• Lokalt partiprogram

  Kommunpolitisk valplattform Håbo kommun 2014 – 2018

  Barns och ungas uppväxtvillkor påverkar förutsättningarna för hur Håbo kommun i stort skall utvecklas. Människor som har balans i tillvaron och mår bra lär sig mer och presterar

  bättre. Hemmiljön, familjelivet och uppväxtförhållandena påverkar vår hälsa och livskvalitet. En sund och framgångsrik utveckling måste därför utgå från familjens villkor och vardag – alla familjers, oavsett hur familjen ser ut. Ingen människa kan fungera optimalt i sina olika roller i livet om man inte har balans i tillvaron. Detta är viktigt i det lilla men också i det stora. Det är viktigt för oss vuxna, men inte minst viktigt för barnen som är helt beroende av vuxnas och föräldrars omsorg och fostran. Den kommunala verksamheten ska drivas utifrån förhållningssättet ”Hållbar

  utveckling” som handlar om att vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår miljö.

  och för kommande generationer. Kommunen har ett stort ansvar för att gå före och

  visa nödvändigheten att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Såväl mänskliga resurser som naturresurser och ekonomiska resurser måste värnas. Flera av de globala kriser som vi upplever påverkar också den lokala och regionala nivån. Detta ställer krav på regionala och lokala beslut för att kunna säkra en långsiktig hållbar utveckling. Därför är det viktigt att barn och unga erbjuds ekologisk och vällagad mat i skola och på äldreboenden.

  Det finns mycket i Sverige som är bra och som vi ska vara stolta över. Men vi kan också se en

  välfärdsparadox: ”Barn och unga mår inte så bra som de har det”. I genomsnitt får barn och unga det ekonomiskt bättre och bättre i Sverige. Samtidigt är rotlöshet, ångest och bristande framtidstro vardag för alltför många. Vi ser att skolresultaten sjunker och många unga har svårt att få jobb. Den psykiska ohälsan hos barn och unga oroar. Förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn och unga ökar. Trots att det har skett en kraftig nedgång i självmordsstatistiken generellt har antalet självmordsförsök bland barn och unga ökat. Att må bra handlar inte bara om pengar och standard, utan om mycket mer än så. Alla barn och ungdomar ska garanteras en bra start i livet, ges förutsättningar till en egen försörjning och möjligheten att leva i hälsosamma och hållbara miljöer. Varje individ ska garanteras möjlighet att tillgodogöra sig kunskap, kompetens, utveckling och god hälsa. En långsiktig ekonomisk politik är avgörande för att inte välfärdssystemen ska hotas och för att en tillväxt som är hållbar över tid kan skapas. Detta är inte minst ett lokalt och regionalt ansvar.

  Det övergripande målet måste vara att skapa ett samhälle med en god hälsa på lika villkor för hela

  befolkningen, oavsett bakgrund och egna förutsättningar. Det handlar om människor och människors lika värde. Varje människa har rätt att känna delaktighet och ha god tillgänglighet. Det innebär också stor öppenhet för mångfald och tolerans för olikheter. Håbo kommun ska vara en av världens bästa platser att växa upp i. /Styrelsen Kristdemokraterna i Håbo

  Skola och barnomsorg

  Barnomsorg

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • föräldrar skall ha flera olika alternativ att välja på

  • det kommunala vårdnadsbidraget skall vara kvar och gärna förstärkas

  • väntetider på förskoleplats ska vara kortast möjligt

  • barnomsorgen leds utifrån barnens behov och FN:s barnkonvention

  • personalen får en varierad och kontinuerlig fortbildning

  • barngruppernas storlek skall minskas

  • god, ekologisk mat tillagad på plats serveras

  Grundskolan

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • arbetet med värdegrunden tydliggörs

  • kunskapsmålen är viktiga och en kontinuerlig uppföljningen av dessa

  • betygssnittet i kommunen skall höjas

  • fler går ut skolan med full gymnasiebehörighet

  • viktiga ledord i arbetet är etik, moral och demokratiska värderingar

  • mycket tid ska läggas ned på dialog med elever och föräldrar

  • föräldrarnas ansvar tydliggörs

  • elever med svårigheter att nå målen skall få hjälp så snabbt som möjligt av utbildade specialpedagoger/lärare

  • fristående skolor skall ha samma förutsättningar som kommunala

  • eleverna får en näringsriktig, god och närproducerad mat med ekologisk profil

  • arbetet tillsammans med andra aktörer som föräldraråden utvecklas

  • personalen får en bra fortbildning

  • Slottsskolan byggs om till en F-9 skola

  • resurser för att höja lärarlönerna avsätts

  • arbeta aktivt för att minska lärarnas arbetsbörda

  • den kristna värdegrunden är viktig att bevara

  • terminsavslutningar i kyrkan skall kunna ske

  Gymnasiet

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • samplanering skall ske fortlöpande med näringslivet

  • den tekniska utrustningen är uppdaterad för att bibehålla gymnasieskolans attraktionskraft

  • eftergymnasial utbildning skall kunna utföras på distans och att kommunens lärstudio skall kunna ge möjlighet att skriva tentamina här

  • Fridegårdsgymnasiet skall locka elever från andra kommuner

  • samverkan med grannkommuner om praktiskt estetiska linjer utökas

  • alla linjerna på gymnasieskolan ska ha ett godtagbart elevunderlag

  • att Kämpeenheten fortsätter att utvecklas och utökas med stöd för att komma ut i arbetslivet

  Musikskolan

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • köerna till musikskolan skall kortas

  • en kulturskola med musik, dans och teater, där olika konstformer samverkar införs

  • avgifterna sänks och familjerabatt införs, tillgång till kultur för unga förstärks

  • fler scener och möjligheter för unga att visa upp sin konstform

  Ungdomar

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • fler ungdomsaktiviteter får stöd i vår kommun

  • ungdomsdialogen fortsätter att utvecklas

  • ett sk ungdomsparlament sammankallas

  • ungdomar stimuleras att engagera sig för demokratin

  • satsningen på Fridegårdsgymnasiets ungdomsarbete fortsätter och utvecklas

  Boende och byggande

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • bostäder som passar ungdomars smak och plånbok byggs

  • vi får fler sjönära gång- och cykelstråk

  • mindre och billiga hyresrätts- och bostadsrättslägenheter i närhet till social service och kommunikationer byggs

  • senior och handikappboende integreras i detta byggande

  • servicen i Skokloster byggs ut

  • seniorboende med olika trygghetsnivå byggs

  • bostadsväxlingen från villa till insatslägenheter underlättas genom att centrala insatslägenheter byggs

  • ett BO 2016 initieras i Bålsta centrumområdet där olika aktörer kan visa upp sina bokoncept

  • tillse att det alltid finns byggklara tomter

  • undvika förseningar i byggprojekt genom en så effektiv organisation som möjligt

  • försök med byggande av passivhus inleds med intresserade aktörer

  Miljö och återvinning

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • dricksvattnet håller god kvalité

  • fartygen som trafikerar kommunens vatten håller högsta miljöklass

  • gammal industrimark saneras

  • boendemiljön uppmärksammas för att bevara våra grönområden.

  • kommunen införskaffar miljöklassade bilar vid nyinköp

  • viktiga naturområden sparas för rekreation

  • friluftsområden vid vatten görs tillgängliga

  • kretsloppstänkandet skall prägla alla områden i kommunen

  • våtmark för att förhindra kväveläckage ut i Mälaren, tillskapas

  • energianvändningen effektiviseras med 20% i kommunens lokaler

  • produktion av fordonsgas startas med andra aktörer och en mack får i uppdrag att se till att Håboborna kan tanka sådan gas

  • en miljöplan tas fram skyndsamt

  • kommunen aktiverar sitt medlemskap i Sveriges ekokommuner

  • kommunen stiger i rankingen av miljövänliga kommuner

  • produktion av solel och vindel initieras

  • elbilar bör gynnas genom elstolpar och speciella parkeringar centralt

  Kultur och bibliotek

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • det satsas på olika kulturevenemang som t ex konserter, konstutställningar, teater mm i samverkan med andra aktörer

  • vi värnar om biblioteket som en plats för läsning, informations- och kunskaps- sökning

  • barn och ungdomar erbjuds kulturevenemang av olika slag

  • Medborgarhuset görs om till ett kulturhus

  • ett kulturår proklameras med en kulturkalender med många evenemang

  • en kulturskola inrättas

  • en permanent utomhusscen uppförs

  • Skoklosterspelen återupptas med kulturhistorisk inriktning

  • samarbetet med Biskops Arnö utvecklas

  • Jan-Fridegårdspriset utdelande uppmärksammas mer i vår region

  Stöd och omsorg

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • drogförebyggande insatser sätts in tidig genom information i skolan

  • alternativa möjligheter och samarbetspartner utnyttjas i det drogförebyggande arbetet

  • utgångspunkten alltid skall vara de äldres individuella behov

  • någon serviceenhet förläggs till Skokloster

  • det öppnas upp för alternativa driftsformer med lika ekonomiska förutsättningar som det kommunala alternativet

  • det skall finnas flera former för omsorg, så att individen kan välja sitt boende/omsorg själv

  • anhöriga som vårdar anförvant i hemmet ska kunna få avlastning från kommunen vid behov

  • tillgängligheten för alla medborgare tillgodoses

  • kommunen aktivt tar till vara på råd och synpunkter från handikapporganisationer och äldreorganisationer

  • kommunens kunskap och stöd till personer med sociala och mentala handikapp ökar

  • samarbetet mellan social myndigheter (kommun, landsting), försäkringskassan och arbetsförmedlingen ökar

  • en äldrevårdscentral inrättas

  • fria bussresor för pensionärer under lågtrafik i kommunen

  • ett finskspråkigt äldreboende inrättas

  Kommunikation och trafik

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • kollektivtrafiken fortlöpande utvecklas och att priserna hålls på en rimlig nivå

  • bussarnas storlek anpassas efter trafikmängd

  • Bålsta-tillägget tas bort

  • resandet med kollektiva färdmedel skall göras mer attraktivt i kommunen

  • att det skall vara enkelt att åka kollektivt , lätt att betala och veta hur mycket

  • att gång-, cykel-, och bilvägar skall hålla en bra standard

  Fritid och natur

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • föreningarna stöds aktivt

  • bevara de skogspartier som finns nära samhället till fritid och naturupplevelser

  • stödja motionsidrottare genom bra tillgänglighet till anläggningar och natur

  • föreningsbidragen indexuppräknas årligen

  • Mälarens stränder görs tillgängligt för allmänheten

  • en torgplats med planteringar, torghandel, parkbänkar och fontän anläggs

  • kommunen satsar på planteringar som ej behöver nyplanteras varje år

  • Håbo blir känt för sina parker

  • skridskobana på säkra sjöisar plogas upp vintertid

  • kommunens naturområden tillgängliggörs

  • betona motionens betydelse för folkhälsan

  • naturguidverksamhet på Granåsen i samverkan med Upplandsstiftelsen startas

  Näringsliv och arbete

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • det underlättas för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden

  • marknadsbolaget arbetar så att det blir attraktivt för företag att flytta hit

  • industrimarken vid Lillsjön fylls med företag innan 2016

  • antalet arbetsplatser i kommunen ökar

  Demokrati och politik

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • medborgarnas delaktighet ökas på olika sätt, bl a genom en informativ hemsida

  • fler skall engagera sig politiskt

  • ett öppet klimat skall råda mellan de politiska partierna

  • utveckla politiken genom öppna rådslag i olika frågor

  • alla åldrar representeras i Fullmäktige

  Trygg och säker

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • polisen skall bygga upp nära och förtroendefulla kontakter med medborgarna

  • polisens, skolans och sociala myndigheternas samarbete förbättras

  • räddningstjänstens resurser ökas i takt med utbyggnaden av samhället

  • ett säkerhetstänkande finns när man utformar nya boendemiljöer

  • kommunen initierar ett frivilligt system med jourhavande vän

  • fallolyckor förebyggs genom riskanalys

  • god tillgänglighet för funktionsnedsatta personer

  • Civila samhället involveras i vuxna på stan

  Ekonomi

  Kristdemokraterna i Håbo vill att:

  • kommunens stora låneskuld minskas så snabbt som möjligt

  • kommunens kärnverksamheter prioriteras

  • kommunens soliditet förbättras

  • kommunen börjar betala av på sin pensionsskuld