• Vår politik i regionen

  Vår politik utgår från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Alla regionens verksamheter ska kännetecknas av värdighet, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet. Det ska vara en självklarhet att hänsyn alltid tas till människors olika förutsättningar. Hinder för delaktighet bland personer med funktionsnedsättningar måste rivas.

  Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och den som har störst behov ska ges företräde i vården. Vi driver en framtidsinriktad politik med målet att skapa en effektiv och köfri vård av högsta kvalitet. Denenskildepatientenskaalltidståifokus.Dettaärockså en grundsats i den omställning sjukvården genomgår, med en förstärkt primärvård som flyttar vården närmare patienten. Hälsofrämjande och förebyggande behandling ska prioriteras och vara en naturlig del i alla vårdmöten.

  Vården och omsorgenska tillgodose människans fysiska, psykiska,socialaochandligadimension.Detfinnsstora andliga och själsliga behov som inte alltid hinner mötas i den ordinarie sjukvårdsverksamheten. Här har sjukhuskyrkan en betydelsefull roll i att möta människor som genomgår sjukdom, ensamhet och kriser.

  Kristdemokraterna vill att staten tar ansvar för sjukvården så att en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård kan ges på lika villkor till hela Sveriges befolkning. I avvaktan på en sådanreformarbetarviförattregionenskaerbjudabästa möjliga vård och omsorg.

  Västra Götalandsregionen ska vara starkt rustat vid pandemi eller annan samhällskris. Snabba och effektiva insatser ska, vid sådana situationer, kunna sättas in för att minska de negativa konsekvenserna för individer och samhälle.

  Vi verkar för en trygg och välfungerande kollektivtrafik, godakommunikationer,ettriktkulturliv,framstegpåmiljö- och klimatområdet och ett gynnsamt företagsklimat. Detta är viktiga frågor för att skapa ett mer attraktivt, konkurrenskraftigt och hållbart Västra Götaland.

  Vårpolitikvärnarävenomattskapagodaförutsättningar för lands- och kustbygden samt för att den ideella sektorn att utvecklas.

  Läs mer om vår regionpolitik här: https://wp.kristdemokraterna.se/vg/files/2022/06/valprogram-2022-kd.pdf