Vitsippspriset till Åkersberga finska förening

Vitsippspriset 2017 tilldelas Åkersberga finska förening med följande prismotivering:

För en viktig insats med mål att ”revitalisera finska språket och kulturen” samt för en rik och varierad föreningsverksamhet med allt från dansbanegympa, talangjakt och berättarcafé till träffpunktsmöten på Fyren.

 

Österåker 2017-12-06

 

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

Höjda arvoden till kontaktpersoner LSS

Om man söker på ”kontaktperson LSS” på vår kommuns hemsida framgår det att om man har en funktionsnedsättning kan man få en kontaktperson ”som skall bidra till att du får ett rikare socialt liv”.  Avsikten är att bryta isolering och utanförskap. Kontaktpersonen skall vara en ”medmänniska som kan följa med på fritidsaktiviteter, ge råd och stöd i vardagen eller bara umgås”. När nya kontaktpersoner anställs läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

Arvodet för ovanstående uppgift är 600/månad vilket ju innebär att man knappast tar på sig denna gärning för pengarnas skull. Liksom i övrig volontärverksamhet förutsätter detta att man har en god social kompetens och en levande empatisk förmåga så att kontakten blir utvecklande och positiv.

Men även frivillig verksamhet behöver uppmärksammas och värdesättas. Vi kristdemokrater är därför glada åt att vi i Budget 2018 fått gehör för vår begäran att förstärka arvoden för kontaktpersoner med en höjning från 600 till 800 kronor per månad.

Österåkers kommun behöver alla goda frivilliga krafter för att vår kommun skall bli ännu vänligare och varmare. Vi önskar alla kontaktpersoner lycka till i sitt viktiga arbete.

 

Arne Ekstrand,  ordförande KD Österåker

Nu går vi vidare med anställning av Syn- och hörselinstruktör!

Antalet äldre i Österåker ökar de kommande åren vilket medför ett ökat behov av omsorg. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar i betydligt större omfattning jämfört med tidigare år då det var åldersgruppen 65-79 som stod för den största ökningen. Inom äldreomsorgen har all volymtillväxt planerats till särskilt boende – i budget 2018 väntas antalet permanenta platser uppgå till 247.

Kristdemokraterna i Österåker är väl medvetna om de utmaningar som äldreomsorgen ställs inför framöver och vi kommer inte att tveka att ställa krav på tillräckliga resurser. Många av våra seniorer har ett gott allmänt hälsotillstånd och är fullt verksamma högt upp i åldrarna men har ändå önskemål om god service och en positiv livsmiljö. Så kallade ”Trygghetsboenden” är en lösning men det räcker inte – andra former av mellanboenden behövs som kan utformas på många olika sätt och det är viktigt att vi bereder möjlighet för goda alternativ. KD kommer att arbeta aktivt för få fram nya boendelösningar för seniorer.

KD har i budget 2018 fått igenom ytterligare förstärkning av aktiviteter på Trygghetsboenden, initierat finsk profilering på äldreboende samt etablerat ett spännande samarbete mellan kommunen och KTH om ”Teknik för äldre”.

KD markerade tidigt vikten av att Österåker skulle ha kvar sin närakut. Vi fick beklagligtvis inte igenom detta men faktum kvarstår – kommunen växer snabbt och vi behöver vårdcentraler och jourläkarmottagningar som har öppet kvällar och helger och som kan möta behoven hos framförallt barn, äldre och den som har flera eller kroniska sjukdomar. Vi vill ha en trygg vård i vår närhet.

Kristdemokraterna var med vid bildandet av Österåkers nya lokalavdelning av Synskadades Riksförbund. Vi uppfattade tidigt behovet av en Syn- och hörselinstruktör med huvudsaklig placering på Fyren.  Tjänsten är i linje med inlämnat medborgarförslag från Gun Liljedahl. Förslaget är högst rimligt – för närvarande har vi cirka 5000 personer i Österåker med dessa problem (1,2% har synproblem och 12% har hörselproblem) och behovet av hjälp kommer att öka. Ett förebyggande arbete behövs och därför skall nu tjänsten tillsättas – i nära dialog med SRF Vaxholm–Österåker. KD har i Alliansbudgeten fått igenom 500.000 kronor dvs cirka 75% tjänst vilket vi tror är tillräckligt för att lösa tjänstens krav. Skulle det visa sig att de avsatta medlen behöver förstärkas är vi beredda att plädera för detta.

Kristdemokraterna i Österåker kommer i sitt program inför valet 2018 att ha ett fortsatt fokus på frågor som rör våra seniorer – samtidigt som vi värnar de ungas psykiska och fysiska hälsa och ger tillräckliga resurser till grupper som behöver stöd och hjälp av olika slag.

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

Försämra inte stödet för assistans!

Lagen om stöd och service (LSS) är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning och ger möjlighet att leva – inte bara överleva. Sedan hösten 2015, när regeringen uppmanade försäkringskassan att påbörja besparingar på stödet till personer med funktionsnedsättning, har antalet assistansberättigade minskat med över 1000 personer. Antalet som får ersättning minskar med mer än två personer om dagen.

Åtgärdsprogrammet som regeringen presenterade nyligen är en dimridå eftersom den endast berör Försäkringskassans tolkning av domen från i somras. De senaste två årens LSS-kris kommer att fortgå. Åsa Regner (S) agerar provocerande långsamt och kraftlöst. Akuta åtgärder krävs för att förhindra att liv och familjer trasas sönder i den pågående LSS-krisen.

Ansvaret och kostnaden för de som förlorat, eller inte fått beviljad assistans via Försäkringskassan, flyttas från stat till kommun. Stödet riskerar att bli både sämre och dyrare. Kommunens budget – inte behovet av stöd – kan bli avgörande för vilka insatser som beviljas. Barn kan tvingas leva på sjukhus i månader. Den som skulle kunna få assistans hemma upptar en sjukhusplats som andra med större sjukhusbehov behöver bättre. Anhöriga får ta ett ännu större ansvar och tvingas gå ner i arbetstid.

Kostnaden för LSS har ökat varje år sedan reformen infördes. Orsakerna är många. Fler personer omfattas. Livslängden ökar. Fler får de diagnoser som omfattas av LSS. Assistenternas löner skall följa löneutvecklingen. Självklart skall kostnader som kan kopplas till fusk och brottslighet stoppas. Men det finns inget som visar att situationen skulle vara värre inom LSS än i något annat välfärdssystem. Den pågående åtstramningen förhindrar inte brottsligheten – istället drabbas enskilda med ett verkligt behov av stöd.

Vi Kristdemokrater har satt press på regeringen för att ändra lagen och återupprätta den fullständiga intentionen med LSS. Nu måste lagen ändras för att se till att alla som har behov av enskilt stöd faktiskt får det – inte bare de som drabbas av den senaste domen. Akuta åtgärder krävs för att återupprätta stödet för de människor som har blivit av med sin assistans under de senaste två åren. Allt annat är ett välfärdssvek.

 

Emma Henriksson, socialutskottets ordförande (KD)

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

Tag beslut om ungdomar i asylprocess nu

Österåkers kommun har på ett kompetent och seriöst sätt klarat den komplexa och ofta svåra uppgiften att ta emot människor på flykt undan krig, förföljelse och nöd. Politiker, tjänstemän på olika förvaltningar, volontärer, skolpersonal och medborgare i Österåker har tillsammans bidragit till att skapa ett värdigt mottagande under ordnade former.

Samsynen har varit stor och partierna har sökt samförståndslösningar för att ta snabba och adekvata beslut. Låt oss fortsätta med det!

Vad gäller frågan om ungdomar i asylprocess som fyller 18 år och huruvida de skall få bo kvar i vår kommun eller skickas till något asylboende för vuxna någonstans i Sverige behöver vi nu ta ett snabbt klokt och gemensamt beslut.  Organisationerna ”Tillsammans Åkersberga”, IFEN och Frivilliga familjehem gör viktiga insatser där det personliga engagemanget är värt vår respekt. Detsamma gäller Kyrkans volontärer. I skolorna bidrar våra lärare varje dag till att hjälpa våra ofta välmotiverade elever med invandrarbakgrund. De flesta av dessa elever är väl medvetna om vikten av att sköta sina studier. Således finns det bra förutsättningar för att ge våra ungdomar goda utvecklingsmöjligheter.

I ett i övrigt positivt inlägg från A-C Furustrand och Jonas Jonsson (Kanalen 39) anger man angående finansieringen för att lösa situationen att regeringen ”kommer följa frågan om dessa medel kommer räcka” och att man ”är beredda att agera beroende på hur läget utvecklas”. Här kunde kanske beskeden ha varit tydligare med större klarhet om statens ansvar för finansieringen. I inlägg från bland annat Michaela Haga i Kanalen nr 38 antyds att man vill ”hitta en lösning” på frågan kring ekonomin.

Kristdemokraterna i Österåker anser att vi nu måste gå till ett snabbt gemensamt beslut. Vi kan inte dra frågan i långbänk medan enskilda ungdomar riskerar att drabbas. Kommunens kostnader måste minimeras men beslutet skall vara tydligt:

Låt ungdomar i asylprocess, som fyller 18 år, bo kvar i vår kommun.

 

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

Stärk primärvården!

Har ni nyligen besökt eller varit i kontakt med husläkarmottagningarna i Österåker? Då är sannolikheten stor att ni liksom jag blivit professionellt och vänligt bemött. Personalen som arbetar på dessa mottagningar är värda vår respekt för sitt idoga arbete.  Det hindrar inte att det kan finnas andra problem – ett av dem är det som Margareta Olin och A-C Furustrand lyfter i Kanalen (nr35).

Förra våren uttalade samtliga partier i Österåker att man önskade att akutmottagningen i Österåker skulle vara kvar.  Kristdemokraterna var mycket tydliga i vårt ställningstagande – inte minst i ljuset av den snabba befolkningsökningen i vår kommun.

Vad gäller uppgiften att man inte kan lista sig som ny patient är detta faktum – förutsatt att det stämmer full ut – naturligtvis orimligt.  Landstinget måste ta sitt ansvar och vi i KD Österåker är beredda att att föra frågan vidare. Detta utesluter givetvis inte att valfriheten är viktig – inte minst för att jämförande god kvalitet och alternativ skall finnas för våra patienter.

I det större perspektivet vill Kristdemokraterna att staten skall ta över ansvaret för den avancerade sjukvården. Det finns idag stora och oförsvarbara skillnader mellan hur olika landsting lyckas leverera en god och kvalitativ vård. Cancersjuka, personer med sällsynta sjukdomar, multi- och kroniskt sjuka har rätt till den allra bästa vården oavsett bostadsort. Dessutom har regeringen nu återinfört den kömiljard som KD pläderat för.

Att regeringen nu vill föra över mer kostnader för assistansersättning för LSS till kommunerna är däremot beklagligt.

Kristdemokraterna vill satsa på primärvården. Vårdcentraler och jourläkarmottagningar skall ha öppet kvällar och helger och kunna ge en bredare vård med god kvalitet för att bättre kunna möta behoven hos framförallt barn, äldre och den som har flera eller kroniska sjukdomar. Vi vill ha en trygg vård nära dig.

 

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

Fler idrottstimmar och mer rörelse

”Äntligen ” kunde man utbrista efter regeringens majbesked  att man tänkt om och nu vill utöka lektionerna i Idrott och hälsa med hundra timmar – från år 2019. Det är en bra början och Fridolin skall ha ett erkännande för omvändelsen men mycket återstår att göra. Om de hundra extra timmarna skulle smetas ut över högstadiet skulle det innebära en timme mer per vecka.

Sverige har minst antal idrottstimmar av samtliga nordiska länder.  Sedan 90-talet har undervisningen skurits ned från 756 timmar till 500 timmar. På grundskolan har undervisningen minskat med 20% och på gymnasiet med 40%. Vi ligger näst sist i Europa – en del hävdar att vi övertagit sistaplatsen från Irland.

Det finns en risk att elevernas idrotts- och hälsoundervisning slumpartat blir beroende av vilka beslut som fattas av varje enskild skolledning. Resultatet är inte godtagbart. När fler timmar införs – vilket det nu finns en majoritet för – borde målet ändå vara minst tre timmar per vecka oberoende av vald skola. Det så kallade ”Bunkefloprojektet” har också höga ambitioner – med en timme idrottsundervisning/fysisk aktivitet varje skoldag under grundskoletiden.  Ett annat – mer koncentrerat – projekt är Rydbergsskolan i Lerum som har två intensiva pulspass på 20 minuter per vecka i årskurs 7 och 8 utöver idrottstimmarna (projektet ”Puls för lärande”).

Lyssnar man på forskningen om betydelsen av mer fysisk aktivitet för elever är budskapet entydigt – enligt den nyligen publicerade studien från Lund angående Bunkefloprojektet förbättras både skelett, muskler och skolprestationer. Det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och förbättrad kognitiv förmåga. Kropp, hjärna, koncentration och minne stärks och vi blir också mer stresståliga.

Det finns ibland en tendens att tala om enbart behovet av ”rörelse” för att därmed reducera behovet av timförstärkning i ämnet Idrott och hälsa. Vi i KD menar att det behövs både och att vi måste ta beslut om att anställa fler idrottslärare i Österåker

KD föreslår därför följande: förstärk idrottsämnet på grundskolan i Österåker med till att börja med 100 timmar och start hösten 2018 – ett år före regeringens förslag. Öka dessutom kurstiden på gymnasiet med 30 timmar. Arbeta parallellt med olika projekt för att öka tiden för rörelse i skolan generellt.  Alla fakta understryker vikten av att vi i Österåker tar snabba beslut så att eleverna kan må bättre och dessutom förbättra sina studieresultat.

 

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

Bättre vård och omsorg

Statligt ansvar för sjukhusvården

Det finns idag stora och oförsvarbara skillnader mellan hur olika landsting lyckas leverera en god och kvalitativ vård. Att det kan skilja så mycket i vårdresultat och överlevnad för vissa diagnoser är inte rimligt. Vi föreslår att staten tar ett samlat ansvar för den mest avancerade sjukhusvården för att förbättra vårdens kvalitet för alla.

Äldreboendegaranti

Många äldre vill bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Men det finns också en stor grupp äldre som upplever otrygghet och ensamhet och därför behöver en annan boendeform. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

Vårdserviceteam

Vi vill att vårdpersonal avlastas från de arbetsuppgifter som är viktiga för att omvårdnad skall fungera men som inte kräver en lång vårdutbildning genom att införa så kallade vårdserviceteam. Dessutom vill vi förlänga omvårdnadslyftet för att ge äldreomsorgens medarbetare möjlighet at vidareutbilda sig,

Återinför kömiljarden

Enligt SKL:s öppna jämförelser har köerna ökat och vårdgarantin har försämrats sen den nuvarande regeringen avskaffade kömiljarden 2015 . Vi anser att patienter inte skall behöva vänta längre än absolut nödvändigt och avsätter därför 1 miljard kronor i vår budget för att komma tillrätta med de akuta och uppenbara problemen.

Säkra LSS

LSS är en betydelsefull reform som har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Den nuvarande regeringen håller på att undergräva stödet för några som behöver det mest genom att jaga enskilda assistanstimmar och minuter. Fusk måste motverkas kraftfullt och effektivt men vi vill säkra LSS så att dem som behöver ersättningen kan leva – inte bara överleva.

Stärk primärvården

Den som är sjuk måste kunna få möta en läkare senast nästkommande dag. Därför vill kristdemokraterna satsa på primärvården. Vårdcentraler och jourläkarmottaningar skall ha öppet kvällar och helger och kunna ge en bredare vård med god kvalitet. På så vis avlastas de nu hårt ansträngda akutmottagningarna och väntetiderna där blir kortare.  Vi vill ha en trygg vård nära dig.

 

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

Mikael Ottosson, ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Stöd Roslagskulla IF!

Har ni varit på Lötvallen? Det har jag nyligen varit och jag förstår att SVT:s Sportspegeln en gång utsett platsen till en av Sveriges fem finaste idrottsplatser. I ett brev till Österåkers politiker vädjar ordföranden i Roslagskulla IF, Roger Persson, om hjälp att se till att verksamheten kan överleva. De ideella krafterna och sponsorerna är beredda att fortsätta sitt idoga arbete men det behövs stöd i form av dels föreningsbidrag men också till att lösa ett akut renoveringsbehov.

Omklädningsrummet, femtio år gammalt, är ruttet och mögligt. Det ”på nåder givna anläggningsbidraget” räcker inte längre. Antingen löser man problemet snarast eller också är föreningens framtid hotad.  Som Roger Persson framhåller är det viktigt att det fortfarande finns ett lokalt alternativ om vi skall behålla mångfalden i vår kommen.

RKIF har på ett beundransvärt sätt lyckats hålla igång föreningen. Ett bevis på detta är det omfattande samarbetet med Brommapojkarna. RKIF har också kreativa planer på hur man ytterligare kan utvidga föreningens verksamhet. Men då kan vi i längden inte möta våra spelare och gästande lag med ett hälsovådligt omklädningsrum som borde dömas ut och rivas snarast.

Med hänsyn till ovanstående föreslår KD Österåker följande:

  1. Omklädningsrum med tillhörande duschar rivs och nya byggs Medel reserveras i budget 2018 och arbetet skall vara klart våren 2018.
  2. Föreningsbidraget till Roslagskulla IF ses över och förstärks till en mer rimlig nivå.
  3. Föreningen och dess verksamhet lyfts fram på kommunens hemsida.

Jag stödjer Roslagskulla IF

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

 

Så blir Österåker tryggare

Kristdemokraterna kräver en kraftfull satsning på svensk polis. Vi föreslår 2600 fler polisanställda och att arbetsvillkor och lön förbättras – särskilt för poliser i yttre tjänst. Vi vill förstärka samarbetet mellan polis och socialtjänst. Vi vill

också förbättra samarbetet mellan skola, föräldrar och polis för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen. Lokalpolisverksamheten bör förstärkas.  Redan gör vår lokalpolis i Österåker utmärkta insatser.

Fler poliser behövs men det behövs också andra initiativ. Ni som nattvandrar är värda all vår respekt. Gruppen ”tillsammansåkersberga.se” hjälper våra ensamkommande att finna sig tillrätta och finna stöd och vänner. Volontärer i Kyrkligt centrum och olika hjälporganisationer ger sin tid och sitt spontana engagemang. Idrottsföreningarna gör en ständig insats för att ge möjligheter till positiva aktiviteter.

Österåker har – genom gott samarbete över partigränserna – skapat goda säkerhetsrutiner och har god översikt över trygghetsfrågorna.

Men mer kan göras. De som drabbas av brott skall få stöd och hjälp till upprättelse. KD vill även öka medlen till brottsofferjourerna. Kvinnojourernas viktiga volontärverksamhet skall stödjas och ges de medel som behövs.  Arbetet mot hederskulturer och hedersvåld skall stärkas. För KD är det också viktigt att regeringen ser till att de straff som döms ut vid vålds- och sexualbrott är tillräckligt stränga och står i proportion till de brott som begåtts.

Men den mest grundläggande formen av gemenskap är familjen. Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Tillräcklig och kompetent personal i förskolan är viktig liksom tillgång till familjedaghem.

Rapporterna duggar tätt om att den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Kd har argumenterat för och fått gehör för budgetförstärkningar inom elevhälsovården – varje skolenhet måste se till att elevvårdsteamet är tillräckligt och fungerar väl. Ämnet Idrott och hälsa bör förstärkas liksom tiden för att röra sig under skoldagen.

Antalet personer som har behov av stöd på grund av psykisk funktionsnedsättning eller som nyanlända flyktingar bär på traumatiska upplevelser ökar. Ökat stöd från kommunens socialpsykiatri kan behövas.

Sist men inte minst behöver våra seniorer känna den trygghet de behöver både vad gäller vård och boenden. En syn – och hörselkonsulent bör anställas snarast.

Så blir Österåker tryggare.

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker