• Seniorförbundet

  Äldre medmänniskors intressen, rättigheter och livskvalitet är vår sak

  Med mottot Ett seniorvänligt samhälle verkar Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) för att genom politiska reformer främja äldre medmänniskors intressen, rättigheter och bestående livskvalitet.
  Seniorförbundet bildades efter ett beslut av Kristdemokraternas riksting 1993 och är sedan dess ett associerat förbund inom det Kristdemokratiska partiet.
  Förbundet ser som en av sina huvuduppgifter att inom och utom det kristdemokratiska partiet betona vikten av en fullgod vård och omsorg för behövande äldre.

  Att uppmärksamma behovet av en säker finansiering av äldrevården liksom av en god ekonomi för äldre genom främst trygga pensioner är, inte minst mot bakgrund av den stora ökningen av äldre samhällsinvånare – allt fler äldre varav allt fler lever allt längre, ytterligare en prioriterad uppgift för förbundet.
  Samtidigt vill förbundet politiskt agera för att seniorer ges möjlighet att vara fortsatt aktiva i samhället: på arbetsmarknaden, i civilsamhället, i politiska förtroendeuppdrag, osv.
  Ett värdigt bemötande av äldre medmänniskor innefattar enligt förbundets uppfattning såväl en kvalitativ vård och trygg omsorg som säkra pensioner samt dessutom att äldre personers samlade erfarenhet och kunskap tas väl tillvara med respekt för de många friska seniorernas bestående kraft och samhällsengagemang.

  Med utnyttjande av sina medlemmars förvärvade kompetens och erfarenhet från olika samhällsfält söker förbundet bidra till att utveckla det kristdemokratiska partiets politik inte bara i äldrefrågor utan också allmänt.
  Förbundet verkar runtom i Sverige och deltar – genom Europeiska Seniorunionen – även i det paneuropeiska seniorsamarbetet. Genom sitt lokala arbete vill förbundet även ge äldre kristdemokrater och likasinnade möjlighet till en stimulerande samvaro med tillfällen till både politiskt tankeutbyte och en trivsam social gemenskap.

  Ledning, organisation, verksamhet och ekonomi
  Leif Hallberg är tillbaka som förbundsordförande sedan den 14 april 2016. Han var förbundsordförande 2007-2013. Han har företrätts av Jerzy Einhorn (1993 – 2000), Stig Nyman (2000 – 2002), Bror Stefenson (2002 – 2007), Jan Erik Ågren (2013-2015) och Sture Eriksson (2015).
  Hedersordförande i förbundet är tidigare förbundsordföranden Bror Stefenson. Hedersmedlem är tidigare partiordföranden, europaparlamentarikern Alf Svensson. Förbundssekreterare (på deltid) är Antonella Pirrone, som svarar för det centrala förbundskansliet i Stockholm.
  årsmöte seniorförbundetStureEriksson
  LeifHallbergBxl2013AntoP-Lit2

  Från vänster: Jerzy Einhorn, Stig Nyman, Bror Stefenson, Jan Erik Ågren, Sture Eriksson, Leif Hallberg och Antonella Pirrone.

  Förbundet verkar på tre nivåer: riks, regionalt och lokalt. Högsta beslutande organ är förbundets riksårsmöte, Seniortinget, där varje förbundsdistrikt är representerat med ombud. Mellan riksårsmötena leds förbundet av förbundsstyrelsen samt på regional och lokal nivå av seniordistriktens och dessas lokalavdelningars respektive styrelser.
  Förbundets verksamhet bedrivs huvudsakligen som medlemsmöten och offentliga möten med politiska diskussioner och samkväm.
  Därutöver sker besök på äldreboenden, studiebesök, medlemsutbildning och utflykter. Förbundsledningen och enskilda medlemmar agerar också genom debattartiklar och insändare i tidningarna samt uttalanden och pressmeddelanden. I flera seniordistrikt deltar medlemmarna även i partiorganisationens utåtriktade aktiviteter.
  Verksamheten finansieras dels genom bidrag från det kristdemokratiska partiet och dels genom medlemsavgifter och frivilliga gåvor.
  Seniorförbundet är representerat i Kristdemokraternas partistyrelse.