Tag beslut om ungdomar i asylprocess nu

Österåkers kommun har på ett kompetent och seriöst sätt klarat den komplexa och ofta svåra uppgiften att ta emot människor på flykt undan krig, förföljelse och nöd. Politiker, tjänstemän på olika förvaltningar, volontärer, skolpersonal och medborgare i Österåker har tillsammans bidragit till att skapa ett värdigt mottagande under ordnade former.

Samsynen har varit stor och partierna har sökt samförståndslösningar för att ta snabba och adekvata beslut. Låt oss fortsätta med det!

Vad gäller frågan om ungdomar i asylprocess som fyller 18 år och huruvida de skall få bo kvar i vår kommun eller skickas till något asylboende för vuxna någonstans i Sverige behöver vi nu ta ett snabbt klokt och gemensamt beslut.  Organisationerna ”Tillsammans Åkersberga”, IFEN och Frivilliga familjehem gör viktiga insatser där det personliga engagemanget är värt vår respekt. Detsamma gäller Kyrkans volontärer. I skolorna bidrar våra lärare varje dag till att hjälpa våra ofta välmotiverade elever med invandrarbakgrund. De flesta av dessa elever är väl medvetna om vikten av att sköta sina studier. Således finns det bra förutsättningar för att ge våra ungdomar goda utvecklingsmöjligheter.

I ett i övrigt positivt inlägg från A-C Furustrand och Jonas Jonsson (Kanalen 39) anger man angående finansieringen för att lösa situationen att regeringen ”kommer följa frågan om dessa medel kommer räcka” och att man ”är beredda att agera beroende på hur läget utvecklas”. Här kunde kanske beskeden ha varit tydligare med större klarhet om statens ansvar för finansieringen. I inlägg från bland annat Michaela Haga i Kanalen nr 38 antyds att man vill ”hitta en lösning” på frågan kring ekonomin.

Kristdemokraterna i Österåker anser att vi nu måste gå till ett snabbt gemensamt beslut. Vi kan inte dra frågan i långbänk medan enskilda ungdomar riskerar att drabbas. Kommunens kostnader måste minimeras men beslutet skall vara tydligt:

Låt ungdomar i asylprocess, som fyller 18 år, bo kvar i vår kommun.

 

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

Stärk primärvården!

Har ni nyligen besökt eller varit i kontakt med husläkarmottagningarna i Österåker? Då är sannolikheten stor att ni liksom jag blivit professionellt och vänligt bemött. Personalen som arbetar på dessa mottagningar är värda vår respekt för sitt idoga arbete.  Det hindrar inte att det kan finnas andra problem – ett av dem är det som Margareta Olin och A-C Furustrand lyfter i Kanalen (nr35).

Förra våren uttalade samtliga partier i Österåker att man önskade att akutmottagningen i Österåker skulle vara kvar.  Kristdemokraterna var mycket tydliga i vårt ställningstagande – inte minst i ljuset av den snabba befolkningsökningen i vår kommun.

Vad gäller uppgiften att man inte kan lista sig som ny patient är detta faktum – förutsatt att det stämmer full ut – naturligtvis orimligt.  Landstinget måste ta sitt ansvar och vi i KD Österåker är beredda att att föra frågan vidare. Detta utesluter givetvis inte att valfriheten är viktig – inte minst för att jämförande god kvalitet och alternativ skall finnas för våra patienter.

I det större perspektivet vill Kristdemokraterna att staten skall ta över ansvaret för den avancerade sjukvården. Det finns idag stora och oförsvarbara skillnader mellan hur olika landsting lyckas leverera en god och kvalitativ vård. Cancersjuka, personer med sällsynta sjukdomar, multi- och kroniskt sjuka har rätt till den allra bästa vården oavsett bostadsort. Dessutom har regeringen nu återinfört den kömiljard som KD pläderat för.

Att regeringen nu vill föra över mer kostnader för assistansersättning för LSS till kommunerna är däremot beklagligt.

Kristdemokraterna vill satsa på primärvården. Vårdcentraler och jourläkarmottagningar skall ha öppet kvällar och helger och kunna ge en bredare vård med god kvalitet för att bättre kunna möta behoven hos framförallt barn, äldre och den som har flera eller kroniska sjukdomar. Vi vill ha en trygg vård nära dig.

 

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

Fler idrottstimmar och mer rörelse

”Äntligen ” kunde man utbrista efter regeringens majbesked  att man tänkt om och nu vill utöka lektionerna i Idrott och hälsa med hundra timmar – från år 2019. Det är en bra början och Fridolin skall ha ett erkännande för omvändelsen men mycket återstår att göra. Om de hundra extra timmarna skulle smetas ut över högstadiet skulle det innebära en timme mer per vecka.

Sverige har minst antal idrottstimmar av samtliga nordiska länder.  Sedan 90-talet har undervisningen skurits ned från 756 timmar till 500 timmar. På grundskolan har undervisningen minskat med 20% och på gymnasiet med 40%. Vi ligger näst sist i Europa – en del hävdar att vi övertagit sistaplatsen från Irland.

Det finns en risk att elevernas idrotts- och hälsoundervisning slumpartat blir beroende av vilka beslut som fattas av varje enskild skolledning. Resultatet är inte godtagbart. När fler timmar införs – vilket det nu finns en majoritet för – borde målet ändå vara minst tre timmar per vecka oberoende av vald skola. Det så kallade ”Bunkefloprojektet” har också höga ambitioner – med en timme idrottsundervisning/fysisk aktivitet varje skoldag under grundskoletiden.  Ett annat – mer koncentrerat – projekt är Rydbergsskolan i Lerum som har två intensiva pulspass på 20 minuter per vecka i årskurs 7 och 8 utöver idrottstimmarna (projektet ”Puls för lärande”).

Lyssnar man på forskningen om betydelsen av mer fysisk aktivitet för elever är budskapet entydigt – enligt den nyligen publicerade studien från Lund angående Bunkefloprojektet förbättras både skelett, muskler och skolprestationer. Det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och förbättrad kognitiv förmåga. Kropp, hjärna, koncentration och minne stärks och vi blir också mer stresståliga.

Det finns ibland en tendens att tala om enbart behovet av ”rörelse” för att därmed reducera behovet av timförstärkning i ämnet Idrott och hälsa. Vi i KD menar att det behövs både och att vi måste ta beslut om att anställa fler idrottslärare i Österåker

KD föreslår därför följande: förstärk idrottsämnet på grundskolan i Österåker med till att börja med 100 timmar och start hösten 2018 – ett år före regeringens förslag. Öka dessutom kurstiden på gymnasiet med 30 timmar. Arbeta parallellt med olika projekt för att öka tiden för rörelse i skolan generellt.  Alla fakta understryker vikten av att vi i Österåker tar snabba beslut så att eleverna kan må bättre och dessutom förbättra sina studieresultat.

 

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

Bättre vård och omsorg

Statligt ansvar för sjukhusvården

Det finns idag stora och oförsvarbara skillnader mellan hur olika landsting lyckas leverera en god och kvalitativ vård. Att det kan skilja så mycket i vårdresultat och överlevnad för vissa diagnoser är inte rimligt. Vi föreslår att staten tar ett samlat ansvar för den mest avancerade sjukhusvården för att förbättra vårdens kvalitet för alla.

Äldreboendegaranti

Många äldre vill bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Men det finns också en stor grupp äldre som upplever otrygghet och ensamhet och därför behöver en annan boendeform. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

Vårdserviceteam

Vi vill att vårdpersonal avlastas från de arbetsuppgifter som är viktiga för att omvårdnad skall fungera men som inte kräver en lång vårdutbildning genom att införa så kallade vårdserviceteam. Dessutom vill vi förlänga omvårdnadslyftet för att ge äldreomsorgens medarbetare möjlighet at vidareutbilda sig,

Återinför kömiljarden

Enligt SKL:s öppna jämförelser har köerna ökat och vårdgarantin har försämrats sen den nuvarande regeringen avskaffade kömiljarden 2015 . Vi anser att patienter inte skall behöva vänta längre än absolut nödvändigt och avsätter därför 1 miljard kronor i vår budget för att komma tillrätta med de akuta och uppenbara problemen.

Säkra LSS

LSS är en betydelsefull reform som har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Den nuvarande regeringen håller på att undergräva stödet för några som behöver det mest genom att jaga enskilda assistanstimmar och minuter. Fusk måste motverkas kraftfullt och effektivt men vi vill säkra LSS så att dem som behöver ersättningen kan leva – inte bara överleva.

Stärk primärvården

Den som är sjuk måste kunna få möta en läkare senast nästkommande dag. Därför vill kristdemokraterna satsa på primärvården. Vårdcentraler och jourläkarmottaningar skall ha öppet kvällar och helger och kunna ge en bredare vård med god kvalitet. På så vis avlastas de nu hårt ansträngda akutmottagningarna och väntetiderna där blir kortare.  Vi vill ha en trygg vård nära dig.

 

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

Mikael Ottosson, ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Stöd Roslagskulla IF!

Har ni varit på Lötvallen? Det har jag nyligen varit och jag förstår att SVT:s Sportspegeln en gång utsett platsen till en av Sveriges fem finaste idrottsplatser. I ett brev till Österåkers politiker vädjar ordföranden i Roslagskulla IF, Roger Persson, om hjälp att se till att verksamheten kan överleva. De ideella krafterna och sponsorerna är beredda att fortsätta sitt idoga arbete men det behövs stöd i form av dels föreningsbidrag men också till att lösa ett akut renoveringsbehov.

Omklädningsrummet, femtio år gammalt, är ruttet och mögligt. Det ”på nåder givna anläggningsbidraget” räcker inte längre. Antingen löser man problemet snarast eller också är föreningens framtid hotad.  Som Roger Persson framhåller är det viktigt att det fortfarande finns ett lokalt alternativ om vi skall behålla mångfalden i vår kommen.

RKIF har på ett beundransvärt sätt lyckats hålla igång föreningen. Ett bevis på detta är det omfattande samarbetet med Brommapojkarna. RKIF har också kreativa planer på hur man ytterligare kan utvidga föreningens verksamhet. Men då kan vi i längden inte möta våra spelare och gästande lag med ett hälsovådligt omklädningsrum som borde dömas ut och rivas snarast.

Med hänsyn till ovanstående föreslår KD Österåker följande:

  1. Omklädningsrum med tillhörande duschar rivs och nya byggs Medel reserveras i budget 2018 och arbetet skall vara klart våren 2018.
  2. Föreningsbidraget till Roslagskulla IF ses över och förstärks till en mer rimlig nivå.
  3. Föreningen och dess verksamhet lyfts fram på kommunens hemsida.

Jag stödjer Roslagskulla IF

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

 

Så blir Österåker tryggare

Kristdemokraterna kräver en kraftfull satsning på svensk polis. Vi föreslår 2600 fler polisanställda och att arbetsvillkor och lön förbättras – särskilt för poliser i yttre tjänst. Vi vill förstärka samarbetet mellan polis och socialtjänst. Vi vill

också förbättra samarbetet mellan skola, föräldrar och polis för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen. Lokalpolisverksamheten bör förstärkas.  Redan gör vår lokalpolis i Österåker utmärkta insatser.

Fler poliser behövs men det behövs också andra initiativ. Ni som nattvandrar är värda all vår respekt. Gruppen ”tillsammansåkersberga.se” hjälper våra ensamkommande att finna sig tillrätta och finna stöd och vänner. Volontärer i Kyrkligt centrum och olika hjälporganisationer ger sin tid och sitt spontana engagemang. Idrottsföreningarna gör en ständig insats för att ge möjligheter till positiva aktiviteter.

Österåker har – genom gott samarbete över partigränserna – skapat goda säkerhetsrutiner och har god översikt över trygghetsfrågorna.

Men mer kan göras. De som drabbas av brott skall få stöd och hjälp till upprättelse. KD vill även öka medlen till brottsofferjourerna. Kvinnojourernas viktiga volontärverksamhet skall stödjas och ges de medel som behövs.  Arbetet mot hederskulturer och hedersvåld skall stärkas. För KD är det också viktigt att regeringen ser till att de straff som döms ut vid vålds- och sexualbrott är tillräckligt stränga och står i proportion till de brott som begåtts.

Men den mest grundläggande formen av gemenskap är familjen. Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Tillräcklig och kompetent personal i förskolan är viktig liksom tillgång till familjedaghem.

Rapporterna duggar tätt om att den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Kd har argumenterat för och fått gehör för budgetförstärkningar inom elevhälsovården – varje skolenhet måste se till att elevvårdsteamet är tillräckligt och fungerar väl. Ämnet Idrott och hälsa bör förstärkas liksom tiden för att röra sig under skoldagen.

Antalet personer som har behov av stöd på grund av psykisk funktionsnedsättning eller som nyanlända flyktingar bär på traumatiska upplevelser ökar. Ökat stöd från kommunens socialpsykiatri kan behövas.

Sist men inte minst behöver våra seniorer känna den trygghet de behöver både vad gäller vård och boenden. En syn – och hörselkonsulent bör anställas snarast.

Så blir Österåker tryggare.

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

”En stolpe kan inte ersätta en människa” (Kanalen vecka 15)

Francisco Contreras har rätt när han skriver om vikten av att ha konduktörer kvar på Roslagsbanan och att tryggheten i kollektivtrafiken förutsätter människors närvaro.

Det är bra att Francisco uppmärksammat det negativa beslutet i landstingets trafiknämnd den 21 mars där man tar ”steg mot att avskaffa konduktörerna”.

Vi är övertygade att medborgarna i Österåker instämmer i kritiken mot beslutet och att de vill ha kvar våra konduktörer. Både av säkerhets- och trivselskäl.

Arne Ekstrand, ordförande KD Österåker

 

Anställ en syn- och hörselkonsulent!

Gun Liljedahl föreslår i ett medborgarförslag att ”kommunen återinrättar tjänsten som syn och hörselkonsulent”. Tjänsten skulle omfatta service, hjälpmedel, bostadsanpassning samt att utbilda personal som arbetar inom äldreomsorgen. SRF och HRF stödjer förslaget. Tjänsten kan kopplas till träffpunkten Fyren.

Förslaget är högst rimligt – för närvarande har vi cirka 5000 personer som har allvarliga syn- eller hörselproblem i Österåkers kommun och vi kan vänta oss en fördubbling de närmaste tio åren (nu har 1,2%  synproblem och 12% har hörselproblem). Många äldre med dessa svårigheter hamnar i ensamhet och riskerar att få psykosomatiska problem vilket kan kräva stora vårdresurser – därför är ett förebyggande arbete högst väsentligt.

Liknande tjänst finns i Täby, Vallentuna och Vaxholm och vår snabbt växande kommun borde inte vara sämre.

För Kristdemokraterna i Österåker är slutsatsen klar: säg ja till medborgarförslaget och ta beslut om att inrätta en tjänst som syn- och hörselkonsulent i Österåker. Avsätt medel för detta senast i budget 2018.

 

Arne Ekstrand , ordförande KD Österåker

Regeringen gör inte tillräckligt för pensionärerna

Vi vill skapa incitament för alla de äldre som faktiskt vill jobba lite längre. Här sviker regeringen, skriver Jakob Forssmed (KD). 

Regeringen slår sig nu för bröstet och tycker sig göra en storsatsning på pensionärerna. Men det räcker inte.

I förra veckan presenterade regeringen en sänkning av skatten för pensionärerna. Gott så, men vi kristdemokrater anser inte att detta är tillräckligt: vi vill helt utradera skillnaden i beskattning mellan pensions- och förvärvsinkomster för alla pensionärer.

Regeringen gör heller ingenting för de pensionärer som har det allra sämst ställt, medan vi vill se särskilda satsningar den gruppen. Vi vill också skapa incitament för alla de äldre som faktiskt vill jobba lite längre. Här sviker regeringen.

Pensionärerna fick stå tillbaka när jobbskatteavdraget infördes och reformer koncentrerades kring att göra det mer lönsamt att arbeta. Så bör det inte fortsätta vara: det är inte rimligt att upprätthålla skattediskrepansen år efter år när jobbskatteavdraget är etablerat och fortsätter bidra till sysselsättning. Skatteskillnaden mellan skatt på arbete och pensioner bidrar till att dra isär samhället då den uppfattas som orättvis, minskar legitimiteten för skattesystemet och bidrar till att förstärka skillnaden mellan grupper. Dessutom är inte pension ett bidrag utan bör betraktas som uppskjuten lön. Därför menar vi att det är dags att fullt ut ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer.

Att regeringen nu vill ta ett steg i den riktningen är bra, men inte tillräckligt. Regeringen satsar 2,1 miljarder för att pensioner upp till 14 000 kronor ska beskattas som förvärvsinkomst, vi satsar och finansierar 13,6 miljarder för att ta bort skillnaden helt för alla pensioner.

En pensionär med en pension på cirka 16 700 kronor får med regeringens förslag sänkt skatt med 158 kronor i månaden, medan de med vårt förslag blir av med hela skillnaden på 368 kronor.

Samtidigt kan vi konstatera att satsningar på de sämst ställda pensionärerna saknas helt och för de äldre som vill stanna kvar och bidra på arbetsmarknaden efter fyllda 65 har hinder rests. Det är allvarligt.

– Regeringens skattesänkning ger inget till de sämst ställda pensionärerna. Kristdemokraterna vill höja bostadstillägget för pensionärer med 500 kronor per månad för ensamstående och 300 kronor per månad för sammanboende, vilket framför allt kommer de pensionärer som har det sämst ställt till del. Detta är ofta kvinnor. Men regeringen säger nej.

– Regeringen fördyrar och försvårar för äldre som vill arbeta efter 65. Den särskilda löneskatt som regeringen har återinfört på äldre som jobbar måste avskaffas. Äldres arbetslivserfarenheter och kompetens är något vi måste ta tillvara på. Av det skälet avskaffade Alliansregeringen den särskilda löneskatten för äldre och införde ett förhöjt jobbskatteavdrag för pensionärer. Effekten blev glasklar: Sverige hade den högsta sysselsättningsökningen för pensionärer i hela EU mellan 2006 och 2014. Det är bra för pensionerna, för kompetens inom viktiga verksamheter och faktiskt för ungas möjlighet att få jobb.

Nu har den socialdemokratiska regeringen återinfört löneskatten och säger nej till ytterligare jobbskatteavdrag för äldre. Resultatet är tydligt – den goda sysselsättningsutvecklingen bland äldre har stannat av och sysselsättningen minskar igen. Och detta i ett läge där vi har en demografisk utmaning och stora behov av kompetens i viktiga välfärdsverksamheter.

Det är bra att regeringen sänker skatten för pensionärer. Men det är inte tillräckligt. Regeringen behöver sluta avvisa våra förslag för de allra mest utsatta pensionärerna, för att de äldre som vill ska kunna jobba längre och för att helt sluta skattegapet mellan arbete och pension.

Jakob Forssmed

tf partiledare Kristdemokraterna

 

Risk för feltänk om digitalt lärande

Nyligen inträffade ”källkritikens dag” med många goda ord om vikten av att kunna värdera, analysera och ta till sig kunskap och information som ständigt väller över oss – inte sällan i form av så kallade ”fake news”. Därför har lärare i Österåkers skolor naturligtvis ett särskilt ansvar att se till att våra elever får insikt kring vikten av ett källkritiskt förhållningssätt. Frågan är hur vi bäst når detta mål.

Rolf Ekelund framför i Kanalen (nr11) flera goda tankar om behovet av förbättrade läromedel i Österåkers skolor. Hans inlägg utvecklas dock till en närmast lyrisk beskrivning av de digitala läromedlens förträfflighet.  Han ser fram mot att samtliga lärare och elever snart ”ska ha tillgång till egna datorer” – något som naturligtvis redan på många håll är en realitet. Även politiker i Österåker har också ibland haft en tendens att tro att skolans kvalitetsproblem löses bara vi får tillräcklig med datorer. Men utmaningen är betydligt större än så.

Cambridgeprofessorn Tim Oates varnar för att digitalt lärande kan leda fel – elever som läser på skärm förstår mindre än om de skulle läsa på papper. Ett digitalt fokus kan ske på bekostnad av till exempel skrivträning. Det är i stället genom ständig dialog med eleverna som lärare kan se hur mycket de förstår samt fånga upp elever som riskerar att halka efter. När man läser på en skärm kommer man ihåg mindre och har svårare att förstå på djupet än vid läsning i en pappersbok – ”de kognitiva processerna är annorlunda när du läser på en skärm” (Oates SVD 3/3 2017).

Man behöver förstås kunna använda digitalt material för att klara sig i livet – om inte annat för att öka likvärdigheten. I PISA-testet 2012 visas dock att eleverna i ” IT-Sverige” bara hamnar på genomsnittet i digital läsförståelse.

Att reducera lärande till att ”enkelt hitta fakta på internet” befrämjar inte en djup inlärning eller det som med ett utmärkt ord kallas ”insikt”. Inlärningen blir också bättre om förmågan att skriva tydligt och snabbt med penna övas och utvecklas – påståendet att ”ingen kommer att skriva på papper om 20 år” gynnar inte en djupare förståelse.

Naturligtvis måste vi samtidigt som en djupare inlärning står i fokus se till att tillräckligt med datorer och digitala läromedel finns tillgängliga och att de har den kvalitet som erfordras. Jag förutsätter att detta säkerställes och därvid råder knappast någon åsiktsskillnad.

Våra lärare i Österåker har givetvis i hög grad förstått vad riktig inlärning är och vikten av att genom nyanserad dialog bibringa eleverna verklig kunskap och insikt. Att Österåkers kommun har kompetenta och lyssnande lärare är viktigare än någonsin. Detta är den absolut viktigaste enskilda faktorn för att säkerställa att Österåkers skolor kommer att kunna ta ”klivet in i framtiden” på ett insiktsfullt och klokt sätt.

 

Arne Ekstrand

Ordförande KD Österåker, tidigare adjunkt och skolledare