Följ oss på Facebook!

Vi står som vanligt nere vid matvagnarna! Kom och samtala om aktuella frågor och kommunens utveckling. Barnen kan passa på och leka av sig i hoppborgen en stund! 🌞 #Nya Örkelljungadagarna ... See MoreSee Less
View on Facebook
Igår var en tråkig dag för brukare med kommunal personlig assistans i Örkelljunga. Samstyret röstade vid fullmäktiges sammanträde igenom att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) för personlig assistans och att kommunen ska upphöra vara utförare av assistans.Enligt statistik från Sveriges kommuner och regioner var det år 2022 endast nio kommuner i Sverige som använde sig av LOV för personlig assistans. Det är därför rimligt att fråga sig varför inte fler än 9 kommuner av 290 i Sverige har infört LOV i förhållande till personlig assistans? Örkelljunga kommer nu bli nummer 10.Antagligen ser övriga 280 kommuner i landet de risker som Samstyret i Örkelljunga väljer att inte se. Vårdbehovet hos de brukare som är beviljade personlig assistans är för omfattande för att LOV ska lämpa sig. Vi pratar om en av de mer utsatta grupperna av människor i samhället där stödet behövs som mest. Där det behövs en varaktighet bland personalen för att undvika stress och oro hos brukarna.Kommunen har under många år byggt upp en välsedd personlig assistans i egen regi. Vissa av brukarna i kommunen har haft samma personliga assistenter i mellan 10-15 år. Assistenter som förstår sig på sina brukares behov och trivs med sina arbeten vilket i sin tur ger en trygg vardag till brukarna. Samstyret riskerar nu rycka bort denna trygghet. Den 1 mars 2023 presenterades ett resultat av den statliga huvudmannaskapsutredningen. Utredningen föreslår att staten genom Försäkringskassan ska ha ett samlat huvudmannaskap för personlig assistans. Detta är åtgärdsförslag som får direkt bäring på kommunens kostnader och utgifter för personlig assistans. Varför inte låta resultatet av den statliga utredningen nu ha sin gång och se vad den resulterar i innan det stressas igenom ett beslut om förändring på kommunal nivå.Vi har under månaderna som gått sett ett engagemang väckas bland människorna i Örkelljunga, ett engagemang som, till vår vetskap, tidigare inte skådats i kommunen. Folket i Örkelljunga står upp för de svaga i samhället genom de demokratiska till buds stående medel som ett folkinitiativ innebär. Efter att rösterna har kontrollerats kvarstår 1276 giltiga röster vilket innebär att ett ärende om folkomröstning väcks genom folkinitiativ i fullmäktige. Tyvärr valde Samstyret att forcera igenom beslutet och deklarera att en eventuell folkomröstning inte ska inväntas.Detta trots att fullmäktige vid sammanträdet den 27 mars beslutade om en återremiss med motiveringen att resultatet av den eventuella kommunala folkomröstningen ska inväntas för att kunna lägga dess utfall till ärendets beslutsunderlag.Samstyret har nu berövat Örkelljungas invånare möjligheten att göra sina röster hörda i frågan innan beslutet har fattats. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ett år av krig idag. Så länge det krävs kommer Sverige stå upp för Ukraina. Kampen för demokrati, mänskliga rättigheter och människans okränkbara värde fortsätter med oförminskad kraft. En dag kommer rättvisa skipas och Ukraina gå vinnande ur kriget. Slava Ukraini! ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD Örkelljunga stödjer inte Sverigedemokraternas och Moderaternas förslag om att avveckla den kommunala personliga assistansen. Vi anser att underlaget från socialförvaltningen är för bristfälligt vad avser brukarperspektivet och vi ställer oss även tveksamma till den besparing som SD och M menar att avvecklingen kommer medföra. Besparingen anser vi även vara för liten för att riskera omkullkasta tryggheten för den grupp av människor som behöver samhällets stöd allra mest.Vi i KD anser att vi har en fungerande kommunal drift av den personliga assistansen. Vår uppfattning är att personalen trivs med sina arbeten vilket i sin tur leder till en tryggare och mer hållbar vardag för brukarna. Vi anser att en avveckling av det kommunala alternativet till personlig assistans minskar brukarnas valmöjligheter eftersom det i dagsläget är möjligt att välja en privat utförare av assistansen om brukaren önskar det. En avveckling i detta fallet innebär därför enbart att det kommunala alternativet försvinner. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi vill skapa förutsättningar för våra kommuninvånare att hantera den ekonomiska krisen.På fullmäktiges sammanträde i november och december 2022 försökte KD hålla nere taxe- och avgiftshöjningar för kommuninvånarna genom att föreslå enbart en halverad ökning av taxeuttaget för NÅRABs och NSVAs verksamheter. Resterande skulle täckas av effektiviseringar inom bolagen. Vårt förslag fick inte stöd av något av de andra partier i kommunfullmäktige.Det har inte gått någon förbi att levnadsomkostnader ökar drastiskt för våra kommuninvånare. Elräkningen som kommer nu i januari 2023 spås bli tuff för många att hantera. Vi ser även att det höga ekonomiska kostnadsläget kommer att hålla sig under överskådlig tid framöver.I HD kunde vi idag läsa om att partier över blockgränserna i Helsingborg uttryckt sin oro för det ökade kostnadsläget för sina kommuninvånare. Man vill att kommunen ska se över sina och de kommunala bolagens avgifts- och taxeuttag.Även vi i KD Örkelljunga ser nyttan av sådan översyn. Därför har vi lagt ett initiativ till kommunstyrelsen om att kommunen ska göra en övergripande analys på sina och de kommunala bolagens samtliga avgifter och taxor. Vi vill även att kommunen ska se över möjligheterna för kommuninvånarna att kunna ansöka om uppskov på sina betalningar till kommunen eller de kommunala bolagen. Detta för att kunna ge våra kommuninvånare förutsättningar att klara sitt uppehälle och utöka sin uthållighet mot de skenande kostnaderna i samhället. ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
Kristdemokraterna i Örkelljunga önskar er alla en god jul. ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 months ago

Kristdemokraterna i Örkelljungas omslagsfoto ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD