• Motioner

  Motion om Vårdserviceteam

  Undersköterskor Alvesta kommun har hög arbetsbelastning och har idag ibland svårt att hinna med att utföra alla insatser t.ex. utevistelser för omsorgstagarna. Att städa de äldres lägenheter/hus tar idag stor del av arbetsdagen för Undersköterskor i Kommunen. Därför föreslår vi Kristdemokrater i Alvesta kommun att kommunen ska erbjuda se som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar, anställning i ett Vårdserviceteam som kan avlasta Undersköterskor med arbetsuppgifter som inte kräver Undersköterskeutbildning, t.ex. städa omsorgstagarnas lägenheter och ta ut dem på promenader och ge dem social tid.

  ___________________________________________________________________

  Motion om Barnomsorgspeng

  Vi Kristdemokrater vill att det skall finnas möjlighet för föräldrar som vill vara hemma med sitt barn upp till att barnet fyller 3 år att kunna få barnomsorgspeng på 6000,00 per bar och månad. Detta kommer att räknas som inkomst och vara pensionsgrundande. Detta skulle också lätta på trycket till den nu hårt ansträngda förskolan. Med stora barngrupper och problem med bemanningen av utbildade Förskollärare och barnskötare. Samtidigt skulle föräldrar som önskar få mer tid med sina barn under de första åren få möjlighet till det genom ett ekonomiskt stöd

  ___________________________________________________________________

  Motion om Introduktionsanställningar

  Det behövs fler enkla jobb på Svensk arbetsmarknad. En anledning till det är att det kommit många flyktingar till kommunen som endast gått några få år i skola eller aldrig gått i någon skola alls och är analfabeter. När de fått uppehållstillstånd i Sverige tar det därför mycket lång tid för dem att komma ut på arbetsmarknaden. Därför vill Kristdemokraterna i Alvesta kommun införa en ny anställningsform – introduktions- anställningar. En introduktionsanställning skall vara som en vanlig anställning med den skillnaden att ingångslönen får vara 75% av lägsta lön eller ingångslön enligt kollektivavtal.

  Detta bygger på att 25% av arbetstiden förväntas gå åt till att praktiskt lära sig jobbet – på jobbet. Introduktionsanställningar är ingen arbetsmarknadsåtgärd.
  ___________________________________________________________________

  Motion om krav för försörjningsstöd

  I Alvesta kommun lever idag ca 10% av invånarna på försörjningsstöd. Det är en mycket hög siffra. Jämfört med Växjö kommun som har 5%. Vi har idag barn som aldrig har fått se sina föräldrar gå till ett arbete. Vi Kristdemokrater vill bryta utanförskap och passivitet genom att ett motkrav ställs för att få Försörjningsstöd. Arbete skall motsvara 20 timmar per vecka och omfatta den som mottar försörjnings- stöd (tidigare socialbidrag) p.g.a. långvarig arbetslöshet och som har haft försörjningsstöd i minst 3 månader. Arbetskravet skall vara oavlönat samhällsnyttigt arbete och kan utföras inom ideella föreningar – hjälporganisationer eller kommunal verksamhet. Arbetskravet skall inte omfatta personer som mottar försörjningsstöd p.g.a. sjukdom eller som uppbär annan aktivitet t.ex de som har ett arbete – personer som tar ut föräldrapeng eller personer som genomgår praktik.

  ___________________________________________________________________

  Motion om fler vuxna på skolgården

  Mobbning och utanförskap i skolan är ett stort problem för många elever och många elever känner inte att de kan prata med någon vuxen på skolan om det. En del känner inte att lärarna bryr sig om att agera fast de ser när någon blir illa behandlad enligt färsk rapport från FRIENDS.SE. Vi anser att alla som jobbar på skolan har en viktig roll i att skapa en trygg skolmiljö för eleverna och finnas där när utsatta elever mår dåligt. Att de kan känna tillit till de vuxna och kan söka stör och hjälp. Att vuxna agerar när kränkningar uppstår men också arbetar förebyggande t.ex med att anordna dagar i skolan som är inriktade på hur man är en bra kompis/klasskamrat t.ex genom att barnen får göra rollspel och får lyssna på föreläsare som tar upp ämne och få lyssna på någon nu vuxen som blivit mobbad som barn.

  Att få lära sig att man skall behandla andra som man själv vill bli behandlad. Vi tro att fler vuxna ute på skolgårdarna, även högstadiet kan skapa en tryggar miljö för eleverna.

  Därför föreslår Kristdemokraterna i Alvesta kommun:

  Att Fritidsledare/Socialpedagoger skall finnas ute på alla rasterna, på alla skolor, som kan leka med barnen. Vi föreslår också att kommunen erbjuder pigga pensionärer att vara ”Rastvakter” på skolorna och då få gratis fika/lunch på skolan som ”betalning”.

  Vi föreslår att de även skall finnas på kommunens högstadieskolor.
  ___________________________________________________________________

  Motion om Sjöparken i Alvesta

  Vi Kristdemokrater i Alvesta vill utveckla Sjöparken till Alvestas största rekreationsområde dit Alvestas befolkning gärna väljer att vistas på lediga stunder och även tågresenärer. Vi vill inte att man bygger fler bostäder här utan endast att Café och Restaurang, gärna i 2 våningar med stor ballong. Med uteservering och vacker sjöutsikt skulle göra Restaurangen till Alvestas bästa läge. En Restaurang som serverar fiskrätter och  vegetariska rätter skulle passa bra här och ett Café som säljer fika och glass. Vi vill att båtbryggor anläggs och några fiskebodar i anslutning till båtbryggorna skulle bli ett vackert inslag i miljön. Man skulle kunna ha uthyrning av kanoter och t.o.m. en turistbåt som kör turer på sjön till Huseby sommartid. om sjödjupet tillåter. En liten badstrand och lekpark för barnen skulle kunna anläggas nedanför villorna på Timmervägen. Ute gym för vuxna och beachvolleyboll plan skulle bli trevliga inslag i parken.

  Detta är vår vision för Sjöparken i Alvesta.