Utred fördelarna med att bygga nytt Västerviks sjukhus vid E22

Västerviks sjukhus är livsviktigt för befolkningen i norra och mellersta delarna av Kalmar län. Kalmar län är långsträckt, med stora avstånd från norr till söder. Länssjukhuset i Kalmar ligger allt för långt söderut för att kunna ge basal akut sjukvård till invånarna i norra länsdelen.

Men Västerviks sjukhus består till stora delar av ålderstigna och ofunktionella byggnader, inträngda på en långsmal tomt mitt inne i stadsbebyggelsen. Det saknas nödvändigt utrymme att tillfälligt förlägga verksamheter någon annanstans på sjukhusområdet. Det har fördröjt den sedan länge efterfrågade ombyggnationen av hus 7, där särskilt kvinnokliniken och neonatalavdelningen för de för tidigt födda barnen är i akut behov av funktionella lokaler. Andra delar av sjukhusets äldre delar har egentligen tömts på verksamhet på grund av lokalernas skick, men nyttjas ändå, i brist på annat.

En komplicerad plan för i vilken ordning de olika projekten behöver utföras för att ge utrymme för sådana evakueringsplatser, leder till att processen blir så utdragen i tid, att man behöver göra tillfälliga renoveringar på psykiatrihuset, trots att ett nytt psykiatrihus är bland de första leden i kedjan.

Placeringen mitt inne i staden medför att såväl patienter som personal, ambulansutryckningar och varutransporter behöver snirkla sig in via den långa infartsleden, genom handels- och bostadsområden, med ökad belastning på gatunätet och risk för olyckor. Reservförsörjningen vid ett krisläge kan vara betänklig.

Parkeringsplatserna räcker inte alltid till för patienter och personal, eftersom det stadsnära läget gör att även allmänheten nyttjar sjukhusets parkeringsplatser. När den sedan länge beslutade psykiatribyggnaden läggs på en av de få fria ytorna på sjukhusområdet lär parkeringsproblemen bli än värre.

Allt detta sammantaget visar att nuvarande placering av Västerviks sjukhus är långt ifrån optimal. Dessvärre finns inga lediga granntomter att expandera på.

Av och till har tanken att flytta hela sjukhuset till infarten från E22 lyfts. Enligt vår bedömning skulle ett sådant förslag kunna medföra flera vinster. Hela sjukhusets alla delar skulle få ändamålsenliga lokaler, inbördes placerade enligt genomtänkta vårdlogiker. Ambulanstransporter till och från sjukhuset skulle nå fram avsevärt snabbare. Enligt ekonomiska bedömningar skulle kostnaden för en nybyggnation snarare bli lägre än att lappa och laga de omfattande renoveringsbehoven på befintliga byggnader.

Vi vill satsa på ett modernt och funktionellt sjukhus för norra länsdelen. Om en utredning ur ett helhetsperspektiv finner det lämpligt att genomföra en nybyggnation, utifrån det vi i denna motion redovisat, så är vi övertygade om att en nybyggnation av sjukhuset vid E22 också skulle vara en tydlig signal om att Västerviks sjukhus också i framtiden behövs som akutsjukhus för norra delen av länet.

Vi vill därför att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag

Att       utreda möjligheten att placera Västerviks sjukhus vid E22 utifrån ett

funktionellt, ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv, med beaktande även av

säkerhetsaspekterna, jämfört med motsvarande aspekter om nuvarande

placering bibehålls.


Vitsippsbladet nr. 4


Läs mer

Vitsippsbladet våren 2021


Läs mer

Du är vår bästa julklapp – Bli medlem!


Läs mer

Vitsippsbladet nr.2


Läs mer

Daniel Braw ny politisk sekreterare för KD!


Läs mer

Vitsippsbladet – Sommaren 2020


Läs mer

Anders Andersson (KD), Järnforsen trappar ner – men är kvar som oppositionsråd.


Läs mer

Stafettväxling i riksdagen: Loord lämnar riksdagen – Brunegård efterträder


Läs mer

Du ska kunna lita på vården!


Läs mer

Varför röstar du på KD?


Läs mer