Följ oss på Facebook!

Det är med glädje vi ser att arbetet med att iordningställa Solgården i Skånes Fagerhult till ett modernt och funktionellt särskilt boende fortsätter! KD Örkelljunga satte igång arbetet genom en motion till fullmäktige under 2021. Vi i KD vill verka för en levande landsbygd och skapa trygghet för våra äldre. Därför anser vi att det är viktigt för kommunen att på sikt etablera ett kommunalt äldreboende i Skånes Fagerhult. Vi tror att en ökad tillgänglighet i form av ett särskilt boende kan öka tryggheten för de äldre som önskar bo i Skånes Fagerhult och deras anhöriga. På sikt hoppas vi även att det ska kunna generera ett flertal arbetstillfällen.På kommunstyrelsens sammanträde den 2024-01-10 fick fastighetschefen uppdraget att ta fram kostnadsunderlag för tre olika utvecklingsalternativ:1. Utföra modernisering av enbart nödvändig karaktär, befintlig fastighet, inklusive lokal till hemtjänstgruppen. 2. Utföra modernisering genom att använda maximal den invändiga ytan, för att få ut så många särskilda boenden platser som det är möjligt, med oförändrad byggnad med vissa justeringar till exempel dagverksamhet och matsal placeras om till entrén (vinterträdgård), fler platser på plan 2 och bättre användning av källarutrymmet/förrådd med mera. Lokal till hemtjänsten ska bibehållas. Syftet med matsal är att möjliggöra för äldre i närområdet kunna luncha där. Denna utveckling medför behov av flera parkeringsplatser och köp av närliggande tomt. 3. Förbereda inför möjlighet att i framtiden kunna bygga till och därmed utöka verksamheten med fokus på utemiljö och närhet till servicemöjligheter som Solgården erbjuder i form av matsal, dagverksamhet och träffpunkt för seniorer i den norra delen av kommunen, för att främja självständigt liv längre upp i åldrarna.Vilken utvecklingsriktning tycker du att kommunen ska välja?Vill du läsa mer om oss och vår politik kan du göra det via vår hemsida: wp.kristdemokraterna.se/orkelljunga/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Missförhållandena inom SiS verksamhet har varit allvarliga en längre tid. Rymningar och fritagningar har kunnat planeras inifrån SiS-hemmen, ungdomar har kunnat beställa droger till boendena och unga flickor med självskadebeteende har blivit utnyttjade. Vi måste säkerställa tryggheten för de tusentals barn och unga som befinner sig inom den statliga barn- och ungdomsvården. Därför har regeringen idag tillsatt en utredning för att göra om den statliga barn- och ungdomsvården från grunden. Chefsåklagare Lise Tamm ska leda utredningen, och får ett brett mandat att föreslå nödvändiga åtgärder. Fokus ska ligga på att skapa en högkvalitativ, säker och rättssäker vård för barn och unga. Målet är att minimera tvångsåtgärder och förbättra vårdmiljön genom att adressera brister och stärka styrningen av verksamheten. Utredningen inkluderar även åtgärder för att förebygga våld, kränkningar och sexuella övergrepp, samt säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård.Bli medlem i Kristdemokraterna idag: kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Styret i Örkelljunga har beslutat att säga upp avtalet för familjerådgivningen med Ängelholms kommun. Anledningen är att Ängelholms kommun har aviserat att de önskar höja avgifterna för verksamheten. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att komma med ett förslag om hur verksamheten kan bedrivas i egen regi. Vi Kristdemokrater yrkade avslag i Socialnämnden eftersom det i dagsläget inte finns ett konkret förslag till hur familjerådgivning kan bedrivas med bibehållen kvalité.Örkelljunga har haft ett välfungerande samarbete med familjerådgivningen i Ängelholm i över 25 år. Många örkelljungabor har under årens lopp fått kvalificerad hjälp i sina relationer. Vi Kristdemokrater anser att det idag är viktigare än någonsin att stötta familjer med kvalificerad familjerådgivning. Innan ett väl fungerande samarbete sägs upp ska det därför finnas ett fullgott alternativ. Annars riskerar vi att på sikt öka kommunens kostnader snarare än att minska dem genom att i onödan splittra familjer. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Nu blir det billigare att tanka bilen! På nyårsdagen sänktes reduktionsplikten och skatten på drivmedel. Det var ett vallöfte som vi jobbat med att genomföra på Klimat- och Näringslivsdepartementet och som jag som energiminister ansvarat för. Folk måste ha råd att tanka för att pendla till jobbet, skjutsa sina barn till skola eller idrottsaktiviteter eller hälsa på en släkting någonstans i vårt avlånga land.Reduktionsplikten på diesel sänktes från 30,5% till 6% och vi bedömde i höstas att effekten skulle bli runt 4 kronor. På många håll verkar priset ha fallit litet till vilket i så fall är glädjande.Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta målmedvetet för att få ner CO2-utsläppen. Men lösningen är inte att lägga hela bördan på hårt arbetande svenskar som är beroende av bilen i sin vardag. En långsiktigt hållbar klimatpolitik kan inte gå ut på vi i vårt land gör uppoffringar som på global nivå får nästan ingen effekt alls. Snarare ska vi göra detta tillsammans och långsiktigt genom att våra industri- och transportsektorer successivt blir mindre fossilberoende. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kristdemokraterna i Örkelljunga önskar er alla en god jul! 🕯 ... See MoreSee Less
View on Facebook
DYGNSAMBULANS I ÖRKELLJUNGA UNDER 2024Örkelljunga kommer att under 2024 få en dygnsambulans efter beslut om internbudget idag på Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet idag. Idag är Örkelljunga den enda kommun där ambulans är i egen regi som där inställelsetiden ligger över det mål regionfullmäktige satt. Det blir det nu ändring på.Martin Hallander som är ordförande för nämnden säger ”Jag är jätteglad att vi idag kunnat fatta detta beslut. Det har varit en prioritet för oss att förbättra inställelsetiderna och jag är glad att kunna meddela Örkelljungaborna detta beslut. Men jag vill också verkligen tacka Gunnar Edvardsson och KD Örkelljunga som i flera år drivit på för detta. Det är nu det kommer att ge effekt. ... See MoreSee Less
View on Facebook
De första 300 000 kronorna på ISK-konton ska skattebefrias. Så stöttar vi sparande och möjliggör ekonomisk planering i ekonomiskt tuffa tider. Det var den kristdemokratiske finansmarknadsministern Mats Odell som först lanserade ISK. Modellen som togs med i budgetpropositionen 2010, har sedan dess tjänat många sparsamma svenskar väl. Vi vill nu underlätta för sparande och bekämpa inflationens påverkan på svenska hushåll. Samtidigt genomför vi i regering breda skattesänkningar för arbetstagare, särskilt inriktade på låga och medelstora inkomster. Målet är att öka incitamenten för arbete och ge hushåll möjlighet att behålla mer av sina löner. Läs mer i debattartikel med vår ekonomisk-politiska talesperson Hans Eklind på Aftonbladet Debatt, på länk i bion. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD