• Politik A-Ö

  Vår politik A-Ö

   

  A:

  A-kassa/arbetslöshetsersättning:  Alla som arbetar och uppfyller villkoren för försäkringen bör omfattas av en arbetslöshetsförsäkring med rätt till inkomstrelaterad ersättning för den som blir arbetslös. Kristdemokraterna vill göra arbetslöshetsförsäkringsavgiften avdragsgill   motsvarande 25 procent av avgiften. Det gör anslutningen till försäkringen mindre kostsam vilket stimulerar till en högre anslutningsgrad.

  Abort: Kristdemokraterna står bakom den svenska abortlagstiftningen där kvinnan själv har rätt att besluta om hon vill göra abort till och med graviditetsvecka 18, och att det därefter är Socialstyrelsens rättsliga råd som beslutar om tillstånd för abort. Kristdemokraterna menar att samhället ska arbeta förebyggande och ge stöd för att minska antalet oönskade graviditeter och aborter. Både kvinnan och fostret är skyddsvärda individer. Bästa möjliga hjälp ska erbjudas så att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter hindrar en kvinna att fullfölja sin graviditet. Vi vill också att kommuner och landsting ska satsa mer på stödjande och förebyggande verksamhet, såsom ungdomsmottagningar, subventionerade preventivmedel och elevhälsa.

  Adoption: Vid alla adoptioner ska barnets behov och rättigheter komma först. Ingen vuxen har rätt till barn, men varje barn har rätt till kännedom om sitt ursprung och att, så långt som möjligt, få bli omvårdad av sina föräldrar. När de biologiska föräldrarna av någon anledning inte kan ta hand om sitt barn ska samhället eftersträva att ge barnet en ny familj som ersätter barnet för den mamma och pappa som gått förlorade. Gifta par, ensamstående och samkönade par (gifta eller som ingått registrerat partnerskap) ska kunna prövas som adoptivföräldrar. Vi vill höja adoptionsbidraget till 90 000 kr samt införa kostnadsfria föräldrautbildningar till presumtiva adoptivföräldrar.

  Alkohol: Kristdemokraterna värnar om Systembolagets försäljningsmonopol samt om en aktiv prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker. En solidarisk och restriktiv svensk alkoholpolitik syftar till ett samhälle med måttfulla alkoholvanor. Alkoholens skadeverkningar är såväl medicinska som sociala. Över 300 000 barn lever i miljöer med missbruk eller där så kallat riskbruk, förekommer. Våld och brottslighet, ekonomisk misär och otrygghet drabbar ofta dessa familjer. Detta är huvudmotivet till att vi vill begränsa alkoholkonsumtionen. Nolltolerans ska råda för ungdomar, för gravida, på arbetsplatsen och i trafiken. Vi anser att alla nya bilar ska vara utrustade med teknik som avslöjar förarens alkoholpåverkan. Inom primärvården ska alkoholfrågan vara en naturlig del i vårdens ansvar för folkhälsoarbetet.

  Amorteringskrav: Nuvarande amorteringskrav är för stränga och gör tröskeln till det ägda boendet för hög för många hushåll. Vi vill att det förstärkta amorteringskravet tas bort och att det görs en översyn av de samlade kreditrestriktionerna för att hitta en bra balans mellan människors behov av boende och den finansiella stabiliteten. För att inte bromsa byggandet av nya bostäder bör nya bostadslån vid köp av nyproducerade bostäder undantas från amorteringskravet.

  ANDTS (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel): Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter. Missbruksvården måste bli mer tillgänglig och det internationella samarbetet mot ANDT ska fortsatt vara starkt.

  Anhöriginvandring:  Vår utgångspunkt är att familjer ska kunna återförenas. Vi tycker inte att det är rimligt att barn och föräldrar ska hållas åtskilda under lång tid. Ensamkommande barn ska så snart som möjligt återförenas med sina föräldrar. Om det är möjligt för barnet att återförenas med sin familj i hemlandet ska det ske skyndsamt. Rätten till anhöriginvandring ska gälla för de anhöriga som den asylsökande informerat om vid ankomsttillfället.

  Anhörigvård: Dygnet runt, år ut och år in, görs vård- och omsorgsinsatser av anhöriga. Anhörigvårdarna avlastar stat, landsting och kommuner och det är hög tid att erkänna deras insatser och ge dem de verktyg och det stöd de behöver för att vilja och orka fortsätta i sin ovärderliga gärning. Kommunerna SKALL nu ge stöd till dem som är anhörigvårdare. Stödet ska vara individuellt, utformat tillsammans med vårdaren och utifrån dennes önskemål och förutsättningar.

  Anonyma vittnen: Möjligheten att vittna anonymt i vissa specifika typer av brottmål bör prövas i Sverige. Det kan exempelvis vara där hot från gäng föreligger. En sådan ordning kan bland annat underlätta för tidigare gängmedlemmar att vittna.

  Antibiotika: I Sverige får djuren betydligt mindre antibiotika än i andra länder. Den genomsnittliga antibiotikaanvändningen per djur inom EU ligger cirka 14 gånger högre än i Sverige. Vi vill få till ett tydligt förbud inom EU mot all förebyggande antibiotikaanvändning. Det har varit förbjudet i Sverige sedan länge. Det bör finnas en internationell överenskommelse om nationella kvoter för mängden antibiotika till djur inom respektive land. Dessa kvoter behöver minska över tid, tvärtemot den ökning med 67 procent som annars väntas mellan 2010 och 2030.

  Arbetsförmedlingen: Kristdemokraterna vill reformera Arbetsförmedlingen och lägga ner den i sin nuvarande form. Vi vill att den arbetssökande själv ska få välja jobbförmedlare. Vi vill minska antalet arbetsmarknadsåtgärder, avskaffa arbetsmarknadsutbildningarna och istället göra en kraftfull satsning på ytterligare platser i yrkesvux.

  Arbetsintegrerade sociala företag: Kristdemokraterna ser arbetsintegrerande sociala företag som mycket viktiga för den ekonomiska politiken. Dessa företag har innovativa lösningar på samhällsproblem och återinvesterar ofta vinsten i verksamheten eller sociala ändamål. Kristdemokraterna vill utöka stödet till de arbetsintegrerade sociala företagen som tar emot personer som står längst från arbetsmarknaden.

  Arbetskraftsinvandring: Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat men också på tillgång till kvalificerad arbetskraft. Det är angeläget att stoppa kompetensutvisningarna av utländsk arbetskraft. För att komma tillrätta med fusk/utnyttjande, undanträngning av invånare i utanförskap vill vi se ett lönegolv på 35 000/mån för arbetskraftsinvandring, med undantag för bristyrken (ex. säsongsarbeten samt vissa vårdyrken). Vi vill ta bort möjligheten till spårbyte. Systemet utnyttjas felaktigt bland annat genom falska arbetstillstånd kan lämna människor i väldigt utsatta situationer.

  Arbetslöshet: Arbetslöshet motverkas främst genom att nya jobb skapas genom satsningar på nya företag och att få befintliga att växa. Många får sitt första jobb inom tjänstesektorn, det är viktigt att tjänstemarknaden får möjlighet att utvidgas. Vi vill förenkla för de som står långt från arbetsmarknaden eller behöver få sitt första jobb genom inträdesjobb. Vi vill göra det lönsamt att gå från bidrag till arbete genom ett dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25 år, de som tagit en examen innan de fyllt 25 år, för nyanlända under deras första fem år i Sverige och för personer som kommer från en långvarig arbetslöshet.

  Arbetsrätt: Lönesättning och regler på arbetsmarknaden är i stor utsträckning en fråga för arbetsmarknadens parter. Samtidigt är det nödvändigt att överväga förändringar som underlättar inträdet på arbetsmarknaden och ökar rörligheten i syfte att uppnå en högre sysselsättning. I dag kan ett företag med högst tio anställda undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägning. Kristdemokraterna vill utöka undantaget i LAS så att fyra personer kan undantas oavsett företagets storlek.

  Asyl: Sverige ska ge skydd till människor som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Asylprövningen måste vara rättssäker, och den som saknar skyddsskäl måste lämna landet. Den som söker asyl ska från dag ett delta i ett asylprogram med svenskundervisning, samhällsorientering och arbete. Den som beviljas asyl ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd under tre år med rätt till familjeåterförening. Kristdemokraterna vill återinföra en humanitär skyddsgrund liknande regeln om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter som möjliggör skydd för de allra mest utsatta.

  Asylansökningsområden:  Alla som söker asyl i Sverige ska hänvisas till asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar. Där registreras asylansökan och det görs en första bedömning av ärendena. På så sätt får vi en snabbare registrering och en beslutsprocess som är både rättssäker och effektiv.

  Asylprogram: Kristdemokraterna vill att fler integrationsinsatser ska sättas in redan under asyltiden. Förutom att underlätta för asylsökande att arbeta från första dagen vill vi införa krav på att asylsökande erhåller och ska delta i 15 timmar språkutbildning och nio timmar samhällsorientering per vecka. Asylsökande ska också ha ett arbetskrav på sig om 16 timmar per vecka vid det egna asylboendet. Den som inte deltar i utbildningen eller uppfyller arbetskravet kan få sin dagersättning nedsatt.

   

  B:

  Barnbidrag: Barnbidrag finns för att täcka merkostnader som följer av barn i hushållet och utgår till alla barnhushåll oavsett inkomst. Sedan 2014 är huvudregeln att barnbidraget delas lika när föräldrarna har gemensam vårdnad, något Kristdemokraterna då föreslagit. Det tydliggör att mammor och pappor är lika mycket föräldrar och lika viktiga för sina barn.

  Barnfattigdom: Att skapa möjligheter för föräldrar att få arbete är grundläggande för att minska risken för att barn ska leva i ekonomisk utsatthet. Men det behövs också riktade insatser. För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill vi höja det barnrelaterade bostadsbidraget med 200 kronor per månad för ett barn, 400 kronor för två barn och 600 kronor för tre eller fler barn. Vi vill också införa ett fritidskort som gör det möjligt för barn som har föräldrar med försörjningsstöd att delta i fritidsaktiviteter.

  Barnkonventionen: Kristdemokraterna tog initiativ till att göra FN:s Barnkonvention till svensk lag för att ytterligare stärka barns rättigheter. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna att ta hand om sina barn.

  Barnomsorg: Barnomsorgen finns till för barnen och inte tvärtom. För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem. Det ställer krav på att kommunerna kan erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter. Målet för all barnomsorg bör vara att möta varje barns behov av trygg omsorg, stimulans, lek, gemenskap och utveckling. Barngrupperna i förskolan måste minska. Kommunerna ska vara skyldiga att tillhandhålla familjedaghem för de föräldrar som önskar det. Föräldrar som själva ansvarar för barnomsorgen ska kunna få del av barnomsorgspengen.

  Barnomsorgspeng: Barnomsorgspengen innebär att kommunerna också blir skyldiga att godkänna pedagogiska omsorgsformer i enskild regi, inte bara förskolor och fritidshem. Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar, som vill vara hemma med sina små barn, att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som inkomst och vara pensionsgrundande.

  Barnäktenskap: Sedan 2019 slutar Sverige att erkänna äktenskap där någon part är under 18 år även om äktenskapet var giltigt i det land där det ingicks. Kristdemokraterna vill förstärka arbetet mot barnäktenskap. Genom avtal och samarbete med andra länder ska Svenska UD förstärka sina avtal och samarbete med andra länder för att kunna hämta hem barn som förts ut ur Sverige för att giftas bort. Vid misstanke om att ett barn förts bort för tvångsgifte ska en domstol kunna utfärda en order om att barnet ska återföras eller påbörja hemresa innan en viss tid (ofta 48 timmar). Om föräldrarna vägrar ska de kunna dömas till fängelse.

  Bensinskatt: Höjda bensinskatter på dem som inte har andra alternativ än bilen leder enbart till omfördelning av pengar från landsbygdsbor till staten men ingen minskning av utsläppen. Vi vill ta fram en ny modell för beskattning av vägtrafik, -fordon och bränsle, där hänsyn tas till stad och land, trängsel, tid på dygnet samt fordonens miljöpåverkan. I stället för att betala skatt när vi tankar ska vi betala när vi kör. En förutsättning är att integriteten kan upprätthållas.

  Betyg: Betyg är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Betygen ska bidra till att elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas, att resultaten kommuniceras med hemmen och att stöd sätts in tidigt. De nationella proven ska utgöra ett stöd vid betygsättningen men läraren ska även beakta resultat på egna prov, uppgifter och annat vid betygsättning. Skolverket bör ta fram en modell för hur betygen ska korreleras mot resultaten i de nationella proven, inte på individnivå men väl på gruppnivå för respektive skola. Betyg ska ges första gången i årskurs 6.

  Bibliotek: Bibliotekens roll som kulturförmedlare kan inte nog betonas. Alltsedan läskonsten blev allmän egendom i vårt land har biblioteken varit en källa för vidgat vetande och kulturella värden. För att underlätta förutsättningarna för läsning är biblioteken en ytterst viktig aktör.

  Bildning: Vårt skolsystem ska värna ett klassiskt bildningsideal som tar avstånd från relativism som urholkar kunskapens egenvärde. Klassisk bildning är viktig inte minst i ett samhälle där människor från många kulturella, etniska och religiösa grupper lever tillsammans. För att uppvärdera bildningen måste lärdoms- och bildningstraditionen respekteras – inte förlöjligas och raljeras över. Innan man kritiserar måste man förstå vad det är man kritiserar. Kunskap och fakta bör alltså komma steget innan analysen.

  Biologisk mångfald: Förbättra ersättningen till markägare som skyddar värdefulla biotoper samt finna nya vägar att kompensera lantbruket för miljötjänster, till exempel bevarande av biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.

  Bisfenol: Kristdemokraterna vill att alla varianter av bisfenoler förbjuds i produkter som riktar sig till barn, i livsmedelsförpackningar och i kassakvitton.

  Bistånd och utvecklingssamarbete: Svensk utvecklingspolitik ska ha demokrati och mänskliga rättigheter som utgångspunkt och mål. Så länge medmänniskor i vår omvärld tvingas leva under ofrihet och förtryck samt lider av fattigdom, svält och svåra sjukdomar krävs större gemensamma ansträngningar. Demokrati, ekonomisk frihet och rättsstatliga principer möjliggör att fler människor kan resa sig ur fattigdom och förtryck samt känna hopp om en bättre framtid. Ett starkt, långsiktigt och effektivt utvecklingssamarbete som möjliggör ekonomisk tillväxt är nödvändigt för att utrota fattigdomen. Utvecklingsstödet ska främst kanaliseras genom det civila samhället, den privata sektorn och partiknutna organisationer (PAO). Kristdemokraterna stödjer målet att 1 % av BNI ska avsättas för bistånd i statens budget. Tillsammans med ansträngningar för att åstadkomma fri handel kan vi på så vis möjliggöra högre välstånd och en mer rättvis värld.

  Bostad: Under många år har det byggts för lite i Sverige, vilket har lett till bostadsbrist. Folk behöver olika boenden under olika delar av sitt liv. Det saknas idag billiga bostäder i Sverige, men vi har också ett kraftigt underskott av villor. Kristdemokraterna vill se fler aktörer på marknaden som pressar priserna tillsammans samt stärka det regionala inflytandet över bostadsplaneringen och förenkla regelkrånglet. Vi vill skapa långsiktiga villkor för såväl byggande som förvaltning och ägande. Vi vill också stimulera andrahandsuthyrning av bostäder. Delar av en villa eller lägenhet ska kunna hyras ut skattefritt. Det skulle snabbt skapa många nya bostäder och inte minst hjälpa unga att få en bostad.

  Bostadsbidrag: Bostadsbidrag kan sökas av hushåll med barn som bor hemma och hushåll med umgängesrättsbarn samt av personer mellan 18 och 28 år som behöver hjälp med att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende. (Bidraget bestäms av bostadskostnaden, bostadsytan, hushållets inkomst och antalet barn.) Tack vare Kristdemokraterna har ersättningen till de mest ekonomiskt utsatta familjerna och unga vuxna höjts. Vi vill ytterligare höja bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi samt höja inkomsttaket så att fler kan komma ifråga för bidraget.

  Bredband: Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter. Det förutsätter tillgång till ett robust bredband över hela landet. Detta är viktigt för att samtliga invånare får jämlika villkor för att bo och verka i olika delar i landet. Där det inte finns lönsamhet för privata företag att bygga ut bredband, bör staten påskynda utbyggnaden av bredband och mobil uppkoppling. Regeringen måste säkerställa att invånarna i landsbygderna får fungerande bredbandsuppkoppling i samband med att kopparnätet monteras ned. Vi anser inte att någon ska klippas bort från nätet innan en minst lika bra uppkoppling kan erbjudas.

  Brottsbekämpning: Det pågår en mycket negativ brottsutveckling i Sverige just nu. Kristdemokraterna krävde som första parti 10 000 fler poliser. En synlig polis bekämpar brott. Den som begår brott måste få ett kännbart straff, dels för att brottsoffret ska få upprättelse, dels för att vanekriminella som sitter inlåsta inte kan begå nya brott i fängelset och dels för att få en chans att genomgå behandling för missbruk och skaffa en utbildning.

  Brottsförebyggande åtgärder: Familjens roll i det brottsförebyggande arbetet är central. Det är mindre risk att ett barn som växer upp i trygghet begår brott. Förskolan och skolan har också en viktig roll i det förebyggande arbetet, de kan tidigt upptäcka om barn far illa och behöver stöd. Kristdemokraterna anser att kommunerna i högre grad måste få del av anslaget till brottsförebyggande arbete så att de lokala brottsförebyggande råden kan utvecklas. Även polisen har en viktig brottsförebyggande roll. Det förebyggande arbetet skulle underlättas om sekretessbestämmelser mellan myndigheter bröts. De kommunala socialtjänsterna behöver få nationellt utbildningsstöd och operativt stöd vid särskilt allvarliga händelser. En nationell krissocialjour bör införas.

  Brottsoffer: Den som blivit utsatt för ett brott ska få hjälp och stöd. Det är viktigt att de brottsoffer som så vill får bättre information om hur det går med utredningen. Vi vill ändra skadeståndsreglerna så att staten betalar ut skadestånd direkt till brottsoffret. Idag måste brottsoffret själv kräva in skadeståndsbetalningen av gärningsmannen. Kristdemokraterna tycker att summan om 800 kronor som varje dömd person ska betala till brottsofferfonden när fängelse finns i straffskalan ska höjas till 1 000 kronor.

  Buggning / Avlyssning: Kristdemokraterna menar att det är av yttersta vikt att brottsbekämpande myndigheter får möjlighet att avlyssna brottsmisstänka. Vi stödjer en vidgad rätt till avlyssning, eftersom dagens regler inte alltid räcker till. Framför allt gäller detta när kriminella byter kommunikationssätt och lagstiftningen inte hänger med. Beslutet om avlyssning ska knytas till person, inte exempelvis telefonnummer. Det kommer underlätta för brottsbekämpande myndigheter.

  C:

  Cancercenter: Väntetiderna till vården varierar kraftigt beroende på bostadsort. För att säkra en mer jämlik vård och korta väntetiden införde Kristdemokraterna en nationell cancerstrategi och regional cancercentrum (RCC) under Alliansregeringen. Nu har regeringen valt att avbryta finansieringen av RCC efter 2018, vilket Kristdemokraterna menar är ett allvarligt misstag. Vi vill fortsätta utveckla arbetet med nivåstrukturering och det samlade strategiska arbetet inom RCC.

  Civilkurage: Kristdemokraterna vill införa en civilkuragelag. Det ska vara straffbart att passivt se på när en medmänniska befinner i nöd. Det handlar inte om att man ska vara skyldig att till exempel ge sig in i ett slagsmål och utsätta sig för fara – men kanske ta upp telefonen och ringa polisen, allt efter egen förmåga.

  Civilsamhället: Samhället är så mycket mer än det offentliga, alltså stat, landsting och kommuner. För oss är civilsamhället en av samhällets grundbultar – familjen, ideella organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, fackföreningar, ekonomiska föreningar och politiska partier. De ideella organisationerna är centrala i demokratiarbetet. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning.

  D:

  Demokrati: De mänskliga fri- och rättigheterna är centrala för om ett land kan anses vara en demokrati eller inte. En demokratidefinition kan inte utgå enbart från graden av rösträtt, antal politiska partier, fria val, och så vidare. Den måste i lika stor utsträckning beakta graden av yttrande-, press- och rörelsefrihet, liksom tillgång till dessa fri- och rättigheter oberoende av kön, etnicitet, trosåskådning, sexuell läggning, eller funktionshinder.

  Digitalisering: Kristdemokraterna vill förbättra vården genom ökad digitalisering. På så sätt underlättas direktkontakt med patienten, patienten kan bli mer delaktig i sin vård och arbetssätten mer effektiva med mindre administration. Digitala lösningar kan användas för att arbeta preventivt, ställa diagnos och ge behandling. Vi vill se en gemensam standard för journalsystem i hela landet för att underlätta för patienten när vården sker i olika landsting.

  Diskriminering: I dag finns lag mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Kristdemokraterna har även varit med och infört ”bristande tillgänglighet” som en diskrimineringsgrund.

  Djurförsök: Kristdemokraterna anser att djurförsök endast ska ske under kontrollerade former för vetenskapliga syften och där de inte kan ersättas med andra metoder.

  Djurskydd: Djur ska alltid behandlas med respekt och omtanke och aldrig utsättas för onödigt lidande, stress eller smärta. Ansvaret för djurens välmående ligger ytterst på djurägaren. Kristdemokraterna vill att EU ska stärka djurskyddslagstiftningen och främja investeringar för förbättrat djurskydd samt att EU ska motarbeta plågsamma men även långa djurtransporter. Sverige bör utnyttja möjligheten att utveckla metoder för slakt på gård eller genom mobila och gårdsnära slakterier.

  Dödshjälp: Sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Aktiv dödshjälp (eutanasi) och assisterade självmord är, och skall fortsatt vara förbjudet. Att däremot ge en döende patient smärtstillande preparat är inte dödshjälp även om det, som en konsekvens, i vissa fall kan förkorta livet. Detta får dock inte vara syftet. Patientens vilja ska väga tungt och en patient som motsätter sig behandling ska respekteras.

  Dödsstraff: Dödsstraff är alltid fel. Ingen har rätt att ta någon annans liv, inte heller staten. Det har dessutom förekommit fall där dömda personer senare visats vara oskyldiga. Det är inte heller så att dödsstraff har visat sig vara förebyggande, att färre brott begås i länder som har dödsstraff. Även om det hade varit avskräckande hade det dock ändå varit fel.

  E:

  E-hälsa: Kristdemokraterna vill förbättra vården genom ökad digitalisering. På så sätt underlättas direktkontakt med patienten, patienten kan bli mer delaktig i sin vård och arbetssätten mer effektiva med mindre administration. Digitala lösningar kan användas för att arbeta preventivt, ställa diagnos och ge behandling. Vi vill se en gemensam standard för journalsystem i hela landet för att underlätta för patienten när vården sker i olika landsting.

  Ekologiskt lantbruk: Det ekologiska lantbruket spelar en viktig roll för att utveckla nya hållbara brukningsmetoder. Kristdemokraterna är positiva till att den ekologiska odlingen ökar och att nya ekologiska metoder kan anammas inom det konventionella lantbruket.

  Ekonomisk politik: Kristdemokraternas ekonomiska politik bygger på det som vi kallar social marknadsekonomi. Det innebär att marknadsekonomin måste kombineras med en socialt ansvarsfull politik för att bidra med välfärd och en rimlig levnadsnivå för alla. Skatte- och bidragssystem ska utformas så att människors egen kraft och engagemang uppmuntras och bidragsberoende motverkas.

  Elevhälsa: måste rustas för att långsiktigt kunna möta och stödja barn och unga med psykisk ohälsa. En väl utvecklad elevhälsovård främjar det förebyggande arbetet med detta. Vi vill ge landstingen/regionerna ett samlat uppdrag för hela barn- och ungdomshälsovården. Det innebär att elevhälsan inte längre får skolan som huvudman. Skolsköterskan, skolläkare, kurator och skolpsykologer bör finnas ute i verksamheterna men bör ha samma huvudman som övrig vårdpersonal. Den samlade barn- och ungdomshälsan ska ha ett nära samarbete med skolledningar, lärare, specialpedagoger och kommunernas socialtjänst. Vi vill även införa en elevhälsogaranti som innebär att en elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn.

  Elmarknad: Kristdemokraterna vill ha en fri och öppen energimarknad, samtidigt som nätverksamheten och marknadens funktionssätt övervakas av myndigheter. Kristdemokraterna menar att en effektutredning behövs för att elmarknadens utformning ska bidra till ett stabilare elsystem, men också för att säkerställa en tillräcklig utbyggnad av elnätet. Partiet verkar också för en i större grad gemensam nordisk och europisk elmarknad.

  EMU och Euron: Om Sverige bör gå mot ett fullt EMU- medlemskap och införa euron är upp till det svenska folket att avgöra i folkomröstning. Kristdemokraterna är inte för ett inträde i EMU och ett införande av euron som valuta och ser det inte som aktuellt under överskådlig tid. Innan diskussioner om detta kan föras måste de ekonomiska problem som omgärdar medlemsländerna lösas och överstatligheten motverkas.

  Energi: Kristdemokraterna vill se en energipolitik med långsiktiga och stabila spelregler, som möjliggör klimatomställning och tryggar energiförsörjningen för hushåll och företag. Vi vill att befintliga reaktorer ska få ersättas med nya säkrare och mer effektiva reaktorer samtidigt som vi satsar på förnybara energikällor. Det är viktigt att forskningsmedel även kommer kärnkraften till del. Vi förespråkar en svensk färdplan för en ny kärnkraftsgeneration, den så kallade fjärde generationen, som inkluderar frågan om en svensk forskningsanläggning. Marknadens funktionssätt bör ses över. Dagens modell ger betalt för energi, medan det saknas incitament att tillhandahålla kvalitet och effekt. I en ny modell skulle exempelvis planerbara kraftslag som kärnkraft få ersättning för sina bidrag till leveranssäkerheten.

  Energieffektivisering: Energieffektivisering är ett lönsamt och effektivt sätt att trygga energiförsörjningen och nå våra miljö- och klimatmål. Det ger stora samhällsekonomiska vinster genom lägre kostnader för hushåll och företag, nya jobb, teknisk utveckling och innovation samt hållbarhet. Kristdemokraterna tycker att staten ska föregå med gott exempel och har därför krävt 20 procent energieffektivisering i den offentliga sektorn.

  Ensamkommande barn: Kristdemokraterna anser att ensamkommande barn bör förordnas en god man inom 24 timmar från barnets ankomst. Vidare anser vi att ensamkommande barn och ungdomar i första hand ska placeras i familjehem. Kristdemokraterna har föreslagit att fler familjehem med beredskap att ta hand om dessa barn och unga ska rekryteras och utbildas. För att avlasta kommunernas socialtjänst krävs en förnyad ansvarsfördelning och nya arbetsformer. Vi anser därför att en nationell krissocialjour bör inrättas som kan ge extra hjälp när kommunerna bedömer att de behöver extra hjälp. Detta kan minimera riskerna för att barnens trygghet och rättssäkerheten åsidosätts.

  Enskilda avlopp: Reglerna för enskilda avlopp behöver ändras så att nytillkommen bebyggelse utanför tätorterna inte hindras av byråkratiska skäl. Den som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav ska i normalfallet inte kunna påtvingas ett kommunalt avlopp. Det ska vara omvänd bevisbörda för myndigheter gentemot privatpersoner med enskilda avlopp, det vill säga att myndigheten ska visa att det sker utsläpp i otillåten omfattning för att de ska kunna ålägga ägaren att ändra sitt avlopp. Statliga lånegarantier bör ges till fastighetsägare med begränsad ekonomi som behöver uppgradera icke-miljögodkända äldre avlopp.

  Enskilda vägar: De enskilda vägarna har en mycket stor betydelse för Sverige. Det måste finnas regelverk som skapar möjlighet för tillräckliga resurser för investeringar och underhåll i enskilda vägar. Staten bör utöka sin medfinansiering av de enskilda vägarna. Samtidigt är det viktigt att staten sköter om sina egna vägar i hela landet. Kristdemokraterna motsätter sig försök att vältra över statliga vägar till enskilt huvudmannaskap, vilket skulle skada glesbygdens förutsättningar.

  EU: Kristdemokraterna är positiva till det svenska medlemskapet i EU. EU:s föregångare skapades i början av 50-talet för att länder som förut hade krigat mot varandra skulle kunna bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd tillsammans. Dessa grundläggande värden är viktiga också i vår tid. För Kristdemokraterna är det viktigt att EU används på rätt sätt – att gränsöverskridande utmaningar löses tillsammans, att beslut fattas på bästa ändamålsenliga nivå och att nationers olikheter respekteras i samarbetet.

  Extremism: Det finns anledning att med oro se på den växande extremismen i dagens samhälle. Vilsna unga, främst män, lockas av jihadism, nazism och vänsterextremism och drivs in i en våldsbejakande miljö. Detta måste hindras. Kristdemokraterna vill stoppa utländsk finansiering från extremister till svenska stiftelser, föreningar och församlingar. Vi måste också stoppa utbetalning av svenska skattemedel till extremistiska organisationen.

  F:

  Facket: Fackföreningar är en viktig del av ett demokratiskt samhälle för att tillvarata löntagarnas rättigheter och intressen och skapa effektiva samarbetsformer mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  Familjedaghem: Kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som önskar det. En kartläggning bör göras i syfte att öka antalet familjedaghem.

  Familjen: Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna och föräldrarna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer.

  Familjepolitik: Kristdemokraternas familjepolitik syftar till att möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer.

  Familjerådgivning: Familjen är den viktigaste enheten i samhället. Familjerådgivning är ett bra sätt att främja familjestabilitet och att förbättra situationen för barnen. Därför vill vi att alla nyblivna föräldrar ska få en familjerådgivningscheck för två besök som de kan nyttja om de vill samt att kommunerna maximalt ska ta 300 kronor/besök. Vi vill utöka utbudet av föräldrautbildningar och göra det obligatorisk för kommunerna att erbjuda föräldrautbildningar även till tonårsföräldrar.

  Familjeåterförening: Vår utgångspunkt är att familjer ska kunna återförenas. Anhöriginvandring ska dock bara gälla för de anhöriga som den asylsökande informerat om vid ankomsttillfället. Ensamkommande barn ska så snart som möjligt återförenas med sina föräldrar. Om det är så att barnet kan återförenas med sin familj i hemlandet ska det ske skyndsamt. Kristdemokraternas har föreslagit ett utökat försörjningskrav för samtliga anhöriga som man vill få till Sverige, utom egna minderåriga barn. Förslaget minskar incitamentet att skicka barn på riskfyllda resor till Sverige i syfte att säkra uppehälle för resten av familjen.

  Fastighetsskatt: Kristdemokraterna var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende. Skatten gjorde att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att bo i sina egna hem på ålderns höst istället tvingades att sälja på grund av skatten. Med den betydligt lägre kommunala avgiften finns i stället en trygghet och förutsägbarhet för boende i egna hem och flerfamiljshus. För att undanröja hotet om framtida ny statlig fastighetsskatt vill vi även avskaffa fastighetstaxeringen av boende.

  Feminism: Kristdemokraterna är ett parti för full jämställdhet mellan män och kvinnor. Feminismen har många inriktningar och ordet feminist har olika betydelser. Vi ser med oro på den i dag växande vänsterfeminismen, där medborgarnas frihet ska begränsas till förmån för de genusteoretiska visionerna.

  Fiske: Kristdemokraterna anser att fisk i första hand ska fiskas för människoföda. Fångsternas storlek ska vara hållbara i förhållande till bestånden av respektive art. Ett för stort fiskeuttag gynnar ingen, utan resulterar långsiktigt i att såväl fisken som fisket dör ut. Kristdemokraterna vill minska byråkratin och regelkrånglet för yrkesfiskarna och värna det kustnära fisket.

  Flygtrafik: Flyget i Sverige bör ses som en del av kollektivtrafiken och ska vara klimatneutralt senast 2040. Satsningar ska genomföras på biobränsle för flyget och på elflyg. Klimatstyrande start- och landningsavgifter ska införas. Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle. De regionala flygplatserna ska värnas. Kommuner och regioner bör ha möjlighet att upphandla regional flygtrafik.

  Flyktingar: Kristdemokraterna vill värna flyktingkonventionen och rätten att söka asyl. I dag går det inte att söka asyl från utlandet och det krävs visum för att resa till ett EU-land. Vi anser därför att EU-länderna gemensamt, i samarbete med UNHCR, borde öppna en möjlighet att söka nödvisum före inresa till EU.

  Folkhälsa: Folkhälsan påverkas av en lång rad politiska åtgärder inom exempelvis arbetsmarknad, miljö, ekonomi och den enskildes möjligheter att påverka sin egen vardag. Ett stort ansvar för hälsan ligger på den enskilde, men vården, liksom skolan och andra myndigheter, måste i större utsträckning stötta enskilda till bättre levnadsvanor som att sluta röka, minska sitt alkoholintag, äta nyttigare och röra sig mer.

  Folkhögskolor: Folkhögskolornas unika roll ligger framförallt i dess pedagogik, dess demokratiska roll och dess kunskapssyn. Folkhögskolorna ska själva bestämma över sin verksamhet och det finns stort utrymme att anpassa studierna efter olika målgrupper.

  Folkomröstningar: Kristdemokraternas ideologi utgår från subsidiaritetsprincipen vilket innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Vi tycker att folkomröstningar kan vara en bra form av direktdemokrati och de bör användas när det är lämpligt och praktiskt möjligt.

  Forskning: Vi värnar akademins autonomi. Forskning kräver integritet och möjlighet att tänka både nytt såväl som fritt och stundtals obekvämt. Etik är en viktig del i den högre utbildningen och i forskningen. Verksamheten måste bedrivas med respekt för vår gemensamma värdegrund.

  Fossilfri energi: Kristdemokraterna vill att Sverige år 2045 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Sverige bör 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel. Forskning, regelverk och skatter måste långsiktigt stödja utveckling och utbyggnad av ny koldioxidneutral elproduktion och hållbara drivmedel till transporterna.

  Frihandel: En friare världshandel med rättvisa villkor är en förutsättning för att fler människor ska kunna resa sig ur fattigdom. Det är genom handel med andra som välståndet ökar. Handelshinder som tullar och exportsubventioner ska motverkas.

  Friskolor: Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. De medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen inom svenskt skolväsende. Föräldrar och elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar. Vi ser friskolorna som skolor kort och gott, inte som komplement till den kommunala skolan. De är en viktig del av vårt skolsystem som är här för att stanna.

  FTT – finansiell transaktionsskatt: Kristdemokraterna säger nej till en finansiell transaktionsskatt då den endast har effekt om alla finansiella marknader i hela världsekonomin är med på den. Att införa FTT gör att stora delar av den finansiella sektorn helt enkelt flyttar till ett annat land. Det är också tveksamt om det finns ett egenvärde i att minska antalet transaktioner på finansmarknaden vilket är en av effekterna med FTT.

  Funktionsnedsättning: Kristdemokraterna står för en människosyn som utgår från människans okränkbara värde och att alla människor är olika. Utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor. Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till jobb. Det ger livskvalitet, självbestämmande och delaktighet i samhället. Lönestöden måste förbättras ytterligare, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa.

  Förenta Nationerna (FN): FN-samarbetet är en viktig del av svensk utrikespolitik. Behovet av en världsorganisation som forum för dialog och för att ta gemensamt ansvar för globala utmaningar är stort.  FN är en central aktör i arbetet för en fredligare, säkrare och en mer rättvis och hållbar värld. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030 är utgångspunkten i arbetet för att förbättra ofria och fattiga människors livssituation. Det vilar ett tungt ansvar på FN:s säkerhetsråd att säkerställa att internationell humanitär rätt liksom att principen ”Skyldighet att skydda” (Responsibility to protect) efterlevs så att krigsförbrytelser, pågående folkmord, etnisk rensning och brott mot mänskligheten kan stoppas. FN:s säkerhetsråd har alltför ofta brustit i handlingskraft när de allra viktigaste värden stått på spel. Sverige ska därför bidra till fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insater inom FN och för att FN mer effektivt ska kunna visa handlingskraft bör vetorätten i säkerhetsrådet begränsas.

  Företagande: Ett starkt företagande är en garant för nya arbetstillfällen och ett ökat välstånd. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer är och kommer alltid att vara grunden för Sveriges framgångar. Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.

  Företagsskatt: För att Sverige ska vara ett tilltalande land att investera och starta företag i måste skattesatsen på företagande och kapital ligga på attraktiva nivåer jämfört med omvärlden. Allt för höga skatter kan leda till att företag och kapital flyttar utomlands. Därför bör bland annat bolagsskatten sänkas och 3:12-reglerna förbättras.

  Författningsdomstol: Demokratins ramar fastställs genom grundlagarna, författningen. Kristdemokraterna har länge hävdat att vi behöver en författningsdomstol som ska pröva nya lagar mot de grundläggande fri- och rättigheterna. En författningsdomstol ska vara oberoende och pröva lagars och reglers innehåll mot grundlagarnas syfte.

  Förlossning: Alla har rätt till en trygg och god förlossning. Därför bör staten ta över ansvaret för vården. Vi föreslår även nationella mål och ett kompetenscentrum för förlossnings- och eftervården. Fler barnmorskor måste anställas och fler utbildas. Vid hemgång ska kvinnan erbjudas hembesök av barnmorska och alla ska ha rätt till en fast barnmorska, med ett team som följer kvinnan genom graviditet, förlossning och eftervård samt en mamma-rehab-check som kan användas hos fysioterapeuter.

  Förmögenhetsskatt: Kristdemokraterna var med och avvecklade förmögenhetsskatten. Det var en godtycklig och omoralisk skatt som drev stora mängder kapital ut ur landet. Den ska inte återinföras i någon form.

  Förskola: Barngrupperna i förskolan är för stora. Drygt 55 procent av de allra minsta barnen går i grupper som är långt över Skolverkets rekommendationer. Det är en ohållbar situation för både barnen och personalen. Vi vill införa en lag om max 12 barn i småbarnsgrupperna i förskolan. Det måste bli mer tid för varje barn, fokus på trygghet och anknytning för de minsta barnen, att personalen stannar kvar i yrket och att barn med särskilda behov får stöd.

  Försvar: Sverige ska alltid ha ett starkt försvar. Människans ofullkomlighet gör att vi aldrig på förhand kan veta vad omvärlden har för avsikter för oss och Sverige är värt att kunna försvara. Att garantera medborgarnas säkerhet och att försvara de territoriella gränserna är en av statens viktigaste uppgifter och ett starkt försvar av Sverige innebär också ett starkt försvar av friheten, demokratin och respekten för människovärdet. Det kommer att krävas stora resursförstärkningar för att vi ska ha förmåga att försvara hela Sverige. Kristdemokraterna står därför bakom målet att försvarsanslaget ska uppgå till 2 procent av BNP.  Vi vill också gå med i Nato. Detta krävs för att det svenska försvaret ska ha en sådan organisation, omfattning och sammansättning att det kan försvara Sverige, samverka med andra och verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet.

  Försvarsmaterielexport: Den svenska försvarsindustrin och försvarsmaterielexporten är viktig för vårt lands försvarsförmåga. Kristdemokraterna anser att säkerhetspolitiska hänsyn skall ligga till grund för försvarsmaterielexporten. Vi motsätter oss dock export av krigsmateriel till diktaturer, där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inte respekteras. Efter påtryckningar från bland annat Kristdemokraterna har det därför införts ett demokratikriterium för prövningen av svensk krigsmaterielexport.

  Föräldraförsäkring: Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor-, farföräldrar eller en bonuspappa. Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. Samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.

  Föräldrastöd: Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets liv. Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Vi vill att förstagångsföräldrar ska få en familjerådgivningscheck för två besök som de kan nyttja om de vill. Vi vill utöka utbudet av föräldrautbildningar och göra det obligatorisk för kommunerna att erbjuda föräldrautbildningar, när barnen är små och under tonårstiden.

  G:

  Genmodifierade produkter (GMO): GMO som teknik skapar både möjligheter och utmaningar. GMO kan exempelvis bidra till förädling av grödor som bättre tål ett förändrat klimat. Nya växtsorter bör granskas ur miljö- och hälsosynpunkt, innan de odlas och används. Tydliga regler för märkning och spårbarhet av GMO-produkter ska finnas. Det ska vara praktiskt möjligt för odlare att odla utan inblandning av GMO.

  Graviditetspeng: Kristdemokraterna vill införa en generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten. Ett stort antal av gravida har sådana besvär i graviditetens slutskede att de inte kan arbeta de sista veckorna. Dagens system med sjukskrivning, graviditetspenning (tidigare havandeskapspeng) och förtida uttag av föräldrapenning blir orättvist och är dessutom administrativt kostsamt. Utformningen bör likna tillfällig föräldrapenning. Dagarna ska inte kunna sparas.

  Grundskola: Grundskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för att klara av arbetslivet, men också kunskap för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare. Vi anser att läraren är ovärderlig och vi vill därför stärka deras status. Valfrihet och mångfald ökar kvaliteten, därför tycker Kristdemokraterna att fristående skolor är lika självklara som positiva inslag i svenskt skolväsende.

  Gruvor: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen och intäkter till statskassan. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen inte belastas med ytterligare gruvskatter/avgifter. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.

  Gymnasieskola: Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda unga för högre studier eller ett direkt inträde i arbetslivet. Gymnasieskolan ska också föra vidare en bildningstradition och väcka insikt om kunskapens inneboende värde.

  Gårdsförsäljning: Vi vill tillåta gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker inom ramen för alkoholmonopolet. För att det ska bli verklighet behöver en politisk lösning åstadkommas som innebär att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker tillåts inom ramen för ett bevarat alkoholmonopol.

  Gängkriminalitet: Kriminella gäng bidrar till den våg av grov brottslighet som präglas Sverige med skjutningar, handgranater, narkotikaförsäljning och attacker mot poliser. De sätter framför allt skräck i de särskilt utsatta områdena. Det behövs fler poliser för att skapa ordning, och hårdare straff för den som ingår i kriminella gäng. Vi vill förbjuda samröre med organiserad kriminalitet, skärpa straffen för narkotikaförsäljning, införa hårdare straff för den som attackerar exempelvis sjukhus eller socialkontor. Dessutom behöver straffrabatterna ses över. Mängdrabatt, ungdomsrabatt och allmänna strafflindrande principer gör att kriminella får alldeles för låga straff. Det behövs också förebyggande åtgärder i skolan, satsningar på familjen och jobb för unga. Även brott som begås av personer under 15 år behöver utredas. Till varje skola bör det vara knuten en särskilt utnämnd polis. Det behövs mer stöd till personer som vill hoppa av kriminella gäng.

  H:

  HBT: Kristdemokraternas politik utgår från att varje person är unik och oersättlig. Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Våld, diskriminering och uttalanden som kränker hbt-personers människovärde strider mot vår ideologi. Kristdemokraterna föreslår bland annat att transpersoner som enligt tidigare lagstiftning tvingades till sterilisering vid könskorrigering ska få ersättning av staten då det medfört stort lidande.

  Hedersrelaterat våld: Hedersrelaterat våld, där kvinnor eller män som inte underordnar sig vissa bestämmelser bestraffas, är en av de mest extrema formerna av förtryck. Kristdemokraterna vill även särreglera hedersbrott i brottsbalken och införa en specialenhet mot tvångsäktenskap hos polisen. Det behövs mer resurser till utbildning kring våld och hedersrelaterat våld bland personal inom stat, kommun och landsting. Det behövs även fler skyddade boenden.

  Hemlöshet: Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Den som drabbats av hemlöshet har oftast även andra problem och kommunerna måste bli bättre på att se helheten. ”Bostad först” är en metod som visat goda resultat. Vid nyproduktion ska en viss andel av lägenheterna avsättas för sociala bostäder som en nationell standard. I de fallen kan då inte besittningsskyddet vara starkt, utan det ska vara en plattform för att klara ut nästa boende.

  Hemsjukvård: Idag präglas inte vården av svårt sjuka äldre av det helhetsperspektiv som krävs, istället görs punktinsatser oberoende av varandra och ofta utan uppföljning. Genom hemsjukvård får den äldre god vård utifrån individuella behov. Hemsjukvården ska bestå av team med undersköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och demenssköterskor. För en fungerande vårdkedja krävs en delaktig läkarmedverkan. Därför vill vi ha en fast läkare som har det övergripande ansvaret för den äldre.

  Hemtagningsteam: Kristdemokraterna vill införa hemtagningsteam med exempelvis undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. På så sätt är personer som patienten känner till med och planerar hemgången, kan följa med hem, ordna med mat och läkemedel för de första dagarna samt kontaktar hemtjänst och säkerställer att rehabilitering påbörjas. Genom tryggare hemgång minskar återinskrivning i vården. Det vore även värdefullt om kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och om personal som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ingår i teamet.

  Hjälpmedel: Hjälpmedel är produkter, metoder och ny teknik som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Närmare 10 procent av Sveriges befolkning använder hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning och bättre klara det dagliga livet. Allt fler landsting och kommuner väljer nu att införa fritt val av hjälpmedel.

  Hushållstjänster: Skatteavdrag för hushållstjänster, som infördes av Kristdemokraterna och alliansregeringen, har skapat många nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Det har också gett många familjer, och även äldre, mer tid och större möjligheter att få vardagen att fungera och har dessutom minskat skattefusket. Vi vill utveckla RUT-avdraget till att omfatta matlagning i hemmet, flyttjänster, tvätteritjänster utanför hemmet och IT-tjänster i hemmet.

  Hyresrätt: Vi vill utveckla hyresrätten och göra den mer attraktiv att investera i. Kristdemokraterna vill att nyproduktion ges fri hyressättning i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. Till det krävs också en offentlig hyresstatistik som ger parterna kunskap till vad som är rimlig hyresnivå.

  Höghastighetståg: Kristdemokraterna anser att banor för höghastighetståg inte ska byggas. I stället vill vi prioritera en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten i det svenska järnvägsnätet.

  Idéburna företag: Den sociala marknadsekonomin är den bas som kristdemokratisk ekonomisk politik vilar på. I dagens samhälle finns ett stort engagemang i gränslandet mellan den civila sfären och marknaden, inte minst inom vård- och omsorgsområdet. Vi anser att det offentliga ska stödja och vara ett komplement till det idéburna företagandet.

  Ideella organisationer: Ideella organisationer är en mycket viktig del av samhället. De har ofta viktiga och samhällsnyttiga verksamheter. Det är i ideella organisationer och det civila samhället som människors engagemang på bästa sätt tas tillvara och utvecklas. Kristdemokraterna vill uppmuntra till ökat engagemang i ideella organisationer genom minskad statlig styrning och avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer.

  Inkomstskatter: Inkomstskatterna ska utformas så att arbete, utbildning och ansvarstagande lönar sig. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Vi föreslår breda skattesänkningar på all inkomst och riktade skattesänkningar till särskilda grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det gäller långtidsarbetslösa, nyanlända, jobbskatteavdrag för dem som fyllt 64 och unga under 25 år. Föräldrar med barn under 18 år ska därutöver få en skattesänkning på 500 kr/månad och förälder. Kristdemokraterna vill också ta bort hela skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare, vilket minskar skatten väsentligt.

  I:

  Innovation: Sverige är ett av världens bästa länder på innovation men bland de sämsta på att kommersialisera dessa . Kristdemokraterna vill stärka samverkan mellan universitet, forskningsinstitut och näringsliv och se nya gemensamma forskningsprogram som återspeglar näringslivets behov och där staten deltar som betydande finansiär.

  Integration: Kristdemokraterna vill ge personer som kommer till Sverige möjlighet att vara med och bygga samhället genom arbete, praktik och studier.  Vi vill att de som kommer till Sverige från första dagen påbörjar ett asylprogram med SFI-studier. Från början ska också överföringen av våra grundvärderingar påbörjas i form av samhällsorientering. Våra grundvärderingar kommer av den judisk-kristna etiken och kan sägas vara Sveriges etiska modersmål. Vi vill också införa ett språkprov för att få permanent uppehållstillstånd, för att stärka incitamenten att lära sig grundläggande svenska. Det etableringsprogram som nyanlända idag går i högst två år bör också förlängas och göras flexibelt i upp till fem år.

  Integrationsberedning: Vi vill införa en integrationsberedning där riksdagens samtliga partier tillsammans med regeringskansliet kontinuerligt arbetar fram Sveriges långsiktiga integrationskapacitet; hur många bostäder som finns tillgängliga, hur arbetsmarknaden utvecklas, hur språkkunskaperna ser ut och hur många platser som finns i skolan. I arbetet ska även ingå att ta fram politiska åtgärder och ekonomiska ramverk utifrån de behov som finns. Därmed uppnås även en bättre ansvarsbalans mellan staten och kommunerna.

  Integritet Rätten till integritet är en mänsklig fri- och rättighet och ska vara garanterad i grundlagen. Kristdemokraterna vill införa en författningsdomstol som bland annat ska kunna pröva om ny lagstiftning riskerar att inskränka integriteten.

  Internationell handel/export: Sverige är ett exportberoende land som gynnas av ökad handel med omvärlden. Sverige skall vara en aktiv röst inom EU och i världen för att driva på fler och mer omfattande globala frihandelsavtal.

  Inträdesjobb: En ny anställningsreform som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden är nödvändig. Fler måste få chansen till ett arbete. Speciellt lågt utbildade och nyanlända har svårigheter att få sitt första jobb. Höga kostnader för att anställa försvårar inträdet på arbetsmarknaden markant. Anställningsreform riktar sig mot nyanlända, under de fem första åren i Sverige, samt ungdomar upp till 23 år utan fullständig gymnasieutbildning. Lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. 30 procent av arbetstiden anses därmed gå till utbildning eller att lära sig jobbet på jobbet. För att sänka kostnaderna att anställa slopas arbetsgivaravgiften i tre år. Kristdemokraterna menar att parternas förslag om Etableringsjobb bör prövas. Om den inte fungerar avser vi att verka för att inträdesjobben införs.

  Invandring: Kristdemokraterna vill ha en ordnad, human och långsiktigt ansvarsfull migrations- och integrationspolitik. Sverige bör ha ett mottagande som hamnar på nordisk genomsnittsnivå. Den som söker asyl ska få en snabb och rättssäker prövning, och den som får avslag på sin ansökan ska skyndsamt lämna landet. Reglerad arbetskraftsinvandring är viktig eftersom Sverige behöver god tillgång till kvalificerad arbetskraft. Regelverket ska stoppa fusk och utnyttjande av arbetskraft. En lyckad integration kräver anpassning till de värderingar som präglar vårt samhälle. Exempelvis barnäktenskap och månggifte är grundat i en kvinnosyn som är oförenlig med ett gott samhälle.

  J:

  Jakt: Jakt är både en viktig fritidssysselsättning, samhällsnytta och en näringsverksamhet i form av bland annat jaktturism. Viltförvaltningen behöver decentraliseras ytterligare – från europeisk nivå till nationell nivå och från nationell nivå till regional nivå. Jakten på överetablerade arter, inte minst vildsvin och dovhjort, bör utökas.

  Jobb: Människan har ett inre behov att få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person, att få arbeta 100 procent av sin förmåga. Aktivt arbete och engagemang, oavsett om det är organiserat förvärvsarbete eller annan form av meningsfullt ansvarstagande för familj, vänner eller andra medmänniskor är därför av största vikt.

  Jobbskatteavdraget: Jobbskatteavdragen gör det mer lönsamt att arbeta och stärker ekonomin för de flesta hushåll, procentuellt allra mest till de med lägre inkomster. Alliansregeringen genomförde fem jobbskatteavdrag vilket inneburit skattesänkningar på en månadslön per år för heltidsarbetande samt att vi i dag har 70 000-100 000 fler som arbetar än vad vi annars hade haft. Kristdemokraterna har även föreslagit dubbelt jobbskatteavdrag för dem som varit sjukskrivna eller arbetslösa under längre tid, för personer under 25 år och nyanlända de fem första åren.

  Jordbruk: Jordbruket är av central betydelse för produktionen av livsmedel, för att landsbygden ska vara levande och öppna landskap ska kunna vidmakthållas. Kristdemokraterna anser att Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel ska öka. Därför vill vi förbättra konkurrenskraften i det svenska jordbruket. Vi vill även reformera EU:s jordbrukspolitik så att lika villkor ska råda mellan lantbrukare i de olika medlemsländerna. Regelkrånglet för jordbrukare måste minska betydligt.

  Jämställda pensioner: För att stärka framförallt kvinnors pensioner vill vi att premiepensionen automatiskt delas lika (om de inte begär något annat) mellan makar som har gemensamma barn under tolv år. Detta skulle kompensera kvinnorna som i genomsnitt har haft lägre lön och i högre utsträckning arbetat deltid samt tagit ett större ansvar för hemarbetet och omsorgen om barnen. Vi slopar samtidigt den avgift som idag finns vid överföring av premiepension. Vi vill även utöka pensionsrätten för småbarnsföräldrar genom flera barnrättsår, från 4 till 5 år, i pensionssystemet och en höjd jämförelseinkomst.

  Jämställdhet: Grunden för Kristdemokraternas jämställdhetspolitik är alla människors lika värde. Både män och kvinnor ska ha makt över sina liv och makt att forma sina liv utifrån egna önskemål. Kristdemokraterna vill undanröja strukturella och juridiska hinder men också jobba med attitydförändringar och opinionsbildning. Ett jämställt förhållningssätt grundläggs i familjen. Jämställdhet är viktigt både familjen och i arbetslivet. Därför bör alla beslut analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kvotering och andra tvingande lagstiftningsåtgärder är inte rätt väg att gå, bland annat eftersom de riskerar att befästa betydelsen av kön i stället för kompetens.

  Järnväg: Järnvägen är ett omtyckt och klimateffektivt transportslag som behöver utvecklas mot större kapacitet och driftsäkerhet. Kristdemokraterna verkar för att en större andel av person- och godstransporter ska gå på järnväg. Vi vill prioritera en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten.

  K:

  Kameraövervakning: Vi vill förenkla möjligheten till kameraövervakning. Genom att vi kämpat för detta slipper bland annat Polisen ansöka om tillstånd för kamerabevakning.

  Klassikerlista: I en tid av individualiserad mediekonsumtion och ökad kulturell mångfald ökar behovet av gemensamma referenspunkter och gemensamma värden. Kristdemokraterna föreslår att skolan ska införa en klassikerlista. En lista med litterära verk – men också filmer och musik, från hela världen, som alla elever bör ha tagit del av under sin skolgång.

  Klimat: Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Kristdemokraterna har medverkat till riksdagens beslut om att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser. För att nå målet krävs en samhällsomställning för att kraftigt reducera vår klimatpåverkan. Kristdemokraterna vill därför öka satsningarna på biobränsle, vätgas, eldrift av bilar och lastbilar, samt utveckling av infångning och lagring av koldioxid.

  Kollektivtrafik: Kristdemokraterna vill se en utbyggd kollektivtrafik som möjliggör att fler invånare i mindre orter kan utnyttja den.

  Kommunala skatteutjämningssystemet: Sveriges kommuner har olika förutsättningar när det gäller skattekraft och demografi. Därför behövs ett utjämningssystem som ger alla Sveriges kommuner ekonomiska förutsättningar för att leverera trygg vård och omsorg, en välfungerande skola och trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Dagens utjämningssystem bör ses över i sin helhet för att se hur det kan bli bättre. Utredningen bör se över förutsättningarna för en mer regional modell och att staten tar ett ökat ansvar för utjämningen. Det är också viktigt att systemet tar hänsyn till tillväxtfaktorer.

  Konflikthantering och fredsbyggande: Konflikthantering och fredsbyggande är betydligt bredare än undertecknandet av ett fredsavtal. Om ett fredsavtal inte resulterar i demokrati, rättsstatliga principer och försoning mellan de tidigare stridande parterna, kan en verkligt hållbar fred inte byggas. Sannolikheten är då stor att de tidigare kombattanterna tar till vapen på nytt.

  Konsumenträtt: Konsumentmakt och valfrihet är mål som bara kan tillgodoses inom ramen för marknadsekonomin. En väl fungerande marknad är den bästa förutsättningen för att tillgodose konsumenternas önskemål om bra produkter till låga priser med god service.

  Kriminalvård: Tiden inom kriminalvården ska användas på ett meningsfullt sätt och bestå av insatser som möjliggör att den dömde kan återvända till ett liv utan brottslighet. Utbildning, arbetsträning och behandling mot alkohol- och narkotikamissbruk bör erbjudas. Att delta i sådana program ska vara ett krav för att bli villkorligt frigiven. Frigivningen måste förberedas i god tid. För att undvika återfall bör den frigivne få hjälp att skaffa bostad, arbete och en meningsfull fritidssysselsättning. Satsningar på kriminalvården bör ses som ett sätt att minska brottsligheten i framtiden. Samtidigt ska fängelsevistelsen vara så pass repressiv att brottet sonas och brottsoffret får upprättelse, det vill säga att rättvisa skipas.

  Kristdemokraterna: Vårt partinamn berättar vad vi står för – en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. En vanlig missuppfattning är att man måste vara religiöst engagerad för att vara med. Det är fel. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.

  Kultur och media: Att värna om människans inre liv är lika självklart för Kristdemokraterna som att garantera hennes materiella behov. Politikens uppgift är inte att styra kulturen utan att ge den möjlighet att växa fritt, både på amatörnivå och på professionell nivå. Vi vill bevara det materiella och immateriella kulturarvet, verka för mer kulturverksamhet i skolan och stärka det civila samhället – till exempel föreningar, organisationer och trossamfund.

  Kvinnojourer: Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem. Socialnämndens har ett ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, att det alltid finns ett stöd att tillgå för den enskilda kvinnan och barnen, oavsett om kvinnojouren drivs i kommunal eller ideell regi. Samtidigt är det också viktigt att rikta insatser mot våldsutövaren för att förändra beteendet.

  Kvinnors företagande: Att möjliggöra för privat företagande inom kvinnodominerade branscher är ett sätt att påverka möjligheten att som kvinna starta och driva företag. Dessa har traditionellt varit enbart offentligt drivna, vilket Kristdemokraterna har varit med och förändrat genom Lagen om valfrihetssystem. För att komma bort från dagens snedvridna könsfördelning bland företagare är det viktigt att öka satsningarna på affärsrådgivning för kvinnor och göra det lättare för kvinnor att få tag på riskvilligt startkapital.

  Kvotering: Kristdemokraterna är emot kvotering. Tillsättningar av tjänster och uppdrag ska ske utifrån kompetens, inte utifrån kön, ursprung eller ålder. När det gäller kvotering av föräldraförsäkringen anser vi att familjer själva ska bestämma över sin egen vardag, och att inga dagar därför ska öronmärkas för den ena eller andra föräldern. Att besluta om kvotering till styrelser i bolag strider mot äganderätten. Politiken kan inte bestämma över hur ett företag ska forma sin styrelse.

  Kärnkraft: Sveriges behov av elenergi kommer öka om vi ska klara omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför behöver vi investera i ny kärnkraft. Morgondagens kärnkraft har potential att vara både säkrare och mer effektiva än dagens. Kristdemokraterna vill därför säkerställa att inte fler reaktorer läggs ner och att investeringar i ny och uppgraderad kärnkraft inte hindras. Utan investeringar i kärnkraft kommer Sverige inom en relativt nära framtid tvingas importera smutsig kolkraft från Tyskland. Vi vill öka stödet till forskning inom kärnkraftsområdet och ta fram en svensk färdplan för en ny kärnkraftsgeneration, den så kallade fjärde generationens kärnkraft.

  L:

  LandsbygdL Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. På landsbygdens finns energikällorna, mineralerna som behövs i den hållbara tekniken och den växtlighet som tillhandahåller livsmedel, energi, rekreation och inte minst en livsmiljö för de arter som vi delar vårt land med. Genom att lyfta undan de hinder som idag finns för livet på landet kan vi få en positiv utveckling som gynnar hela vårt land, inklusive städerna.

  LAS: Lagen om anställningsskydd är en lagstiftning som utgör ett viktigt skydd för den enskilde på arbetsmarknaden. Men ett alltför långtgående arbetsrättsligt skydd kan emellertid innebära ökade svårigheter för personer som står utanför arbetsmarknaden att få jobb, då det kan innebära att färre arbetsgivare vill anställa. Kristdemokraterna vill i första hand att arbetsmarknadens parter kommer överens om väl fungerande arbetsrättsliga regler på arbetsmarknaden, men vi vill också utöka företagens möjlighet till undantag från turordningsreglerna.

  LOV: LOV, Lagen Om Valfrihetssystem, innebär att omsorgstagaren som ska få välja vem som ska ge omsorg samtidigt som kommunen är ytterst ansvarig för äldreomsorgen. LOV kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Vi vill utöka valfriheten inom äldreomsorgen till att omfatta hemsänd mat. Vi vill förenkla för idéburna företag och organisationer att verka i välfärden.

  LSS: LSS är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning. Vänsterregeringen har försämrat stödet för några av de som behöver det mest. Sedan hösten 2015 har antalet assistansberättigade minskat och beviljandegraden av nya ansökningar rekordlåg. Fusk måste motverkas kraftfullt och effektivt men vi vill återställa intentionen med LSS så att de som behöver ersättningen kan leva, inte bara överleva.

  Lärare: Lärarna är skolans viktigaste resurs. Vi vill stärka lärarnas status bland annat genom höjda löner och minskad administrativ börda. Statusen på lärarutbildningen behöver höjas. Därför vill vi höja antagningskraven till lärarutbildningen. Vi föreslår också ett speciallärarlyft som kommer alla elever till del men främst dem som behöver extra hjälp och stöd.

  Lärlingsprogram: Kristdemokraterna har varit drivande för införandet av lärlingsutbildning som en alternativ utbildningsväg inom gymnasieskolan. Fördelen med lärlingsprogram är att man under sin utbildning får både erfarenheter och kontakter i arbetslivet, vilket kan göra det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden.

  M:

  Maxtaxan: Kristdemokraterna vill se över maxtaxans utformning, inte minst i syfte att minska barngruppernas storlek. Förskolan är kraftigt subventionerad, avgifterna som föräldrarna betalar har inte ökat sedan 2004 trots att kostnaderna per barn har stigit med 25 procent. För att höja kvaliteten i förskolan och minska gruppernas storlek behövs mer resurser. Vi vill därför bland annat höja taket i maxtaxan, för hushåll som överstiger 47 490 kronor i månaden. Kommunerna ska skjuta till motsvarande föräldrarnas prestation och staten skjuter samtidigt till mer än det dubbla för att införa en lag om max 12 barn i småbarnsgrupperna.

  Migration: Kristdemokraterna vill värna öppenheten och den fria rörligheten inom EU. Vi vill se fler lagliga vägar in i unionen. Samtidigt ska vi kunna känna oss trygga i att asylprövningen är rättssäker och att den som saknar skyddsskäl och får nej på sin asylansökan också lämnar landet. Sverige bör ha ett asylmottagande som hamnar på nordisk genomsnittsnivå. Vi vill främja arbetskraftsinvandring och tillgång till kvalificerad arbetskraft. Vi vill stoppa kompetensutvisningarna och samtidigt skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring för att motverka fusk/utnyttjande och undanträngning av invånare i utanförskap.

  Mikroplaster: Mikroplaster bryts inte ner i naturen och ansamlas därför allt högre upp i näringskedjan. Kristdemokraterna ställer sig bakom kravet på ett förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter och hygienprodukter. Även om dessa produkter står för en mindre andel av mikroplasterna i havet skulle ett sådant förbud ha ett tydligt värde.

  Miljöbrott: Kristdemokraterna anser att straffen för miljöbrott behöver bli strängare. Idag är det straff som utdöms inte tillräckligt avskräckande för att hindra allvarliga miljöbrott. Om straffet höjdes skulle också dessa brott prioriteras högre av åklagare. Allvarliga miljöbrott kan få långtgående konsekvenser och det är därför viktigt att de stoppas av rättsväsendet.

  Miljöpolitik: Kristdemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken, den genomsyrar alla våra ställningstaganden. Vårt mål är att världen ska kunna lämnas till kommande generationer i ett bättre skick än vi själva fick ta emot den. Det är viktigt att satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara drivmedel och energikällor. Det är också viktigt att bevara och främja den biologiska mångfalden så att våra ekosystem stärks.

  Minerallagen: En utredning bör tillsättas för att ta ett helhetsgrepp om minerallagens framtid. Denna utredning ska bland svara på om lagen ska finnas kvar eller ej. Utredningen ska också titta på om äganderättens utsträckning under markytan ska ändras och hur skador ska återställas. Utredningen behöver samtidigt beakta samhällets behov av olika slags mineraler för att klara omställningen till en klimatneutral energianvändning och upprätthålla Sveriges konkurrenskraft och sysselsättning.

  Mobbning: Att barn mår bra och känner sig trygga i skolan är avgörande för hur de kan lyckas i sitt lärande och sin utveckling. Därför krävs att skolor använder sig av metoder för att hantera mobbning som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolverket bör få i uppdrag att göra en utvärdering av metoder mot mobbning och rekommendera program som kan användas. Kristdemokraterna gör också en stor satsning på elevhälsan, för att en väl utvecklad elevhälsovård förebygger ohälsa hos barn och unga.

  Modersmålsundervisning: Det är viktigt med modersmålsundervisning då forskning visar att goda kunskaper i modersmål underlättar inlärningen av nya språk. Barn och unga med ett främmande modersmål har rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Undervisning kan också ges via fjärrundervisning. Eleverna kan även få studiehandledning i andra ämnen på sitt modersmål. För nationella minoriteter gäller utökad rätt till undervisning i modersmål.

  Moms: Nivån på momsen bör i princip vara generell. Men med en hög generell nivå som vi har idag behövs undantag. Exempel på det är livsmedels- och restaurangsektorn. Vi vill se en generell höjning av alla momssatser med en procentenhet, för att istället sänka skatten på arbete.

  Monarki: Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungen och kungafamiljen representera hela svenska folket.

  Människohandel: Den viktigaste åtgärden för att få bort sexhandeln är att minska efterfrågan. Det behövs mer av samverkan mellan polis och sociala myndigheter liksom samverkan med exempelvis hotell och restauranger. 2011 höjdes maxstraffet för köp av sexuell tjänst från sex månaders till ett års fängelse. Det är något som Kristdemokraterna har arbetat för. Genom detta har polisen fått ökade möjligheter att använda tvångsmedel. Kristdemokraterna tycker att minimistraffet för människohandel ska höjas från två till fyra år.

  Mänskliga fri- och rättigheter: Det unika, okränkbara och universella människovärdet är den kristdemokratiska ideologins kärnpunkt. Vi menar att det finns en rad rättigheter, som tillkommer alla människor, enbart därför att vi är just människor. Det handlar exempelvis om rätten att få förverkliga värden som rätten till liv, frihet, ägande, religions- och yttrandefrihet. Det är politikens uppgift att respektera och främja människans naturliga rättigheter. Stater som förvägrar sina medmänniskor eller medborgare tillgång till de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna kränker också människovärdet. En stat som inskränker yttrandefriheten, som förvägrar sina medborgare utbildning, som inte låter journalister skriva kritiskt eller som förbjuder människor att organisera sig politiskt kränker de mänskliga fri- och rättigheterna.

  Mötesindustrin: Den del av besöksnäringen som handlar om när människor reser för att mötas – inom exempelvis yrkeslivet, föreningsliv eller i samband med musikevenemang – växer och är värd att satsa på. Kristdemokraterna vill att myndigheter, högskolor och andra offentliga verksamheter ska stimuleras att bjuda in till internationella möten i Sverige. Vi vill också att Sveriges ambassader och konsulat får bättre förutsättningar att marknadsföra Sverige.

  N:

  Narkotika: Vi vill ha ett narkotikafritt samhälle och arbetar för att stoppa alla tendenser till drogliberalisering. Insatserna ska riktas främst mot de som profiterar på narkotikan, smugglarna och försäljarna. Det behövs ett förebyggande arbete, en bra vård och behandling om man fastnat i missbruk och en brottsbekämpande insats från tull och polis. Polis och tull har rätt att beslagta preparat som man misstänker är farliga. En åklagare kan besluta att varorna förstörs. Folkhälsoinstitutet och Läkemedelsverket kan också snabbt beställa preparat från Internet för att skynda på narkotikaklassningen. Hittills har samhället ofta legat steget efter, men vi ger inte upp kampen mot nätdrogerna. Straffen för den som smugglar och säljer narkotika ska skärpas.

  Nationalism: Det är positivt att människor gläds över sitt land och det man har gemensamt. Men Kristdemokraterna är oroade över den inskränkta och extrema form av nationalism som nu ökar i Sverige och Europa. Extremnationalismen kränker det universella människovärdet och hotar demokratin.

  Nationella prov: De nationella proven ska utgöra ett stöd vid betygsättningen men läraren ska även fortsättningsvis kunna göra en samlad bedömning. Digitaliserade prov med extern rättning är steg som kan leda till ökad likvärdighet i bedömningen av de nationella proven.

  NATO: Kristdemokraterna förespråkar ett svenskt Nato-medlemskap. Nato är för västvärlden den främsta garanten för fred, säkerhet och militär förmåga. Sverige hör därför hemma i Nato. Vi kan inte på egen hand trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och intressen hotas av en militär stormakt. Säkerheten måste byggas tillsammans med andra och både EU och Nato är nödvändiga för att bibehålla demokrati och självständighet i Europa. Med ett svenskt medlemskap i Nato skulle vi i Sverige fullt ut kunna planera, synkronisera och öva försvaret av vårt närområde tillsammans med våra grannar. Först då skulle vi kunna få de försvarsgarantier som krävs för att försvara vårt land.

  Naturskydd: Hotade växt- och djurarter eller naturtyper kan behöva skyddas för att bevara den biologiska mångfalden. Sverige har åtagits sig, bland annat i Nagoyaöverenskommelsen, att bidra till detta. Viktigt att det finns ett antal olika alternativa skyddsåtgärder att välja bland och att skälig ersättning ges till dem som avstår mark eller vårdar skyddsobjekt för att dessa skall bestå över tid.

  Nordiskt samarbete: De nordiska länderna binds samman av en gemensam historia och ett gemensamt kulturarv. Kristdemokraterna vill se ett fortsatt nära samarbete med våra nordiska grannländer, där vi tillsammans arbetar för en ökad rörlighet och möter centrala utmaningar. Vi vill se ett effektivt och fokuserat samarbete inom områden där vi tillsammans kan göra en verklig skillnad. Samverkan i Norden bör därför fokusera på försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar samt gränssamarbete.

  O:

  Offentlig upphandling: Upphandling av tjänster för offentlig verksamhet måste ske på ett öppet, rättssäkert och transparant sätt. Det är viktigt att alla aktörer har möjlighet att lämna sina bud i samband med upphandling och att det finns en fungerande konkurrens. Stat, landsting och kommuner måste också få förstärkta förutsättningar för att ta etiska, miljömässiga och sociala hänsyn i upphandlingar. Hinder som höga kostnader och kort tidsram för att ta fram anbud måste motverkas.

  Organiserad brottslighet: Den organiserade brottsligheten biter sig fast i Sverige. Det måste stoppas. Fler poliser och större resurser till åklagarna behövs. Det myndighetsgemensamma arbetet där Polis, Skatteverket, Arbetsförmedlingen med flera arbetar tillsammans ska stärkas. Skuggsamhället, där personer lever under falska identiteter måste kontrolleras bättre och ryckas upp med rötterna. Straffen för den som rekryterar unga in i kriminalitet måste vara högt, liksom för den högst upp i näringskedjan hos gängen. Pengar och statussymboler måste beslagtas. Företagande måste uppmuntras och skolorna bli bättre i utsatta områden.

  P:

  Parboendegaranti: Sedan ungefär fem år tillbaka har äldre par där båda är i behov av äldreboende rätt att få bo tillsammans. Men vi anser att det är ovärdigt att ett äldre par, som kanske har levt femtio, sextio år tillsammans, där den ena blir sjuk och i behov av äldrevården men den andra fortsatt är frisk ska tvingas flytta isär. Därför har vi genom vårt arbete i regeringen infört en så kallad parbondegaranti som gäller sedan november 2012.

  Pedagogisk mångfald: Kristdemokraterna var med och drev igenom en barnomsorgspeng 2009 som ökar föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja annan pedagogisk verksamhet för sina barn än förskola, inklusive flerfamiljsystem, familjedaghem etcetera. Sedan 2006 råder det etableringsfrihet och kommunerna är skyldiga att godkänna andra pedagogiska omsorgsformer i enskild regi. Den pedagogiska mångfalden inom grund- och gymnasieskola är också viktigt frågor för Kristdemokraterna. Vi tycker att fristående skolor ska ha likvärdiga villkor som kommunala skolor och utrymme att utveckla sin pedagogiska särart.

  Pension: Kristdemokraterna är med i pensionsgruppen, en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen. Sverige har i dag ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart och det vill Kristdemokraterna fortsätta att värna. Det egna ansvaret när det gäller tjänstepensioner och privat pensionssparande måste uppvärderas. Vi har länge arbetat för att skatten för pensionärer ska sänkas så att den hamnar på samma nivå som för löntagare. Vi har varit med och höjt garantipensionen och föreslår ett förbättrat bostadstillägg för pensionärer. Vi vill också införa ytterligare ett barnrättsår och höja jämförelseinkomsten i pensionssystemet.

  Pensionärsskatt: Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Kristdemokraterna har varit med och sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Nu vill vi sänka skatten igen så att skatten för pensionärer och löntagare blir lika. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan.

  Polisen: Polisens uppgift är att förebygga brott, upprätthålla ordningen samt att utreda och beivra brott. Det utåtriktade brottsförebyggande arbetet och samarbetet med socialtjänsten och skolan ska ges en hög prioritet. Kristdemokraterna menar att det behövs fler poliser och föreslår därför 10 000 fler poliser till 2024. Vi vill också att polisen ska få modern utrustning, tillgång till kameraövervakning och andra tvångsmedel och alternativa icke-dödliga vapen för att kunna gripa våldsverkare. Samtliga poliser måste också få personlig skyddsutrustning och förstärkningsvapen för deras säkerhet. Kränkningsersättning ska i högre utsträckning utbetalas till poliser som utsätts för våld och hot i tjänsten. Polisen måste avlastas på en mängd områden. Till exempel handläggande av vapenlicenser, transporter av berusade personer, fångtransporter och larm om psykiskt sjuka. Det sistnämnda bör ersättas av psykiatriambulanser.

  Posten: Det är av yttersta vikt att det levereras post i hela landet samt att posten även fungerar om exempelvis elnätet av någon anledning inte fungerar. Vi vill ta ett helhetsgrepp på posthanteringen utifrån tillgänglighet, säkerhet, framtida behov och möjligheter samt kostnader.

  Premiepension: Premiepension är den del av det allmänna pensionssystemet som den enskilde själv rår över och väljer hur det investeras. Det är viktigt att behålla premiepensionerna på dagens nivå för att pensionssystemet ska vara hållbart även för dem som idag har långt kvar till pensionen. Kristdemokraterna vill att den totala intjänade premiepensionen fördelas lika (om de inte begär något annat)mellan makar som har gemensamma barn under tolv år. Detta skulle kompensera kvinnorna som i genomsnitt har haft lägre lön och i högre utsträckning arbetat deltid samt tagit ett större ansvar för hemarbetet och omsorgen om barnen.

  Primärvård: Vårdcentraler och husläkare är första linjens sjukvård nära patienten och du ska själv få välja vilken mottagning du vill gå till. Genom en väl utvecklad primärvård kortas köerna och minskar belastningen på slutenvården. Vårdcentralerna bör i ännu högre grad utvecklas till hälsocentraler med vägledning och förebyggande insatser mot livsstilsproblem. Med mer specialistkompetens kan de göra färdiga utredningar och trygghet genom kvalitet och patientsäkerhet.

  Privat vård: Sverige ska ha en solidariskt finansierad jämlik hälso- och sjukvård. Det är välfärdens kärna. Vården ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet och vi anser att vården och omsorgen behöver många olika utförare – för kvalitetsutveckling och valfrihet – och vi välkomnar privata, kooperativa och ideella vårdgivare.

  Privata vårdförsäkringar: Den solidariskt finansierade vården ska hålla en så hög kvalitet att privata vårdföräkringar inte ska behövas

  Privatisering av statliga bolag: Kristdemokraterna är för ett ökat privat ägande. Det stärker det civila samhället, förbättrar ekonomins funktionssätt och tydliggör rollfördelningen mellan det privata och offentliga. När det är möjligt att uppnå ett bra pris ska statliga företag som verkar på konkurrensutsatta marknader säljas i den takt som är bra för företagen, deras anställda och till nytta för folkhushållet.

  Prostitution: Kristdemokraterna är mycket positiva till sexköpslagen, som innebär att det är kriminellt att köpa sex, och vill sprida den inom exempelvis EU. 2011 höjdes maxstraffet för brottet i Sverige. De som säljer sex måste få hjälp att ta sig ur prostitutionen och i de fall de ligger människohandel bakom måste förövarna ställas till svars för sitt brott.

  Psykiatri: Andelen personer som upplever psykiska besvär ökar samtidigt som andelen som lider av allvarlig psykisk sjukdom i stort sett är oförändrad. Psykiatrin är ett område där tidiga åtgärder är av avgörande betydelse. Psykiskt funktionsnedsatta och sjuka måste få lika hög prioritet som kroppsliga sjukdomar inom sjukvården. Sysselsättning och meningsfull vardaglig aktivitet är liksom lämpliga boendeformer en förutsättning för rehabilitering och ett liv i delaktighet och gemenskap. Vi vill införa en värdighetsgaranti för psykiskt funktionsnedsatta. Stor medicinsk och psykologisk kompetens ska finnas i primärvården, elevhälsovården och i äldreomsorgen. Vi vill förstärka barn- och ungdomspsykiatri (BUP) genom att korta väntetiderna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin ytterligare.

  Psykisk ohälsa hos unga: Ökad psykisk ohälsa hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Kristdemokraterna vill undersöka orsakerna till detta så att vi kan vidta effektiva förebyggande insatser. Vi vill stärka den så kallade första linjen (primärvården, elevhälsan, ungdomsmottagningar) och införa en elevhälsogaranti så att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag samt korta köerna till BUP genom en återinförd prestationsbaserad ersättning. För att stärka föräldrarnas roll vill vi erbjuda familjerådgivning och föräldrastödsprogram även under tonårstiden.

  Public service: Kristdemokraterna ska verka för att värna public service, som ska finnas tillgängligt brett i de kanaler som människor använder. För att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud. En viktig del av uppdraget är att göra utbudet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och möta minoriteters behov och önskemål.

  R:

  Radikalisering: Radikalisering är ett allvarligt problem, som riskerar att leda till våldsbejakande extremism. Vi vill därför strypa alla bidrag till icke-demokratiska organisationer, stoppa utländsk finansiering från extremister av samfund och förening och erbjuda avhopparverksamhet i större utsträckning.

  Reavinstskatt: Kristdemokraterna vill förändra reavinstskatten (s.k. flyttskatt) så att skatten betalas först när man inte längre äger någon bostad. På så sätt flyttas hela vinsten vid en försäljning till en ny ägd bostad. Detta innebär att månadskostnaden för det nya boendet inte belastas, samtidigt får staten in hela skatten på reavinsten men i ett senare skede. Målet är att få ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

  Regelförenkling: Krångliga regler och onödig byråkrati försvårar vardagen för många företag. Kristdemokraterna vill se över reglerna kring skatteavgifter, förenkla byråkratin kring byggnadstillstånd och införa en princip om ”en regel in, en regel ut”. I kontakt med myndigheter ska det finnas en garanti om att företagare bara ska behöva lämna en och samma uppgift en gång. En sammanhållen handlingsplan för minskad regelbelastning bör tas fram med tydliga mål som återkommande följs upp i riksdagen. Kristdemokraterna anser att utgångpunkten vid införande av nya EU-direktiv i svensk lag ska vara att lägga sig på miniminivån för inte missgynna svenska företags konkurrenskraft. Eventuella frånsteg måste motiveras tydligt.

  Religionsfrihet: Religionsfriheten är en betydelsefull del av de demokratiska fri- och rättigheterna. Religionsfriheten innebär att varje medborgare har rätten att utöva sin religion, och det innebär även att man har rätten att anordna offentliga gudstjänster. Religionsfriheten angår även den som inte har en tro eller som är ointresserade av frågeställningen eftersom den utgör en del av den pluralism som är en del av det demokratiska samhället.

  Reseavdrag: Kristdemokraterna vill göra om reseavdraget så att det är oberoende av färdsätt och bygger på avstånd. Inom ramen för en sådan reform ska villkoren förbättras för dem som bor på landsbygden och är beroende av bilen.

  Riskkapital: Tillgången till finansiering är avgörande för företags möjligheter att starta och växa. Kristdemokraterna och Alliansen införde ett riskkapitalavdrag – ett investeraravdrag – för dem som väljer att investera och satsa kapital i nya affärsidéer. Nu vill vi se över beloppsgränserna för att maximera investeraravdragets möjligheter. Vi vill också att det statliga riskkapitalet stramas upp så att det alltid investeras parallellt med privat riskkapital.

  ROT- och RUT-avdrag: ROT- och RUT-avdragen ger skattelättnader för dem som exempelvis renoverar sin bostad eller köper hushållstjänster som städning. Avdragen har minskat svartarbete och skapat nya arbetstillfällen. Vi vill höja avdragstaket från nuvarande 50 000 till 75 000 och bredda RUT att gälla exempelvis flyttjänster, matlagning i hemmet, tvätteritjänster utanför hemmet, tillsyn av hem vid resa eller frånvaro och IT-tjänster i hemmet (RIT).

  Rovdjursförvaltning: Sveriges fem stora rovdjur lever alla i ett mer eller mindre ansträngt förhållande till de människor de delar livsutrymmet med. Det är viktigt att rovdjursstammarna utgör livskraftiga populationer samtidigt som rovdjurspolitiken måste få acceptans och formas i nära samverkan med de människor som berörs. Därför behöver den lokala nivåns inflytande över rovdjursförvaltningen öka.

  Ränteavdrag: Vi vill se nedtrappat ränteavdrag istället för fler regler som slår mot rörligheten, likt skärpt amorteringskrav. Nedtrappningen av ränteavdraget ska ske varsamt och under en längre tid och hushållen bör kompenseras främst genom sänkta inkomstskatter. Vi vill samtidigt genomföra reformer så att fler hushåll med stabila inkomster kan komma in på ägd bostadsmarknad.

  Rättsväsende/Rättssäkerhet: Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett vem man är eller var man bor. Vårt svenska samhälle bygger på demokratiska principer där ett statens viktigaste åtaganden är att genom ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet.

  Rättvis handel: En friare världshandel med rättvisa villkor är en förutsättning för att fler människor ska kunna resa sig ur fattigdom. Det är genom handel med andra som välståndet i världen ökar, och det är också genom handel som de minst utvecklade länderna med egen kraft kan resa sig ur fattigdomen. Handelshinder som tullar och exportsubventioner ska därför motverkas.

  Rösträttsålder: Kristdemokraterna tycker att dagens rösträttsålder, 18 år, är bra. Rösträtten är kopplad till myndighetsåldern. Det innebär också ett samband mellan rättigheter och skyldigheter. Tanken är att när man får nya rättigheter, får man samtidigt nya skyldigheter. Vi vill att man ska kunna rösta det år man fyller 18, istället för som idag när man måste ha fyllt 18 år för att få rösta.

  S:

  Samhällsplanering och byggande: Vid all samhällsplanering och byggande är det viktigt att hänsyn tas till omgivningen. Vi har viktiga kultur- och naturvärden i vårt land som vi måste värna. Samtidigt måste vi bygga och utveckla våra städer. All samhällsplanering ska alltid ske genom en sund avvägning mellan förnyelse och bevarande, idag balanserar detta dåligt till nackdel för bostadsintresset. För att stärka bostadsintresset, bör det betraktas som riksintresse.

  Samtyckeslag: Sex ska alltid bygga på frivillighet. Därför är vi för samtyckeslagen. Men vi vill också, till skillnad från regeringen, skärpa minimistraffet för våldtäkt av normalgraden, som är 80 procent av fallen, från 2 till 3 års fängelse.

  Sex- och samlevnadsundervisning: Skolans sex- och samlevnadsundervisning måste förstärkas. Att lära sig respekt för andra, att man äger sin egen kropp och att ett nej är ett nej är grundläggande värderingar. Forskning visar att sexualundervisning i skolan leder det till lägre sexuellt risktagande hos ungdomar. Men i dag är skolundervisningen stundtals bristfällig, den utförs i de flesta fall av lärare som saknar relevant utbildning. Därför tycker Kristdemokraterna att barnmorskor eller skolsköterskor ska ansvara för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Se vidare Ungdomsmottagningar.

  Sexköp: Kristdemokraterna är mycket positiva till sexköpslagen, som innebär att det är kriminellt att köpa sex, och vill sprida den inom exempelvis EU. 2011 höjdes maxstraffet för brottet i Sverige. De som säljer sex måste få hjälp att ta sig ur prostitutionen och i de fall de ligger människohandel bakom måste förövarna ställas till svars för sitt brott.

  Sexualbrott: Straffen för sexualbrott ska skärpas. Sedan regeringen tillträdde har utsattheten för sexualbrott ökat med 300 procent. Det är en obehaglig upplösning av de mest grundläggande kraven på kvinnofrid. De som begår brott ska bli straffade och brottsoffer ska synliggöras så att de kan återvinna tryggheten. Straffen ska stå i proportion till brottet så att brottsoffret får upprättelse. Vi menar att sex alltid ska bygga på frivillighet och är därför för en samtyckeslag. När det gäller sexualbrott mot barn vill vi att preskriptionstiden avskaffas så att brotten kan åtalas oavsett hur lång tid det gått.

  SFI/Svenska för invandrare: Genom svenska språket underlättas integrationen. Kristdemokraterna vill därför införa SFI och samhällsorientering direkt på asylboenden. Vi vill att Sfi med yrkesutbildning stegvis blir huvudalternativet för nyanlända som ska lära sig svenska, samt se en ökad möjlighet att anpassa SFI-utbildningen utifrån den enskildes livssituation och kunskapsnivå. Exempelvis vill vi införa obligatorisk, individanpassad Sfi med baby under föräldraledigheten.

  Sjukförsäkring: Kristdemokraternas utgångspunkt är att sjukförsäkringen ska vara trygg för den som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Vi arbetar för ett sjukförsäkringssystem där vi ser till människors möjligheter i stället för att bara se hinder och problem. Det är viktigt med aktiva insatser så att sjukskrivna kan komma tillbaka i arbete. Sjukförsäkringen måste därför ge drivkrafter för att ta till vara individens arbetsförmåga och erbjuda fler vägar tillbaka till arbete.

  Sjukvård: Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Bota, lindra och trösta gäller fortfarande som sjukvårdens huvuduppgift och alla ska kunna känna trygghet och tillit till att den offentligt finansierade vården kan möta behoven. Grundprincipen är att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad och behovsstyrd. Förebyggande arbete, vård på patientens villkor och kvalitet och patientsäkerhet är några för oss prioriterade områden.

  Sjöfart: Svensk sjöfart är en mycket viktig näring för Sveriges utveckling samt konkurrenskraft och har stor betydelse för det svenska transportsystemet. En stark handelsflotta behövs av flera skäl, inte minst för att möjliggöra goda förutsättningar för import och export men också utifrån miljösynpunkt och sjösäkerhet. Sveriges inre vattenvägar behöver stärkas.

  Skatter: Skatter ska finansiera välfärden och offentliga utgifter samt styra den ekonomiska utvecklingen i en social och ekologisk riktning. Skattesystemet bör utformas så att det stimulerar arbete, hederlighet, sparande och företagande. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön innan kompletterande bidrag betalas ut.

  Skiffergas: Utvinning av skiffergas innebär stora miljörisker och bidrar till klimatförändringen. Kristdemokraterna vill att utvinning av skiffergas ska vara förbjudet i Sverige. I dagsläget förekommer ingen utvinning av skiffergas i Sverige.

  Skogsbruk: Skogsbruket är en av våra viktigaste näringar som ska bedrivas utifrån de två jämställda målen gällande miljö och produktion, detta för att skogsbruket ska vara hållbart över tid samt främja biologisk mångfald.

  Skola: Skolans uppgift är att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Med en skolpolitik som fokuserar på trygghet, kunskap och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma sin egen verksamhet vill Kristdemokraterna ge elever, lärare och skolledare förutsättningar för att klara denna uppgift.

  Skolmat: Skolmaten är viktig, och den ska självklart vara näringsriktig och god. Vi tycker att det är kommunerna som ska bestämma hur mycket pengar de ska satsa på skolmaten.

  Skuldavskrivningar: Kristdemokraterna är positiva till skuldavskrivningar för de fattigaste, allra mest skuldtyngda länderna. Vi bedömer att skuldavskrivningar i vissa fall är nödvändiga för att dessa länder ska ha en möjlighet till ekonomisk tillväxt. Som villkor för skuldavskrivning ska dock ställas krav på sund ekonomisk politik, demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter.

  Skuldsanering: Människor som av olika skäl fastnat i överskuldsättning måste få en rimlig chans att ta ansvar för sin ekonomi och starta om på nytt. Betalningsplanen i samband med skuldsanering bör därför kortas från fem till tre år och fler bör få rätt till skuldsanering.

  Smittskydd: Sverige har tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet i princip utrotat en rad smittsamma sjukdomar. Till detta rekommenderas vissa vaccinationer vid utlandsresa beroende på vilket område som ska besökas. Inom sjukvården finns fortfarande behov av att förbättra hygienen för att undvika smitta. Kampen mot multiresistenta bakterier måste intensifieras, enklast genom att minska förskrivningarna av antibiotika. Detta ingår in den patientsäkerhetssatsning som nu genomförs. Vid smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande ska fortsättningsvis vara anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga. Informationsplikten för dem som smittats, exempelvis att före samlag informera sin tilltänkta sexualpartner om att man är infekterad med hiv, bör behållas.

  Småföretag: Kristdemokraterna värnar småföretagen, de skapar flest jobb. Småföretagandet skapar bättre förutsättningar för att människor ska kunna bo och försörja sig också utanför storstäderna. Kristdemokraterna vill sänka arbetsgivaravgifterna och slopa eller kraftigt reducera sjuklöneansvaret för småföretagen. Vi vill också minska regelbördan samt se över 3:12 reglerna i syfte att täppa till orimliga skattefördelar.

  Socialförsäkring: Välfärdspolitiken ska vara generell i det avseendet att den ska ge en grundläggande trygghet för alla – vid sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada och pension. Fördelningspolitiska åtgärder ska riktas till den som har störst behov av stöd och hjälp och utformas så att människors egen kraft, eget ansvar och engagemang uppmuntras, och att bidragsberoende motverkas.

  Socialt företagande/Social arbetsmarknad: Kristdemokraterna ser arbetsintegrerande sociala företag, ASF, som mycket viktiga för personer som står långt ifrån och arbetsmarknaden och den ekonomiska politiken i stort. Vi vill utöka stödet till ASF för verksamhetsbidrag till handledare och verksamhetsledare samt för att säkra och utöka de platser som finns på dessa företag i dag och för de nya som startas upp.

  Solenergi: Solenergi är en av våra renaste energikällor. För att värna utbyggnaden av solel vill Kristdemokraterna se enkla regler för att sälja egenproducerad el till elnätet samt att framställning av el för eget bruk ska vara helt skattebefriat.

  Spelreklam: Spelreklamen har ökat markant. Spelreklamens syfte är att få människor att spela mer än vad de annars skulle gjort. Ett ökat spelande riskerar att leda till ökat spelberoende, en sjukdom som inte bara drabbar den enskilde utan även familj och anhöriga. Därför vill Kristdemokraterna verka för att minska spelreklamen.

  Statlig inkomstskatt: Skatt är viktigt för att finansiera våra gemensamma angelägenheter som skola och sjukvård, men alltför höga marginalskatter riskerar att försämra arbetsmarknaden och motverkar utbildning och kompetensutveckling. Det är också viktigt att så många som möjligt får behålla så mycket som möjligt av den lön som de tjänar. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt samt att inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt. Därför vill vi höja brytpunkten för statlig inkomstskatt ytterligare och på sikt ta bort värnskatten.

  Statligt ägande/statliga bolag: Kristdemokraterna vill minska det statliga ägandet av bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Offentligt ägande innebär att staten sitter på dubbla stolar genom att både vara domare och spelare i näringslivet. Därför bör företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad drivas i privat regi. Företag där det finns särskilda samhällsintressen, till exempel systembolaget, bör fortsätta ägas i statlig regi.

  Straff: Straffen i Sverige har länge varit för låga. Det finns fler sätt att få rabatt på ett straff, än att få det skärpt. Det är fel. En person som begår ett brott måste sona sin handling mot brottsoffret och samhället genom att avtjäna ett straff. Vi vill därför kraftigt skärpa straffrabatterna, samtidigt som vi vill införa fler försvårande omständigheter vid brott, exempelvis om det har gjort som en del i organiserad brottslighet eller drabbat en viktig samhällsfunktion som en skola, ett sjukhus eller dylikt. Vi vill också avskaffa 2/3-delsfrigivning. Genom straffet fördömer samhället brottet, men aldrig brottslingen. Ett avtjänat straff måste innebära att man är skuldfri. Det är viktigt att strafftiden också innebär någon form av vård så att den intagne får hjälp att leva ett fortsatt liv utan brottslighet.

  Strandskydd: Kristdemokraterna anser att i glest befolkade områden ska byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda. Det måste också bli enklare att bygga bostäder närmare stränderna även i mer tätbefolkade områden. Vi tycker att berörda markägare alltid ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut om utökat strandskydd fattas. Nyanlagd våtmark ska inte ge upphov till strandskydd förrän efter 30 år.

  Subsidaritetsprincipen: Subsidiaritetsprincipen tar upp frågan om hur samhället bör vara organiserat och på vilken nivå makten skall ligga. Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det familjen kan bestämma på egen hand ska inte kommunerna lägga sig i och det kommunerna klarar får inte bli en fråga för riksdag och regering. Oftast innebär subsidiariteten decentralisering, men ibland att beslut flyttas till en högre nivå. Stora miljöproblemen bekämpas exempelvis bäst på europeisk- och internationell nivå.

  Svartarbete: Skattesystemet måste vara utformat så att det uppmuntrar till arbete och företagande. Skatterna får inte vara så höga att de bestraffar det goda arbetet och uppmuntrar till ohederlighet. Samtidigt måste människors moraliska ansvar för sina handlingar betonas. Att anlita svarta tjänster eller att arbeta svart är att ta pengar från de i vårt samhälle som behöver dem. Genom att anlita svarta tjänster bidrar man också till att personer som utför tjänsten får ett utsatt läge om de exempelvis skulle drabbas av något i samband med sitt arbete. Den som arbetar svart hamnar helt utanför vårt trygghetssystem.

  Säkerhetspolitik: Även inför en alltmer komplex hotbild byggs fred och säkerhet genom samverkan. EU och FN är  viktiga.Kristdemokraterna säger ja till EU:s försvarssamarbete om ex. gemensamt framtagande av försvarsmateriel och om att förenkla truppförflyttningar – men vi säger nej till en gemensam EU-armé och drömmar om en europeisk superstat.Sverige borde istället ansöka om medlemskap i NATO. Kristdemokraterna är positiva till ansvarsfulla Internationella insatser, som syftar till fred, frihet och mänskliga rättigheter. Vi vill vara med och ta ansvar för våra medmänniskor utomlands, men de internationella insatserna resulterar även i en ökad förmåga att försvara Sverige.

  T:

  Tandvård: Det statliga stödet till tandvården ska riktas till att stödja den förebyggande tandvården genom regelbundna besök (tandvårdschecken) och att sänka tandvårdskostnaderna för personer med de största behoven (högkostnadsskyddet). Ingen ska behöva avstå från att gå till tandläkaren för att man har stora problem. Ett särskilt stöd ska införas till dem som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning får särskilda tandvårdsbehov.

  Terrorbekämpning: Terrorn är ett stort hot mot vårt öppna samhälle. För att förebygga framväxten av miljöer som främjar radikalisering vill Kristdemokraterna motverka segregation och utanförskap. Inga offentliga bidrag ska gå till extremistiska organisationer. Vi menar att staten även måste agera för att stoppa utländsk finansiering av moskéer och islamistiska föreningar som är en bidragande orsak till framväxten av extremism. Det ska vara möjligt att beslagta pass för personer som misstänks ansluta sig till terrororganisationer utomlands och straffen ska vara kännbara om man deltar i terrorverksamhet. Vi anser också att medborgare som strider för terrororganisationer ska kunna dömas för landsförräderi. Säpo, Polisen och andra myndigheter bör ges de resurser och befogenheter som behövs för att kunna upptäcka planer och personer innan terrorbrott begås. Den som begår folkrättsbrott ska kunna fråntas sitt medborgarskap.

  Tiggeri: Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser. Många EU-medborgare, primärt romska, från Rumänien och Bulgarien, lever under svåra förhållanden i sina hemländer och söker sig till Sverige för att tigga. Målsättningen för svensk politik måste vara att situationen i hemländerna förändras. Tiggeri är ingen långsiktig lösning för dessa människor, i stället riskerar det att bidra till att problemen förvärras och permanentas. Vi behöver också via EU sätta press på dessa länder. Samtidigt behöver Sverige återinföra registrering för den som har vistats i landet längre än tre månader, så att personer som bryter mot EU:s regler om fri rörlighet kan avvisas från landet.

  Tjänstemoms: När det gäller tjänster vill Kristdemokraterna göra ett avsteg från den generella momssatsen. Restaurangmomsen har redan sänkts och det är rimligt att andra tjänster såsom frisörer, kemtvätt och bilreparationer också får sänkt moms. För att ytterligare stärka tjänstesektorn föreslår vi sänkt moms för tjänster som cykelreparationer, skomakeri och skrädderiverksamhet från 25 till sex procent.

  Tobak: Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter. Missbruksvården måste bli mer tillgänglig och det internationella samarbetet mot ANDT ska fortsatt vara starkt.

  Trafficking: Den viktigaste åtgärden för att få bort sexhandeln är att minska efterfrågan. Det behövs mer av samverkan mellan polis och sociala myndigheter liksom samverkan med exempelvis hotell och restauranger. 2011 höjdes maxstraffet för köp av sexuell tjänst från sex månaders till ett års fängelse. Det är något som Kristdemokraterna har arbetat för. Genom detta har polisen fått ökade möjligheter att använda tvångsmedel. Kristdemokraterna tycker att minimistraffet för människohandel ska höjas från två till fyra år.

  Trafiksäkerhet: Kristdemokraterna anser att arbetet med att förverkliga en nollvision om antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken måste intensifieras för att nå etappmålet för 2020, vilket innebär att antalet omkomna i trafiken 2020 inte får vara fler än 220. Viktiga åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten är att minska alkoholen i trafiken, upprusta och förbättra vägnätet samt kontroll och efterlevnad av hastighetsbegränsningarna.

  Tullen: Vi vill reformera Tullverket och stärka dess brottsbekämpande verksamhet. Tullen bör bevaka gränsen i större utsträckning än idag och kontrollera utförseln av varor. Idag kan Tullen exempelvis inte stoppa en lastbil med misstänkt stöldgods. Det vill vi ändra på.

  Turism: Sverige har goda förutsättningar för en växande besöksnäring. Kristdemokraterna vill underlätta för turismföretagen genom att se till att samma momsnivå gäller för hela besöksnäringen och lyfta fram turismnäringens behov i satsningar på trafik- och infrastruktursatsningar.

  U:

  Ungdomsarbetslöshet: Att få in en fot på arbetsmarknaden är helt avgörande för möjligheten att kunna bygga upp ett fungerande liv som vuxen. Utan arbete är det svårt att ordna med ett eget boende, att bygga upp en stabil privatekonomi och att bilda familj. Kristdemokraterna vill satsa mer på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Det är också viktigt att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet. Dessutom föreslår vi dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25 år och ytterligare ett jobbskatteavdrag för den som tagit sin examen före 25-årsdagen.

  Ungdomslöner: Vi vill inte via lagstiftning tvinga fram särskilda ungdomslöner men ser positivt på om parter i kollektivavtal kommer överens om speciella introduktionslöneprogram där unga under en begränsad tid får utbildning och arbetar med något lägre lön. Det skulle på så sätt skapas fler vägar in på arbetsmarknaden för unga.

  Ungdomsmottagningar: Ungdomsmottagningar bör finnas i varje kommun. Det räcker inte att det finns en virtuell ungdomsmottagning, umo.se. Många unga behöver någon att tala med, inte bara om sex och preventivmedel. Verksamheten bör därför ha bred kompetens och kunna ge både killar och tjejer stöd i etiska frågor, relationsfrågor och livsstilsfrågor.

  Ungdomstjänst: Ungdomstjänst är ett straff som innebär att den unge arbetar utan lön och genomgår ett påverkansprogram att avsluta en kriminell bana. Kristdemokraterna vill att fler unga ska dömas till ungdomstjänst. Ungdomstjänsten ska ha en tydlig koppling till brottet, exempelvis ska klottrare få sanera klotter. Vi vill också se särskilda ungdomsdomstolar som kan snabbehandla ungdomsbrott.

  Ungdomsvåld: För att ungdomskriminalitet och ungdomsvåld ska minska måste man arbeta förebyggande. Vi för en politik för att föräldrar ska få mer tid med sina barn. Det är brottsförebyggande. När unga ändå begår brott måste de brotten handläggas snabbt och effektivt via särskilda ungdomsdomstolar. Ungas bruk av alkohol och droger är en viktig bakomliggande orsak till våld och bör bland annat därför motverkas. Föräldraansvaret måste särskilt påtalas hos unga som är på in på en kriminell bana. Antingen måste kapabla föräldrar ta tag sina barns problem, eller så måste den omgivande samhället kliva in och ersätta där familjen inte räcker till.

  Uppehållstillstånd: Kristdemokraterna vill att tidsbegränsade uppehållstillstånd i tre år ska vara huvudregel för alla skyddskategorier förutom kvotflyktingar. Den som får godkänt språkprov och samhällsorienteringsprov samt har egen försörjning ska kunna få sin ansökan om permanent uppehållstillstånd prövad inom tre år från beviljat tillfälligt uppehållstillstånd. Den som har fortsatt skyddsbehov efter tre år kan få PUT genom godkänt språkprov och samhällsorienteringsprov.

  Ursprungsmärkning: Kristdemokraterna anser att konsumenterna har rätt att veta varifrån maten de äter kommer och hur djuren vuxit upp och var fisken fångats. Därför bör det införas en obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger, i storhushåll och inom livsmedelsindustrin. Kommuner och regioner ska på menyerna inom sina verksamheter uppge ursprungsland för de köttråvaror som använts.

  Utrikespolitik: Svensk utrikespolitik ska utgå från värderingar. Sverige ska stå upp för och försvara universella värden såsom mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för att stärka fred, frihet och välstånd. Kristdemokraterna arbetar för att ge arbetet för mänskliga fri- och rättigheter ökad tyngd inom Sveriges utrikes- och utvecklingspolitiska arbete. Så länge medmänniskor i vår omvärld lever under ofrihet och förtryck samt lider av fattigdom, svält och svåra sjukdomar så krävs större ansträngningar. För att främja världsfreden, välståndet och ansvarsfullt förvalta våra gemensamma resurser krävs mer av internationellt samarbete, ex. inom EU, Nato, OSSE och FN.

  Utsläppsrätter: EU:s system (ETS) för handel med utsläppsrätter har som mål att minska utsläppen av växthusgaser. Vi anser att alla växthusgaser bör omfattas av handelssystemet, att hela transportsektorn samt andra sektorer med stora utsläpp bör omfattas och att handelssystemet på lång sikt bör vara ett globalt system. Likaså behöver Sverige prioritera arbetet med att få fler länder, utanför EU, att ansluta sig till ETS. Särskilt angeläget är detta vad gäller flyget.

  V:

  Vaccinationer: Det är barnets målsman som avgör om barnet ska vaccineras eller inte men det svenska vaccinationsprogrammet rekommenderas till alla barn. Sjukdomarna som ingår är allvarliga och kan orsaka bestående skador. Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund ingår i det allmänna programmet, samt HPV för flickor. Därutöver bör vaccination tas vid ökad risk för smitta, exempelvis mot tuberkulos.

  Valfrihet inom vård och omsorg: Den vårdsökande ska kunna välja vilken vårdcentral man vill tillhöra och vilken hemtjänstutförare eller vilket äldreboende man vill bo på. Vi välkomnar privata, ideella och kooperativa alternativ som komplement till den kommunala verksamheten. För den som inte vill eller kan välja finns alltid den kommunala omsorgen och den lokala vårdcentralen som är skyldig att ge invånarna erforderlig service. Kommunen och landstinget är alltid ytterst ansvarigt för vården och omsorgen, oavsett vem som utför tjänsten.

  Vanvård: Att personer som åtnjuter samhällets vård eller omsorg utsätts för vanvård är helt oacceptabelt. Det är många barn och unga som farit illa i samhällsvården och utsatts för brottsliga gärningar som övergrepp och olika former av vanvård. Vi välkomnar den upprättelseprocess som pågår. Vanvård har visat sig förekomma också inom äldreomsorgen. Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Kommunerna och tillsynsmyndigheten ansvarar för att så sker.

  Vapenexport: Den svenska försvarsindustrin och vapenexporten är viktig för vårt lands försvarsförmåga. Kristdemokraterna anser att säkerhetspolitiska hänsyn skall ligga till grund för beslut om all försvarsmaterielexport. Vi motsätter oss dock export av krigsmateriel till diktaturer, där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inte respekteras. Efter påtryckningar från bland annat Kristdemokraterna har det införts ett demokratikriterium för prövningen av svensk krigsmaterielexport, vilket Kristdemokraterna har valt att ställa sig bakom.

  Varg: Rovdjurspopulationen i Sverige ska förvaltas på ett sådant sätt så att djur och människa kan leva sida vid sida. I vissa områden behöver vargstammens täthet minskas. Beslut om vargförvaltningen och populationen bör fattas så nära som möjligt av de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Sverige och Norge bör samarbeta kring förvaltningen av den skandinaviska vargstammen.

  Vattenkraft: Vattenkraften fyller en mycket viktig roll i Sveriges energisystem. Även den småskaliga vattenkraften är viktig. Det finns fortfarande en hotbild från regering och myndigheter mot den småskaliga vattenkraften. Kristdemokraterna fortsätter därför att arbeta för att värna den småskaliga vattenkraften. Vid omprövningar bör det finnas en balans mellan exempelvis fiskens behov av vandringsvägar och å andra sidan elproduktion, kultur- och miljöintressen.

  Vildsvin:Den växande vildsvinsstammen i Sverige orsakar mångmiljonbelopp i skador varje år, vilket är förödande för lantbrukare och andra näringsidkare på landsbygden. Reglerna för stödutfodring behöver stramas upp. Jakt på vildsvin behöver underlättas. Det behöver bli enklare att sälja vildsvinskött. Staten ska bjuda jägarna på kostnaden för trikintest och cesiumtest, som behöver göras innan köttet kan säljas. Vi vill införa ett statligt stöd för att utbilda jägare och jakthundar i vildsvinsjakt. Drönare ska få användas vid vildsvinsjakt. Ett statligt stöd ska införas för att stängsla in grödor och inskaffa fällor som skydd mot vildsvin.

  Vindkraft: Vindkraften är en inhemsk förnybar energikälla och fyller därför en viktig roll i Sveriges energiförsörjning. Nationella riktlinjer bör finnas för hur lokalsamhället ska få del av vinsten vid vindkraftsetablering.

  Vinster i välfärden: Valfrihet och mångfald innebär ökad kvalitet, ökad makt åt den enskilde och fler arbetsgivare att välja på för den anställda. Att förbjuda vinstdrivande företag skulle innebära att utbudet av alternativ minskade, vilket vore en inskränkning i medborgarens valmöjligheter. Den som drivs av ett vinstsyfte har ett incitament att utveckla kvaliteten för att locka till sig fler kunder.

  Våld i nära relationer: Det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle är våld i nära relationer. Det är helt oacceptabelt att behöva leva med risken för att utsättas för våld av sin partner. De som utsätts för våld ska få rätt stöd. Det är viktigt att rättsväsendet tar våld i nära relationer på stort allvar och prioriterar snabb och effektiv handläggning av dessa fall. Vi vill även uppmuntra frivilligorganisationernas arbete med utsatta personer genom att se till att kommunerna säkrar tillgången till lokaler, skyddade boenden och handledare.

  Våld mot kvinnor: Det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle är våld i nära relationer. Det är helt oacceptabelt att behöva leva med risken för att utsättas för våld av sin partner. De som utsätts för våld ska få rätt stöd. Det är viktigt att rättsväsendet tar våld i nära relationer på stort allvar och prioriterar snabb och effektiv handläggning av dessa fall. Vi vill även uppmuntra frivilligorganisationernas arbete med utsatta personer genom att se till att kommunerna säkrar tillgången till lokaler, skyddade boenden och handledare.

  Våldtäkt Vi vill skärpa straffet för våldtäkt av normalgraden från 2 till 3 års fängelse. De som begår brott ska bli straffade och brottsoffer ska synliggöras så att de kan återvinna tryggheten. Straffen ska stå i proportion till brottet så att brottsoffret får upprättelse. Vi menar att sex alltid ska bygga på frivillighet och är därför för den svenska samtyckeslagen, som vi tog initiativ till, där även oaktsamhet är straffbar.

  Vård till papperslösa: Vår uppfattning är att alla som befinner sig i vårt land ska ha rätt till grundläggande vård. Många landsting har funnit sätt att ge papperslösa vård, men det behövs en nationell lagstiftning som innebär att landstingen får en lagstadgad uppgift att erbjuda vård också till papperslösa. En sådan infördes på kristdemokratiskt initiativ den 1 juli 2013.

  Vägar: Bra kommunikationer och ett välrustat vägnät är viktigt för att Sverige ska kunna utveckla välståndet, öka tillväxten och sysselsättningen. Standarden på vägnätet är därför avgörande för att företag ska kunna ha kvar verksamhet även på mindre orter. Det finmaskiga vägnätet är viktigt för en levande landsbygd, därför behöver vägunderhållet på landsbygden öka. Vi vill därför öka stödet till de enskilda vägarna.

  Värdighetsgaranti: Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). I allt fler kommuner införs värdighetsgaranti i äldreomsorgen, en fråga som vi kristdemokrater länge drivit. Garantin innebär en utfästelse om vad den äldre kan förvänta sig i omsorgen och en förbindelse om kompensation ifall kommunen inte lever upp till denna kvalitetsnivå.

  Värnplikt: Värnplikt i kombination med anställda soldater är vägen framåt för att säkerställa försvaret av Sverige. Värnplikt är ett bra sätt att uppnå folklig förankring och fullt bemannade förband. Samtidigt bidrar till värnplikten till att det finns en bred rekryteringsbas för anställning inom försvaret. Det behövs bättre villkor för de anställda yrkessoldaterna i form av skäliga löner och ersättningar, men för att Försvarsmakten ska klara av att växa i volym så kommer det att krävas att de anställda soldaterna kompletteras med fler värnpliktiga. Värnplikt i kombination med kontrakterade soldater ger både yrkessoldaternas professionalitet och fullskaliga förband.

  Värnskatt: Kristdemokraterna tycker inte att någon ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt. Därför vill vi på sikt ta bort värnskatten, men mer prioriterat är att fortsätta sänka inkomstskatten med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare och pensionärer, samt höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten så att färre betalar den.

  Yrkesprogram: Kristdemokraterna har länge kämpat för att höja yrkesprogrammens status. Yrkesprogrammen ska hålla en så hög nivå att de leder till arbete direkt efter examen. Vi vill också ha lärlingsprogram, där utbildningen är mer knuten till företag genom hela studietiden. Efter lärlings- och yrkesprogram ska det vara möjligt att nå kvalificerad yrkeskunskap inom en yrkeshögskola.

  Å:

  Återvinning: Kristdemokraterna anser att avfall ska ses som en resurs. Vi vill inrätta kretsloppsparker i kommunerna för att öka återbruk och återvinning. Genom att återvinna avfall bidrar vi till hållbarhet inom ramen för kretsloppssamhället. Avfallshierarkin som ska följas, vilket innebär att vi i första hand ska återanvända, därefter materialåtervinna, förbränna med energiutvinning och som sista lösning deponera.

  Ä:

  Äganderätt: Kristdemokraterna anser att äganderätten är en grundläggande rättighet. Vi värnar om rätten att få bestämma över, och få avkastning för, sin idé, sin mark eller egendom. Detta är också en av anledningarna till att vi motsätter oss att politiken ska få bestämma över hur den som äger ett företag ska forma sin styrelse. Ägandet främjar förvaltarskapet, ett större personligt ansvarstagande, men ger också en personlig frihet. Därför är det angeläget att det personliga ägandet uppmuntras framför det offentliga och institutionella ägandet.

  Äktenskap: Kristdemokraterna förespråkar en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par. Därmed skiljer man på den rättsliga ordning som staten ska reglera och kyrkornas ceremoni. Förslaget har sin grund i förhållandet att kyrka och stat numera är åtskilda och innebär att myndighetsutövningen i detta sammanhang förbehålls staten. Rent praktiskt innebär det att alla par som vill gifta sig går till en myndighet, exempelvis skattemyndigheten, och registrerar det juridiska förbundet. Därefter inramar varje par giftermålet på det sätt som de själva önskar.

  Äldre: Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Äldre ska få känna välbefinnande och ha inflytande över vilka omsorgsinsatser som ges, oavsett i vilken kommun de bor. Alla ska få ett värdigt bemötande, ett tryggt boende och nära till läkarkontakter inom äldreomsorgen. Vi vill även förbättra för äldre genom att sänka skatten så att pension och lön beskattas lika, införa ”guldkort” i sjukvården, trygghetsboenden i alla kommuner, höja den demens- och geriatriska kompetensen hos personalen och få in mer kultur i omsorgen.

  Äldreboendegaranti: Kristdemokraterna har föreslagit att den som är över 85 år ska ha lagstadgad rätt att flytta till ett anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns. Enligt socialtjänstlagen ska beslut om särskilt boende verkställas direkt, dröjer det mer än tre månader ska det anmälas till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

  Äldreboendemiljard: Det råder brist på särskilda boende i Sverige, vilket innebär att kommunerna tvingas göra allt tuffare biståndsbedömningar och många äldre leva i otrygghet. För att öka byggtakten av äldreboende vill vi införa en äldreboendemiljard för kommuner som lyckas anvisa platser inom tre månader. Det är en stimulans som beräknas på kommunens andel av landets alla 85-åringar.

  Ö:

  Östersjön: är ett världsunikt bräckvattenhav med ett unikt ekosystem. Långsam vattenomsättning gör att kemikalier stannar kvar i stället för att rinna ut i angränsande vatten. Tillförseln av fosfor är ett av Östersjöns största problem, algblomningen anses bero på övergödning av fosfor och kväve. Kristdemokraterna vill därför ytterligare minska övergödningen bland annat genom att införa ett system med överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor. Strukturkalkning av åkermark bör utökas för att minska näringsläckaget.