• Vad vill vi i vår kommun

  Så bygger vi en attraktiv kommun

  Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.
  Hur städer och samhällen planeras spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs. När den goda staden/samhället planeras bör vi sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas för en levande miljö. Det är viktigt att ha en planering för hela kommunen, inte bara tätorterna.

  I Skara vill vi att:

  • Nya och uppdaterade områden ska skapas för samvaro och rörelse, vi vill gärna se en centralt placerad skatepark och en möjlighet att utöva disc-golf t.ex. i Botan, Viktoriaparken eller Stadsparken.
  • Se över utvecklingsmöjligheter för Djäknehallen – t.ex. slöjdcentrum, hantverk/skaparcentrum etc.
  • Se över utvecklingsmöjligheterna för lokstallarna/spårområdet.
  • Kommunen ska planera för mer småhusbebyggelse, både i kommunens centrum och i våra samhällen runt om.
  • Vi vill se en plan för bostadsbebyggelse i Östra Skara och specifikt Axvall.
  • Se över och utveckla belysningen i Botan.
  • Vid planering ska särskild hänsyn tas till kulturbyggnader och kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer som ska värnas och bevaras för framtida generationer.
  • Lekplatser ska finnas i alla kommundelar och en plan ska skapas för en kontinuerlig uppdatering.
  • I planarbetet ska det finnas skrivningar om hur tryggheten påverkas, så kallade ”Trygghetsbeskrivningar”.
  • Utveckla ”Turistcirkeln” – Hornborgaområdet, Varnhem/Kata, Valle, Domkyrkan/museet
  • Tydliggöra Varnhem som porten till Valle/Hornborgaområdet

  Läs mer om hur vi vill utveckla hela Skara i vårt valprogram!

  Valprogram Skara 2022