2016-09-26-vardserviceteam

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade ikväll att inrätta så kallade vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Markaryds kommun. Förslaget, som väckts genom en motion från Kristdemokraterna, innebär att nyanlända eller andra personer som står långt från arbetsmarknaden och som bedöms lämpliga, ska kunna få arbetsträning/praktik på olika kommunala arbetsplatser.

I första hand gäller detta de särskilda boendena, där man ska få utbildning i och hjälpa till med enklare uppgifter som städning, tvätt, matlagning, disk mm. På det här sättet får man naturliga arbetsuppgifter och språkträning, samtidigt som man avlastar ordinarie personal från olika uppgifter. Detta innebär i sin tur att den ordinarie personalen kan ägna sig mer åt omvårdnad och inte minst sociala aktiviteter för våra äldre, ett område som vi behöver bli bättre på.

Tanken är att anställa en handledare på respektive boende; Ekliden, Fyrklövern, Sjögården och Utsikten. Dessa ska i nära samråd med personalen på boendena introducera och stötta personalen i att lära ut dessa, lite enklare, sysslor. I ett nästa steg ska vårdserviceteamen även kunna inriktas mot skolans verksamhet och, om det slår väl ut, även i andra kommunala verksamheter.

Effekten av detta ska naturligtvis följas upp och inrättandet av vårdserviceteam ska läggas in som en del i den integrations- och arbetsmarknadsplan som Markaryds kommun och Arbetsförmedlingen tagit fram och som fastställdes av kommunstyrelsen så sent som i juni.

Min förhoppning är att detta ska bli ett lyckat projekt med många vinnare, inte minst för dem vi är till för – våra äldre på de särskilda boendena. Om vi sedan lyckas bättre med integrationen och att få folk i arbete samtidigt som vår egen personal kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter; ja, då har vi vunnit så mycket mer!

Alliansen behöver inte ”slira” – fakta räcker!

I två olika insändare i fredagens tidning riktar oppositionen i Markaryds kommun, i form av (S) och (MP), kritik mot Alliansen för att vi grundar våra beslut och vår budget på fakta. Ett häpnadsväckande påstående i sig. Samtidigt kan man i dessa insändare läsa mängder av felaktigheter som inte kan få stå oemotsagda:

2016-07-05 Alliansen behöver inte slira

• Pensionskapitalet används inte för att finansiera driften. Däremot används en del av avkastningen på pensionskapitalförvaltningen för att finansiera nämndernas pensionskostnader.
• Under 2015 ökade pensionskapitalets marknadsvärde med 11,6 miljoner kr och mellan januari till maj i år är ökningen 2,3 miljoner kr (Källa: Markaryds kommun).
• Kommunens ekonomi är mycket god. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden uppgick vid årsskiftet till 34,7 %, vilket är högst bland Kronobergs kommuner. Endast 30 av 290 kommuner hade en bättre soliditet än Markaryd (Källa: Kolada/SCB).
• Rörelsekapitalet, dvs det kapital kommunen behöver för att finansiera den löpande verksamheten, var vid årsskiftet 13.170 kr/inv. i Markaryd, vilket är högst bland Kronobergs kommuner. Endast 20 av 290 kommuner hade ett högre rörelsekapital än Markaryd (Källa: Kolada/SCB).
• Kommunens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 50.906 kr/inv. vilket ingen annan kommun i Kronoberg når upp till. Endast 25 av 290 kommuner hade ett högre eget kapital än Markaryd (Källa: Kolada/SCB).
• Markaryds kommun ger inte några subventioner till näringslivet. Däremot arbetar vi för att skapa förutsättningar för jobb och företag, vilket två år i rad placerat oss på första plats bland Sveriges 290 kommuner när företagarna själva rankar kommunernas näringslivsklimat (Källa: Svenskt Näringsliv).
• Den öppna arbetslösheten bland den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var i maj i år 3,5 % i Markaryd, vilket är en ökning med 0,5 % sedan maj 2015. Den totala arbetslösheten var i maj 9,9 %, vilket är en ökning med 1,2 % sedan maj 2015. I stort sett hela ökningen kan förklaras av en ökning av arbetslösheten bland utrikes födda 18-24 år, vilket inte är förvånande med tanke på det höga mottagandet av nyanlända (Källa: Arbetsförmedlingen).
• Antal omsorgspersonal/plats på vardagar i särskilt boende uppgick vid senaste mättillfället (oktober 2015) till 0,28 i Markaryd, vilket kan jämföras med riket (0,31) och länet (0,28) (Källa: Socialstyrelsen).
• Motsvarande bemanning i särskilt boende på helgdagar uppgick vid samma tillfälle till 0,28 i Markaryd, vilket kan jämföras med riket (0,26) och länet (0,25). (Källa: Socialstyrelsen).
• Sjukfrånvaron i Markaryds kommun har mellan januari och april 2016 minskat från 7,13 % till 6,47 % (Källa: Markaryds kommun).
• Antalet mertids- och övertidstimmar inom äldreomsorgen under perioden januari till april har minskat från 1.521 timmar (2015) till 987 timmar (2016) (Källa: Socialförvaltningen).
• Antalet vakanser inom äldreomsorgen under de senaste två åren har till 95,4 % tillsatts med poolpersonal eller vikarier och till 3,6 % lösts med ordinarie personal. Variationen över tid är liten (Källa: Socialförvaltningen)
Oppositionen i Markaryd ägnar sig alltmer åt att måla upp en mycket dyster bild som inte alls stämmer överens med verkligheten. De flesta vet dock att en lögn alltid förblir en lögn, oavsett hur många gånger man upprepar den. Alliansen i Markaryd kommer självklart att fortsätta grunda sina beslut på korrekta fakta. Vi välkomnar oppositionen att göra detsamma!

Tommy Andersson (M)
Svane Jansson (C)
Bengt Germundsson (KD)

2016-07-04 KDK agerar mot barnäktenskapen

KDK:s ordförande skriver tillsammans med styrelseledamoten Malin Stadig-Lundgren idag i Smålänningen:

Alla flickor har rätt till full frihet. Det är därför helt oacceptabelt att flickor tvingas till giftermål utomlands mot sin vilja. Det låter som en självklarhet. Tyvärr är verkligheten en annan. Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av förälder eller annan som har hand om barnet. Det är hög tid att slå vakt om det skydd som punkt 19 i konventionen så påtagligt uttrycker.

Sommarlovet är i full gång och vi vet att många unga flickor bävar för att åka på semester med sina föräldrar. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och bekämpandet av tvångsäktenskap är angeläget och kräver aktiva åtgärder från samhället.

Alla barn är värda en barndom full av frihet, lek och lärande. Nu tvingas allt fler svenska flickor att gifta sig som barn. Detta är oacceptabelt. Trots flera skärpningar av Alliansregeringen kvarstår risken att flickor drabbas av tvångsäktenskap. Desperata och rädda flickor ringer svenska konsulat eller ambassader i rop på hjälp. I dagsläget kan de hänvisas till frivilligorganisationer som organiserar fritagningar av flickor. Detta engagemang är bra, men det räcker inte. Vi behöver göra mer. De flesta flickor som gifts bort får aldrig någon hjälp. Det är hög tid för vuxenvärlden att ta sitt ansvar och agera kraftfullt.

Vi föreslår därför att Sverige inför ett nationellt kompetensteam likt det som finns i England och kallas Forced Married Unit (FMU). Med befogenheter motsvarande de som FMU besitter kan flickor ges bättre skydd, och föräldrar effektivt lagföras. Vi anser att hjälpen från kompetensteamet skulle finnas tillgänglig för både svenska medborgare och de som har dubbelt medborgarskap. De brittiska flickorna har, till skillnad från de svenska, helt andra möjligheter till hjälp eftersom staten har resurser att använda sig av via internationella interventioner som Forced Married Unit arbetar med.

Vi föreslår även att Sverige startar upp en nationell hjälplinje som flickor kan kontakta under alla dygnets timmar. Utbildad personal kan ge råd och stöd till offer för tvångsäktenskap och handleda yrkesverksamma som arbetar i svåra ärenden där tvångsgiften är inblandat. En fungerande myndighetssamverkan mellan polis, socialtjänst och skola är ovärderlig för att kunna förebygga och hjälpa flickor i riskzonen för tvångsäktenskap och att hjälpa dem som blivit bortförda. Vi ser som självklart att berörda myndigheter får en utökad utbildning inom området. Fördjupade kunskaper ger en större trygghet för medarbetarna i mötet med flickorna. Regeringen väljer att förhålla sig passiv när det nu visar sig att problematiken ökar. Därför är vår konkreta fråga till regeringen: vad är ert svar här och nu, detta sommarlovet och framåt, för att barn ska få slippa utsattheten med tvångsgifte?

Låt alla flickor få uppleva sommarminnen som innehåller lycka, glädje och sång. Tvångsäktenskap hör inte hemma i de minnena.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Malin Stadig Lundgren
Förbundsstyrelseledamot Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Motion från Kristdemokraterna

Förslag om åtgärder för att förbättra integrationsarbetet

– En av vårt lands stora utmaningar, för att inte säga den allra största, är integrationen av de flyktingar som sökt sig till Sverige. Helt avgörande är då hur väl vi lyckas med att få människor i arbete. Det säger Ingegerd Lenander (KD), ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige som undertecknat motionen. Detta är en av de viktigaste frågorna vi har att hantera under de kommande åren även i Markaryds kommun.

Den som har ett arbete att gå till får inte bara språkträning och kunskap om hur det svenska samhället fungerar utan kan också etablera svenska kontakter. Allt detta har stor betydelse för vidare förankring på arbetsmarknaden där målet på sikt självfallet är egenförsörjning med alla de positiva effekter detta har för såväl den enskilde som för samhället. Det är därför viktigt att vi använder etableringstiden på bästa sätt för varje individ.

Markaryds kommun är en stor arbetsgivare och bör som sådan gå före med goda exempel.

Ett sätt är att inrätta särskilda vårdserviceteam för att kunna varva språkundervisning och praktik. Genom vårdserviceteamen skulle undersköterskorna avlastas en del uppgifter som t.ex. tvätt, städning o disk. Detta är viktiga uppgifter men de kräver inte vårdutbildning. Den utbildade vårdpersonalen skulle härigenom fullt ut kunna ägna sig åt de uppgifter som är tydligt kopplade till den kompetens de tillägnat sig under sin formella vård- och omsorgsutbildning.

Kristdemokraterna förslår därför att det inrättas särskilda vårdserviceteam i syfte att underlätta den enskildes integrering i det svenska samhället.

Kristdemokraternas yttrande över förslag till detaljplan för Kv. Folkskolan

Styrelsen för Kristdemokraterna i Markaryd har idag lämnat in följande yttrande över förslag till ny detaljplan för Kv. Folkskolan i Markaryd:

2016-05-15 Plankarta kv Folkskolan

Kristdemokraterna i Markaryd har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad samrådshandling och vill i anledning härav avge följande yttrande.

Detaljplanen för kv. Folkskolan behöver revideras för att möjliggöra olika verksamheter i området, vilka sammantaget kan skapa en ekonomi som gör det möjligt att utveckla kvarteret. Därför är det angeläget att detaljplanen öppnar upp för så många ändamål som möjligt. Centralt belägna trygghetsbostäder är ett starkt önskemål, inte minst från pensionärsorganisationerna, vilket bör kunna tillgodoses i kvarteret genom en utformning som också ger plats för Gula huset. Denna byggnad, liksom Hagaskolan, är en viktig kulturhistorisk byggnad i kvarteret.

Eftersom detaljplanen berör ett av Markaryds mest centralt belägna kvarter anser Kristdemokraterna det angeläget att de synpunkter som kommer in under samrådet, beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska lägga all kraft på att hitta de gemensamma lösningar för kv Folkskolan som gör att vi kan förena utveckling med bevarande.

Kristdemokraterna i Markaryd/Styrelsen