Ny ordförande för Kristdemokaterna i Värmland

Under Kristdemokraternas i Värmlands Partidistriktsårsmöte på lördagen valdes Kjell-Arne Ottosson, Töcksfors till ny ordförande för partidistriktet. Kjell-Arne tar över ordförandeskapet efter  Elisabeth Kihlström som innehaft posten  i 2,5 år.

Kjell-Arne Ottosson betonade vikten av att gemensamt jobba framåt för att allt fler ska inse att det är den kristdemokratiska ideologin och den kristdemokratiska politiken som är den bärande i samhället.

-Detta är inget solorace, vi måste jobba tillsammans för att nå våra mål säger den nyvalde ordföranden Kjell-Arne Ottosson.

Till förste vice ordförande för Kristdemokraterna i Värmland valdes Johan Lokander, Karlstad och till andre vice ordförande Britt-Marie Rylander, Karlstad.

På årsmötet fick deltagarna lyssna till Emma Henriksson andre vice partiordförande och ordförande i riksdagens socialutskott. En trygghetsgaranti med garanterad plats på särskild boende för alla över 85 år som önskar detta och införandet av vårdserviceteam är två av Kristdemokraternas viktiga förslag för att förbättra våra äldres livsvillkor. Det kan bidra till en ökad känsla av trygghet och det är viktigt menade Emma Henriksson.

Årsmötet behandlade flera motioner till höstens riksting. En av motionerna handlade om en samlad vård och omsorg för de äldre. Dessutom behandlades  asyl-  och migrationspolitik, ökad rörlighet på bostadsmarknaden, förbättrad kompetens för sjuka barn och införande av digitaliseringsmiljard.

Årsmötet avslutades med att avgående distriktsordförande Elisabeth Kihlström avtackades och överräckte ordförandeklubban till den nyvalde ordföranden som tackade för förtroendet. 

Besök från riksdagen i Värmland

Kristdemokraterna i Värmland hade i veckan besök av riksdagsledamot Magnus Oscarsson som tillsammans med Kristdemokrater i Värmland gjorde flera studiebesök. Magnus Oscarsson är jordbrukspolitisk talesperson för Kristdemokraterna och är initiativtagare till Mjölkens dag i riksdagen.

Kristdemokraterna har drivit frågan om att förbättra villkoren för svenska mjölkbönder i riksdagen, under 2016 slutade en bonde per dag med mjölkproduktion. Om vi inte bryter denna utveckling riskerar vi att få ett sårbart samhälle som inte kan producera sina egna livsmedel,

Studiebesöket inleddes på Wermlands Mejeri AB där Yngve Gustafsson, vd, berättade om företaget. Därefter fortsatte gruppen till Stefan Gård, ordförande för Svenska Mjölkbönder och senare till Hillringsbergs lantbruk och Arvikabygdens mejeri.

Från Kristdemokraterna i Värmland deltog Elisabeth Kihlström, distriktsordförande, Malin Nygren och Gunveig Kotjerba från Säffle, Lennart Nilsson från Årjäng och Susanne Engstad Clarke från Arvika.

Dagen avslutades i Arvika med diskussionkväll som arrangerades av LRF om lokalproducerad mat.

– Det var mycket intressant och givande att få komma till Värmland. Kul att besöka så duktiga och driftiga mjölkbönder. Värmland har det verkligen förspänt om värmlänningen vill köpa lokal producerad mjölk, med två lokala mejerier säger Magnus Oscarsson

Kommundag

Lördagen den 14 januari arrangerade vi vår lokala kommundag för Kristdemokraterna i Värmland. Ett trettiotal medlemmar kom för att förkovra sig i de teman som dagen bjöd på.

Först ut på banan var vår ”närmaste” riksdagsledamot, Lars-Axel Nordell från Örebro.
Lars-Axel berättade om sitt arbete i riksdagen och även om hur man i Kristdemokraternas miljöpolitiska arbetsgrupp har jobbat med att skärpa vår miljöpolitik ytterligare.

Näste gäst och inspiratör var kommunalrådet i Knivsta Björn-Owe Björk. Han berättade om hur Kristdemokraterna hade jobbat i Knivsta för att uppnå den position de har idag och hur de nästan fördubblade sitt röstetal mellan valen 2010 och 2014 och dessutom mångdubblade medlemsskaran. Vi fick många bra tips till del som nu måste omsättas i praktiken för att vi ska uppnå samma framgång här och Kristdemokraterna ska gå styrkta ut ur 2018 års val i Värmland.

Efter en välförtjänt och välsmakande lunch var det Ola Mårtensson, handläggarchef på Kristdemokraternas riksdagskansli, som fick ordet just för att prata om ”Det skrivna ordet”. Genom både handfasta tips, exempel från artiklar och egna övningar fick vi lära oss lite mera om hur vi ska bli bättre på att komma fram i media och på tidningarnas opinionssidor.

Som avslutning på dagen föredrog vår distriktsordförande Elisabeth Kihlström kring det fortsatta arbetet med att bilda en regionkommun i Värmland. Många frågor ställdes och många frågetecken rätades ut till utropstecken.

En givande dag som inspirerade till fortsatt arbete för ett bättre samhälle där de kristdemokratiska idéerna skall få ett allt större inflytande var därmed till ända.
Nu siktar vi mot de kommun- och landstingspolitiska dagar för Kristdemokraterna i hela Sverige som ska gå av stapeln på Karlstad CCC 7-8 april 2017.

Kjell-Arne Ottosson
Förste vice distriktsordförande
Sammankallande för det kommunpolitiska nätverket

Vi sänker skatten för pensionärerna

Kristdemokraterna vill satsa 5,3 miljarder på att förbättra pensionärernas ekonomi. Genom sänkt skatt, höjt bostadstillägg, borttagande av den särskilda löneskatten och ett fördubblat jobbskatteavdrag från 64 års ålder. Dessutom äldreboendegaranti för personer över 85 år.

Kristdemokraterna i Värmland välkomnar förslaget att satsa på pensionärerna som är en prioriterad målgrupp för oss, säger Elisabeth Kihlström, distriktsordförande i Värmland.

Sverige ska vara ett land där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. Det gäller inte minst för äldre. Regeringens budget styr nu mot det omvända. Äldre i behov av trygghetsboende eller vårdboende riskerar att bli utan. Seniora medarbetare på arbetsplatser får gå i pension i förtid trots att de har mycket kvar att ge. Ekonomiskt utsatta äldre behöver förbättringar, men blir utan i regeringens budget. De värderingar som behövs för att bygga vårt samhälle starkt utmanas av en regering utan värderingskompass. Därför behöver Sverige en ny regering och Sveriges äldre en ny start.

De värderingar som vi vill se forma Sverige handlar om ett samhälle som håller ihop, där vi har tillit till varandra och där varje person får möjlighet att bidra utifrån sin förmåga.

Kristdemokraternas politik utgår från en värdegrund där varje människa är ett mål i sig och har ett absolut värde under hela livet. För oss kan det aldrig vara godtagbart att äldre personer behandlas respektlöst eller som en belastning för samhället. Därför har de äldres situation länge varit en av våra prioriterade frågor.

För mer information: Elisabeth Kihlström Distriktsordförande 070-5505665

Kristdemokraterna nej till region tillsammans med Västra Götaland

Kristdemokraternas distriktsstyrelse i Värmland säger nej till förslaget om att bilda region tillsammans med Västra Götaland 2019

Vi är i grunden positiva till större regioner. Det förslag vi nu tar ställning till är dock endast ett första steg, helheten för Sverige saknas. Vi vill inte utsätta värmlänningarna för det organisatoriska kaos det skulle innebära att genomföra regionbildning i två steg, först med Västra Götaland och efter några år återigen med Halland, säger Elisabeth Kihlström, distriktsordförande.

Kristdemokraterna är mycket positiva till regionalt samarbete och anser att samverkan över organisatoriska gränser kommer att bli alltmer betydelsefullt i framtiden. Samhällsutvecklingen går fort och vi ser att många funktioner blir alltmer gränsöverskridande.

Nya slussar och ny kanal från Vänern

I Värmlandsstrategin lyfts Vänern fram som en mycket viktig resurs för Värmland. Satsningar behövs från såväl nationell-, som regional- och lokal nivå för att utveckla och ta tillvara denna resurs.

Vanern

På kartbilden framgår klart att Vänern tyvärr hamnat i ”bakvatten”. Kristdemokraterna i Värmland önskar en vidgad värmländsk och en nationell debatt om Vänerns möjligheter och utveckling. Debatten idag handlar mest om brohöjd i Göteborg, nya slussar i Trollhättan och klassningen av innanhavet. Det finns mer att ta sig an.

De stora infrastrukturprojekten avlöser varandra i rask takt i storstadsregionerna. Vi redovisar på Sverigekartan investeringar för cirka 250 mdr kronor. Den senaste är en ny tunnelbanedel för ca 25 mdr kr i Stockholm. Landshövdingen och Regionrådet skriver i NWT och VF den 14 mars att statliga satsningar nu måste ske utanför de tre överhettade storstadsområdena för övriga Sveriges utveckling.

Vad satsas på i Vänern? Ja, egentligen ingenting utöver den senaste vattendjupsmätningen och strandröjningar. Det är hög tid att i handling utveckla vårt största innanhav.

Vi vill öka möjligheterna till miljövänliga sjötransporter och överföra landsvägstransporterna till sjön. Vi vill också verka för utveckling av industri, turism och båtliv, fiske och skärgårdsliv i och kring Vänern.

Vi upplever det nu som stiltje i frågan om slussarna i Trollhättan. Dessa är enligt Trafikverket uttjänta omkring 2030. Enligt Trafikverket skulle det kosta cirka 4 miljarder att byta ut dessa.

En kanal eller tunnel från Vänern till Västerhavet vägen har länge diskuterats. Projektet skulle säkra Götaälvdalen från ras, utgöra ett översvämningsskydd för hundratusentals Vänernära boende och stödja sjöfarten till kostnaden av  8-10 miljarder kr.

Klarar inte Sverige infrastrukturmässigt av att framtidssäkra vårt innanhav och städerna runt det till förhållandevis låga kostnader. Varför förbises den enorma miljönytta som en satsning på Vänern skulle kunna vara? Är detta ett bevis på att det politiska intresset har övergivit landsbygden och enbart centrerats till våra tre storstadsregioner, som Kenneth Johansson och Tomas Riste antyder.

I Karlstad byggs slussar och översvämningsskydd men räcker det ens för oss. Vi vill att regering och berörda fullmäktige ta initiativ till att säkra boendet vid och sjöfarten på Vänern. ”Tåget” eller rättare sagt det sista lastfartyget går omkring år 2030! Det är därför mycket hög tid att över block och partigränser snabbehandla och besluta om infrastruktur miljarder till Vänern.

Översvämningsrisken för Karlstad är enligt Göteborgs universitet den 14 mars överhängande för Karlstad. Hur blir det när vi nästa gång får lika högt vattenstånd i Vänern som år 2000. Då var det bara 10 cm kvar till kajkanten i inre hamn I Karlstad innan vattenmassorna hade runnit över och översvämmat stora delar av centrala Karlstad. Arvika, övriga städer och samhällen runt Vänern har också stora översvämningsrisker. Går det nästa gång att tappa av tillräckligt i Göta Älv med den rasrisk detta kan innebära där eller får bebyggelsen runt Vänern och i Arvika åter betala ett högt pris?

Den fråga, gällande sjöfarten på Vänern och på Göta Älv som har varit högst på agenda under senare år är huruvida Göteborgarna ska bygga en hög bro som ersättning för den gamla Hisingsbron eller en bro som är lägre och som kan höjas på bestämda tider när ett högt fartyg ska passera. Och hur ska det fungera i praktiken när systemen för järnväg och broar är så känsliga att en brand i ett teknikhus i Göteborg effektivt hindrar Vänersjöfarten i en hel vecka beroende på att en järnvägsbro inte gick att öppna.

Vi vill både lyfta fram slussfrågan i Trollhättan och tunnel/kanalförslaget från Vänern till västerhavet för att säkra byggnader och anläggningar runt Vänern mot översvämningsrisken, säkra Göta Älvdalen och samtidigt säkra Vänersjöfarten.

För Kristdemokraterna i Värmland
Kenth Carlsson
Dan Kihlström
Jonny Mattsson

Dags att förbereda en regionbildning

På ledarplats i fredagens NWT problematiserades (läs sågades) processen mot storregioner där Värmland föreslås bli en del i Västra Götalandsregionen. Ambitionen från regeringen tycks vara att i raketfart forcera fram denna förändring så att valet 2018 för oss värmlänningar kommer att gälla den nya storregionen istället för Landstinget i Värmland. Om man kommer att lyckas med detta är dock högst tveksamt. Frågetecknen är alltför många och tiden alltför kort. Nu tycks det dessutom komma signaler om att Värmland först ska slås samman med Västra Götaland och att man i ett senare skede även ska ansluta Halland.

Som sagt, frågetecknen är många och detta är en alldeles för viktig fråga för att stressas fram. Om en sådan omfattande förändring överhuvudtaget ska genomföras måste den få ta den tid den behöver. Nu tycks målet istället vara att den annars inte särskilt synlige civilministern, Ardalan Shekarabi (S), ska kunna få en notis i historieböckerna som den som genomförde en ny indelning av Sverige.

Vi ställer oss mycket frågande till om regeringen kommer att lyckas ro detta i hamn, särskilt före nästa val. Vi måste därför förbereda oss för ett alternativt scenario. Detta scenario handlar om att vi öppnar upp för att Värmland ska kunna bli en egen region med ett direktvalt regionparlament redan 2019. För att detta ska vara möjligt anser vi att både Karlstads kommun och Landstinget i Värmland inom kort bör säga upp avtalet med det kommunalförbund som går under det något missvisande namnet Region Värmland. Att fortsätta som i dag ser vi inte som ett alternativ.

Kommunalförbundet RegionVärmland tillkom som ett led i att fördjupa samarbete mellan de värmländska kommunerna och landstinget. Region Värmland har dock, som det ser ut i dag, ett stort demokratiskt underskott och har för länge sedan passerat bäst före-datum. Dessutom är man tämligen dåligt lämpad att leda utvecklingen i Värmland när det gäller strategiska framtidsfrågor.

Som ledamot i regionfullmäktige är det högst oklart vem man representerar. Ledamöterna är utsedda att representera antingen landstinget eller någon av Värmlandskommunerna i regionfullmäktige. På samma gång är varje ledamot även företrädare för sitt parti. Här finns med andra ord en påtaglig intressekonflikt inbyggd. Tidigare löstes detta genom att man eftersträvade konsensus i regionfullmäktige. Under senare år har dock polariseringen växt påtagligt. I dag råder en tydlig blockuppdelning enligt de gränser som råder i landstinget. Socialdemokraterna har på detta sätt använt Region Värmland till att stärka sin egen makt över det kommunalförbund som var avsett att vara ett samverkansorgan mellan de olika Värmlandskommunerna och landstinget.

För att Värmland inte ska hamna på efterkälken krävs ett tydligare ledarskap i Värmland när det gäller frågor som berör kommunikationer, infrastruktur, näringsliv, kultur och turism med flera. Förutsättningarna för ett sådant ledarskap är betydligt bättre med ett direktvalt regionparlament än som i dag med ett kommunalförbund med ett otydligt mandat. Att förbereda för en värmländsk regionbildning är inte heller ett hinder om man i en nära eller mer avlägsen framtid skulle vilja gå vidare i en större region, vilket är Kristdemokraternas huvudlinje. Därför bör vi så snart som möjligt inleda processen med att upplösa kommunalförbundet Region Värmland.

Elisabeth Kihlström (KD)
Landstingsråd, Landstinget i Värmland

Peter Kullgren (KD)
Kommunalråd, Karlstads kommun

Kjell-Arne Ottosson talade på välbesökt jägarmöte

13161776_10154040802770259_5919444711874096298_o

Den här stora skaran blev min publik på Morokulien tisdag kväll. Norges Jeger & Fisk och Svenska Jägareförbundet hade trummat ihop till en storsamling mot den havererade rovdjurspolitiken. Eftersom vi bokstavligen var på gränsen kunde man ju i talet använda sig av ordspelet att gränsen inte bara är nådd, för många är den passerad. Av applåderna att döma verkade Kristdemokraternas rovdjurspolitik falla många i smak. Nu måste det bli verkstad både i Norge och Sverige!
/Kjell-Arne

Kristdemokraterna väljer Karlstad igen

IMG_5061Kristdemokraterna väljer att förlägga sina Kommundagar till Värmland och Karlstad 2017. Kommundagarna kommer hållas den 7:e till 8:e april 2017 och gästas av ca 800 Kristdemokrater från hela landet.

– Det är med stor glädje vi mottagit beskedet att Kristdemokraternas kommundagar 2017 kommer hållas i Karlstad. Det är andra gången på relativt kort tid som Kristdemokraterna i Värmland får uppdraget att arrangera ett stort nationellt arrangemang. Detta visar på att vi har en bra organisation och en stark Kristdemokratisk rörelse i Värmland, säger Elisabeth Kihlström, distriktsordförande Kristdemokraterna Värmland.

Mattias Nord, vd för Visit Karlstad AB, välkomnar Kristdemokraternas kommundagar 2017 med öppna armar.
– Vi är glada och stolta över att Kristdemokraterna väljer att komma tillbaka till Karlstad och Karlstad CCC. Det visar att KD är nöjda med rikstinget som hölls hos oss 2013 och återkommande gäster är det bästa vi vet, säger Mattias Nord.

 

Vårdcentral på akuten – vård på rätt nivå direkt

IMG_4992

Kristdemokraterna i Värmland ser med glädje på att den vårdcentral på akuten i Karlstad som startade 2014 nu är permanentad, sa Elisabeth Kihlström i samband med partiets distriktsårsmöte på lördagen.

Den allmänmedicinska sektionen har nått mycket bra resultat. Under den tid har haft öppet har en tredjedel av de patienter som sökt hjälp på akutmottagningen fått hjälp där. De allra flesta av patienterna har blivit färdigbehandlade direkt och en tredjedel av patienterna har distriktssköterskan kunnat handlägga. Medelväntetiden för patienterna till mottagningen har varit ungefär 40 minuter.

Kristdemokraterna i Värmland ser fram emot att mottagningen på akuten i Karlstad får ökade öppettider och att den allmänmedicinska kompetensen även ska finnas på akutmottagningarna i Arvika och Torsby.

Kristdemokraterna har arbetat för en vårdcentral på akutmottagningen i Karlstad och för kvällsöppet på vårdcentraler i Värmland. Utifrån befolkningens vårdbehov bör det finnas en variation och anpassning för att öka tillgängligheten.  Vi menar att en ökad flexibilitet i öppettider är viktigt för att tillgodose patienternas behov av vård avslutar Elisabeth Kihlström.

Vid årsmötet omvaldes Elisabeth Kihlström, Karlstad, till ordförande för Kristdemokraterna i Värmland. Kjell-Arne Ottosson, Östervallskog, omvaldes till förste vice ordförande och Johan Lokander, Kristinehamn, valdes till andre vice ordförande.

Övriga ledamöter och ersättare i styrelsen är Magnus Karlsson, Forshaga, Agneta Nilsson, Årjäng, John R Pettersson, Hammarö, Claes Ljunggren, Karlstad, Britt-Marie Rylander, Karlstad, Fredrik Roos, Karlstad, Ellen Skaare Håkansson, Kristinehamn, Anders Gustafsson, Eda, Roger Larsson, Sysslebäck, Jan Länsberg, Karlstad och Margareta Olsson Rask, Karlstad.