• Barn ska inte förvandlas till en handelsvara

  Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös utredning av surrogatmödraskap. Kristdemokraterna har gått emot de övriga regeringspartierna i denna fråga.

  Grunden för vårt ställningstagande är att vi inte vill se en lagstiftning som innebär att socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor riskerar att exploateras för att tillfredsställa andra människors önskningar. Även om det beslutas att det ska ske på icke-kommersiell grund finns risker för en svarthandel.

  Dessutom finns det risk för att de tilltänkta föräldrarna eller surrogatmodern ändrar sig under processen eller att det barnlösa paret skiljer sig innan barnet hinner födas, allt detta kan leda till svåra konflikter där barnet råkar illa ut.

  Risken för att kvinnor exploateras och barn reduceras till handelsvaror måste tas på allvar. Barns rätt måste gå före vuxnas önskningar. Sverige ska inte bryta mot FN:s barnkonvention som tydligt hävdar att ”barnet har rätt, så långt som möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem” (art 7).

  Det har blivit allt vanligare att västerländska par eller ensamma människor betalar en fattig kvinna från framför allt Indien för att ta emot ett befruktat ägg, bära graviditeten och föda ett barn som ska levereras till de betalande uppdragsgivarna. Redan idag finns det bebisfabriker i Indien men även fattiga svenska kvinnor kan komma att utnyttjas som surrogatmödrar.

  Ofrivilligt barnlösa ska erbjudas hjälp, därför bistår samhället med infertilitetsutredningar, hormonbehandlingar, provrörsbefruktningar, insemination och adoptioner.

  Barnlösheten ska definitivt inte lösas genom att fattiga kvinnokroppar köpes för att leverera barn åt välbeställda människor. Fattiga kvinnor ska inte förvandlas till ett medel och barn ska inte förvandlas till en handelsvara! I denna fråga får vi inte enbart utgå från de barnlösas perspektiv utan också från barnets rätt och från kvinnan som ska bära och föda barnet.

  Surrogatmoderskap är inte etiskt försvarbart och ska därför inte tillåtas. Vi får inte tillåta att icke jämbördiga parter ska få lov att köpa en kvinnokropp och avtala bort ett levande barn. KD är redo att ta strid.

  Juan Tapia
  Ordförande KD Malmö