever ska uppmärksammas och ges det stöd de behöver för att utvecklas.
  • Aktivt skolval ska tillämpas oavsett om man söker till en privat eller kommunal skola för att utjämna sociala klyftor
  • Kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

   

  • Lärarnas arbetstid ska ha mer fokus på undervisningstid; den administrativa bördan måste minska. 
  • Det ska finnas fler vuxna i skolan, så som elevassistenter och skolassistenter.

   

  • Endast evidensbaserade antimobbningsprogram ska användas och rektorerna ska erbjudas utbildning inom området. 
  • Det ska finnas en antimobbningsgaranti med ökat skydd och rättigheter för den utsatta. Flytta på mobbaren, inte den mobbade.

   

  • Samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin ska utvecklas för att barn i behov av stöd ska fångas upp i tid. 
  • Det sociala teamet med socialsekreterarresurs ska återinföras som stöd till varje skola.

   

  Gymnasium

  Folkhögskola

  Åldreomsorg

  Kultur och Fritid

  Jobb och företagande

  Integration

  Stadsplanering

  Landsbygden

  Miljö och Klimat

  Trygghet

  Krisberedskap

  Kommunens ekonomi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  valet 2018

  Hedvig Åkesson

  Hedvig Åkesson, toppkandidat i kommunvalet.

  Kristdemokraterna ställer upp i valet för att arbeta för att stat, region och kommun återupprättar sina kärnverksamheter. Grundläggande välfärd och trygghet. Vi vill motverka ovarsam hantering av skattemedel och prioritera kärnverksamheten i Lunds kommun.

  Våra viktigaste tre punkter i valet är:

  1. TRYGGHET FÖR ÄLDRE
  Äldreomsorg måste vara en hög prioritering för alla kommunpolitiker. KD vill införa en äldreboendegaranti för dig över 85 som är i behov av plats på äldreboende. Antalet personal per hemtjänsttagare ska minska så att man får en relation till den som kommer till ens hem. Inför ett maxtak för hur många olika personal som kan besöka en hemtjänsttagare under en tvåveckorsperiod. Ofrivillig ensamhet bland äldre ska bekämpas. Kommunen ska erbjuda larm och övervakning i hemmet för äldre som behöver det.

  2. TRYGGHET PÅ GATOR OCH TORG
  Utöka övervakningen på osäkra platser. När polisen inte räcker till får kommunen använda ordningsvakter. Tillgodose bättre belysning på gång- och cykelstråk. Röj sly. Mer kameraövervakning på gator och torg.

  3. TRYGGHET I SKOLAN
  Inför en elevhälsogaranti. Vid behov ska en elev få kontakt med elevhälsan samma dag. Agera kraftfullt mot mobbing och andra kränkningar. Flytta på de som plågar andra – inte offren. På samma sätt som i övriga samhället måste ansvar utkrävas i större utsträckning.

   

  Tidigare program

  Kommunbroschyr1Kommunbroschyr21Kommunbroschyr4Kommunbroschyr2

   

  Kommunbroschyr211

  lundLT06annons100