• Kontakt och info

  Seniorförbundet
  Med mottot För en politik med seniora ögon verkar Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) för att genom politiska reformer främja äldre medmänniskors intressen, rättigheter och bestående livskvalitet.
  Seniorförbundet bildades efter ett beslut av Kristdemokraternas riksting 1993 och är sedan dess ett associerat förbund till partiet Kristdemokraterna. Förbundet ser som en av sina huvuduppgifter att inom och utom det kristdemokratiska partiet betona vikten av en fullgod vård och omsorg för behövande äldre.

  Att uppmärksamma behovet av en säker finansiering av äldrevården liksom av en god ekonomi för äldre genom främst trygga pensioner är, inte minst mot bakgrund av den stora ökningen av äldre samhällsinvånare, som lever allt längre, en prioriterad uppgift för förbundet. Seniorförbundet agerar för att seniorer ges möjligheter att vara fortsatt aktiva i samhället: på arbetsmarknaden, i civilsamhället, med politiska förtroendeuppdrag, med mera. Ett värdigt bemötande av äldre medmänniskor innefattar enligt förbundets uppfattning såväl en kvalitativ vård och trygg omsorg som säkra pensioner samt att äldre personers samlade erfarenhet och kunskap tas väl tillvara.

  Genom att använda våra medlemmars förvärvade kompetens och erfarenhet från olika samhällsfält söker förbundet bidra till att utveckla det kristdemokratiska partiets politik, inte bara i äldrefrågor utan också allmänt. Förbundet verkar runtom i Sverige och deltar – genom Europeiska Seniorunionen, ESU – även i det paneuropeiska seniorsamarbetet.

  Genom vårt lokala arbete vill förbundet även ge äldre kristdemokrater och sympatisörer möjlighet till en stimulerande samvaro med tillfällen till både politiskt tankeutbyte och en social gemenskap.

  Ledning, organisation, verksamhet och ekonomi

  Lars O Molin är förbundsordförande sedan 26 april 2019. Leif Hallberg var förbundsordförande  14 april 2016-26 april 2019. Han var även förbundsordförande 2007-2013. Tidigare ordföranden är Jerzy Einhorn (1993 – 2000), Stig Nyman (2000 – 2002), Bror Stefenson (2002 – 2007), Jan Erik Ågren (2013-2015) och Sture Eriksson (2015).

  Hedersmedlem och hedersordförande är Leif Hallberg sedan 2 april 2019.

  Tidigare hedersordförande: Bror Stefenson fram till sin bortgång 2018. Hedersmedlem är tidigare partiordföranden, fd partiledare och fd europaparlamentariker för KD, Alf Svensson. Förbundssekreterare är Maria Wilhelmson.

  Organisationsstrukturen

  Förbundet verkar på tre nivåer: riks, regionalt och lokalt. Högsta beslutande organ är förbundets riksårsmöte, Seniortinget, där varje förbundsdistrikt är representerat med ombud. Mellan riksårsmötena leds förbundet av förbundsstyrelsen samt på regional och lokal nivå av seniordistriktens och dessas lokalavdelningars respektive styrelser. Förbundets verksamhet bedrivs huvudsakligen som medlemsmöten och offentliga möten med politiska diskussioner och samkväm.

  Därutöver sker besök på äldreboenden, studiebesök, medlemsutbildning och utflykter. Förbundsledningen och enskilda medlemmar agerar också genom debattartiklar och insändare i tidningarna samt uttalanden och pressmeddelanden. I flera seniordistrikt deltar medlemmarna även i partiorganisationens utåtriktade aktiviteter. Verksamheten finansieras dels genom bidrag från det kristdemokratiska partiet, dels genom medlemsavgifter och frivilliga gåvor.

  Seniorförbundet är representerat i Kristdemokraternas partistyrelse.

  KD Senior finns på Facebook.