• En polis nära medborgarna efterlyses

  Nuvarande polismyndigheten har verkat i snart tre år. En grundläggande tanke med den stora organisationsförändringen var att polisen skulle få en bättre lokal förankring och komma närmare medborgarna. Sammanslagningen har inte gett önskad effekt. Snarare har de brister som låg till grund för beslutet fördjupats och verksamheten befinner sig nu i ett krisartat tillstånd. Någon snar ljusning kan inte skönjas och såväl regering som polisledning verkar helt oförmögna att hitta lösningar.

  Den polisiära lokala närvaron lyser med sin frånvaro. Förtroendet för polisen har minskat markant och vittnesmålen duggar tätt från brottsoffer som inte fått förväntad hjälp. Legio är även kommunpolitiker som i skarpa ordalag kritiserar polisen och ger uttryck för en ökande otrygghet bland kommuninnevånarna.

  Polisen klarar i dagsläget inte delar av sitt uppdrag, något som rikspolischefen Dan Eliasson gav uttryck för då han presenterade rapporten om det ökande antalet utanförskapsområden. Poliser i lokalpolisområdena kommenderas i stor utsträckning till annan verksamhet, trafikpolisverksamheten är anorektisk och kriminalpolisverksamheten klarar upp allt färre brott.

  Den centralisering som skett är i sig motsägelsefull med tanke på lokal närvaro och medborgarinflytande. En regionalisering av ledningscentraler och anmälnings-upptagning har inneburit att den så viktiga lokal- och personkännedomen tappats. Likaså har den insyn som tidigare fanns via polisstyrelser upphört.

  Det svenska samhället genomgår snabba förändringar. Befolkningen ökar, säkerhetshotet är förhöjt, den grova och organiserade brottsligheten gör sig påmind lite varstans. Vi lär få leva med detta under lång tid, vilket lyfter behovet av nya lösningar på lokalsamhällets behov av en närvarande polis som kan hantera företeelser som oroar och stör människor i deras vardag.

  De förändringar som genomförts har inte beaktat verksamhetens krav i tillräcklig utsträckning. Det är därför tid att skapa arbetsformer som tillgodoser såväl nationella som lokala intressen. Parallellt med den nuvarande polismyndigheten bör det även finnas en kommunal polisorganisation.

  En kommunal polis ger ett ökat medborgarinflytande, vilket är av största vikt för att polisen skall behålla förtroende och legitimitet. Allmänheten måste kunna känna att de har inflytande och möjlighet att påverka verksamhetens inriktning. Om medborgarna känner att denna möjlighet saknas kommer legitimiteten att minska. Risken är en utveckling med minskad anmälningsbenägenhet och privata brottsbekämpande initiativ.

  Den kommunala polisen ska i första hand ha ett brottsförebyggande perspektiv genom hög synlighet och närvaro samt ha ett nära samarbete med skola och det sociala.

  Den ska utgöra ett komplement till den nuvarande Polismyndigheten och fokusera på de vardagsbrott och ordningsstörningar som i dagsläget ofta bortprioriteras i den dagliga verksamheten, men som har stor inverkan på människor i deras vardag.

  Dagens polisutbildning är inte anpassad för verksamhetens behov i alla dess delar. Vi förordar därför en differentierad, flexibel och behovsstyrd utbildning – för kommunala poliser bör en särskild utbildning utformas.

  Torsten Elofsson (KD)
  Ordförande KD Malmö, tidigare chef för bland annat kriminalpolisen i Malmö