• Vår politik för Upplands Väsby

  MED HJÄRTA FÖR VÄSBY – Länk till KD Väsbys valprogram 2022

  Trygga och självständiga familjer

  Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att

  1. familjecentralen får fortsätta att utvecklas i sin verksamhet. Det är viktigt med ett samlat stöd och att kompetens runt familjer och deras behov samordnas.
  2. en familjerådsgivningscheck för två besök införs till alla som fått barn de två senaste åren.
  3. det finns ett stort utbud av föräldrautbildningar under barnens hela uppväxt och att dessa erbjuds flera gånger under barnens uppväxt.
  4. projektet ”Samtal utan dom” permanentas.

  Barnet i centrum

  Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att

  1. gruppstorlekarna för barn i de yngre åldrarna ska minska.
  2. det generösa utbudet av olika former av barnomsorg fortsätter att utvecklas.
  3. barn inom barnomsorgen ska ges möjlighet att ta del av kulturutbudet i kommunen och regionen.
  4. personal inom barnomsorg och förskola ska ges fortbildning för att tidigare upptäcka tecken hos barn som far illa och för att ha kunskap om hur man tillämpar anmälningsplikten.

  Fokus på eleven

  Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att

  1. ett utbildningspaket – Våga vara vårdnadshavare – tas fram för att stötta föräldrar och vårdnadshavare runt den enskilde eleven.
  2. elevdemokratin stärks genom fortlöpande utbildning av elevråden.
  3. det införs en elevhälsogaranti som ger rätt till elevhälsovård samma dag.
  4. skollokalerna ska vara fysiskt tillgängliga så att elever får en verklig möjlighet att välja skola.
  5. eleverna i skolan ges möjlighet att ta del av kulturutbudet i kommunen och regionen.
  6. personal i skolan fortbildas för att tidigare upptäcka tecken hos elever som far illa och för att ha kunskap om hur man tillämpar anmälningsplikten.
  7. elever i gymnasieskolan ska ges möjlighet att läsa högskolekurser.

   

  Social omsorg som ger trygghet genom hela livet

  Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att

  1. det sociala arbetet bland ungdomar eftersträvar att möta uppkomna problem tidigt samt att mer resurser läggs på olika former av fältarbete och att fler vuxna förebilder synliggörs i ungdomsmiljöer.
  2. samarbetet mellan kommunen, de som driver förskola och skola, frivilligorganisationerna, ska bli bättre på att ge barn och unga en drogfri uppväxt.
  3. kommunens arbete bland anhöriga till missbrukare utvecklas.
  4. kommunen avsätter medel i budget för Framtidskonton för att användas till förebyggande verksamhet med ungdomar i fokus.
  5. avhopparjourer utvecklas, dit personer som vill lämna sitt kriminella liv kan vända sig.

  Äldreomsorg med valfrihet och delaktighet

  Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att

  1. valfriheten att välja utförare gällande det stöd jag behöver ska fortsätta att vara en självklarhet
  2. införandet av Äldrepedagoger ska ge dem som bor på Vård- och omsorgsboende någon ytterligare att anförtro sig till.
  3. Äldrefältare blir en resurs för att möta upp den ofrivilliga ensamheten.
  4. stödet till anhöriga utvecklas i samklang med att deras behov upptäcks och erkänns.
  5. införandet av en äldreboendegaranti blir verklighet för kommunens årsrika.
  6. en flyttcoach tillsätts för att möta behov av flyttplanering och praktiska bestyr i och med en flytt.
  7. tjänsten som Läkarstrateg inrättas.
  8. frivilligorganisationernas engagemang och kraft tillvaratas och stöttas.
  9. de frivilliga hembesöken fortsätter. Genomförandet ska planeras tillsammans med seniororganisationerna.
  10. äldre och yngre får fler naturliga mötesplatser.

   

  Funktionsvariation är inget handikapp

  Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att

  1. kommunen inför Funktionsrättskonsekvensbeskrivningar vid förslag till beslut.
  2. arbetet med att göra hela Upplands Väsby fysiskt tillgängligt ska präglas av en hög ambitionsnivå.
  3. de anhörigas behov erkänns, uppmärksammas och tillgodoses.
  4. utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariation utvecklas.
  5. stor vikt ska läggas vid personliga önskemål när en person erbjuds ett boende som säkerställer dennes behov.
  6. kommunen ska erbjuda tjänsten syn- och hörselinstruktör.
  7. praktik, lärlingsplats eller ordinarie arbete ska kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet utifrån förmåga och förutsättningar.

   

  En på många sätt hållbar kommun

  Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att

  1. möjligheten att skapa en Glädjens tunnel ska utredas.
  2. kommunen fortsätter att planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till grönområden och gång- och cykelvägar.
  3. antalet laddstolpar ska öka över hela kommunen.
  4. viktiga naturområden runt om i kommunen ska uppmärksammas och värnas.
  5. frågor som rör vårt gemensamma viktiga vatten placeras högre upp på agendan när vi skapar det miljövänliga samhället.
  6. kommunen vid upphandling av teknisk utrustning säkerställer att denna inte innehåller s.k. konfliktmineraler.
  7. Bergaskogen blir ett naturreservat.

   

  Kultur och föreningslivet bidrar till det goda livet

  Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att

  1. Vilundaparken med omgivningar utvecklas.
  2. Kulturskolan får möjlighet att utöka sin verksamhet med dans.
  3. ”Boken kommer” införs i kommunal regi, eller att de frivilligkrafter som utför denna tjänst idag får ett rejält stöd.
  4. Messingen och dess nära granne, Scenhuset, även i fortsättningen får vara det kulturcentrum som det är, men ges utrymme att utvecklas vidare.
  5. Gunnes Gård, denna pärla inom kulturen i Väsby, ges möjlighet att växa och kompletteras med ett turistcenter.
  6. kulturkilometern från Väsby station till och med Glädjen blir ett spännande inslag i vår stadsbild.
  7. Vi vill se en Fritidsbuss som möjliggör deltagande hos de olika föreningarna.
  8. Vi vill införa en Fritidscheck så att alla elever mellan årskurs två och nio får ett kort, laddat med ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i föreningslivet och/eller kulturskolan.

   

  Välkommen till Upplands Väsby

  Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att

  1. kommunen utarbetar ett system med kontaktfamiljer för nyanlända.
  2. vi tillsammans fortsätter att verka för att de som har blivit våra nya grannar ska snabbt komma in i samhället och få känna att man är en viktig del av detta.
  3. kommunen ska fortsätta sitt arbete genom Etableringslyftet, som snabbare ger möjlighet för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden
  4. kommunen ska vara en förebild när det gäller att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

   

  Blomstrande näringsliv gynnar välfärden

  Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att

  1. rutinerna för offentlig upphandling förenklas till förmån för mindre och små företag.
  2. kommunen fortsätter att ha en välkomnande attityd och skapa enkla kontaktvägar gentemot näringslivet samt arbetsintegrerade sociala företag.
  3. ungdomar lättare ska komma i kontakt med näringslivet genom exempelvis lärlings- och sommarjobb.
  4. kommunens service kännetecknas av kompetent bemötande samt en servicegaranti inom 24 timmar vardagar.
  5. att arbetsintegrerade sociala företag får en speciell plats i näringslivet.
  6. kommunen kännetecknas av en positiv inställning till det lokala näringslivet med ett fungerande samarbete.
  7. näringslivet och kommunen tillsammans arbetar för att göra Upplands Väsby till en trygg kommun.

   

  Trygghet i det lilla ger trygghet i det stora

  Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att

  1. trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet.
  2. klotter ska omedelbart avlägsnas för att minska upplevelsen av otrygghet.
  3. kommunen ska kunna delfinansiera poliser för att öka polisnärvaron.
  4. samverkan mellan många aktörer i samhället ska vara det första steget att ta för att öka tryggheten. Många vill att kommunen ska vara trygg, och många har engagemanget.

   

  Vi fortsätter att bygga Upplands Väsby

  Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att

  1. det offentliga rummet ska vara tryggt, öppet och tillgängligt för alla i alla områden.
  2. medborgardialog ska vara ett väl använt verktyg i all stadsplanering.
  3. kommunen tillhandahåller offentliga toaletter över hela kommunen.
  4. tryggheten och det brottsförebyggande arbetet är centralt i arbetet med att bygga stad.
  5. det vid planering av bostadsområden ska det ingå ytor för lek och spontanidrott,
  6. kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer ska förvaltas väl.
  7. stöd ska prioriteras till ideella organisationer som vill ta en aktiv del i skapandet av ett tryggt samhälle.
  8. barnens perspektiv på fysisk planering ska fångas in genom särskilda barnsamråd.