Följ oss på Facebook!

Örkelljunga kommun har ytterligare besparingskrav att vänta det kommande året. Besparingskrav som riskerar drabba våra barn, äldre och personer i behov av stöd och omsorg. Samstyrets budget röstades igår igenom på kommunfullmäktige.KD valde att gå fram med ett budgetförslag som vi ansåg skapade förutsättningarna för en god kommunal vård och omsorg, en levande landsbygd och en höjning av resultaten i skolan.Vi har under året som gått fått bevittna neddragningar och besparingar i kommunens verksamheter och det är med bestörtning vi noterar att Örkelljunga kommun under ledning av Sverigedemokraterna och Moderaterna inte förväntas uppfylla det antagna målet om att äldre och personer med funktionshinder ska få uppleva en god livskvalitet eller möjlighet till att leva ett självständigt och aktivt liv. Det står klart för oss Kristdemokraterna att det inte längre är hållbart att ligga kvar på samma låga skattenivå och fortsätta göra nedskärningar i våra kärnverksamheter. Det är våra barn, äldre och personer i behov av vård som får utstå de negativa konsekvenserna av besparingskraven. Vi värnar om våra äldres livskvalitet och barns förutsättningar till god utbildning.För att kunna satsa på kärnverksamheterna och undvika ytterligare nedskärningar så valde KD att gå fram med en skattehöjning på en krona. Det hade gett ökade intäkter till kommunen med 23,5 miljoner kronor. Utifrån 2023 års skattenivåer så placerar sig Örkelljunga bland de 15 kommuner med lägst kommunalskatt av totalt 290 i hela riket. Även efter vår föreslagna höjning hade vi legat bland de 35 kommuner med lägst kommunal skattesats utifrån 2023 års nivåer. Som det enda partiet valde KD att gå utbildningsförvaltningens behov till mötes och satsa hela 17,88 miljoner kronor i budgetförstärkning. KD satsade 5,38 miljoner kronor mer jämfört med Samstyrets budget. Då Samstyrets budget vann innebär detta nu att utbildningsförvaltningen måste göra besparingar för att kunna nå en budget i balans. Besparingar som utan tvekan kommer ha en inverkan på våra barn och ungas förutsättningar till god utbildning. Totalt satsade KD 5,2 miljoner kronor mer till Socialförvaltningens verksamheter jämfört med Samstyret. Socialförvaltningen är den förvaltning som fått utstå de största besparingskraven under det gångna året och vi har sett Samstyret få igenom åtgärder som vi anser slagit hårt mot de mer utsatta grupperna i samhället. En väg som Samstyret nu kommer fortsätta på. Socialförvaltningen kommer nu behöva hitta 9,4 miljoner kronor att spara i sin verksamhet, en verksamhet som det redan vänts ut och in på för att hitta sätt att spara pengar på. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för vårt kultur- och föreningsliv och har även en viktig roll i landsbygdens utveckling. KD satsade 1,761 miljoner kronor mer till deras verksamheter jämfört med Samstyret. KD vill göra en särskild satsning på våra vägsamfälligheter. Vi vill att det införs en möjlighet för vägsamfälligheterna att söka ett särskilt investeringsbidrag för deras investeringskostnader. I årets budgetförslag gjorde vi även särskilda satsningar för att få till en hållbar samarbetslösning med Örkelljunga näringsliv där vi tillsammans arbetar för att föra näringslivet framåt i Örkelljunga kommun. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi Kristdemokrater i Skåne är på ett extra distriktsårsmöte i Malmö och lyssnar på Erik Slottner som är civilminister. Intressant. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Familjens roll i samhället är oumbärlig. Trygga familjer ger trygga barn och föräldrarnas betydelse för sina barns uppväxt kan inte nog understrykas. Politiken måste därför ge förutsättningar för att stärka föräldraskapet och lyfta ansvaret som följer med det.Idag tar Kristdemokraterna på rikstinget beslut om framtidens familjepolitik. Det är 88 förslag för mer frihet och bättre stöd för Sveriges familjer. Bland annat föreslår vi:💙 Utbyggd föräldraförsäkringDagens 13 månaders föräldraledighet bör förlängas till 19, där föräldrarna ges full frihet att disponera föräldradagarna som de själva önskar.💙 Utökad familjerådgivning Med en gratischeck för nyblivna föräldrar och maxtaxa för den hjälp som rådgivningen erbjuder, ska föräldrar kunna ges möjlighet att stärka sin relation till varandra.💙 Möjliggörande av språkförskolor Barn som inte talar åldersadekvat svenska ska av barnhälsovården kunna remitteras till särskilda språkförskolor. 💙 Förstärka stödet till barn med NPF-diagnoser Barn med neuropsykiatriska diagnoser eller andra sociala svårigheter måste få bättre stöd i tid. Vi föreslår därför ett stärkt samarbete mellan socialtjänst och skola.💙 Skärpt vårdgaranti i Barn- och ungdomspsykiatrinFör att fler barn och unga ska få rätt stöd i tid bör vårdgarantin skärpas.Läs mer på länk i kommentarsfältet. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kristdemokraterna i Örkelljunga lämnade för några veckor sedan in ett initiativ i utbildningsnämnden om att införa en digital elevhälsa. Många barn och unga idag lider av psykisk ohälsa och vår kommun är tyvärr inte undantaget denna dystra trend. Vi måste se till att hjälpen finns lättillgänglig för den som drabbas. För att möta dessa problem måste vi finnas på platser som är naturliga kontaktpunkter för de unga som mår dåligt. En digital elevhälsa kan fungera som en låg tröskel för att få kontakt med elevhälsan, men också som ett alternativ i de fall det lämpar sig bättre och inte är till skada för eleven. Tyvärr avslogs initiativet i nämnden med hänvisning till att Region Skåne erbjuder liknande tjänster. Vi Kristdemokrater menar dock att det finns ett värde i att ha ett digitalt alternativ kopplat till just elevhälsan. Detta då skolan har kontakt med eleverna dagligen och elevhälsan har större möjligheter att samarbeta med skolan för att hjälpa eleven. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Äntligen! På initiativ av KD kommer Örkelljunga kommun nu börja arbeta för att erbjuda aktiviteter för barn och unga med motorintresse!På fullmäktigesammanträdet i måndags beslutade fullmäktige att bifalla motionen om att kommunen ska börja arbeta för att erbjuda målgruppsanpassade aktiviteter till motorintresserade barn och unga. Ett projekt kommer att startas och pengar avsätts för projektets genomförande. Vi anser att det nu är av yttersta vikt att ungdomarna involveras och känner sig delaktiga i projektets utformande. Örkelljunga kommun är en av Skånes A-traktortätaste kommuner. Om kommunen kan skapa förutsättningar för ungdomarna att tillvarata och utveckla sina motorintressen genom att anordna aktiviteter kopplade till deras intressen så tror vi att det bidrar till att skapa en meningsfullare fritid. Ett tidigt motorintresse följer många gånger med in det framtida arbetslivet och om kommunen gör satsningar på målgruppen tror vi det ger fördelar på den framtida arbetsmarknaden.Vi har sett goda resultat från liknande satsningar runt om i landet och vi är övertygade om att en investering i våra barn och unga idag är en investering i framtiden! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag är det på dagen ett år sedan Kristdemokraterna klev in i regeringsarbetet. I arbetet för att rusta upp svensk sjukvård har reformtempot under ledning av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson varit mycket högt.Under året har vi i bland annat drivit igenom:💙 Nationell plan för förlossningsvården Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en nationell plan för att stärka förlossningsvården.💙 Haverikommission vid suicidUtredningen startad i januari i år, i syfte att en haverikommission ska tillsättas vid varje fall av suicid. 💙 Första steget mot århundradets vårdreformRedan för tio år sedan väckte Göran Hägglund frågan om statlig styrning av vården. Nu har det första steget tagits, genom Huvudmannaskapsutredningen. 💙 Uppdaterad cancerstrategiI mars i år startades arbetet med att uppdatera den 14 år gamla cancerstrategin, för att förbättra cancervården och barncancervården. 💙 Nationell vårdförmedlingUppdrag har getts för att genomföra insatser som på kort sikt kan möjliggöra för patienter som väntar på vård, att få vården utförd på annat håll i landet där plats finns. Engagera dig i Sveriges sjukvårdsparti. Bli medlem:kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
På fullmäktigesammanträdet tidigare ikväll beslutade Samstyret i Örkelljunga om att införa en avgift för boendestöd. Vi i Kristdemokraterna tror inte att ett beslut om att avgiftsbelägga boendestöd kommer falla väl ut, varken för de människor som beslutet berör eller för Örkelljunga på längre sikt. Det framgår av utredningen från förvaltningen att insatsen har ett tydligt fokus på att den enskilde ska utvecklas och att dennes självständighet ökar utifrån den enskildes förutsättningar. Målet är att den enskilde ska delta självständigt i samhällslivet och att stödet successivt minskas. Boendestöd kan även förbereda för att den enskilde ska gå vidare till sysselsättning av något slag.Det föreligger en överhängande risk för att det skapar oförutsedda utgifter för kommunen längre fram om personerna vars förutsättningar gör skäl för boendestöd väljer att inte ta del av stödinsatsen för att det kostar pengar. Rådande ekonomiska klimat ökar risken för att hjälpen väljs bort. Helena Westman för Kristdemokraterna påpekade i sitt anförande att utredningen från socialförvaltningen saknade en ordentlig barnkonsekvensanalys. Det som förvaltningen tagit fram som en konsekvens för barn var att stödet endast beviljas till vuxna över 18 år. Det belystes av Helena Westman att det finns en möjlighet att boendestöd beviljas för vuxna i familjer med barn. Boendestödet kan således bli centralt för barnets välmående och barn kan därför allra högsta mån bli påverkade av ett beslut om att införa en avgift för boendestöd, särskilt om de vuxna i familjen väljer bort hjälpen då de inte har råd. Barnkonventionen ställer krav på att en barnkonsekvensanalys ska göras vid myndighetsbeslut. Vi anser att den analys som gjorts i detta underlag är undermålig. Trots detta valde Samstyret att återigen forcera igenom ett besparingsbeslut som påverkar dem i samhället som behöver vår hjälp, en hjälp som numera kommer kosta. ... See MoreSee Less
View on Facebook
NU ÖKAR VI LÖNEN FÖR VÅRA ANSTÄLLDA!De som arbetar i vårdnära yrken, till exempel sjuksköterskor, undersköterskor och biomedicinsk personal, får med start från årsskiftet ett kraftigt ökat lönetillägg. Ersättningsnivån för arbete på vardagskvällar och nätter fördubblas och arbete på helger höjs till 150 procent. Konkret betyder detta för den som arbetar natten under helger, att de går från 71kr i OB till 142kr, under vardagskvällar går de från 24kr till 48kr i tillägg på sin ordinarie timlön. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Glad Midsommar önskar KD Örkelljunga! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD