• Våra sju punkter

  Vi som vill ta över i Hultsfred

  Efter flera samlingar under våren med KD´s kommunkandidater har vi enats om följande huvudfrågor i kommunvalet 2022

   

  • Vi är redo att arbeta för en äldreboendegaranti. Vi vill skapa trygghet inför att man blir äldre. Vårt mål är att alla över 85 år, som vill, ska garanteras en plats i anpassat boende, i trygghetsboende eller särskilt boende.

   

  • Vi är redo att försvara våra skolor och elevers rätt att välja skola. Kommunala och enskild drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

   

  • Vi är redo att försvara såväl boendemiljöer som naturen. Därför vill vi att kommunen ska behålla en klar och kritisk hållning till ny vindkraft.

   

  • Vi är redo att lyfta fram vårt behov av självförsörjning av livsmedel och energi. Därför bör kommunen ha en klar linje gentemot staten där vi lyfter fram jord- och skogsbrukets behov för att kunna bli framgångsrika. Kommunalt bör vi ställa krav på närodlat och att t ex elever ska kunna besöka de gårdar varifrån livsmedel levereras för skolmåltider.

   

  • Vi är redo att genomföra en servicegaranti gentemot medborgare och företag. Det gäller att i all kommunal verksamhet ha ett tydligt fokus på företagen och medborgarnas behov av snabba, enkla och tydliga besked gällande t ex bygglov, tillsynsbesked och svar gällande hemtjänst och äldreboenden.

   

  • Vi är redo att lyfta upp behovet av tydliga insatser som ger ungdomar i vår kommun meningsfull fritid. Förutom fortsatt stöd till föreningsaktiva vill vi ge föreningar kommunalt stöd för att öppna fritidsgårdar på de orter i kommunen som idag saknar detta.

   

  • Vi är redo att ytterligare öka kommunens aktiviteter tillsammans med polisen för att bekämpa brottslighet och stölder. Den organiserade brottsligheten och droghandeln måste få ett slut. Dieselstölder och annan brottslighet på gårdar och i villakvarter får aldrig bli det nya normala i vår kommun.