• Närodlad bostadspolitik

  Lägenhetshus

  Vi fick nyligen en enkät från Hyresgästföreningen om hur vårt parti vill lösa bostadsbristen i Lerum. Vi besvarade enkäten med glädje, eftersom vi har en hel del kreativa lösningar som vi vill nå ut med! Vi ser även till att publicera våra svar här på vår hemsida, som första inlägg efter hemsidans totala make-over!

  Nedan är enkätfrågorna i kursiva rubriker och våra svar under. Återkoppla gärna om du har synpunkter! Du hittar våra kontaktuppgifter längst upp på startsidan!

  Hur vill ditt parti lösa bostadsbristen i er kommun?

  Vi vill att det ska vara enkelt att bygga hus. Därför vill vi skapa ett förråd av villatomter i våra kommundelar för egnahemsbyggen. Arbetet måste vara kontinuerligt och innebär att vi fyller på med fler tomter vart efter förråden tar slut.

  Vi vill underlätta för privata fastighetsägare att bygga och hyra ut Attefallshus. T ex skulle kommunen, om fastighetsägaren så önskar, kunna hjälpa till med allt det praktiska kring byggande och uthyrning och även komma med riktade ekonomiska incitament såsom att anslutningsavgiften tas bort när bostaden hyrs ut.

  Vid ansökan om undantag för strandskydd så önskar vi en större flexibilitet av lagtolkningen, där man ser till invånarnas bästa istället för enbart särintressen.

  Vi kristdemokrater vill slå ett slag för ägarlägenheter. Dessa har fördelarna att de är enklare att hyra ut eftersom inget tillstånd krävs av en förening samt att den ekonomiska tryggheten är större eftersom man inte drabbas ekonomiskt om någon annan som bor i fastigheten får betalningssvårigheter.

  I arbetet med detaljplaner så vill vi öka genomströmningshastigheten och ta bort köer. Att delvis privatisera detaljplanearbetet kan vara en av lösningarna.

  Vi vill att detaljplanearbetet i kommunen inte bara ser till att de stora projekten kan ta sig genom nålsögat, utan även de mindre projekten. Att småskaliga projekt får chans resulterar i en mer blandad bebyggelse och betydligt mindre risk för miljonprogramskänsla. Ett samhälle byggt på småskalighet och hållbarhet är en bra grogrund för ett starkt och inkluderande civilsamhälle där tryggheten kan öka. Vi kristdemokrater vet att civilsamhället är bättre än kommunen på att lösa samhällsproblem.

  Ett starkt KD kommer garantera att framtida ÖP-arbeten kommer resultera i en väldigt flexibel översiktsplan som möjliggör samhällets utveckling istället för att vara en fotboja, men som också skapar förutsägbarhet för exploatörer och fortsatt utbyggnad av våra skolor, äldreomsorg och förskolor. Vi kristdemokrater inser att planekonomins tidevarv är förbi.

  Vilka tre ord väljer ditt parti för att sammanfatta lösningen på bostadsbristen?

  • Flexibilitet
  • Civilsamhälle
  • Systemförståelse

  Ser ditt parti allmännyttan som ett verktyg för att ordna bostadsförsörjningen i er kommun?

  Nej, det är i alla fall inte ett huvudverktyg, Vi har dock en pragmatisk inställning som är lösningsorienterad.

  Om nej, varför inte? Om ja, hur vill ditt parti använda den?

  Allmännyttan bör reserveras åt dem som verkligen behöver samhällets hjälp – det är dessa som vi kristdemokrater vill att välfärden ska rikta in sig på snarare än att devisen ”allt till alla” följs. Att den offentliga sektorn ska försörja invånarna med bostäder är en socialistisk tanke som borde ha försvunnit med berlinmuren. Istället ska lagar, regler och incitament underlätta för den privata sektorn att bygga och hyra ut bostäder. Det måste bli mer förmånligt att hyra ut bostäder, och avskaffade av hyresregleringen för nybyggda lägenheter vore en bra början.

  I ett kristdemokratiskt samhälle är det okej att tjäna pengar på att hyra ut lägenheter!

  I dagsläget är det ju tyvärr så att det byggs väldigt få hyresrätter utanför allmännyttan, men detta är bara en konsekvens av en dysfunktionell lagstiftning.

  Kommer ditt parti att förespråka eller driva utförsäljning av allmännyttan under kommande mandatperiod?

  Nej. Innan detta kan ske måste hyresregleringen avskaffas, vilket antagligen inte kommer ske under kommande mandatperiod.

  Hur ser ditt parti på fördelningen mellan olika boendeformer i er kommun?

  Vi ser gärna att antalet hyresrätter och billiga bostadsrätter ökar, men enligt resonemanget ovan så krävs ett avskaffande av hyresregleringen för att detta ska kunna bli möjligt. Vi tycker att det är bra att majoriteten av bostadsbeståndet utgörs av egnahem-hus.

  Hur vill ditt parti lösa bostadsförsörjningen för alla inkomstgrupper i kommunen?

  Genom ökad flexibilitet i planarbetet enligt svar på fråga 1 och på så sätt möjliggöra byggnation av hyresrätter, billiga bostadsrätter och frigöra mark för den som vill bygga sitt eget hem. På riksnivå så finns det massor att göra för att effektivisera byggandet, man bör titta över lagar och regler samt ökning av genomströmningshastigheten och kortande av köer.

  Hur arbetar ditt parti för att hyresgäster ska kunna bo kvar i allmännyttan efter en upprustning?

  Genom att se till att kommunala skattepengar inte slösas bort på prestigeprojekt kommer vi att kunna se till att kommunalskatten inte behöver höjas i samma takt som skulle vara fallet med en fortsatt socialdemokratisk majoritet.

  Varför ska hyresgästerna rösta på ditt parti den 9 september?

  För att få möjlighet till sitt eget boende utifrån de förutsättningar som råder för den enskilda individen; vilket är en väg ut ur den bostadskris som råder idag.