• Budget 2024

  SUNDA VÄRDERINGAR STARKARE UPPSALA

  2024 kommer bli ett tufft år. Rysslands invasion av Ukraina och det påföljande instabila
  säkerhetsläget, inflation, stigande räntor, kommande lågkonjunktur och utmaningar när det gäller
  bristande integration och osäkerhet i kommunen ger oss oväntade och stora utmaningar.
  Vi behöver nu prioritera kärnverksamheten – skola och omsorg, och ta bort onödiga verksamheter
  och administration som tynger kommunen. Vi har inte råd med storvulna investeringar i form av ett
  nytt spårvägssystem i Uppsala, huvudsakligen finansierat med kommunala medel.
  Barnen är framtiden, och de äldre förtjänar vår tacksamhet. Viktiga värden behöver värnas, så att
  respekt och relationer står i centrum i stället för ohämmad tillväxt. Uppsala måste byggas så att vi
  förvaltar vår kommun väl för kommande generationer, vår gemensamma miljö är inte bara vår utan
  framför allt det uppväxande släktets. De naturliga gemenskaperna och de sammanhang vi lever i är
  viktigare än allt annat, därför måste vi upprätthålla gränserna för politikens ingrepp.
  Uppsala behöver ett nytt, borgerligt styre, för att inte riskera att bli en Stockholmsförort. Vi behöver
  bygga bostäder som uppsalaborna efterfrågar, småhus och egnahem, även inne i staden. På
  landsbygden behöver också möjligheterna att stycka av tomter och utveckla de stationssamhällen
  som finns stärkas. Man ska kunna bo även på landsbygden, få den service man behöver lokalt, och
  kunna ta sig in till Uppsala med bil. Flaskhalsar och fordonshinder får inte stå i vägen för nödvändiga
  transporter. Samtidigt ska innerstaden vara en attraktiv och tillgänglig historisk kärna som bevarar sin
  klassiska prägel.

  I denna budget prioriterar vi kärnverksamheten, men ser också till att pengarna används till rätt
  saker. Genom sunda avvägningar och nödvändiga prioriteringar möjliggör vi skattesänkningar med en
  25-öring per år 2024-2025. Samtidigt som vi bygger äldreomsorgen, förskola- och skola, och de
  sociala verksamheterna starkare.

  Budgeten innehåller fyra huvudområden.

  1. Sunda värderingar

  Ett samhälle kan inte byggas utan en fast grundval. Familjerna och de värderingar som bär
  samhällsgemenskapen är fundamenten i kommunen. Vi behöver ytterligare stärka och försvara de
  värderingar som under sekler byggt upp vår stad och kommun såsom demokrati, ansvar, flit,
  jämställdhet, frihet, solidaritet och företagsamhet.

  2.God ekonomi

  Uppsala behöver en god och ansvarsfull ekonomisk förvaltning där vi hushållar med skattebetalarnas
  medel och ser till att de används till kommunens kärnverksamhet och inget annat. Skola och omsorg
  är de största delarna av kommunens verksamhet, och de ska prioriteras och hålla högsta kvalitet.

  3. Trivsam stad och landsbygd

  Uppsala har vuxit snabbt på senare tid, och tillväxten har accelererat. Vi får inte riskera i att falla i
  fallgroparna under miljonprogrammets tid, utan tillväxten måste gå hand i hand med en ansvarsfull
  utbyggnad och skola och äldreomsorg, av infrastruktur och av trivsamma bostadsområden, både i
  staden och på landsbygden. Kollektivtrafiken är viktig, men vi får vänta med ett nytt
  kollektivtrafiksystem (spårväg enligt nuvarande förslag) tills behoven är större, och i stället prioritera
  småhusutbyggnad för ökad trivsel. Uppsala är lärdomsstaden och ska så förbli, med slott, domkyrka
  och universitet i centrum.

  4. Säkrare Uppsala

  Vi lever i en turbulent tid, där både den yttre och den inre säkerheten hotas. Vi måste därför
  prioritera arbetet med att stärka säkerheten och ge våra invånare möjlighet att röra sig fritt och
  tryggt i kommunen. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis fungerar redan bra men kan
  utvecklas ytterligare, och säkerhetsarbetet behöver genomsyra hela kommunens verksamhet.

  Budgeten i sin helhet går att läsa via länken nedan.

  KD MÅL OCH BUDGET 2024