• Lokalt partiprogram

  Ekonomi

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • kommunens ekonomi ska vara långsiktigt stark och stabil. 
  • tillväxt prioriteras så att den kommunala servicen kan bibehållas och utvecklas. Utbudet av butiker, restauranger och andra tjänster säkras och ges förutsättningar att öka med hjälp av ökad tillväxt (fler kunder). 
  • låneskulden får öka i de fall investeringen görs för att öka tillväxten eller för att generera andra intäkter. Stor försiktighet ska råda innan nya större kommunala bygg/investeringsprojekt startas som ökar låneskulden.
  • målsättningen ska vara att skattesatsen ska minskas snarare än att den ökas.

   


  Skola och barnomsorg 

  Förskola

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • föräldrar ska ha flera olika alternativ att välja på.
  • personalen får varierad och kontinuerlig fortbildning utifrån arbetstagarens önskemål.
  • barngruppernas storlek ska anpassas efter verksamhetens förutsättningar.
  • personalomsättningen minskar.
  • barnens fysiska miljö ska bidra till fysisk aktivitet.
  • eleverna får en god, ekologisk och näringsrik mat, tillagad på plats.
  • ett systematiskt arbete med giftfri förskola fortsätter.

   

  Grundskolan

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • arbetet med värdegrunden tydliggörs och prioriteras.
  • kunskapsmålen kontinuerligt följs upp.
  • meritpoängen i kommunen skall fortsätta att höjas.
  • fler går ut skolan med full gymnasiebehörighet.
  • viktiga ledord i arbetet är etik, moral och demokratiska värderingar som förvaltas av kristen tradition.
  • tid läggs ned på dialog med elever och vårdnadshavare.
  • vårdnadshavarnas ansvar tydliggörs.
  • elever med svårigheter att nå målen ska få hjälp så snabbt som möjligt av utbildade specialpedagoger/lärare.
  • ett flex-team och ett mobil elevhälsoteam ska utvecklas i kommunen. Dessa ska säkerställa att skolans elevhälsoarbete blir likvärdigt.
  • god, ekologisk och näringsrik mat tillagas på plats, i dialog med eleverna.
  • personalen får en bra fortbildning i dialog med arbetstagaren.
  • lärarbehörigheten ökar i kommunens skolor.
  • det säkerställs att skolans personal har en bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbörda.
  • terminsavslutningar i kyrkan ska kunna ske. 
  • eleverna tillförsäkras aktuella och relevanta läromedel.
  • en aktuell handlingsplan tillämpas och implementeras gällande alkohol och andra droger. 

   

  Fritidsverksamhet

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • kommunen ska ha ett ökat fokus på fritidsverksamheten.
  • antalet behöriga fritidspedagoger i kommunen ökar.
  • fritidshemmens uppdrag renodlas
  • en central utvecklingsgrupp skapas.

   

  Gymnasiet

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • samplanering ska ske fortlöpande med näringslivet som till exempel UF-företag.
  • företagens behov efterfrågas och utbildningar tas fram till dessa.
  • den tekniska utrustningen hålls uppdaterad för att bibehålla gymnasieskolans attraktionskraft.
  • Fridegårdsgymnasiet fortsättningsvis ska locka elever från andra kommuner.
  • Fridegårdsgymnasiet byggs ut för att möta tillströmningen av elever.
  • en linje för att möta behovet av vårdpersonal i kommunen startar.
  • Kämpe-enheten fortsätter att utvecklas och utökas med stöd för att komma ut i arbetslivet.
  • gymnasieskolan ska kunna erbjuda fler praktiska linjer.

   

  Kulturskolan

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • avgifterna ska hållas rimliga och familjerabatt ska införas. 
  • tillgång till kultur för unga förstärks.
  • fler scener och möjligheter för unga att visa upp sin konstform skapas.

   


   

  Ungdomar

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • ungdomsdialogen fortsätter att utvecklas.
  • kulturhuset Generators koncept fortsätter att utvecklas och att  antalet ungdomsaktiviteter ökar.
  • Bålstapolarna utvecklas ytterligare.
  • ungdomar stimuleras att engagera sig för demokratin.
  • en satsning på ungdomshälsa sker.
  • metoder för att motverka gängkulturer utvecklas.
  • det skapas fler säkra mötesplatser för olika målgrupper.

   


   

  Boende och byggande

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • en satsning på tillväxt prioriteras de närmaste åren och att målet per 2030 bör utredas och höjas upp emot 30 000 invånare. Detta krävs, bl.a. för att klara förändringar i demografin (andelen äldre kommer att öka). 
  • mindre och billiga hyresrätts- och bostadsrättslägenheter i närhet till social service och kommunikationer byggs där målgruppen bland annat är pensionärer och ungdomar.
  • en gestaltnings-policy som är politiskt förankrad antas.
  • planförslag från tjänstemännen inte ska styckas sönder så att helheten förstörs, fasader, höjder på hus etc.
  • förseningar i byggprojekt undviks genom en så effektiv organisation som möjligt.
  • vi får fler sjönära gång- och cykelstråk med ökad tillgänglighet för allmänheten.
  • det görs mer av det sjönära läget som vi har i Håbo.
  • senior- och handikapp-boende integreras i byggandet.
  • seniorboende med olika trygghetsnivå byggs.
  • bostadsväxlingen från villa till insatslägenheter underlättas genom att centrala insatslägenheter byggs.
  • det alltid finns byggklara kommunala tomter för småhus.
  • en tillgänglighetsplan för funktionshindrade ska utarbetas och att det perspektivet alltid ska finnas med.
  • tillräckligt med parkeringar ska finnas i Håbo, speciellt vid pendeltåget.
  • parkeringsnorm 1.0 eller mer ska gälla vid nybyggnationer
  • Skokloster fortsätter att utvecklas som kommunens andra tätort med kommunal service. 

   


   

  Miljö och återvinning

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • dricksvattnet håller god kvalitet.
  • gammal industrimark saneras.
  • boendemiljön uppmärksammas för att bevara våra grönområden
  • viktiga naturområden sparas för rekreation
  • friluftsområden vid vatten görs tillgängliga.
  • kretsloppstänkandet skall prägla alla områden i kommunen.
  • våtmarker tillskapas för att förhindra kväveläckage ut i Mälaren.
  • skolor stimuleras till miljöarbete och fler får grön flagg.
  • kretsloppscentralen byggs ut med en byggavdelning liknande bytesboden
  • kommunen stiger i rankingen av miljövänliga kommuner.
  • produktion av sol-el initieras.
  • hållbarhetsaspekter alltid ska tas med vid upphandling. 
  • kommunen arbetar aktivt med de 17 miljömålen i agenda 2030.
  • kommunen införskaffar miljöklassade bilar vid nyanskaffning.
  • laddplatser för elbilar ska finnas centralt.
  • fler papperskorgar placeras ut i den offentliga miljön och längs gångvägar

   


   

  Kultur och bibliotek 

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • det satsas på olika kulturevenemang som t ex konserter, konstutställningar, teater med mera i samverkan med andra aktörer.
  • vi värnar om biblioteket som en mötesplats för läsning, informations- och kunskaps – sökning.
  • barn och ungdomar erbjuds kulturevenemang av olika slag.
  • ett kulturår proklameras med en kulturkalender med många evenemang.
  • en permanent utomhusscen uppförs.
  • samarbetet med Biskops Arnö utvecklas.
  • Jan-Fridegårdsveckan uppmärksammas mer i vår region.
  • det offentliga rummet utvecklas med konst.

   


   

  Stöd och omsorg

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • drogförebyggande insatser sätts in tidigt, bl.a. i skolan.
  • alternativa möjligheter och samarbetspartner utnyttjas i det drogförebyggande arbetet.
  • samverkan med polis, skola och socialtjänsten ska utökas.
  • kommunens kunskap och stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar.
  • samarbetet mellan sociala myndigheter, kommun, region, försäkringskassa och arbetsförmedlingen ökar.
  • arbetet mot våld i nära relationer stärks.
  • arbetet mot sexuella övergrepp mot barn och unga stärks. 

   


   

  Seniorer

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • utgångspunkten i ärenden gällande seniorer alltid ska vara de äldres individuella behov. 
  • någon serviceenhet för äldre förläggs till Skokloster.
  • det öppnas upp för alternativa driftsformer med lika ekonomiska förutsättningar som det kommunala alternativet, så att individen kan välja sitt boende/omsorg själv.
  • anhöriga som vårdar anhörig i hemmet ska kunna få avlastning från kommunen vid behov
  • en vårdcentral för äldre inrättas.
  • fria bussresor för pensionärer under lågtrafik i kommunen införs.
  • det skall vara lätt att komma i kontakt med vården.
  • de äldres ensamhet belyses och man hittar vägar till att bryta isoleringen.

   


   

  Integration

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • språkkaféer och liknande verksamheter stöds aktivt.
  • det integrationspolitiska nätverket får samma status som pensionärsrådet och handikapprådet.
  • fadderverksamhet ska startas.
  • SFI verksamheten förstärks.

   


   

  Kommunikation och trafik

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • kollektivtrafiken fortlöpande utvecklas och att priserna hålls på en rimlig nivå.
  • resandet med kollektiva färdmedel skall göras mer attraktivt i kommunen.
  • kommunen ska arbeta för att kvartstrafik till Stockholm ska införas.
  • det skall vara enkelt att åka kollektivt, lätt att betala och veta hur mycket.
  • gång-, cykel-, och bilvägar skall hålla en bra standard och utvecklas.
  • Skokloster får en färjeförbindelse eller bro mot Knivsta kommun.
  • cykelvägen mellan Bro och Bålsta byggs.

   


   

  Fritid, natur och historia

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • föreningarna stöds aktivt, bl.a. med målet att ha ändamålsenliga lokaler och anläggningar.
  • de skogspartier som finns nära samhället bevaras till fritid och naturupplevelser.
  • motionsidrottare stöds genom bra tillgänglighet till anläggningar och natur.
  • föreningsbidragen indexuppräknas årligen.
  • Mälarens stränder görs tillgängliga för allmänheten.
  • en torgplats med planteringar, torghandel, parkbänkar och fontän anläggs.
  • kommunen satsar på planteringar som ej behöver nyplanteras varje år.
  • Håbo kommun blir känt för sina parker.
  • skridskobana på säkra sjöisar plogas upp vintertid.
  • kommunens naturområden tillgängliggörs.
  • motionens betydelse för folkhälsan betonas, bland annat genom att säkerställa att det finns ytor för spontanidrott.
  • naturguideverksamhet på Granåsen och i Viby i samverkan med Upplandsstiftelsen startas.
  • Håbo kommuns historiska miljöer som Skokloster slott, Biskops Arnö uppmärksammas i besöksnäringen.
  • Håbo kommuns rika bestånd av runstenar och andra forntida minnen vårdas och får en skötselplan.
  • fler hundrastgårdar byggs.

   


   

  Näringsliv och arbete

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • det underlättas för ungdomar som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.
  • vi arbetar så att det blir attraktivt för företag att flytta hit.
  • kommunens arbetsmarknadsenhet utvecklas.
  • antalet arbetsplatser i kommunen ökar.
  • det ska vara lätt och gå snabbt med handläggningen för företagare.  
  • dialogen med företagarna ska utvecklas.

   


   

  Demokrati och politik

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • medborgarnas delaktighet ökas på olika sätt, bl a genom en informativ hemsida.
  • fler skall engagera sig politiskt.
  • ett öppet klimat ska råda mellan de politiska partierna.
  • politiken utvecklas genom öppna rådslag i olika frågor.
  • alla åldrar är representerade i Fullmäktige.
  • medborgardialog uppmuntras i större frågor.

   


   

  Trygg och säker

     Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • polisen ska bygga upp nära och förtroendefulla kontakter med medborgarna.
  • polisens, skolans och sociala myndigheternas samarbete förbättras.
  • räddningstjänstens resurser ökas i takt med utbyggnaden av samhället.
  • ett säkerhetstänkande finns när man utformar nya boendemiljöer.
  • kommunen initierar ett frivilligt system med jourhavande vän.
  • fallolyckor förebyggs genom riskanalys.
  • kommunen har en god tillgänglighet för funktionsnedsatta personer.
  • det civila samhället involveras i vuxna på stan. 
  • kameraövervakning på vissa platser sker, t.ex. pendelparkering, resecentrum osv.
  • uppmuntra till att ”skolmorfar” kan hjälpa till på skolgårdar och i klassrum.
  • ljusbilden på gång och cykelvägar ska inventeras och förbättras.
  • trygghetsskapande åtgärder genomförs på offentliga platser.