• Vår politik i kommunen

  • Familjecentralen får fortsätta att utvecklas i sin verksamhet. Det är viktigt med ett
   samlat stöd och att kompetens runt familjer och deras behov samordnas.
  • Vi inför en familjerådsgivningscheck för två besök till alla som fått barn de två senaste
   åren.
  • Vi är garanten för att det generösa utbudet av olika former av barnomsorg fortsätter att utvecklas.
  • Vi kommer att ta fram ett utbildningspaket – Våga vara vårdnadshavare – för att stötta föräldrar och
   vårdnadshavare runt den enskilde eleven.
  • Det är viktigt att det införs en elevhälsogaranti som ger rätt till elevhälsovård samma dag.
  • Vi vill att det sociala arbetet bland ungdomar strävar efter att möta uppkomna problem tidigt
   samt att mer resurser läggs på olika former av fältarbete och att fler vuxna förebilder
   synliggörs i ungdomsmiljöer.
  • Samarbetet mellan kommunen, de som driver förskola och skola,
   frivilligorganisationerna, ska bli bättre på att ge barn och unga en drogfri uppväxt.
  • Införandet av Äldrepedagoger ska ge dem som bor på Vård- och omsorgsboende någon
   ytterligare att anförtro sig till.
  • Kommunen inför Funktionsrättskonsekvensbeskrivningar vid förslag till beslut.
  • Möjligheten att skapa en Glädjens tunnel ska utredas.
  • Gunnes Gård, denna pärla inom kulturen i Väsby, ges möjlighet att växa och
   kompletteras med ett turistcenter.
  • Vi vill se en Fritidsbuss som möjliggör deltagande hos de olika föreningarna.
  • Kommunen ska fortsätta sitt arbete genom Etableringslyftet, som snabbare ger
   möjlighet för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden.
  • Kommunen ska vara en förebild när det gäller att anställa personer som står långt ifrån
   arbetsmarknaden.
  • Det är viktigt med en välkomnande attityd och skapa enkla kontaktvägar.
   gentemot näringslivet och att detta inkluderar även arbetsintegrerade sociala företag.
  • Trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet.
  • Det ska finnas offentliga toaletter över hela kommunen.
  • Tryggheten och det brottsförebyggande arbetet är centralt i arbetet med att bygga stad.