• Vad vill vi i vår kommun

  Vi vill att ditt liv ska bli lättare att leva och bättre!

  I våra skolor vill vi att varje elev ska få kunskap för att leva och lyckas utifrån sina förutsättningar. Fokus ska vara på trygghet, kunskap och arbetsro. Vår gymnasieskola, Katedralskolan, ska erbjuda utbildningar som attraherar utifrån ungdomars behov och intresse.

  Elevhälsoarbetet ska stärkas för att stödja och hjälpa barn och elever och speciellt fokusera på psykisk hälsa. Fler förskolor ska byggas för att minska antalet barn i barngrupperna. Valfrihet inom barnomsorg och skola är en framgångsfaktor. Vi tror på ett fördjupat samspel mellan olika aktörer. För en lyckad integration är vår vuxenutbildning viktig. Den ger kunskaper och verktyg för att skapa egen försörjning och inkludering i samhället.

  Omsorgsnämnden ska få en budget som täcker kostnaderna.

  LOV, lag om valfrihet, ska fungera i hela kommunen och gälla lika för alla vårdtagare och utförare. Mångfalden bland Skaras invånare ska avspeglas i kommunens personal. Äldre människor ska kunna mötas av personal som talar samma språk.

  I Skara ska man lita på att polisen kommer när man larmar. Polisen ska kunna förebygga, förhindra och ingripa mot brott. Alla ska kunna känna sig trygga. Satsningen på ungdomspoliser i Skara, med uppdrag att arbeta kontakt- skapande och förebyggande med unga, har varit lyckad. Mötet mellan polis och unga med olika bakgrund skapar tillit och förståelse. För att öka tryggheten i Skara bör samarbetet mellan kommunen och polisen utvecklas ännu mer.

  Ledstjärnan för Kristdemokraterna är förvaltarskap. Kommande generationer ska ha möjlighet att planera och utveckla ett gott samhälle. Samhällsplaneringen ska se till helheten. Vårda det som skapats tidigare och utveckla samhället till människors bästa.Infrastrukturen skall stödja näringsliv, boende och offentlig service i hela kommunen.

  En levande landsbygd gör kommunen attraktiv.Samhället skall vara ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbart. Varje individ oavsett livssituation ska kunna leva så självständigt som möjligt.

  Ett konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk tillsammans med andra verksamheter är grunden för en levande landsbygd. De ökande bränslekostnaderna har negativ påverkan på landsbygdens företag och de boendes vardag.

  I vår kommun vill vi:

  • införa ett maxtak för barngruppernas storlek i förskolan. Ett riktvärde kan vara mellan 12-17 barn per grupp, beroende på barnens ålder, lokaler, antalet pedagoger m.m.
  • ha en stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas för föräldrar att utifrån egna behov välja barnomsorg och förskola
  • stödja skolor med andra huvudmän än kommunen och vi vill uppmuntra till samarbete mellan olika skolor
  • få mindre tid för administration och mer tid för undervisning för våra pedagoger i alla åldrar
  • att vår gymnasieskolan ska präglas av mångfald när det gäller teoretiska och praktiska program
  • utveckla vuxenutbildningen för ökad och bättre integration och låta vuxenutbildningen inrikta sin utbildning så det passar behovet av arbetskraft i kommunen
  • att alla över 85 år ska garanteras plats i ett anpassat boende. För att det ska bli verklighet behöver vi bygga fler äldreboenden.
  • bygga ut olika former av boenden för våra äldre
  • ha kvar LOV, ett alternativ för bättre vård och omsorg
  • bygga ut vatten och avloppsnätet
  • bygga ut bredbandsnätet så det nåt så stor del av kommunen som är möjligt
  • asfaltera cykelbanor mot våra grannkommuner fram till vår kommungräns
  • ha en planskild korsning i Varnhem och en planskild korsning Ardala och Vinkölsvägen
  • att man ska känna sig trygg. Det behövs exempelvis fler poliser
  • säkra cykel- och promenadstråk och hur vi arbetar med ljussättning i Skara