• Vår politik i kommunen

  Familjen
  Den mest grundläggande formen av gemenskap är familjen. Denna insikt är en grundbult i den
  kristdemokratiska ideologin och familjen är därför ett mål i sig. Att bygga samhället på denna grund
  är då politikens mål och vår övertygelse är att det ger trygghet och stabilitet.

  Valfrihet
  Valfriheten är mycket viktig och ska gälla alla medborgare i olika åldrar boende både i Nyköping och
  utanför tätorten. Rätten att kunna välja skola, rätten för föräldrar att välja barnomsorg och rätten för
  de äldre att välja den äldreomsorg som känns tryggast och bäst borde vara självklar i ett
  demokratiskt samhälle.

  Barnomsorg
  Barn är olika och familjer ser olika ut, därför ska familjer i Nyköpings kommun kunna välja den
  barnomsorg som passar deras barn och familj bäst. Att arbeta för större variation inom barnomsorg
  är därför prioriterat hos oss Kristdemokrater.

  Omsorg
  Det är en mänsklig rättighet att alla i vårt samhälle ska kunna känna sig trygga, oavsett ålder och
  plats. Även den ökade psykiska ohälsan måste kommunen ta ett mycket större ansvar för än hitintills.
  Social sammanhållning, gemensam syn på demokrati, trygghet, jämlikhet och ekonomisk utveckling
  ska vara vägledande i hur vi hanterar kommunens resurser. Det vill säga ett ansvarsfullt och rättvist
  förvaltande av medborgamas skattepengar. Kommuninvånarnas behov och önskemål och de
  demografiska utmaningarna, framtida behov av äldreomsorg, barns behov av förskoleplatser och
  integrationens verklighet, ställer höga krav på en budget i balans.

  Arbete, integration och civilsamhället
  För att minska arbetslösheten i kommunen och gynna kommunens tillväxt är det viktigt att
  kommunen bemöter näringslivet med respekt och en positiv attityd. Det är i de små och medelstora
  företagen som de flesta jobb skapas. Företagen är också en viktig integrationsmotor. Vi
  Kristdemokrater ser även civilsamhället som en integrationsmotor som måste få den
  uppmärksamhet och det stöd som civilsamhället förtjänar och behöver.

  Ekonomi
  Investeringsbehoven för framtiden är stora — resecentrum, skolor, förskolor och äldreboenden. En
  god ekonomisk hushållning och stabila finanser ställer höga krav på etiska bedömningar bland de
  planerade investeringarna och kommunstyrelsen måste säkerställa att man får det man upphandlar
  både vad avser kvalitet, tidsramar och kostnader.