• Vår politik i kommunen

  Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill:

  • Vi vill utveckla och stärka Skaras familjecentral.
  • Vi ska möjliggöra anhörigstödjare för familjer med ökade behov (t.ex. handikapp, funktionsvariationer, svår sjukdom etc.)
  • Föräldraförsäkringen ska vara flexibel – vi säger nej till kvotering. Fritt uttag av föräldradagar i tre år bör införas.
  • Föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas till blivande föräldrar och föräldrar minst två gånger under barnets uppväxttid.

  Barnomsorg och skola

  Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet. Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande och dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under förutsättning att skolorna har denna utgångspunkt, följer läroplanen och lever upp till kvalitetskrav, ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma undervisningen.

  Vi vill:

  • Valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare bör finnas vid val av barnomsorg och förskola.
  • Barngruppernas storlek i Skaras förskolor ska fortsatt vara anpassade till rikssnittet. Vi vill att barn som är tre år eller yngre inte ska behöva tillhöra grupper som är större än tolv barn.
  • Behovet av barnomsorg under obekväm arbetstid ska tillgodoses utifrån behov.
  • Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska ha rätt till en lämplig lärmiljö samt en fysisk skolmiljö och pedagogik som gör det möjligt att klara skolgången. Särskilda resursklasser eller undervisningsgrupper ska finnas tillgängliga för dessa barn och ungdomar i dialog med föräldrar och skola.
  • Lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid – vi vill att det administrativa arbetet ska minska.
  • Lärare och skolpersonal ska ges fortbildning för ökad kunskap kring psykisk ohälsa och självmord.
  • Ett nära samarbete ska finnas mellan skola och det lokala näringslivet, exempelvis vad gäller lärlingsutbildningar, praktikplatser och meningsfulla praoplatser.
  • Skolan ska söka samarbete med civilsamhället för att få fler vuxna i skolan, exempelvis som rastfaddrar för att skapa studiero och trygghet
  • Skara ska erbjuda våra ungdomar en attraktiv gymnasieskola med hög kvalité och brett utbud
  • Skara ska aktivt samarbeta med högskolor/universitet med mål att på sikt öka andelen medborgare med högre utbildning.

  Trygghet och säkerhet

  Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället måste vidare ge tydliga och tidiga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.

  Vi vill:

  • Aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att uppmärksamma personer som återkommande förekommer i ärenden inom individ och familjeomsorgens arbete
  • BRÅ och Folkhälsorådet får i uppdrag att löpande ha trygghetsvandringar i Skara med tillhörande orter och också erbjuda föreläsningar om en trygg tillvaro på nätet för yngre och äldre.
  • Samarbetet skola-polis-räddningstjänst bör utvecklas. Vi vill se att skolan informerar och genomför övningar för att hantera potentiella hotsituationer.
  • Öka kraften i det brottsförebyggande arbetet genom att samverka med civilsamhället.

  Bättre företagsklimat för fler jobb

  Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för Sveriges välfärd. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag.

  Vi vill:

  • Kommunen ska möjliggöra entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan.
  • Gymnasieelever ska erbjudas att bli ”Sommarlovsentreprenörer”.
  • Företagslotsar ska införas för att tydliggöra vem som ansvarar för näringslivsfrågorna i kommunen och för att ärenden ska kunna få en snabb och säker hantering.
  • Kommunen ska ha en välkomnande attityd och skapa enkla kontaktvägar gentemot näringslivet och detta inkluderar även arbetsintegrerade sociala företag.

  Läs mer om hur vi vill utveckla hela Skara i vårt valprogram!

  Valprogram Skara 2022