• I regionen

  Med hjärta för vården!

  Vi kristdemokrater som lever i länet har ett stort hjärta för vården i Norrbotten, men vi tycker att det finns mycket som inte fungerar. Vi tycker att regionen behöver bli mycket bättre på att lyssna och att förankra frågor innan beslut, både bland personal och allmänhet. Besluten måste också tas så nära verksamheten som möjligt.

  Vår första hjärtefråga är att det måste sluta att vara sådan orättvis vård. Det ska inte spela någon roll i vilken by, kommun eller del av Sverige som du bor. Du ska få likvärdig vård oavsett var du bor.

  En annan hjärtefråga vi har är att vi vill förbättra både för personalen och för patienterna. Det vill vi göra genom ett större medbestämmande och mer valfrihet.

  Vi har en fantastisk vårdpersonal i Norrbotten och vi har en bra vård i Sverige, men 180 000 personer står i vårdkön. Så kan vi inte ha det.

  Vår långsiktiga lösning för vården i Sverige är därför att lägga ner de 21 olika regionerna och införa ett nationellt ansvar. Detta för att skapa en likvärdig vård i hela landet.

  I ett kortsiktigt perspektiv har vi flera lösningar för en rättvisare vård i Norrbotten. Exempelvis vill vi införa mobila team som åker ut till byarna. Vi tycker också att samarbetet med den privata vården måste förbättras.

  Hela Norrbotten kan och ska fungera!

   

  Med hjärta för personalen

  • Valfrihet för personalen

  I dag säger personal upp sig, för att istället jobba som vikarie och i bemanningsföretag. Skälen är bland annat att de vill ha större valfrihet att välja schema för hur de ska jobba och när de ska ha semester. Detta måste regionen kunna hantera utan att personal ska behöva säga upp sig. Kristdemokraterna vill öka valfriheten för regionens personal.

  • Medbestämmande för personalen

  När personalen får mer inflytande över sin arbetsplats ökar arbetsglädjen och viljan att göra ett bättre arbete. Vi behöver locka fram det bästa ur personalen. Därför vill Kristdemokraterna öka medbestämmandet.

  • Höj lönen till personalen

  Vi behöver prioritera om hur regionen använder våra skattemedel. Lön ska gå till personal inte till bemanningsföretag. Personal som jobbar under obekväma arbetstider ska premieras för detta. Därför vill Kristdemokraterna höja lönerna till personalen och särskilt ob-tilläggen.

  • Starta ett återanställningsprojekt

  Vi behöver ta reda på varför personal har lämnat regionen som arbetsgivare och hur vi får tillbaka kompetent personal. Vi vill exempelvis ta hjälp av arbetsvilliga som blivit besvikna på ledningen. Med deras hjälp blir det lättare att finna och korrigera fel i organisationen. Detta vill Kristdemokraterna göra i ett samlat grepp genom att starta ett återanställningsprojekt.

   

  Med hjärta för dig som patient

  • Mödravården måste förbättras

  Kvinnosjukvården och i synnerhet mödravården behöver prioriteras. Mödravården exempelvis i Kiruna är under all kritik och måste förbättras omgående. Norrbottens kvinnor ska inte behöva åka tvärs över hela Norrbotten för vård och de ska kunna känna trygghet under sin graviditet och förlossning. Kristdemokraterna i riksdagen avsätter därför 3 miljarder kronor 2022-2023 samt 1 miljard 2024 till förlossningsvården i landet. Dessa pengar vill vi Kristdemokrater i Norrbotten se till att de kommer till största nytta på rätt ställen.

  • Tandvård istället för tandvärk

  Folktandvården har tappat greppet totalt. De klarar inte sitt åtagande på flera håll i länet. Väntetiden för att laga en tand är skrämmande och akuttandvården är under all kritik. Folktandvården behöver satsa på att behålla personal och kompetens. De behöver med god framförhållning jobba med rekrytering, för att återupprätta visionen “En frisk mun i alla åldrar!”. God munhälsa är en viktig del i folkhälsan.

  • Likvärdig vård i HELA länet

  Vi måste komma ifrån att all vård ska sammanträngas till ett ställe. Vi måste minska de långa resorna för patienterna och flytta ut mer av vården i länet, även till små byar. För att uppnå detta vill Kristdemokraterna i Norrbotten bland annat införa mobila team och öka samarbetet med den privata vården. Personal ska åka ut till byarna och lokal privat vård ska nyttjas för dig som patient.

  • Psykiatrin måste bli bättre

  Coronapandemin har blottat många svagheter som måste tas tag i. Vi har ett samhälle som mår allt sämre och det måste vi bli bättre på att möta. Exempelvis vill Kristdemokraterna ha endast en huvudman för ungdomar med problem. Det kan vi göra genom slå ihop skolhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Vi behöver få till en bättre beroendevård för de som är i olika former av missbruk. Vi måste också minska risken för att hamna i missbruk genom ett bättre förebyggande arbete.

   

  21 ska bli 1

  • Nationellt ansvar för sjukvården

  Det låter kanske konstigt att vi kristdemokrater vill skrota regionerna och den regionala politiska styrningen av sjukvården, men vi kristdemokrater har subsidiaritetsprincipen som en ledstjärna. Den innebär att beslut ska tas på lägsta möjliga ÄNDAMÅLSENLIGA nivå. Oftast innebär detta en decentralisering, exempelvis när familjen kan bestämma ska inte kommunen lägga sig i. Med sjukvården tycker vi att den lägsta ändamålsenliga nivån är staten, för att skapa en likvärdig vård i HELA landet. Detta kan vi göra genom att ha yrkeskunnig personal som styr lokalt med samma villkor i hela landet, istället för som det är idag med helt olika förutsättningar för de regionala politikerna. Att bo på fel sida av länsgränsen ska inte försämra din möjlighet till god vård.

  • 1 nationell istället för 21 regioner

  Det ska inte vara något postkodlotteri när det gäller bra vård och korta vårdköer. Problematiken med att ha 21 självstyrande regioner som ansvarar för vården har tydliggjorts under pandemin. Svårigheten i att organisera sig under en kris, personalbrist, ojämlikheten i vården, bristen på skyddsutrustning och bristen på intensivvårdsplatser. Detta har varje region behövt hantera separat i många delar. Därtill vet vi att chansen att överleva till exempel svåra cancerdiagnoser skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Så får det inte vara! Vi föreslår att staten får huvudansvar för sjukvården så att en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård kan ges på lika villkor till hela befolkningen.

  • Inrätta en nationell vårdförmedling

  Det kommer ju att ta ett tag att göra om 21 regioner till 1. Därför vill vi börja redan nu med att inrätta en nationell vårdförmedling. Patienter ska ges rätt att söka vård där ledig kapacitet finns. En nationell vårdförmedling upprättas för att använda tillgänglig kapacitet i hela landet. Vårdförmedlingen sammanställer ledig vårdkapacitet och förmedlar möjlig plats i annan region. Staten ska ta ansvar för att tillsammans med Sveriges kommuner och regioner upprätta en databas för den nationella vårdförmedlingen där tillgänglig kapacitet synliggörs för patienter, regioner och vårdgivare.

   

  Örat mot marken

  Kristdemokraternas styrka är att vi alltid har ett stort hjärta för våra medborgare. Vi är stolta över att vi är en folkrörelse på gräsrotsnivå med örat mot marken och verkligen lyssnar på de faktiska behoven som finns.

  Som det alltid varit så är familjen och de svaga i samhället hjärtefrågor för oss kristdemokrater. För oss är det också viktigt att få till en effektivare användning av skattemedel. Vi vill jobba mer med att finna och ta lärdom av de som är bättre än oss. Vi vill exempelvis gynna småskalig vård i hela länet och vi vill lära oss mer om Norges modeller för hur bya-vård kan fungera.

  Vill du att dina, personalens och Norrbottningars röster ska bli hörda och era åsikter delaktiga? Då är det viktigt att ha med en kristdemokrat när beslut ska tas.

  Rösta därför på Kristdemokraterna, för att skapa en tillgänglig vård i hela Norrbotten!