• Vår Politik

  Nedan kan du läsa vad vi i Kristdemokraterna vill arbeta och verka för under mandatperioden 2022-2026.

  Äldreomsorgen

  • kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad, där insatserna ska vara samordnade och utgå från den enskildes behov, situation, förmågor och preferenser.
  • all personal inom omsorgen som jobbar vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska.
  • antalet hemtjänstpersonal per hemtjänstmottagare ska inte vara fler än att den enskilde kan lära känna alla.
  • kommunen ska erbjuda träffpunkter för äldre i samverkan med civilsamhället, med en variation av aktiviteter.

  Skolan

  • Kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
  • Värna friskolors jämbördiga ställning med kommunala skolor och bibehålla valmöjligheterna.
  • Vi vill att Beringskolan och Kungsskolan i Örkelljunga görs om till F-9 skolor med två paralleller i varje skola.
  • Värna om våra nuvarande byaskolors fortsatta verksamhet i Eket, Åsljunga och Skånes Fagerhult.
  • Fortsätta arbeta för ökad valfrihet inom barnomsorgen
  • Vi ska ha en skola som är fri från narkotika.
  • Varje grundskola ska aktivt, och utan dröjsmål, uppmärksamma elever som har hög frånvaro och vidta de åtgärder som krävs för att få tillbaka elever som omfattande problematisk frånvaro.
  • Lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid, det administrativa arbetet ska minska.
  • Nolltolerans ska gälla mot såväl mobbing som kränkande behandling.
  • Ge stöd åt både låg- och högpresterande elever så att alla kan blomma ut i sina fulla kompetens.
  • Vi vill arbeta för antalet gymnasiebehöriga högstadieelever ökar.

  Kultur och fritid

  • Kultur- och fritidslivet i kommunen ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla.
  • Vi ska ha rättvisa föreningsbidrag.
  • Kommunen ska tillhandahålla en plats där motorintresserade ungdomar kan träffas och umgås. Det ska finnas möjlighet att ta med sina fordon.
  • Att det ska återinföras en kommunal föreningsstödjare.
  • Att det införs en ambulerande fritidsledare som åker runt till våra byar och håller i aktiviteter för barn och unga i kommunala idrottsanläggningar.

  Miljön

  • Kommunen ska arbeta för en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg.
  • Fortsätta att producera klimatsmart energi med t.ex. solceller. Vid alla nybyggnationer i kommunal regi ska energibehovet tillgodoses med smart energi.
  • Värna om den odlingsbara marken i kommunen

  Landsbygden

  • Stödja byalagens initiativ för att skapa attraktiva och levande bygemenskaper.
  • Fortsätta verka för byggnation av bostäder i hela kommunen.
  • Fortsätta skapa förutsättningar för företags- och industrietableringar i hela kommunen.
  • Fortsätta arbetet med att försköna de centrala delarna i kommunens orter.
  • Lyfta fram Pinnåns kvalitéer i centrala Örkelljunga.
  • Fortsätta arbeta för ökad polisnärvaro.
  • Fortsätta vårt arbete med att få ner insatstiderna för ambulansen.
  • Verka för ett återinförande av folktandvården i kommunen

  Sociala insatser

  • Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka missbruk och beroendeproblem vad gäller ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Särskilt fokus ska läggas på barn och unga.
  • Fortsätta vårt arbete mot psykisk ohälsa bland barn och unga.
  • Stärka kommunens olika verksamheter i arbetet mot psykisk ohälsa
  • Arbeta för att ingen fastnar i ett bidragsberoende.
  • Verka för att ha en hög kommunal beredskap att kunna ta emot flyktingar ifrån vårt närområde.
  • Vi vill att kommunen ska fortsätta vara utförare av personlig assistans.