• Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet!

  Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter. Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem. Det finns också personer som inte får den omsorg de behöver och som ett resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring men också oro och ångest.

  • Kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad.

  • Varje person över 85 år som vill, ska garanteras plats i anpassat boende, exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende när personen själv bedömer att behovet finns. Detta utan biståndsbedömning.

  • Det ska vara möjligt att få välja äldreboende.

  • Vårdserviceteam ska inrättas med personal som avlastar vårdpersonalens arbetsuppgifter, exempelvis administrativa tjänster, service i form av transporter och städning med mera.

  • Hög kvalitet och stor valfrihet vad gäller maten ska garanteras inom äldreomsorgen.

  • Kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd. Det ska finnas tydlig information kring vilket stöd anhöriga har rätt till.