• Vår politik

  Ekonomiskt ansvar

  Vi vill prioritera kommunens kärnverksamheter för en ökad välfärd samt minskad social och ekonomisk utsatthet.

  En fullskalig familjecentral

  Vi kommer fortsätta arbeta för att få en fullskalig familjecentral.

  Valfrihet inom barnomsorgen

  Vi vill att du som förälder ska kunna välja form av barnomsorg. Det ska erbjudas olika typer av barnomsorg, som kommunal/privat förskola och pedagogisk omsorg.

  Förbättra resultaten i skolan

  Vi vill ge skolan de resurser som krävs och sätta tydliga mål. Genom att fokusera på trygghet, kunskap och arbetsro vill vi ge förutsättningar för elever, lärare och skolledare att nå målen.

  Tryggt boende för de äldsta

  Vi vill att alla över 85 år ska ha rätt till en plats på äldreboende utan att det ska behöva prövas. Vi vill även ha fortsatt valfrihet av utförare inom hemtjänsten.

  Meningsfull fritid åt våra ungdomar

  Vi vill stimulera samverkan mellan kommunal verksamhet och ideella föreningar.

  Rikt föreningsliv

  Vi vill uppmuntra och skapa goda förutsättningar för ett rikt föreningsliv – hela livet.

  Ökad byggnation

  Vi vill säkerställa att det alltid finns byggklara tomter.

  Skapa goda förutsättningar för hela kommunen

  Vi vill att du, oavsett var du bor, har god tillgång till kommunens service.

  Ökad trygghet i hela kommunen

  Vi vill förebygga brott genom samverkan med familjer och åtgärda otrygga miljöer.

  Konkurrenskraftigt Näringsliv

  Vi vill skapa goda förutsättningar för nyetablering och utveckling av befintliga företag. Stärka samarbetet mellan skola och näringsliv.

  Värna åkermark

  Vi vill att nybyggnationer på åkermark ska undvikas.

  Hållbar Miljö

  Vi vill uppmuntra långsiktiga energisatsningar t ex solenergi på kommunala byggnader.