• Vad vill vi i vår kommun

  Föreningsliv & civilsamhälle

  Dagligen sker enorma insatser i vår kommuns fantastiska föreningsliv och civilsamhälle. Vi har många människor som engagerar sig på fritiden för att göra livet mer meningsfullt för andra människor – inte minst barn och unga. Civilsamhällets krafter står för insatser som offentligheten inte kan ersätta. I takt med att föreningsengagemanget minskar, framförallt bland tonåringar, så behöver föreningarna stöttning. Vi vill medverka till gynnsammare villkor för föreningarna och hitta nya forum där stöttning och kunskapsutbyte kan ske. Vi vill se över driften av kommunens fritidsgårdar och hitta nya former så att samverkan kan ske med föreningarna och därmed nå fler unga i hela kommunen, inte bara där fritidsgårdarna finns stationerade idag.

  Stad, kransort & landsbygd

  Nässjö kommun utgörs av Nässjö stad tillsammans med tätorter och landsbygd. För oss kristdemokrater är det viktigt att goda livsvillkor ges i hela kommunen. Idag finns antagna dokument om stadskärneutveckling i Nässjö, vi vill även att ett liknande dokument tas fram för resten av kommunen – en strategi för kransort och landsbygd. Vi vill långsiktigt öka attraktivitet, tillväxt och levnadsstandard i hela kommunen och därför vill vi långsiktigt planera hur detta ska ske så att alla beslut som fattas kring kransort och landsbygd sker i enlighet med utvecklingsstrategin.

  Skatten & Ekonomin

  När Kristdemokraterna tog över makten 2018 så hade Nässjö kommun precis gjort ett rekordstort underskott om 65 miljoner kronor som enligt lagstiftning måste återställas inom tre år. Efter två år av ekonomiskt fokus så kunde vi 2020 konstatera att underskottet var inhämtat. Fortsatt har kommunen en ansträngd ekonomi och tyvärr har vi idag Jönköpings läns högsta kommunalskatt. Vår ambition är att den ska sänkas när utrymme ges.

  Trygghet

  Nässjö har de senaste åren präglats av en allt högre upplevd otrygghet, 2018 präglades nyhetssidorna om frekventa slagsmål på Brinellgymnasiet. 2020 om diverse rånöverfall och attacker framförallt runt omkring stationsområdet och Runneryd. Politiken har ansvaret att trygga sina invånare och många av våra svar finner vi på riksdagsnivå där vårt parti driver frågor om strängare straff och fler poliser. För KD i Nässjö är det viktigt att politiken gör det den kan i förebyggande syfte, men också åtgärder när något gått fel. Vi har fördelat pengar i syfte att stärka föräldrarollen och genom att aktivt stötta föreningsliv och civilsamhälle kan fler erbjudas en meningsfull fritid. Genom ett EST-projekt  (effektiv samordning för trygghet) som Kristdemokraterna varit med och tagit fram, så jobbas det nu intensivt med att kartlägga orsaker till otrygghet så att riktade insatser kan sättas in.