• Bygg en fast HH-förbindelse

  En fast förbindelse över Öresund mellan städerna Helsingborg och Helsingör kommer innebära två separata tunnlar för persontågs- och vägtrafik. En tunnel för persontåg mellan Helsingborgs och Helsingörs centrum samt en tunnel för vägtrafik söder om städernas centra, där vägen ansluter till Helsingörmotorvägen i Danmark och till E4 och E6 på den svenska sidan. I dagsläget trafikeras sträckan av färjetrafik. Danska och svenska politiker började diskutera frågan om en till fastförbindelse över Öresund (som komplement till Öresundsbron) 2010 och sedan 2018 utreds förutsättningen, behovet och miljökonsekvenserna av en fast HH-förbindelse av både svenska och danska staten. Utredningen beräknas bli klar december 2020 eller januari 2021.

  Projektet beräknas kosta ca 50 miljarder svenska kronor att färdigställa. Tanken är att använda en liknande finansieringsmodell som Öresundsbron med statligt garanterade lån som sedan betalas av med trafikavgifter. Ifall trafikavgiften motsvarar nuvarande färjeavgift på sträckan kommer kostnaden vara återbetald på 24 år, för att därefter bli en inkomstkälla.

  • Öresundsregionen är en viktig tillväxtmotor för Skåne och södra Sverige. Öresundsbron har sedan den invigdes 2000 varit en succé för integrationen av Öresundsregionen. Pendlingen har ökat med 450% och idag pendlar ca 15 000 personer mellan bostad och arbetsplats över sundet. Med en fast HH-förbindelse skulle restiderna och följaktligen integrationen mellan de norra delarna av regionen fördjupas ytterligare. Enligt beräkningar från Region Skåne skulle en fast HH-förbindelse ge cirka 110 000 fler personer i norra Skåne och södra Halland en utökad lättillgänglig arbetsmarknad och dessutom ha positiva effekter för de företag som verkar i området. Dessutom skulle utbytet av utbildning, kultur, nöjen och forskning stärkas.
  • En fast HH-förbindelse skulle avlasta Öresundsbron som redan idag är utsatt för ett hårt tryck. Det skulle minska risken för flaskhalsar vid rusningstrafik och minska den sårbarhet det innebär att bara ha en fast förbindelse i regionen, speciellt då bron ibland tvingas stänga eller ha begränsad kapacitet. Detta är inte minst viktigt då trafiken i Öresundsregionen väntas öka i framtiden, bland annat till följd av den nya fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland (Fehmarn Bält) som beräknas öppna 2028. Ett jämnare och mer tillförlitligt flöde skulle gynna både den regionala tillväxten och Sveriges handel med omvärlden.
  • Bil- och lastbilstrafiken till dagens färjor sker idag i centrala Helsingborg. Med den planerade tunneln skulle fordonstrafiken ledas utanför stader vilket bidrar till mindre trängsel, mindre buller och bättre luft i centrala Helsingborg.
  • Investeringen skulle, likt Öresundsbron, på kort tid betalas av (ca 25 år) med hjälp av trafikavgifter och därefter övergå till att bli en inkomstkälla för svenska och danska staten.

  Kristdemokraterna i Skåne har under lång tid varit för en fast HH-förbindelse. Sedan rikstinget 2019 är även KD på nationell nivå det.

  Kristdemokraterna i Skåne verkar för:

  – att Kristdemokraterna ställer sig bakom det som anförs i motionen det angelägna i att fortsätta arbetet med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

  – att Kristdemokraterna ställer sig bakom det som anförs i motionen om att projektets karaktär, inte minst möjligheten till egenfinansiering, gör att den fasta HH-förbindelsen bör hanteras som ett separat projekt, exempelvis på motsvarande sätt som Öresundsbron.