Regeringen gör inte tillräckligt för pensionärerna

Vi vill skapa incitament för alla de äldre som faktiskt vill jobba lite längre. Här sviker regeringen, skriver Jakob Forssmed (KD). 

Regeringen slår sig nu för bröstet och tycker sig göra en storsatsning på pensionärerna. Men det räcker inte.

I förra veckan presenterade regeringen en sänkning av skatten för pensionärerna. Gott så, men vi kristdemokrater anser inte att detta är tillräckligt: vi vill helt utradera skillnaden i beskattning mellan pensions- och förvärvsinkomster för alla pensionärer.

Regeringen gör heller ingenting för de pensionärer som har det allra sämst ställt, medan vi vill se särskilda satsningar den gruppen. Vi vill också skapa incitament för alla de äldre som faktiskt vill jobba lite längre. Här sviker regeringen.

Pensionärerna fick stå tillbaka när jobbskatteavdraget infördes och reformer koncentrerades kring att göra det mer lönsamt att arbeta. Så bör det inte fortsätta vara: det är inte rimligt att upprätthålla skattediskrepansen år efter år när jobbskatteavdraget är etablerat och fortsätter bidra till sysselsättning. Skatteskillnaden mellan skatt på arbete och pensioner bidrar till att dra isär samhället då den uppfattas som orättvis, minskar legitimiteten för skattesystemet och bidrar till att förstärka skillnaden mellan grupper. Dessutom är inte pension ett bidrag utan bör betraktas som uppskjuten lön. Därför menar vi att det är dags att fullt ut ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer.

Att regeringen nu vill ta ett steg i den riktningen är bra, men inte tillräckligt. Regeringen satsar 2,1 miljarder för att pensioner upp till 14 000 kronor ska beskattas som förvärvsinkomst, vi satsar och finansierar 13,6 miljarder för att ta bort skillnaden helt för alla pensioner.

En pensionär med en pension på cirka 16 700 kronor får med regeringens förslag sänkt skatt med 158 kronor i månaden, medan de med vårt förslag blir av med hela skillnaden på 368 kronor.

Samtidigt kan vi konstatera att satsningar på de sämst ställda pensionärerna saknas helt och för de äldre som vill stanna kvar och bidra på arbetsmarknaden efter fyllda 65 har hinder rests. Det är allvarligt.

– Regeringens skattesänkning ger inget till de sämst ställda pensionärerna. Kristdemokraterna vill höja bostadstillägget för pensionärer med 500 kronor per månad för ensamstående och 300 kronor per månad för sammanboende, vilket framför allt kommer de pensionärer som har det sämst ställt till del. Detta är ofta kvinnor. Men regeringen säger nej.

– Regeringen fördyrar och försvårar för äldre som vill arbeta efter 65. Den särskilda löneskatt som regeringen har återinfört på äldre som jobbar måste avskaffas. Äldres arbetslivserfarenheter och kompetens är något vi måste ta tillvara på. Av det skälet avskaffade Alliansregeringen den särskilda löneskatten för äldre och införde ett förhöjt jobbskatteavdrag för pensionärer. Effekten blev glasklar: Sverige hade den högsta sysselsättningsökningen för pensionärer i hela EU mellan 2006 och 2014. Det är bra för pensionerna, för kompetens inom viktiga verksamheter och faktiskt för ungas möjlighet att få jobb.

Nu har den socialdemokratiska regeringen återinfört löneskatten och säger nej till ytterligare jobbskatteavdrag för äldre. Resultatet är tydligt – den goda sysselsättningsutvecklingen bland äldre har stannat av och sysselsättningen minskar igen. Och detta i ett läge där vi har en demografisk utmaning och stora behov av kompetens i viktiga välfärdsverksamheter.

Det är bra att regeringen sänker skatten för pensionärer. Men det är inte tillräckligt. Regeringen behöver sluta avvisa våra förslag för de allra mest utsatta pensionärerna, för att de äldre som vill ska kunna jobba längre och för att helt sluta skattegapet mellan arbete och pension.

Jakob Forssmed

tf partiledare Kristdemokraterna

 

Risk för feltänk om digitalt lärande

Nyligen inträffade ”källkritikens dag” med många goda ord om vikten av att kunna värdera, analysera och ta till sig kunskap och information som ständigt väller över oss – inte sällan i form av så kallade ”fake news”. Därför har lärare i Österåkers skolor naturligtvis ett särskilt ansvar att se till att våra elever får insikt kring vikten av ett källkritiskt förhållningssätt. Frågan är hur vi bäst når detta mål.

Rolf Ekelund framför i Kanalen (nr11) flera goda tankar om behovet av förbättrade läromedel i Österåkers skolor. Hans inlägg utvecklas dock till en närmast lyrisk beskrivning av de digitala läromedlens förträfflighet.  Han ser fram mot att samtliga lärare och elever snart ”ska ha tillgång till egna datorer” – något som naturligtvis redan på många håll är en realitet. Även politiker i Österåker har också ibland haft en tendens att tro att skolans kvalitetsproblem löses bara vi får tillräcklig med datorer. Men utmaningen är betydligt större än så.

Cambridgeprofessorn Tim Oates varnar för att digitalt lärande kan leda fel – elever som läser på skärm förstår mindre än om de skulle läsa på papper. Ett digitalt fokus kan ske på bekostnad av till exempel skrivträning. Det är i stället genom ständig dialog med eleverna som lärare kan se hur mycket de förstår samt fånga upp elever som riskerar att halka efter. När man läser på en skärm kommer man ihåg mindre och har svårare att förstå på djupet än vid läsning i en pappersbok – ”de kognitiva processerna är annorlunda när du läser på en skärm” (Oates SVD 3/3 2017).

Man behöver förstås kunna använda digitalt material för att klara sig i livet – om inte annat för att öka likvärdigheten. I PISA-testet 2012 visas dock att eleverna i ” IT-Sverige” bara hamnar på genomsnittet i digital läsförståelse.

Att reducera lärande till att ”enkelt hitta fakta på internet” befrämjar inte en djup inlärning eller det som med ett utmärkt ord kallas ”insikt”. Inlärningen blir också bättre om förmågan att skriva tydligt och snabbt med penna övas och utvecklas – påståendet att ”ingen kommer att skriva på papper om 20 år” gynnar inte en djupare förståelse.

Naturligtvis måste vi samtidigt som en djupare inlärning står i fokus se till att tillräckligt med datorer och digitala läromedel finns tillgängliga och att de har den kvalitet som erfordras. Jag förutsätter att detta säkerställes och därvid råder knappast någon åsiktsskillnad.

Våra lärare i Österåker har givetvis i hög grad förstått vad riktig inlärning är och vikten av att genom nyanserad dialog bibringa eleverna verklig kunskap och insikt. Att Österåkers kommun har kompetenta och lyssnande lärare är viktigare än någonsin. Detta är den absolut viktigaste enskilda faktorn för att säkerställa att Österåkers skolor kommer att kunna ta ”klivet in i framtiden” på ett insiktsfullt och klokt sätt.

 

Arne Ekstrand

Ordförande KD Österåker, tidigare adjunkt och skolledare

KD kräver hörselslinga till Fyren omgående!

KD har länge framfört att samlingspunkten Fyren måste få en hörselslinga så att alla som deltar i möten kan vara med i det som sägs på ett bra sätt. Vi har nyligen upprepat vårt krav och förväntar oss att få ett snabbt svar och att arbetet påbörjas inom kort. Vardagen måste fungera för hörsel- och synskadade i Österåkers kommun!

Arne Ekstrand ordf KD Österåker

Så blir elevers hälsa ännu bättre

Ministrarna Gustav Fridolin (MP) och Gabriel Wikström (S) har en sak gemensamt: de vill inte utöka tiden för undervisning i Idrott och hälsa. Detta trots Sverige är sämst i Norden vad gäller antalet idrottstimmar. I stället skall tid till ”ökad rörelse” tas från andra ämnen som redan behöver sin anslagna tid.

Lyssnar man på forskningen om betydelsen av mer fysisk aktivitet för elever är budskapet entydigt – enligt en nyligen publicerad studie från Lund förbättras både skelett, muskler och skolprestationer. Det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och förbättrad kognitiv förmåga. Kropp, hjärna, koncentration och minne stärks och vi blir också mer stresståliga.

För en del av oss som varit med sedan 90-talets timnedskärningar i Idrott och hälsa är slutsatserna inte förvånande. Kristdemokraterna har därför inför budget 2017 krävt att Österåker ökar timtalet. En lämplig lösning kan vara det som Björn Eriksson (Riksidrottsförbundet) har framfört: Idrott och hälsa utökas med 100 timmar samt att det därutöver införs 60 min rörelse per dag.

Vår skolnämnd arbetar med att lösa det i budgeten givna uppdraget – KD ser fram mot ett positivt och tydligt förslag.

Ett annat viktigt KD-krav i budget 2017 är en fortsatt rejäl satsning på Elevhälsovården – fler kuratorer, specialpedagoger samt ökad tillgång till psykolog. Färska signaler från rikstäckande undersökningar om problem med mobbning, utanförskap och känsla av otrygghet understryker vikten av att Österåkers skolor – liksom i många kommuner – snabbt agerar för att förbättra situationen.

KD kommer att följa upp att utlovad budgetsatsning verkligen genomförs ute i skolans vardag. Lösningar med centrala så kallade ”mobila team” är inte en bra heltäckande lösning – här gäller det att elevvården har bred och nära personkännedom och i huvudsak finns hos eleverna på varje skolenhet. Fungerande elevvårdsteam måste finnas på varje skola.

Tilläggas bör att även mottagandet av våra ensamkommande kräver utökade elevvårdsresurser. Om detta inte åtgärdas kan fördjupade problem uppstå

Så får eleverna i Österåker en ännu bättre hälsa.

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

 

Arne Ekstrand återvald ordförande i KD

Arne Ekstrand återvald ordförande i KD

 

Kristdemokraterna i Österåker höll sitt årsmöte på Alla Hjärtans dag den 14/2. Styrelsen består av Arne Ekstrand (ordf), Mikael Ottosson  (vice ordf) samt Jan Winberg, Kerstin Sundberg, Kajsa Hellstedt, Magnus Hultgren samt Fred Ståhlgren. Till ersättare valdes Magdalene Ottosson, Kenneth Drake, Samuel Nordström och Ulrika Walberg.

”Seniorboenden, personlig assistans, förstärkt elevhälsovård samt de syn- och hörselskadades vardag är några av våra prioriterade områden” säger Arne Ekstrand som ser fram mot uppgiften som valledare 2018.

Det är viktigt att vi inte glömmer våra ensamma äldre.

I ett mycket sympatiskt debattinlägg framför ”ungdomar på Skärgårdsgymnasiet” synpunkter och förslag kring hur vi kan göra livet bättre och mer meningsfullt för våra ensamma äldre.

Både unga och gamla behöver möta människor från olika generationer och det kan ske genom ideell volontärverksamhet. Detta kan säkert kompletteras genom att skolor och föreningar ordnar möten för att öka förståelsen och inblicken i varandras liv och problem. Hjälp med aktiva pensionärer som hjälper ensamma och mindre aktiva gamla med till exempel en promenad finns också men detta kan säkert utvidgas. Här kan kontakter både ske genom att äldre kommer till skolorna för att hjälpa elever med till exempel läxläsning men också genom att unga besöker äldreboenden eller hjälper enskilda ensamma äldre.

 

I Österåker är många medlemmar i PRO eller SPF och kan där få sällskap och stimulans genom ett omfattande programutbud med bland annat kultur och äldrearrangemang som boule, bridge, dans och resor. Kulturföreningen i Österåker gör en utmärkt insats med bland annat film och teater och möten med kulturpersonligheter. Bion Facklan, Åkersberga Filmstudio och Folkets Hus är också viktiga mötesplatser. Föreningslivet i Österåker är rikt – ett exempel är den dynamiska verksamheten vid Länsmansgården.

 

En viktig träffpunkt för äldre är Fyren som blivit kommunens centrala mötesplats för äldre samt olika föreningar som till exempel SRF (Synskadades Riksförbunds lokalavdelning). Kyrkligt centrum och kyrkans diakoni betyder också mycket.

Några kan säkert känna sig ensamma även om de är på ett äldreboende. Österåker har därför satsat på att ge stöd för att ordna fler gemensamma aktiviteter – även på helgerna.

 

Som ensam äldre kan man drabbas av sjukdom, demens eller få svårt att klara sin vardag. Då träder hemtjänsten in eller också övervägs flytt till annan boendeform.

Antalet 80-åringar ökar i Österåker och budget 2017 förstärks för att möta ökade behov som detta sannolikt medför.

 

Det är viktigt att vi inte glömmer våra ensamma äldre och att vi informerar dem om alla de möjligheter till gemenskap som jag nämnt ovan. Det finns många som är ensamma i Österåker och i Stockholm och det är vår skyldighet inte glömma dem.

 

Tack för ert positiva inlägg!

 

Arne Ekstrand ordförande Kristdemokraterna Österåker

Mikael Ottosson (KD) ordförande Vård- och omsorg

KLARSPRÅK I ÖSTERÅKERSPOLITIKEN!

KD- PROFIL I ALLIANSBUDGET!

ELEVHÄLSAN STÄRKS med 3 miljoner till kuratorer och specialpedagoger

BARN MED SÄRSKILDA BEHOV prioriteras – 6 miljoner

UNGDOMSMOTTAGNINGEN förstärks – 700.000 kronor

FÄLTASSISTENTER – fler anställes (900.000 kronor)

GRUPPBOENDEN OCH DAGVERKSAMHET – fler arbetsterapeuter, sjukgymnaster och ökad tillgång till sjuksköterska (1,5 miljoner)

DAGLIG VERKSAMHET FÖR 67+ (600.000 kronor)

HELGAKTIVITETER PÅ TRYGGHETSBOENDEN (500.000 kronor)

FLER 80-ÅRINGAR 2017 – (2,5 miljoner)

SOCIALNÄMNDEN – (2,5 miljoner)

PERSONLIG ASSISTANS – daglig verksamhet (assistansersättning) utreds

BRODDAR TILL PENSIONÄRER (150.000 kronor).

RADIO ÖSTERÅKER ( 52.000 kronor)

+uppdrag om läs-och skrivutveckling, tvålärarsystem, starkare KOMVUX Österåker och fler timmar i Idrott och hälsa

BLI MEDLEM! RING JAN 0706 952900.

VÄLKOMMEN!

ARNE EKSTRAND, ORDFÖRANDE KRISTDEMOKRATERNA ÖSTERÅKER – och programledare för KD MUSIK OCH POLITIK

 

BOSTÄDER FÖR ÄLDRE I FRAMTIDENS ÖSTERÅKER – HUR VILL DU HA DET?!

KD GÅR PÅ OFFENSIVEN I BOSTADSPOLITIKEN – DET BLIR EN SPÄNNANDE RESA!

BYGG BOSTÄDER SOM ÄR TILLGÄNGLIGHETSANPASSADE ATT BO KVAR I FÖR SENIORER .
BYGG FÖR GEMENSKAP OCH MED OMTANKE – BOENDEFORMEN KAN GÖRA STOR SKILLNAD!

MIKAEL OTTOSSON (KD), ORDFÖRANDE VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Angående Hemtjänsten i Österåker

Kristdemokraterna i Österåker anser generellt att det är viktigt att det inom Produktionsstyrelsens ansvarsområden finns väl fungerande kommunala alternativ.

Vid sammanträde 2016-05-19 bedömer dock produktionsförvaltningen ”att det under 2016 samt planåren 2017-2018, varken är möjligt att uppnå ekonomi i balans eller den av Kommunfullmäktige beslutade produktivitetsgraden inom hemtjänsten”.  Denna bedömning delas i styrelsens beslut med tillägg (punkt 3): ”Produktionsstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen ser över förutsättningarna för att bedriva hemtjänst i egen regi”.  Beslutet i PS är enhälligt.

Produktionsstyrelsen har – trots flera års försök – inte lyckats vidtaga nödvändiga åtgärder för att lösa underskotten i hemtjänsten.  Vi beklagar detta.

Vi förutsätter att hemtjänsten i Österåker – även efter beslutade och därefter genomförda förändringar – kommer att hålla en för medborgarna tillräckligt god kvalitet.  Vi kommer att särskilt bevaka att så sker.

Arne Ekstrand (KD)

Extra lönesatsning till social-,vård och omsorg

Kristdemokraterna Österåker

Jag är glad att vi fått igenom Kristdemokraternas budgetkrav på extra lönesatsning för socialsekreterare och andra medarbetare i social- och vård och omsorgsförvaltningarna. Det är ett erkännande av deras viktiga arbete under ofta krävande arbetsförhållanden.

Vi får därmed lättare att behålla våra anställda och att nyrekrytera .

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

Så blir Österåkers skolor ännu bättre

Undertecknad har sedan1977 arbetat som gymnasielärare, skolledare och lärarhandledare i Huddinge samt därefter verkat som lärare vid Komvux Österåker fram till 2015. Mitt huvudämne är Svenska. Jag har många positiva minnen från möten med alla elever med skilda behov och förutsättningar. Utifrån dessa och andra erfarenheter vill jag framföra följande: skoldebatten i Österåker har fokuserats kring målet ”Länets bästa skola” samt statistikanalys (resultat, löner, gruppstorlek) vilket är rimligt men därutöver behövs konkreta åtgärder.

Grundläggande är hur vi kan göra Österåker till en så attraktiv kommun att lärare väljer oss före andra. Lönen är en faktor men viktigare är den arbetsmiljö som skolenheten har. För att skapa ett gott skolklimat krävs ett nyanserat ledarskap som verkar genom att ge den enskilde läraren ett självständigt mandat att utföra sitt jobb. Då kan vi både rekrytera och behålla personal.

För det andra krävs ytterligare satsningar på elevvården. KD har i budget 2016 fått igenom förstärkningar men det behövs mer. Den psykiska ohälsan ökar och vi måste tidigt möta dessa problem.  Satsning på kompetenta elevvårdsteam som befinner sig nära eleverna behövs mer än någonsin.

För det tredje behövs fler speciallärare samt ökade delningsresurser för att skapa goda inlärningsmiljöer. Avgörande är också resurser för att utveckla och säkra elevernas läs- och skrivutveckling. Detta har vi i KD tydligt framfört.

Det behövs fler timmar i Idrott och hälsa – i grundskolan har KD centralt föreslagit en ökning från 500 till 700 timmar och vi i Österåker kan genomföra detta.  Vi ligger lägst av de nordiska länderna och en höjning skulle höja kunskapsresultaten och förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Även i gymnasiet behövs detta. Lena Hallengren (S) kallar förslaget ”oseriöst”.

Det behövs ett antal omedelbara och konkreta åtgärder för att stärka Komvux Österåker. Först bör antagningsprocessen skötas av vårt kompetenta lokala Komvux och inte styras utifrån. Detta ger en bättre planering vilket gagnar både lärare, skolledning vid Komvux och de sökande eleverna. Ansvaret för SFI skall styras lokalt och utvecklas ytterligare för att kunna möta efterfrågan från ett ökande antal elever med invandrarbakgrund. Fler kurser bör erbjudas inom Komvux Österåker. Vårdprogram, ekonomiprogram samt yrkesvux vidareutvecklas. Och slutligen bör det sedan länge givna löftet om nya lokaler till Komvux Österåker äntligen infrias.

 

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker