Följ oss på Facebook!

Att medarbetare inom offentlig sektor ska ha möjlighet till återhämtning är självklart viktigt.Men varför skulle EU vara bättre på schemaläggningen än enhetschefer och personal lokalt?Vi vill sätta en gräns för EU och återta makten och vård- och omsorgspersonalens arbetstider. Därför bör EU:s arbetstidslagstiftning revideras så att personalen får mer inflytande över schemaläggningen.Läs mer från Alice Teodorescu offentlig och Ella Kardemark på länk i kommentarsfältet. ... See MoreSee Less
View on Facebook
För att stärka upp vår kommunala beredskap vill Kristdemokraterna i Örkelljunga att kommunen upprättar ett drivmedelslager för att kunna försörja vår reservkraft och våra fordon i händelse av höjd beredskap eller krig. Vi vill inte hamna i en situation där vi står utan drivmedel. Ett förändrat säkerhetsläge eller rent av krigstillstånd kan komma att påverka den kommunala tillgången till drivmedel. Det finns även en stor sannolikhet för att kommunen i ett sådant tillstånd tvingas agera utan det stöd från omvärlden som vi är vana vid. Att kommunen har full rådighet över sin drivmedelsreserv anser vi vara av yttersta vikt i en sådan situation.Till kvällens sammanträde för kommunfullmäktige har KD Örkelljunga därför lagt en motion om att kommunen ska upprätta ett beredskapslager för drivmedel som räcker för att driva verksamhet som måste fungera under kris och krig. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag på Distriktsårsmötet i Kristianstad firade ca 120 entusiastiska kristdemokrater 60-årsjubileum. Talare var Ella Kardemark, en av KD:s kandidater i EU-valet. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag firar vi 60 år sedan Kristdemokaterna bildades. En stor resa som vi får göra tillsammans. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Det är med glädje vi ser att arbetet med att iordningställa Solgården i Skånes Fagerhult till ett modernt och funktionellt särskilt boende fortsätter! KD Örkelljunga satte igång arbetet genom en motion till fullmäktige under 2021. Vi i KD vill verka för en levande landsbygd och skapa trygghet för våra äldre. Därför anser vi att det är viktigt för kommunen att på sikt etablera ett kommunalt äldreboende i Skånes Fagerhult. Vi tror att en ökad tillgänglighet i form av ett särskilt boende kan öka tryggheten för de äldre som önskar bo i Skånes Fagerhult och deras anhöriga. På sikt hoppas vi även att det ska kunna generera ett flertal arbetstillfällen.På kommunstyrelsens sammanträde den 2024-01-10 fick fastighetschefen uppdraget att ta fram kostnadsunderlag för tre olika utvecklingsalternativ:1. Utföra modernisering av enbart nödvändig karaktär, befintlig fastighet, inklusive lokal till hemtjänstgruppen. 2. Utföra modernisering genom att använda maximal den invändiga ytan, för att få ut så många särskilda boenden platser som det är möjligt, med oförändrad byggnad med vissa justeringar till exempel dagverksamhet och matsal placeras om till entrén (vinterträdgård), fler platser på plan 2 och bättre användning av källarutrymmet/förrådd med mera. Lokal till hemtjänsten ska bibehållas. Syftet med matsal är att möjliggöra för äldre i närområdet kunna luncha där. Denna utveckling medför behov av flera parkeringsplatser och köp av närliggande tomt. 3. Förbereda inför möjlighet att i framtiden kunna bygga till och därmed utöka verksamheten med fokus på utemiljö och närhet till servicemöjligheter som Solgården erbjuder i form av matsal, dagverksamhet och träffpunkt för seniorer i den norra delen av kommunen, för att främja självständigt liv längre upp i åldrarna.Vilken utvecklingsriktning tycker du att kommunen ska välja?Vill du läsa mer om oss och vår politik kan du göra det via vår hemsida: wp.kristdemokraterna.se/orkelljunga/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Missförhållandena inom SiS verksamhet har varit allvarliga en längre tid. Rymningar och fritagningar har kunnat planeras inifrån SiS-hemmen, ungdomar har kunnat beställa droger till boendena och unga flickor med självskadebeteende har blivit utnyttjade. Vi måste säkerställa tryggheten för de tusentals barn och unga som befinner sig inom den statliga barn- och ungdomsvården. Därför har regeringen idag tillsatt en utredning för att göra om den statliga barn- och ungdomsvården från grunden. Chefsåklagare Lise Tamm ska leda utredningen, och får ett brett mandat att föreslå nödvändiga åtgärder. Fokus ska ligga på att skapa en högkvalitativ, säker och rättssäker vård för barn och unga. Målet är att minimera tvångsåtgärder och förbättra vårdmiljön genom att adressera brister och stärka styrningen av verksamheten. Utredningen inkluderar även åtgärder för att förebygga våld, kränkningar och sexuella övergrepp, samt säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård.Bli medlem i Kristdemokraterna idag: kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Styret i Örkelljunga har beslutat att säga upp avtalet för familjerådgivningen med Ängelholms kommun. Anledningen är att Ängelholms kommun har aviserat att de önskar höja avgifterna för verksamheten. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att komma med ett förslag om hur verksamheten kan bedrivas i egen regi. Vi Kristdemokrater yrkade avslag i Socialnämnden eftersom det i dagsläget inte finns ett konkret förslag till hur familjerådgivning kan bedrivas med bibehållen kvalité.Örkelljunga har haft ett välfungerande samarbete med familjerådgivningen i Ängelholm i över 25 år. Många örkelljungabor har under årens lopp fått kvalificerad hjälp i sina relationer. Vi Kristdemokrater anser att det idag är viktigare än någonsin att stötta familjer med kvalificerad familjerådgivning. Innan ett väl fungerande samarbete sägs upp ska det därför finnas ett fullgott alternativ. Annars riskerar vi att på sikt öka kommunens kostnader snarare än att minska dem genom att i onödan splittra familjer. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD