• Vår politik

    Kristdemokraterna har en politik för hela Sverige och hela Värmland. Allt för ofta finns ett Stockholmsperspektiv på den politik som förs och de beslut som fattas. Men det är ett perspektiv som inte funkar om man ska ha en politik för hela landet.

    Vi arbetar för ett samhälle där alla tar ansvar och bryr sig om varandra. Vi vill göra Sverige till världens bästa land att växa upp i. Grunden för vår politik är vår människosyn och övertygelsen om varje människas absoluta och okränkbara människovärde. Detta har sin grund i den judiskt-kristna etiken. En vanlig missuppfattning är att man måste vara troende för att vara med. Det är fel. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.

    Vår övertygelse är att människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov – behovet att bli sedd och inte vara utbytbar.

    Men också i föreningen, frivilligorganisationen och församlingen ges vi möjlighet att bli sedda för de vi är och uppleva delaktighet men också fostras till ansvarstagande. Därför anser vi att det så kallade civila samhället är en omistlig del i ett gott samhälle. Vi anser att makt och inflytande ska ligga så nära de enskilda människorna som möjligt. Det offentliga ska inte utan goda skäl lägga sig i hur familjer formar sin vardag eller hur föreningar organiserar sin verksamhet. Det offentliga – stat, regioner och kommuner- ska i första hand stödja och inte styra.